RSS
 

Üdvösség Anyja: Szeretet, és csakis Szeretet származhat Istentől. Gyűlölet kizárólag a sátántól ered. Nincs átmenet

22 ápr

2014. február 27. csütörtök, 14.48

Gyermekem, nagyon nagy a gyűlölet eme Küldetéssel, az Üdvösség-Küldetéssel szemben, mert a gonosz nem akar elveszejteni egyetlen lelket sem az Isten javára. Amikor Isten egy próféta által szól, az dühöt vált ki a Pokolban. A gonosz minden erőfeszítést megtesz, hogy elfojtsa az Isten Szavát, ezen körülmények között. A sátán minden tőle telhetőt meg fog tenni, hogy megmérgezze az embereket mindazokkal szemben, ami megmenti az emberiség lelkét.

A sátán terjeszteni fogja a gyűlöletet, mindaddig, amíg a lelkek, akiket eltöltött az ő gyűlölete, önkéntes képviselőivé nem válnak, mígnem már nem lesznek urai saját cselekedetüknek. Eltelvén a sátán dühével, lehetetlen lesz számukra szeretetet érezni a szívükben azok iránt, akiket ellenségeiknek gondolnak. Aztán elkezdik gyűlölni magukat, és minél inkább vétkeznek Isten ellen, annál inkább elhatalmasodik bennük a szörnyű kín. Végül, amikor ez a fajta gyűlölet lesz úrrá a lelkeken, képtelenek lesznek megszabadulni a sátántól. Sok imára van szüksége az ilyen lelkeknek. Ha egy lélek káromol az Isten Szava ellen, akkor egy küzdelem vár rá a fenevad ellen, méghozzá oly ádáz, ami lehetetlenné teszi, hogy kivonja magát a fenevad hatalma alól. Isten elleni átkuk a saját átkukká válik, és ekkor már semmit sem lehet tenni értük.

Azok a lelkek, akik tele vannak gyűlölettel, nem az Isten Igéjét szólják, mert ez lehetetlen. Gyűlölet soha nem fog azok ajkáról fakadni, akik igazán szeretik Istent. Soha ne becsüljétek alá a sátán hatalmát, mert ő tőrbe tud csalni minded lelket, függetlenül attól, hogy azok mennyire jók. Először, ő, a gonosz, nagyon meggyőző lesz, amikor hazugságaival tömi az áldozatait. Sőt még azt a lelki érzést is előidézi, hogy Én, az Isten Anyja vagyok az, aki beszél a lélekhez. Fel fogja használni a lélek Istenszeretetét, hogy elültessen benne egy felháborodás érzést az ellen, amit a lélek gonosz cselekedetnek, tettnek vagy szónak tart. Tőrbe csalja azokat a lelkeket, akik olykor hűséges szolgái lehetnének Istennek. De ha egyszer egy lélek hagyja, hogy mindenféle gyűlölettel elárassza őt a gonosz, akkor az a lélek lehetetlennek fogja találni, hogy szabaddá váljon a gonosztól. Csak az ima, valamint a bűnbánat és az alázat nagy tettei űzhetik el őt. Egy idő után a lélek tudni fogja, hogy valami bántja őt, amikor eluralja őt a harag, a rossz érzés, a nyugtalanság és a béke teljes hiánya. A gonosz addig nem fog nyugodni, amíg a lélek végre Isten ellen nem fordul, és káromol Ellene.

Gyermekek, soha ne foglalkozzatok azokkal, akik kételyeket ültetnek el lelketekben az Isten Tökéletességét illetően. Amikor azokkal foglalkoztok, akik átkozzák Istent, be fogtok szennyeződni. Amikor ezt teszitek, titeket is el fog tölteni egy olyan gyűlölet, amit soha addig nem éreztetek. Akkor nagy segítségre és beavatkozásra lesz szükségetek, mielőtt méltók lennétek ismét megállni Isten Jelenlétében.

