RSS
 

Figyelmeztetés a pokolra, és a Paradicsom Ígérete

13 nov

2010. november 13. szombat; 3.00

Szeretett leányom, egy szörnyű üldöztetésen mentél keresztül, amit Én engedtem meg, azért, hogy megszabadítsam lelkedet a pokol kínjaitól. Most már szabad vagy, és lelked képessé tesz téged Szavam (Üzenetem) terjesztésére, hogy az emberiség megszabadulhasson a rá váró szenvedéstől, ha olyan ostobák lesznek, hogy megadják magukat a gonosznak.

Neked, leányom, már a kezdet kezdetén ez volt a küldetésed. Minden alkalommal Erősítelek téged, néhány nap kivételével. Mit gondolsz, milyen leszel majd egy hét, egy év, vagy két év múlva? Egy harcos, bátor a végsőkig. Te Velem fogsz dolgozni, drága, szeretett Gyermekeim lelkének megtisztításán, akik iránt mély és teljes, szeretettel teli  Könyörületet táplálok. A szeretet folyóként áramlik át Ereimen. Könyörületem sohasem fogy el, annak ellenére, hogy ők más útra térnek.

Meg fogom menteni őket a pokol kínjaitól

Mondd meg nekik, leányom, hogy meg fogom őket menteni a pokol kínjaitól. Szükségesnek tartom, hogy ebben az örömtelen, összezavarodott állapotukban Hozzám forduljanak. Csak egyetlen út vezet a szeretethez és a békéhez. Ez az Én új Paradicsomomban lesz, amikor Ég és Föld eggyé válnak. Ők nem tudják ezt? Sosem hallottak régi Ígéretemről? Az örök élet  ígéretéről, melyben mindannyian –az egész emberiség -, akik Hozzám fordulnak, felemeltetnek testestől, lelkestől és elméstől az Új Föld és Új Égbe, amikor azok újra egyesülnek, az Atyám gyermekei számára rég megígért Paradicsommá.

Könyörgök, higgyetek. Gondolkodjatok. Ha még sohasem találkoztatok a Szentírással, akkor tegyétek fel ezt az egyszerű kérdést magatoknak. Ha szívetekben szeretetet éreztek, mit gondoltok, ez honnan származik? Vajon a szeretet – e az, amely a szelídség, az alázatosság és a vágyódás érzését kelti bennetek, és tesz önzetlenné? Ha igen, akkor ez az a szeretet, amelyet minden Gyermekemnek megígérek, akik visszatérnek Hozzám.

Hogyan hagynak üresen benneteket a világi törekvések

Tudom, hogy nehéz, drága gyermekek, egy teljesen más világban hinni, mint amiben éltek. Ne feledjétek, hogy ezt a világot Isten, az Örök Atya teremtette, amit aztán beszennyezett a csaló munkálkodása. Ő, a sátán, rendkívül ravasz. Nektek, Gyermekeim, biztosan tudnotok kell, hogy a világi törekvések, amelyeket nem találtok kielégítőnek, valóban nem elégítenek ki benneteket? Ürességet éreztek, amit nem tudtok megmagyarázni, sem megérteni, vagy nem így van? Aztán egyre többre és többre törekedtek. De mégsem vagytok elégedettek, miközben mégis azt érzitek, hogy annak kellene lennetek. Vajon miért van ez így? Bepillantottatok már szívetekbe és megkérdeztétek: miért? Miért? A válasz nagyon egyszerű.

Isten megteremtette az emberiséget. Az emberiséget megkísértette a sátán. A sátán jelen van ebben a gyönyörű világban, amelyet Örök Atyám tiszta szeretetből teremtett. Sajnos, ő, a sátán, létezni fog egészen a Második Eljövetelemig. Azután ő lelepleződik merő hazugságai és megtévesztése révén, amelyeken keresztül ő Gyermekeimben megnyilvánult. Akkor már túl késő lesz sok Gyermekem számára, beleértve azokat is, akik bizonytalanok és határozatlanok hitükben, Atyám Királyságának felsőbbrendű isteni teremtését tekintve.

Ne utasítsatok vissza Engem

Figyeljetek! Én, Jézus Krisztus, a Megváltó, azért küldettem, hogy mindannyian egy második esélyt kapjatok arra, hogy Atyám Királyságába belépjetek, most halljátok Ígéretemet. Figyeljetek Hangomra, amely isteni kegyelemből küldetett, a mai világban lévő Látnokaimon és Prófétáimon keresztül, és értsétek meg, hogy Atyám Szeme előtt minden Gyermekem egyforma.