Utasítsátok el a gyűlölet minden formáját, mert az sosem származhat Istentől. Kizárólag egy forrásból ered a gyűlölet, és ez pedig a sátán. Ha a sátánnal foglalkoztok, illetve azokkal, akiknek a szívét elárasztotta gyűlölettel, akkor beözönlik a lelketekbe ez a gyűlölet. Kerüljétek az ilyen helyzeteket. Ne szóljatok egy szót sem. Imádkozzatok azokért a lelkekért, akik gyűlölnek másokat. Imádkozzátok Szent Rózsafüzéremet, hogy megóvjon benneteket ettől a kísértéstől.

Azért figyelmeztetlek benneteket ezekre a dolgokra, mivel a sátán hatalma nagyon erős jelenleg, ahogy világszerte próbálja ellopni mindazoknak a lelkét, akik hisznek Fiamban, Jézus Krisztusban, és azokét, akik hűségesek Hozzám, az Ő szeretett Édesanyjához. Kérlek, figyeljetek rám most, azáltal, hogy ezt az Imát imádkozzátok, hogy megoltalmazzon benneteket a gyűlölettől.

Imahadjárat (138) Oltalom a gyűlölettől

„Ó, Üdvösség Anyja, oltalmazz meg engem minden gyűlölettől. Segíts, hogy csendben tudjak maradni, amikor gyűlölettel találkozom. Tarts meg engem erőben a Jézus Krisztus iránti hűségemben, amikor a leggyengébb vagyok. Tegyél lakatot a számra. Segíts, hogy hátat tudjak fordítani azoknak, akik olyan beszéddel foglalnak le engem, melyek tagadják Fiad Tanításait, vagy azoknak, akik gúnyolnak engem hitem miatt. Imádkozz ezekért a lelkekért, drága Édesanyánk, hogy ellene mondjanak a sátánnak, és hogy érezzék lelkükben szereteted békéjét és a Szentlélek Uralmát. Ámen.”

Szeretet, és csakis Szeretet származhat Istentől. Gyűlölet kizárólag a sátántól ered. Nincs átmenet. Nincs középút. Vagy Fiamért vagytok, vagy Ellene.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Isten, az Atya: Az elveszett Paradicsom Tökéletessége vissza lesz állítva régi Dicsőségébe

22 ápr

2014. február 26. szerda, 16.26

Gyermekeim, figyeljetek Rám, amint Hívlak benneteket, és megvallom mindannyiatok iránti mély és el nem múló Szeretetemet. A megpróbáltatások, a szomorúság, a kegyetlenség, a gonoszság közepette, sőt az öröm és a béke közepette is, Én vagyok mindennek az Ura.

Az idő megérett a Megtisztulás fokozódására, de kizárólag jó fog származni ezekből az időkből. Gondoljatok ezekre az időkre úgy, mint egy ágyhoz kötött beteg gyermekre, akit olyan betegség sújt, mely gyengévé, erőtlenné, energia- és táplálékhiányossá teszi, és nagyon magas lázzal jár. Nem fog meggyógyulni addig, amíg a láz nem enyhül, és mégis a láz az, ami megszabadítja őt a betegségtől.

Az ember Megtisztulása előre meg lett jövendölve, és Én azért engedem meg, hogy meg tudjam szabadítani az emberiséget attól a betegségtől, mely azok szívét és lelkét sanyargatja, akik nem igazán ismernek Engem. A megosztottság fokozódni fog a világban, mígnem végül teljesen kifullad. A háborúk – miután kitörtek és pusztítottak – elcsitulnak majd, és béke fog uralkodni. A hitehagyás be fog kebelezni sok lelket, de utána Gyermekeim többsége fel fogja ismerni az Igazságot, és futva jönnek majd Hozzám, annak a szeretetnek köszönhetően, amit szeretett Fiam Jézus Krisztus iránt fognak érezni.