Azok, akik követik Őt, meg vannak áldva, de  kínzó szenvedésen mennek keresztül azokért a lelkekért, akik nem hisznek, és akik nem hajlandók meghallgatni. Isten teremtette a világot. A világ nem a semmiből került elő. Az ember nem tudott, és nem is fog tudni ilyen csodát kitalálni, amelyet a tudomány sohasem lesz képes megmagyarázni. Az Istentől jött természetfölötti dolgokat sohasem lehet igazán megérteni, míg Isten minden Gyermeke testestől, lelkestől át nem adja magát annak a tiszta szeretetnek, amelyet Én kínálok.

Kérlek, könyörgök mindannyiatokhoz, ne utasítsátok vissza Teremtőtöket. Kérlek, ne hallgassatok a megtévesztő hazugságokra, amelyeket a csaló mond nektek, a szabadkőművesek csoportjai által, az Illuminátusok, a hamis próféták, a bizarr és a teljességgel gonosz kultuszok által, amelyek az emberi butaság miatt alakultak ki.

A sátán valóságos

Az emberiség gyenge. Még a legszentebb követők is áldozatul esnek a gonosz folyamatos kísértéseinek. A baj az, hogy azok, akik a szórakozást keresik, nem hiszik, hogy a gonosz valóban létezik. Mások viszont igenis tudják, hogy ő valós, és létezik. Ők azok, akik Nekem a legtöbb szívfájdalmat okozzák.

Ismét felszakadnak a sebek és gennyesednek

Olyan nagyon szenvedek, hogy azok a sebek, amelyeket szörnyű keresztre feszítésemkor okoztak Nekem, és amelyekbe belehaltam, most újra felszakadnak és gennyesednek,  Testem, Lelkem és Istenségem legkínzóbb fájdalmát okozva. Mégsem fog megszűnni irántatok való Szeretetem soha.

Szólítalak benneteket a Mennyből, Örök Atyám Nevében, aki tiszta szeretetből teremtett egyenként mindannyiatokat, hogy legyetek állhatatosak. Mondjatok ellene a sátánnak. Higgyétek el, hogy ő létezik. Fogadjátok el az ő létezését. Nyissátok ki szemeteket. Nem látjátok azt a káoszt, amit ő az életetekben okoz? Vakok vagytok?

Üzenet a gazdagoknak

A gazdagoknak ezt mondom: megálljatok. Gondolkodjatok, és kérdezzétek Istent, csak egyetlen pillanatra. Boldogít benneteket abbéli szerepetek, hogy a saját törvényeiteket élitek?  Helyesnek tűnik ez? Előfordult már, hogy a világi mértéktelenségek árán megtagadtatok Engem? Ugyanezek a világi túlkapások és élvezetek üres szívvel hagynak majd benneteket. Saját szívetekben tudni fogjátok, hogy ez így nem tűnik helyesnek. De ti továbbra is szomjazni fogtok a még több üres, ám ugyanakkor izgalmas ígéretre, melyeket a csaló ad, lelketekért cserébe.

Egy üzenet azoknak, akik az Illuminátusokat követik

Esedezem mindannyiatokhoz, különösen azon Gyermekeimhez, akiket beszippantottak az Illuminátusok, és más hasonló gonosz szervezetek. Ha ez megtörténik, örök kárhozat vár rátok. Nem értitek, hogy mindazt, amit lelketekért cserébe ígérnek, az mind hazugság? Egy csalárd és félelemkeltő hazugság. Ti sohasem fogjátok azokat az ajándékokat megkapni, amelyeket ez a pokol mélyéről való baljós hírnök ígért nektek. Mint kereszten lévő Megváltótok, amikor is az életemet adtam azért, hogy megmentselek benneteket, kérlek, ne engedjétek, hogy elveszítselek benneteket. Szeretlek benneteket, Gyermekeim. Sírok, miközben még egyszer utoljára esedezem hozzátok, hogy ne utasítsatok el Engem a csaló javára.

Mindenkinek megbocsátok, akik meggyónnak

Nem tudok a szabad akaratotokba beavatkozni, mert ez egyike azoknak az ajándékoknak, amelyeket megkaptatok, amikor Isten Világosságában megszülettetek. El fogok jönni, amint azt az Írások megjövendölték, hamarosan – korábban, mint azt bárki is felfoghatná. A világ sötétségbe és kétségbeesésbe borul majd. De Én megbocsátok minden egyes Gyermekemnek, mikor bűneik feltárulnak előttük, függetlenül attól, hogy mennyire bántóak azok – azonnal, a gyónás pillanatában. Ők testestől, lelkestől fognak belépni a Paradicsomba, akkor, amikor az Ég és Föld eggyé válik, ahol ti mind, az Örökkévalóságban, családotokkal együtt, örökkön – örökké élni fogtok.