Teremtésem újra tökéletes lesz, miután a sátán és minden démon, akik megfertőzték a Földet, száműzve lesznek. A Világosság ragyogóbb lesz, az elveszett Paradicsom Tökéletessége vissza lesz állítva régi Dicsőségébe, és az emberiség Eggyé válik Bennem.

Hamarosan tanúi lesztek Ígéretemnek, miszerint visszaviszlek benneteket a Paradicsomba, melyet Én teremtettem számotokra, még mielőtt első lélegzeteteket vettétek. Mindannyian részesültetek ebben a születésnél fogva megillető jogban. Készüljetek! Paradicsomomba fogtok vonzódni annak a szeretetnek köszönhetően, melyet Én ültetek szívetekbe, és azon Kegyelmeknek köszönhetően, melyekkel meg lesztek ajándékozva lelketekben. Egyikőtök sem mondhatja majd azt, hogy Én nem adtam meg minden lehetőséget, minden jelet (figyelmeztetést), minden haladékot. Imádkozzatok, hogy abban a kegyességben részesüljetek, hogy elfogadjátok egy vég nélküli világ dicsőséges életét, melyet Én készítettem számotokra.

Szeretett Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Az általuk majdan hirdetett “isten” nem szeretett Atyám lesz

21 ápr

2014. február 25. kedd, 13.50

Hőn szeretett leányom, meg lett jövendölve, hogy az emberiség Isten iránti gyűlölete példátlan méreteket fog ölteni a végidőkben. Az emberek ekkor nem fognak tudni különbséget tenni jó és rossz között. A nagy összevisszaság meg fogja mételyezni őket, és a lélek sötétsége fog uralkodni bennük, mely csekély békét fog teremni számukra.

Istent meg fogják tagadni. Engem, az Ő egyetlen Fiát, ki fognak gúnyolni, és Istenségemet tagadni fogják. Mindazokat, akik szeretnek Engem, arra próbálják majd rávenni, hogy forduljanak el mindattól, amit Én tanítottam nekik. Mindenki, aki megtagad Engem, próbál majd okot találni erre. Okuk a következő lesz. „ Jézus – mondják majd – csak egy névleges vezető, egy próféta, aki azért küldetett, hogy az Igazságot hirdesse az embereknek.”  Hamarosan azt fogják hinni, hogy Istenségem hazugság volt, és hogy csak az Isten – a Jóságos Isten – iránti hűség szükséges minden vallás számára ahhoz, hogy egyként egyesülhessenek.

Az általuk majdan hirdetett “isten” nem szeretett Atyám lesz. Hanem ők az Isten angyalainak álcázott hamis szellemeket fogják bálványozni. Miközben örvendezni fog a világ, együtt a keresztényekkel, akik továbbra is hűek Hozzám, és a zsidókkal, akik hűségesek maradnak Atyámhoz, Második Eljövetelem Ideje olyan hirtelen fog eljönni, hogy csak nagyon kevesen fognak készen állni. Akkor az üldözők el lesznek hallgattatva, a gonoszok el lesznek pusztítva, és azok, akiknek neve benne foglaltatik az Élet Könyvében, egyesülni fognak, és egy dicsőséges örök életet fognak élni.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Nektek, az Én Két földi Tanúmnak, állnotok kell a sarat

21 ápr

2014. február 24. hétfő, 16.00

Hőn szeretett leányom, ellenségeim nem a tévvallások hierarchiájában találhatóak. Sok ilyen léleknek nincs elég ismerete, de el fog fogadni Engem, amikor megismertetem Magam velük. A legveszélyesebbek közülük azok, akik a legnagyobb hitehagyást fogják kitervelni és irányítani, földi Egyházam sorain belülről.

Nem mindenki, aki Szolgámnak öltözve jár, való Tőlem, de tudjátok a következőt.  Közel van az Én Órám, és közvetlenül Második Eljövetelem előtt, a hitehagyás csapása le fog sújtani, és elnyeli földi Egyházamat. Mint a báránybőrbe bújt farkasok – elhitetvén a világgal, hogy Isten Háza elfogad bármilyen hitvallást, beleértve azokat is, melyek tagadnak Engem, Jézus Krisztust -, meg fognak győzni benneteket, hogy ez az utálatosság a legnagyobb evangelizáció, amit valaha látott a világ. És ez magára fogja vonni Isten Haragját. Miközben a világ és annak minden vallása be lesz szippantva ebbe az új hamis egyházba, elő lesz készítve számukra az út, hogy büszkén felkészítsék a törvénytelenség emberét.

Miközben ti – akik továbbra is éberek maradtok Figyelmeztetésemre, és dacosan ki fogtok tartani Igém mellett – szenvedtek, Én is erőt fogok adni nektek ahhoz, hogy el tudjátok viselni ezt a sajnálatos eseményt. Azok a csaló szélhámosok, akik addigra már beügyeskedték magukat Egyházamba, és sokakat megtévesztettek, ők továbbra is milliókat fognak megtéveszteni, beleértve minden keresztény hitfelekezetet, és azokat is, akik egyáltalán nem tisztelnek Engem. Mindezek a megtévesztők eretnekséget fognak terjeszteni, és idővel egyetlen vallást fognak létrehozni a világ számára. Nem fognak megtűrni semmilyen más vallást, kivéve az új tévtant – a pokolbéli tant. A keresztény és a zsidó lesz az a két vallás, melyekből ki fog alakulni a Maradék.

Amikor Próféciáim könnyeket csalnak szemetekbe, legyetek tudatában, hogy mivel eme Küldetés által, Én acélidegekkel és vasakarattal áldalak meg benneteket, hűségesek fogtok maradni Hozzám, a ti Jézusotokhoz.

Nektek, az Én Két földi Tanúmnak, állnotok kell a sarat. Álljatok ellen minden olyan kísértésnek, hogy forduljatok el Tőlem, és tartsatok ki az Irántam való szeretetekben, minden időben. Maradék Egyházam, mind eme Küldetésen kívülről, mind pedig azon belülről fog kialakulni. Ti, akik most elutasítjátok ezt a Küldetést, de őszintén szerettek Engem, ti is földi Maradék Hadseregembe fogtok vonódni. Azon a napon, amikor ez történik, rá fogtok ébredni arra, hogy az Igazság Könyve valójában egy Mennyei Ajándék volt azért, hogy segítsen nektek a Királyságomba és az Örök Életre vezető végső utatokon. Csak akkor fogtok örvendezni, és lesztek bátrak, mivel rendelkezni fogtok a kellő magabiztossággal, hogy dicsőséget szerezzetek Istennek.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Üdvösség Anyja: A Pokolra vonatkozó minden utalás el lett törölve, és az ember egy hamis biztonságérzetbe lett csalva

21 ápr

2014. február 23. vasárnap, 16.28

Gyermekem, amíg a sátán uralma létezik a Földön, addig az Igazság mindig el lesz fojtva.

Fiam Kereszthalála óta, az Ő Szavának terjesztésére tett mindennemű próbálkozás akadályozva volt. És amióta csak terjed a Kereszténység, számtalan törés jelent meg, és a Tan, melyet Fiam, Jézus Krisztus tanított a Tanítványai által, át lett alakítva. Az Igazság folytonosan meg lett másítva, de ennek ellenére Isten igéje még mindig él a világban, és Fiam Jelenléte a Szent Eucharisztiában fennmaradt.