Ígéretek, amelyeket a Paradicsom kínál fel

Semmi betegség, semmi testi erőszak, semmi bűn – csak szeretet.  Ez az Én Paradicsomom ígérete. Senki sem fog vágyódni semmire sem. Mindenki harmóniában, örömben és szeretetben fog élni.

A pokol valósága

Ne utasítsátok vissza ezt az életet, azért az életért, amelyet a sátán ígér nektek! Folyamatosan hazudik nektek. Ha ti ezt az ösvényt követitek, aminek Isten vagy Én, Jézus Krisztus, a Megváltótok nem vagyunk részesei, akkor az örök kárhozat ösvényén jártok. Üvölteni fogtok a rémülettől, amikor felismeritek hibáitokat. Akkor majd irgalomért fogtok esedezni. Felhasítjátok arcotokat. A hajatokat fogjátok tépni. De mivel szabad akaratotok van, Atyám egy ajándékaként, azt nem lehet elvenni tőletek. Ha ti ezt a hamis utat választjátok, akkor elkárhoztok, és örökre a pokol tüzében fogtok égni. Ez nagyon is valós. A legnagyobb kárhozat az, hogy végül felismeritek, hogy van Isten. Hogy Én, a Megváltó Jézus Krisztusotok, valóban Létezem. És ebben a szakaszban nem lesz mód arra, hogy megmentsétek magatokat.

A legnagyobb kárhozat, amikor már tudjátok, hogy sohasem fogjátok látni Isten arcát

Lehet, hogy családjaitok tagjai a másik oldalról fognak nézni benneteket. Ha ez bekövetkezik, és a szörnyű Igazságot felismeritek, már túl késő lesz. Ne feledjétek ezeket a szavakat. A legnagyobb kárhozat az, amikor már tudjátok, hogy sohasem fogjátok látni Isten arcát. Ez lesz a legnagyobb kín, és egyike azoknak, amelyek örökre veletek maradnak a pokol tüzében, ahol állandó és könyörtelen a fájdalom. Ti, a nektek ígért Paradicsom élvezete helyett, a csaló hazugságai által a pokol félelmetes folyosóin végzitek. Ez nagyon is valós, és örökkévalóságig tartó szenvedést jelent.

Kérlek mindannyiatokat, akik nem hiszitek el, hogy Én vagyok az valójában, aki az emberiséggel kommunikálok, kérlek, hogy imádkozzatok Szent Szívemhez. Imádkozzátok Isteni Irgalmasságom Rózsafüzérét mindennap három órakor. Kérésetekre szeretettel fogok válaszolni, amit rögtön érezni fogtok. Fogjátok Kezemet, gyermekek. Ne engedjétek el azt. Olyannyira szeretlek benneteket mind, hogy közületek egyenként mindenkiért az életemet adtam, azért hogy megmenekülhessetek.

Ez alkalommal ítélni Jövök. Bármennyire is szeretlek benneteket, nem tudok beavatkozni a szabad akarat ajándéka miatt, melyet szeretett Atyám adományozott nektek. Remélem, hogy meg fogtok hallgatni végre, a jelenkor látnokain és prófétáin keresztül. Ne feledjétek, az Igazság az örök üdvösségetekre vezető út, és egy új kezdet, amikor a Paradicsom visszatér a Földre.

A sátán hazugságai

A hazugságok, nem számít milyen csábítóak, azok csak hazugságok. A hazugságok célja, hogy ellopják a szeretett lelkeket, amely lelkeket nem engedheti el Atyám, a Világ Teremtője és Alkotója.

A ti Isteni Megváltótok

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2010 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy, VolumeOne

 

A bűnök miatt meghasad Szent Szívem

12 nov

2010. november 12. péntek; 3.00

Írd a következőket, leányom. Múlnak az órák. Ne utasítsd vissza azon kérésemet, hogy a Nagyfigyelmeztetést nyilvánosságra hozd az emberiségnek. Most szükség van a bűnbánatra. Gyermekeimnek most meg kell hallaniuk Figyelmeztetésemet. Leányom, kommunikálj a Keresztény Csoportokkal, először nekik továbbítsd Kéréseimet.

Maradj erős. Téged választottalak erre a munkára, hogy a megmenekülésetekre vonatkozó kéréseim gyorsan meghallgatásra találjanak. Írd meg a könyvet, és közöld Üzeneteimet a modern kommunikációs eszközök által, mint az internet, vagy a média. Mivel Kérésem sürgős, Én majd fogom a kezed, hogy megérthesd az üzenetet.