Az Igazság, a sátán létezését és a Pokol valóságát illetően, évtizedekig el lett fojtva, és ennek káros hatása lett az emberiség üdvösségére. A Pokolra vonatkozó minden utalás el lett törölve, és az ember egy hamis biztonságérzetbe lett csalva. Így most, ma, kevesen hisznek az ördög vagy a Pokol mélyének létezésében. Ez a hazugság lett az emberiség csapása, és ennek következtében sok lélek elveszett, mivel tagadva van a Pokol. Többé már tartják valóságosnak a halálos bűnt, és így nem tesznek semmit annak elkerülésére. Azok, akik Fiamat, Jézus Krisztust szolgálják az Ő Egyházaiban, nekik kötelességük felkészíteni a lelkeket, hogy alkalmasak legyenek bebocsátást nyerni a Mennyek Országába.

A Pokol elkerülhető, a halálos bűn következményeinek megértése következtében, de egy szó sem esik erről. Lelkek vesznek el, mert soha nem kaptak megfelelő tanítást arról, hogy hogyan kerüljék el a bűnt, vagy hogy hogyan keressék a bűnbánatot. Ahhoz, hogy méltók legyetek bebocsátást nyerni Fiam Királyságába, Isten Igéje szerint kell élni az életeteket. Kérlek, ne hagyjátok figyelmen kívül az Igazságot, mert ha így tesztek, el fogtok veszni.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy az emberiség elfogadja a sátán létezését, mert amíg nem, addig soha nem fogja igazán elfogadni Fiam Ígéretét, a Megváltás Ígéretét.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Imahadjárat (137) Az Újjáalkotás Imája

09 ápr

2014. február 23. vasárnap, 16.03

Imahadjárat (137) Az Újjáalkotás Imája

„Ó Mindenható Isten, ó Magasságos Isten, tekints reám a Te alázatos szolgálódra, szeretettel és könyörülettel Szívedben. Alkoss újjá engem Világosságodban.

Fogadj vissza Kegyeidbe engem. Tölts el engem a Kegyelemmel, hogy fel tudjam ajánlani magam Neked, alázatos szolgaságban és Legszentebb Akaratodnak megfelelően.

Szabadíts meg engem a gőg bűnétől, és mindattól, ami sért Téged, és segíts, hogy úgy tudjalak szeretni Téged, hogy egy mélyről fakadó és szűnni nem akaró vággyal szolgáljalak Téged életem minden napján, örökkön örökké. Ámen.”

Jézusotok

Teljes üzenet – Amikor az emberi akarat ütközik az Isten Akaratával, nagy fájdalom szenvedődik el mindkét oldalon

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Amikor az emberi akarat ütközik az Isten Akaratával, nagy fájdalom szenvedődik el mindkét oldalon

09 ápr

2014. február 23. vasárnap, 16.03

Hőn szeretett leányom, amikor az emberi akarat ütközik az Isten Akaratával, nagy fájdalom szenvedődik el mindkét oldalon. Atyám révén az ember részesült a szabad akarat Ajándékában, és ezért az embernek joga van olyan döntéseket hozni, amilyeneket szeretne az életben, és Isten soha nem fog beleavatkozni ebbe a Mennyei Ajándékba. Ugyanakkor ez egy nagyon nehéz út lesz azok számára, akik teljes mértékben Engem akarnak szolgálni, azzal a szándékkal, hogy segítsenek Nekem mások lelkének megmentésében, valamint azok számárra, akik átadták Nekem szabad akaratuk ajándékát.

Amikor átadjátok Nekem szabad akaratotokat – hogy megtegyétek azt, ami a lelkek üdvözítésében elengedhetetlen -, a szenvedés, melyet elviseltek majd, nagyon kemény lesz. Amint akaratotok már nem a tiétek, az emberi természet olyan, amilyen, ez azt jelenti, hogy egy küzdelem veszi kezdetét az ember szabad akarata és az Isten Akarata között. Sokan, akik szeretnek Engem, és akik tejesíteni szeretnék az Isten Akaratát életükben, szüntelen küzdeni fognak. Az Isten Akaratának teljesítése érdekében a léleknek le kell mondani a büszkeségről, és saját személyes vágyainak kielégítésének igényéről. Csak akkor tudjátok igazán szolgálni Istent, ha teljes mértékben bíztok Benne, és felajánljátok Neki minden megpróbáltatásokat és szorongatásotokat, mindenki javát szolgálva.

Amikor a jóakaratú emberek – akik Istent szolgálják, és próbálják a szerint élni az életüket, ahogyan Ő meghagyta – kiesnek a Kegyelemből, akkor szégyellik magukat. Elsüllyedvén szégyenükben, amiért kerülték Istent, és amiért cserbenhagyták Őt az önzés, az önbecsülés vagy az önteltség érzése által, eltakarják arcukat Isten Világossága elől. Amikor megvilágosodnak az Igazságnak köszönhetően, akkor ezek a lelkek hirtelen és váratlanul elkezdhetnek kételkedni hitükben. Az egyik pillanatban még teljes szívükből szeretik Istent, és teljesen átadják magukat az Ő gondviselésének, míg a következő pillanatban elvágják magukat a Világosság Forrásától. Ez akkor fordul elő, amikor a személy – az emberi értelmet kamatoztatva – megmondja Istennek, hogy mit készül tenni annak érdekében, hogy Istent szolgálja, rendszerint a saját feltételei szerint. Ennek ellenére a lélek azt mondhatja Istennek: „Szolgálni foglak Téged, de azzal a feltétellel, ha megteszed nekem ezt vagy azt a szívességet.” Nem tudjátok, hogy nem szolgálhattok két úrnak, mert csak Egy Isten van, és Ő az Úr? Isten az Ura minden létezőnek és leendőnek. Az ember azért van, hogy Istent szolgálja, de Isten mégis minden Tőle telhetőt megtesz, hogy megvigasztalja az Ő gyermekeit.

Amikor úgy találjátok, hogy kezdetek kételkedni Istenben, vagy kezditek elveszíteni a bizodalmatokat az Ő Szeretetében vagy Ígéretében, akkor ezt az Imahadjárati Imát imádkozzátok, ami úgy váljon ismertté, mint az Újjáalkotás Imája. 

Imahadjárat (137) Az Újjáalkotás Imája

„Ó Mindenható Isten, ó Magasságos Isten, tekints reám a Te alázatos szolgálódra, szeretettel és könyörülettel Szívedben. Alkoss újjá engem Világosságodban.

Fogadj vissza Kegyeidbe engem. Tölts el engem a Kegyelemmel, hogy fel tudjam ajánlani magam Neked, alázatos szolgaságban és Legszentebb Akaratodnak megfelelően.

Szabadíts meg engem a gőg bűnétől, és mindattól, ami sért Téged, és segíts, hogy úgy tudjalak szeretni Téged, hogy egy mélyről fakadó és szűnni nem akaró vággyal szolgáljalak Téged életem minden napján, örökkön örökké. Ámen.”

Kérlek, ne feledjétek, hogy nagyon könnyű hátat fordítani Istennek, és elég, ha csak egyvalaki ébreszt kételyt a lelketekben Isten Jóságát, valamint minden Gyermeke iránti Nagy Irgalmát illetően.

Nagyfokú bátorságot és állhatatosságot igényel hűnek maradni Isten Igéjéhez, de ha nem kéritek a Kegyelmeket, hogy megfelelően tudjátok szolgálni Őt, akkor az saját magatoktól nem fog menni.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Imahadjárat (136) Ima, hogy megtartsam Igédet

08 ápr

2014. február 22. szombat, 18.35

Imahadjárat (136) Ima, hogy megtartsam Igédet

Drága Jézus, segíts, hogy meghalljam Szavadat. Hogy éljem Igédet. Hogy hirdessem Igédet. Hogy közvetítsem Igédet. Add meg nekem az erőt, hogy megőrizzem az Igazságot, még ha üldöznek is engem ezért. Segíts, hogy életben tartsam Igédet, amikor ellenségeid elfojtják Azt. Hadd érezzem Bátorságodat, amikor csüggedt vagyok. Tölts el engem a Te Erőddel, amikor gyenge vagyok. Add meg nekem a Kegyelmet, hogy méltóságteljes maradjak, amikor a Pokol kapui vesznek erőt rajtam, amiért hűséges maradok a Te Legszentebb Akaratodhoz. Ámen.”