Te erősebb vagy, mint gondolnád. Továbbra is imádkozd Hozzám naponta az Isteni Irgalmasság Rózsafüzérét. Ne félj. Miért vagy ilyen rémült? Amikor a Föld és az Ég eggyé olvad, üdvözölni kell az Örök Életet. Ez az, amire az ember törekszik, az idők kezdete óta. Ne engedd, hogy megtévesszenek a világ kínálta vonzalmak. Ezek úgyis jelentéktelenné válnak, összehasonlítva Atyám Királyságának pompájával. Amint terved kezd kibontakozni, támogatásban lesz részed.

Az elmúlt néhány nap nyomasztó volt számodra, de elfogadtad szívedben azt, amit kérek tőled. Nehéz, és talán kissé ijesztő is számodra, hogy mindezt vállald, de fontos, hogy bízz Bennem.

Őrizz Engem a Szívedben, és támaszkodj Rám. Add át minden kétséged, és akkor feladatod könnyebb lesz. Az ígéretekre kell emlékeztetned az emberiséget, és hivatkozz írott Szavamra. Támaszkodj a Szentírásra, hogy megértsd az üzeneteket.  Soha ne félj emlékeztetni az embereket arra, hogy bűneik miatt meghasad Szent Szívem, és hogy emiatt Örök Atyám lelkét is tőr járja át.

Mi, Édesanyám és minden szentek, fogjuk majd a kezedet, és erőt adunk neked. Gyakorlati útmutatást kapsz majd, és az ajtók meg fognak nyílni, hogy munkádban segítsenek.

Óvakodj azoktól, akik eléd akadályokat gördítenek, hogy a kommunikálásban késleltessenek téged. Imádkozz értük, és folytasd tovább. Tudom, hogy fáradt vagy, de Kérésemre gyorsan kell válaszolni.

Itt az ideje, hogy most pihenj, Gyermekem. Te jól reagálsz, hittel és bátorsággal. Soha ne add fel.

Szeretett Megváltótok, Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2010 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy, VolumeOne

 

Ez a könyv életeket fog megváltoztatni, és lelkeket fog megmenteni

12 nov

2010. november 12. péntek; 15:00

Menj, és tedd, amit kell, annak érdekében, hogy az emberek lássák és hallják isteni üzeneteimet.

Bízom benned, drága leányom, hogy bármilyen eszközt felhasználsz, amellyel úgy érzed, biztosítani fogod, hogy olvassák az emberek az üzeneteket. Minden energiádra szükséged van, hogy a könyvet megírd. Ez a könyv életeket fog megváltoztatni, lelkeket fog megmenteni, és előre meg volt jövendölve. Igen, a könyv, amely meg volt jövendölve. Te vagy az író. Én vagyok a Szerző.

Ne légy meglepődve, vagy lesújtva, mert ez egy igen szent feladat, és te erre kiválasztattál, hogy Velem együtt végezd ezt a munkát. Ez számodra három hónapig fog tartani. Azt szeretném, hogy ez az egész világ számára közzé legyen téve. Ennek a könyvnek átfogónak, hathatósnak, és milliók által keresettnek kell lennie, a Szent Bibliához hasonlóan.

Leányom, ezt a könyvet a következő cím alatt adhatod ki: „Beszélgetés egy titkos prófétával”. Ez így a helyes. Miért félsz, Gyermekem? Mennyei vezetésben van részed. Erősnek kell maradnod. Bízz bennem. Add át magad. Én fogom majd a kezed, utad minden lépésénél. Később még beszélek majd veled.

A ti szerető Megváltótok

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2010 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy, VolumeOne

 

Szűz Mária második üzenete

11 nov

2010. november 11. csütörtök; 12:20

Te, gyermekem, Isten erős gyermeke, nagyon rendkívüli vagy. Mindig együtt fogok munkálkodni veled, mivel te már láttad itt a földön az élet mindkét oldalát. Neked, gyermekem, meg kell értened Isten munkálkodásának lényegét. Megáldalak téged, szeretett gyermekem, és köszönetet mondok.

Igen, édes gyermekem, megkaptad a kegyelmeket munkád elvégzéséhez. Abban a pillanatban, amikor a Szentlélek belépett a szívedbe, készen álltál a munkára.

Irántad való feltétlen szeretetem erősebbé tesz majd téged,ahogyan az idő halad előre. Kérlek, ne aggodalmaskodj, mert az aggodalom egy negatív érzés, és csak hátráltatni fog téged. Minden nap imádkozz Hozzám, a te örök Édesanyádhoz. Sohasem hagylak el, és nem hagylak cserben a munkádban. Egy egészen különleges ajándékot kaptál édes gyermekem, és most ezt fel kell használnod, abban a formában, ahogyan csak te tudod. Igen gyermekem, megértem, hogy ez nagyon félelemkeltő most számodra. Mindig légy biztos abban, hogy utad minden lépésénél veled vagyok. Béke veled.

Mindig a szívedben fogok lakni. Megáldalak gyermekem, és köszönöm, hogy válaszoltál.

A Béke és Remény Anyja, Mária

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2010 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy, VolumeOne

 

Az emberiség a végső tisztulással néz szembe

11 nov

2010. november 11. csütörtök; 0.20 óra

Igen, szeretett leányom, Én vagyok az. Te és én együttesen fogjuk felkészíteni a világot az emberiség előtt álló időkre, amikor a világ szembenéz a végső tisztulással.

Nagyon fontos, hogy erre a (meg)tisztulásra sor kerüljön, mert enélkül  Gyermekeimnek nem lenne örök életük. Nehézségekkel fog szembenézni minden Gyermekem, különösképpen Követőim, mert ez annak a harcnak lesz  a része, amelyet a lelkek megnyerése érdekében kell megvívni.

Nyugodj meg. Engedd, leányom, hogy Szeretetem eltöltse a szívedet. Fogadd el, hogy ez egy ajándék Tőlem. Lehet, hogy meglepő számodra, de Én vagyok a te családod. Te az Én Királyságomban otthonra találsz. Most kaptál egy feladatot. Fogd a kezem, és Én vezetni fogom elmédet, hogy Gyermekeim visszataláljanak Szent Szívemhez. Most pihenj, gyermekem.

Szerető Jézus Krisztusotok. Szerető Megváltótok.

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2010 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy, VolumeOne

 

Megváltónktól, Jézus Krisztustól kapott első üzenet

09 nov

2010 november 9. kedd 3.00

Íme, elközelgett az idő számotokra, hogy elmondjam a világnak,  hogy  az igazságosság  le fog sújtani mindazokra, akik elutasítanak Engem.

Irgalmam határtalan mindazok számára, akik követik a kereszten való Szenvedésem  igazságát.

Örvendhetnek azon Követőim, akik ellene mondanak a kísértéseknek, melyekkel nap mint nap szembesülnek.

A többiek, akik hátat fordítottak Tanításaimnak, ők vakok ígéreteimre, melyeket akkor tettem, amikor a bűneikért Meghaltam a kereszten.

Mélységesen szenvedek, és  vigasztalanul magamra maradtam az elhagyatottság érzésével, melyet elszenvedek szeretett Bűnöseimtől, akikért földi Életemet adtam.

A Földet most sötétség borítja be. Ők, az Én követőim, Velem együtt nagyon szenvednek, amikor tanúi azon bűnösök világának, akik nemcsak Istennek, az Én Örök Atyámnak fordítottak hátat, hanem Nekem is, aki nagy áldozatot hoztam értük, hogy megmentsem őket az örök kárhozat birodalmától.

Kétségbe vagyok esve, a csalódottság és a bánat keserű könnyeit sírom, amikor látom, hogy hogyan taszítanak el maguktól másodjára is.

Arra buzdítom Követőimet, hogy ebben a szomorú időszakban gyűljenek össze a világban. Félre kell tenniük az imádsággal szembeni közönyösségüket, és egyesülniük kell Velem, hogy segítsenek mindazokon, akiknek a lelkét ellopta a gonosz.

A bűnösöknek még van idejük a bűnbánatra. Nincs könnyű út. A bűnbánatnak szívből kell fakadnia. Híveim, ne féljetek egyöntetűen  felemelni a hangotokat, hogy hirdessétek mindenki iránt érzett Szeretetemet.

Mindannyiatokat kérlek, még egyszer utoljára  – keresztényeket, muszlimokat, hindukat, zsidókat, és mindazon vallásúakat, akiket az esendő emberi elme által tévútra vezettek -, hogy nyissátok ki szemeteket Isten igaz szavára, Aki a próféták által szólt hozzátok.

Az igazság le lett írva, és dokumentálva lett a Szentírás Szent igéjében, melyet senki sem tud kijavítani, megváltoztatni, senki sem kísérelheti meg, hogy elferdítse a saját értelmezésének megfelelően.

Csak egyetlen egy Isten van. Hát hagyjátok abba a harcot, nyissátok ki szemeteket, s kövessetek Engem az Örök Életbe.