Jézusotok

Teljes üzenet - Közületek sokan, akik azt mondjátok most, hogy szerettek Engem, Júdáshoz hasonlóan el fogtok árulni Engem

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Közületek sokan, akik azt mondjátok most, hogy szerettek Engem, Júdáshoz hasonlóan el fogtok árulni Engem

08 ápr

2014. február 22. szombat, 18.35

Hőn szeretett leányom, a fájdalomból öröm születik, a kétségbeesésből remény, és az üldöztetésből szabadulás, ha minden át van adva Nekem, teljes bizalommal és Isten Dicsőségére.

Minden mennyei, földi és föld alatti teremtmény térdre fog borulni az Úr színe előtt – mindenki, kivétel nélkül. De az ember gyarló és elesett, nem ad Dicsőséget Istennek – még a legájtatosabbak és legszentebbek sem -, amikor is nem adja át teljesen magát Atyámnak, Énáltalam, az Ő egyetlen Fia, Jézus Krisztus által. Amíg a gonoszlélek létezik a világban, addig az ember nem méltó arra, hogy Színem elé álljon. Nem borulhattok térdre Előttem, ha saját önteltségetekkel vagytok tele. Nem tudlak meghallani benneteket, ha kirekesztetek Engem, mint a kényurak, amikké váltok, amikor érzéki bűnökkel árasztja el a sátán gondolataitokat. Csak azok tudnak valóban egyesülni Velem, akik tisztán – kiengesztelődvén Velem – járulnak Elém.

Ha úgy jártok-keltek, mint a királyok, és földi trónokon ülve parancsolgattok másoknak, nem lehettek az Én szolgáim. Ha valóban Engem szolgáltok, mindegy milyen feladatkörben, mindig az Igazságot fogjátok szólni. Mindig tudni fogjátok, hogy amikor Igaz Igémet hirdetitek, Az mindig sok bírálatot hoz rátok. Hamarosan már nem esik többet szó az Igaz Igéről azok által, akik beszivárogtak Egyházam legfelsőbb köreibe, azt színlelvén, hogy szeretnek Engem, de valójában gyűlölnek Engem. Akkor annak érdekében, hogy ti, a hűségesek, Bennem és Velem maradjatok, több bátorságra lesz szükségetek.

Hányan rendelkeztek ezzel a bátorsággal? Hányan lesztek képesek kibírni az üldöztetést, mely akkor következik be, amikor az Igazságot hirdetitek? Ezért nehéz szívvel kell tudatnom veletek, hogy sokan, akik azt mondjátok most, hogy szeretettek Engem, Júdáshoz hasonlóan el fogtok árulni Engem. Mert, amikor Szent Igémet megváltoztatják, azért, hogy az egy üres és sivár edénnyé váljon, sokan el fogjátok fogadni ezt a tévtant. Sokan vissza fogjátok utasítani ezt a Küldetést, és hátat fogtok fordítani Kelyhemnek, az Üdvösség Kehelynek.

Ezt az Imahadjárati Imát kell imádkoznotok, hogy segítsen nektek hűnek maradni Igémhez.

Imahadjárat (136) Ima, hogy megtartsam Igédet

Drága Jézus, segíts, hogy meghalljam Szavadat. Hogy éljem Igédet. Hogy hirdessem Igédet. Hogy közvetítsem Igédet. Add meg nekem az erőt, hogy megőrizzem az Igazságot, még ha üldöznek is engem ezért. Segíts, hogy életben tartsam Igédet, amikor ellenségeid elfojtják Azt. Hadd érezzem Bátorságodat, amikor csüggedt vagyok. Tölts el engem a Te Erőddel, amikor gyenge vagyok. Add meg nekem a Kegyelmet, hogy méltóságteljes maradjak, amikor a Pokol kapui vesznek erőt rajtam, amiért hűséges maradok a Te Legszentebb Akaratodhoz. Ámen.”