Úgy szeretlek mindnyájatokat, hogy az Életemet adtam értetek. Elfelejtettétek? Kérlek titeket, Isteni Irgalmasságom által, hogy még egyszer, utoljára térjetek vissza Hozzám.  Irgalmasságom által jövök vissza a Földre, hogy megpróbáltatásnak tegyelek ki benneteket, és hogy segítsek nektek, hogy a szívetekbe nézzetek, és az igazságot keressétek. Ne engedjétek meg a csalónak, hogy elpusztítson benneteket. Keressétek az igazságot. A szeretet, csak a tiszta szeretet az, ami Atyám Királyságába vezet.

Kérve-kérlek benneteket, ne feledkezzetek meg Isteni Irgalmasságomról. Mindannyiatokat szeretem. Imádkozzatok most megbocsátásért. Nyújtsátok ki kezeiteket, és engedjétek, hogy Atyám Királyságába vezesselek titeket. Visszajövök a Földre, mint ahogy az előre meg volt jövendölve. Visszajövetelem ideje olyan hamar fog bekövetkezni, hogy az sokakat felkészületlenül ér majd. Sokan megdöbbennek, és oly váratlanul éri majd őket, hogy nem akarják majd elhinni, hogy  ez történik. Prófétáimnak nincs már sok idejük arra, hogy  segítsenek felkészíteni az emberiséget erre a nagy eseményre.

Hívek, mindnyájatokat hívlak arra,  hogy szívleljétek meg Figyelmeztetésemet! Terjesszétek az igazságot! Buzdítsátok az embereket, hogy könyörögjenek Irgalmasságomért. Mindent megteszek, hogy minden egyes lelket megmentsek, aki megbánja bűneit, még akkor is, ha élete utolsó lélegzetvételekor teszi ezt meg.

Én nem tudok, és nem is fogok a szabad akaratukba beavatkozni. Esedezve kérlek, hallgassátok és szívleljétek meg a Szavamat. Mindnyájatokat szeretlek. Kérlek, imádkozzatok, a megtérésért a Végidő előtt, amely már szinte elérkezett. Nem szeretném megijeszteni azokat, akik követnek engem, de esedezve kérlek most mindnyájatokat, hogy mentsétek a lelkeket.

Emlékeztessetek mindenkit arra, hogy mennyire sürgős, hogy lélekben elforduljatok a világi törekvésektől. Ehelyett keressétek az egyszerű alázat erényeit, ami mentes az önzéstől és a bálványimádástól.

A hétköznapi embereknek kell majd jó példával élen járniuk, azáltal, hogy terjesztik az igazságot Második Eljövetelemről.

Ebben a szomorú és hálátlan mai világban – az ateizmus és az egyre erősödő sátánimádat terjedése által gyorsan kialakuló szellemi, lelki sötétség miatt – az egyszerű lelkeknek, az igaz hívőknek kell majd ezt a feladatot felvállalniuk.

Most, amikor a világ a Szentírásban megjövendölt Nagy Szorongattatás felé halad, imádkozzatok az emberiség megmeneküléséért.

Az emberiség szabad akaratán múlik majd, hogy készek-e keresni bűneik bocsánatát. Sohasem szabad félniük. Szeretetem örökké irgalmas.

Megváltó Jézus Krisztusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2010 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy, VolumeOne

 

A Szűzanya első üzenete

08 nov

2010. november 8. hétfő, 15.30

Otthon, a Rózsafüzér elmondását követően

(Jövőbeli próféciák bejelentése, melyeket  továbbra is egy rejtekben levő  látnok kap, akinek ekkor fogalma sem volt arról, hogy minek a megtételére is kérik)

“Gyermekem,  neked egy felelősségteljes feladatot kell teljesítened, és nem hagyhatod, hogy bárki is megakadályozzon téged. Az igazságnak a felszínre kell kerülnie. Kiválasztattál erre a feladatra. Gyermekem, légy erős. Nézz fel az Istenre, és kérd, hogy vezessen, hogy elvégezd a feladatot, amit rád bíztam.

Az összes szent együtt munkálkodik veled. Azok az alakok*, akiket láttál, mind a segítségedre lesznek, hogy végtelen üzeneteimet terjeszteni tudd, hogy az egész világ hallja. Vezetés alatt állsz. Nem lesz könnyű számodra, de szeretettel kitartasz majd. Mindaz, ami most történik, meg volt jövendölve. Egy eszköz vagy, amelynek segítségével Isten szava eljut az összes gyermekéhez.

Soha ne feledd, hogy Isten valamennyi gyermekét szereti, beleértve azokat a bűnösöket is, akik megbántották Őt. Könyörögj irgalomért mindannyiatok számára. A Szent Család újra egyesülni fog.

( Szünet…  ezen a ponton nagyon meglepődtem, ezért megkérdeztem a Szűzanyát:  “Jól értettem ezt a részt?” Kedvesen mosolygott, és folytatta…)

Vedd a ceruzádat és írd, így helyes, és terjeszd az igazságot, mielőtt még késő lenne.

Ezek az üzenetek isteni eredetűek, és tisztelni kell őket. Bízom benned, hogy gondoskodni fogsz arról, hogy ebbe a hitetlen világba a lehető leghatékonyabb módon eljussanak. Az a legfontosabb, hogy erős maradj szeretett Fiam számára. Tudom, hogy Érte, Vele, és Általa szenvedsz. Örvendezz, mert ez jó. Áldott vagy gyermekem, amiért kiválasztattál erre a feladatra. Légy erős.

Minden nap imádkozz a vezetésért. Idővel mind erősebb leszel. Ne félj, Én minden nap veled leszek, és a családoddal. Betöltekeztél a Szentlélekkel,   és így fel tudod tárni az Igazságot, Atyám tervéről a földön.

Gyermekem, dobd félre a kétségeidet. Ez az isteni üzenet nem a képzeleted szüleménye. A megjövendölt Írások hamarosan beteljesednek.

Imádkozz Isten minden gyermekéért. Drága szeretett Fiamat minden nap nagyon megbántják. Az emberek bűnei kínozzák Őt. Szenvedése példátlan – kereszthalála óta nem tapasztalt –  méreteket öltött.

Isten áldásával megvan benned az erő és lelkület, hogy eleget tégy küldetésednek. A megtisztulásod befejeződött. Készen állsz a rád váró küzdelemre.

Most menj,  gyermekem. Fegyverkezz fel. Emelt fővel állj, és segíts a gonosz elleni küzdelemben. Ne ess kétségbe, ha időnként magányosnak érzed magad. Veled van az összes angyal és szent – közöttük Szt. II János Pál, Szt. Fausztina és Szt. József -, akik vezetnek téged minden lépésednél.

Köszönöm gyermekem rendkívüli hitedet. Igazi harcos vagy, és mind Isten, az Atya, mind pedig drága, szeretett Fiam, nagyon szeret téged. Egy vagy Jézussal, és a kezedet a Szentlélek vezeti.

Most menj, gyermekem, végezd a feladatot, felhasználva minden eszközt, amely a rendelkezésedre áll, ebben az emberiség számára legfontosabb történelmi időszakban.

Isten áldjon, gyermekem.

Krisztusban szerető Édesanyád, Mária, a Világ Királynője

 

( *Itt azoknak a különböző szenteknek az alakjáról van szó, akiket a személyes jelenés közben látott a látnoknő, de neki fogalma sem volt arról, hogy kik lehetnek ezek, mígnem később többek között a fent említetteket azonosították, mint pl. II. Szt. János-Pált, Fausztina nővért, és Szt. Józsefet, s még két, azonosítatlan alakot.)

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2010 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy, VolumeOne

 

Legújabb üzenetek ***

28 júl

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Legújabb üzenetek

 

“The Warning”

01 jan

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning”

Igen, Leányom, a legnagyobb meglepetésedre,  te vagy a kiválasztott, hogy  beteljesítsd a János Könyvében lévő próféciákat,  hogy felkészítsd az emberiséget a megtisztulásra, mely hamarosan kibontakozik.”
(Úr Jézus, 2010. nov. 16.)
„Egy eszköz vagy, amelynek segítségével Isten szava eljut az összes gyermekemhez.”
(Szűzanya, 2010. nov. 8.)
“Ezek az üzenetek az Istentől vannak, és tisztelni kell őket.”
(Szűzanya, 2010. nov. 8.)

 

Európában egy újabb próféta (Maria Divine Mercy, az Isteni Irgalmasság Máriája) állítja,  2010 novemberétől kap üzeneteket a Szűzanyától és szeretett Fiától, Jézus Krisztustól.

Az üzenetek próféciákat és keresztény tanításokat tartalmaznak,  hogy Jézus második eljövetelére felkészítsék az emberiséget. Ezek az üzenetek a Nagyfigyelmeztetésre (“The Warning”) vonatkoznak,  Isten nagy Irgalmasságára,  amely a  látnoknő szerint nemsokára beteljesedik, de a  pontos dátum nem ismert előtte. A világon mindenki,  aki 7 évnél idősebb,  látni fogja bűneit, hogy mélyen megbánhassa azokat, és hogy megtérhessen még az Ítélet előtti utolsó napon. A látnoknő szerint nagyon fontos,  hogy a Nagyfigyelmeztetésre az emberiség jól felkészüljön, mert az esemény olyan sokkoló lesz,  hogy ezt a sokkot egyesek nem tudják majd elviselni, ezért  halálos bűnben meghalhatnak.