A Pokolban lévő összes démon átkozza ezt a Küldetés, ami az Én utolsó földi Küldetésem. Nagyfokú állhatatosságra, óriási bátorságra és Irántam, a ti Jézusotok iránti mély szeretetre van szükség ahhoz, hogy hűségesek maradjatok Hozzám. A leggyengébbek fognak elsőként elbukni. Közvetlenül utánuk jönnek majd a lanyha hitűek, és végül csak a bátrak és tiszta szívűek fognak talpon maradni.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Amikor Isten megengedi a keresztények és a zsidók üldöztetését, akkor annak jó oka van

04 ápr

2014. február 21. péntek, 18.00

Hőn szeretett leányom, az ember sebezhető és gyarló teremtmény, de Isten gyermeke. A mélyen gyökerező létfenntartási ösztön miatt az ember mindent meg fog tenni, ami a túléléshez kell. Nagy fizikai szenvedés idején a benne rejlő erő szilánkjai hangsúlyosabbá fognak válni. Általában nagy erő látható a gyengékben, az éhezőkben, a testileg szenvedőkben, az üldözöttekben, és azokban, akik a fanatikusok kezétől szenvednek. Közületek a leggyengébbek lesznek majd a legerősebbek, viszont azok, akik azt gondolják magukról, hogy ők a legerősebbek, ők lesznek majd a leggyengébbek.

El fogom választani a gyengéket, a szelídeket, az alázatosakat és az igazakat azoktól, akik felmagasztalják magukat, és akik csak színleg fogadják el Tanításaimat, viszont átkoznak másokat a szívükben.  Most el fogom választani a búzát a konkolytól, és ennek következtében minden ember hite próbára lesz téve, egészen a végsőkig. Ebbe beleértem mindazokat, akik nem hisznek Istenben, azokat, akik elutasítják az Igaz Istent, és azokat, akik átadták szívüket ellenségemnek – a gonosznak. Minden lélek egyenlő Előttem, és minden Kegyelmet meg fognak kapni azok, akik most nem ölelnek át Engem.

A világ próbára lesz téve azon szeretet állapot alapján, amit minden egyes személy érez a másik iránt, ami az Isten iránti szeretetük valós tükörképe és mércéje. Időtök véges, és ahhoz, hogy képesek legyetek elviselni a vezeklés eme útját, el kell fogadnotok azt, hogy Isten prófétái egyszerűen csak közlik az Ő Akaratát, csak azért, hogy az Övéi lehessetek, testben és lélekben. Ne utasítsátok el Isten Kezét. Örvendezzetek, mert a megpróbáltatások, melyeket Atyám jelenleg megenged, nagy egyesülést fog eredményezni az Ő Két földi Tanúja – a keresztények és a zsidók – között, és ők ketten nagy megtérést fognak hozni. Amikor Isten megengedi a keresztények és a zsidók üldöztetését, akkor annak jó oka van. Annak köszönhetően, amit el kell majd nekik szenvedniük, még több megtérés lesz, és emberek milliárdjai fogják meglátni az Isten Dicsőségét, tiszta elmével, melyben nincs zavar, ami elrontaná az örömüket, amikor végre ráébrednek az Igazságra.

Közel van annak az ideje, amikor az Igazság – beleértve a jót és a rosszat is – a maga valójában látszik. És akkor többé már semmi sem fog ártani nektek. Nem lesz többé elszakadás Istentől. A szeretet végül  mindent legyőz. A szeretet maga az Isten, és Uralma örökkévaló. Nem lesz többé gyűlölet, mert az ki fog halni.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 februári üzenetek, Maria Divine Mercy