A fiatal látnoknő,  feleség és édesanya,  ezért nem szeretne a nyilvánosság elé kerülni,  hogy óvja a családját.  Azt állítja,  hogy Urunk az egész világ számára ajándéknak szánta az üzeneteket, és hogy ezeket interneten kell közzé tennie. Néhányan segítettek ebben neki.  A hölgy,  aki a katolikus hitet éli,  rendszeresen vett részt Szentmisén, de állítása szerint, hite nem volt elég erős. Azonban  az üzenetek által hite különlegesen megerősödött. Nyomatékosan állítja,  hogy sem a Mária-jelenésekről,  sem a Szentírás tanításairól nem volt elegendő ismerete, hiszen nagyon gyengének minősítette lelki életét.  Amikor Urunk megmondta a könyv címét ( amelyet közzé kell tennie): „A Nagyfigyelmeztetés”,  azt hitte,  hogy a könyv Urunk második eljöveteléről fog szólni.  A Garabandáli üzenetek által szerzett csak tudomást arról, hogy a Nagyfigyelmeztetés megelőzi Urunk második eljövetelét.

Hónapok eltelte után  végre lelkivezetőt talált,  így az üzenetek megfelelnek a  katolikus hit tanításának, és úgy kerülnek továbbításra.

Hogyan kapja a látnoknő az üzeneteket?

Az üzeneteket belső hang által kapja,  de többször is volt része, általában imádkozás közben,   a Szűzanya és az Úr Jézus jelenésében. Több Szent arcképét is láthatta,  olyanokét,  akiket azelőtt nem ismert pl: Szent Fausztináét,  Szent Ágostonét,  Szent Benedekét,  Avilai Szent Terézét és II. János Pál Pápáét,  akit a Szűzanya a „Szent” szóval illetett.

Az  egyes előrejelzések (az üzenetek alapján) az arab világ felkelésére,  az Antikrisztusra, aki nemsokára kinyilatkoztatja magát, és a három vezető beosztásban levő politikusra vonatkoznak,  akiket rövidesen meg fognak ölni.  Ugyanakkor a látnoknőnek felfedték a politikai összeomlás részleteit is, és a Vatikánnal kapcsolatos szakadásokat is.

A közzétett üzenetek megerősítik a katolikus tanítást,  növelik a hitet, és azért adattak,  hogy az emberiséget újra evangelizálják,  hogy felkészülhessenek Jézus második eljövetelére, és hogy az Utolsó Ítéletkor megmenekülhessenek.

A látnoknő aláveti magát a pápai hivatal döntésének az üzenetek valóságát illetően. Abban az esetben, ha próféciáról van szó,  a pápa az egyedüli bíró.  /X. Leo Pápa (1513)/

Jelenleg a látnoknő lelki vezetésben részesül, az Egyház vezetése alatt áll. Arra ösztönzi a világ keresztényeit,  hogy sokat imádkozzanak azokért a lelkekért,  akik a Nagyfigyelmeztetést nem fogják túlélni, és azokért,  akik minden cselekedetükben arra fognak törekedni, hogy ennek a nagy eseménynek a hatásait meggyengítsék, hiszen ők az Antikrisztus uralmát akarják.

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Nincs kategorizálva

 

Acta Apostolicae Sedis

01 jan

Ez az e-Könyv a www.TheWarningSecondComing.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza.

 

A karizmatikus eredetűnek tulajdonítható „lelki beszélgetések”, lelki naplók és feljegyzések kiadására és olvasására a következő alapelvek érvényesek:

1. Az Acta Apostolicae Sedis 1966. december 29-i 58/16-ik számában a Hittani Kongregáció közölt egy dekrétumot, amelyet VI. Pál pápa 1966. október 14-én jóváhagyott, s melynek értelmében az Egyházi Törvénykönyv 1399. és 2318. paragrafusait eltörölték.

2. Azóta az Egyház részéről megengedett, tehát szabad az új megjelenésekről, kinyilatkoztatásokról, jövendölésekről, csodákról, stb. minden kifejezett egyházi engedély nélkül könyveket kiadni, azokat hívek között terjeszteni, és azokat olvasni, feltéve, ha az ilyen természetű írások nem tartalmaznak szent hitünkkel és a krisztusi erkölccsel ellentétes tanításokat.

3. 1975. márc. 19-én az Egyház ismételten megerősítette a fentebbi két kánon érvénytelenítését azzal, hogy lehetővé tette az ilyen könyvek egyházi jóváhagyás (Imprimatur) nélküli kiadását és olvasását. Az Imprimatur-ra csak akkor van továbbra is szükség, ha az ilyen kiadványokat a templomok előcsarnokában árusítják.

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Nincs kategorizálva