RSS
 

Archive for the ‘Maria Divine Mercy’ Category

Üdvösség Anyja: Az Atyám által Ígért megtérés ebben a hónapban veszi kezdetét

06 máj

2014. április 2. szerda, 16.27

Gyermekem, az Atyám által Ígért megtérés ebben a hónapban veszi kezdetét, és a Szentlélek Erejének köszönhetően terjedni fog az egész világon. Meg lesznek kímélve a lelkek, és nagy Irgalmat fog gyakorolni Fiam még a legmegátalkodottabb bűnösökkel szemben is.

Sokan, akiknek nincs Istenhitük, és úgy élik életüket, mintha nem lenne Örök Élet, ők lesznek az elsők, akiknek – Atyám óhaja szerint – megmutatkozik az Igazság Világossága. Ezek az emberek nagyon-nagyon szeretve vannak, és hitetlenségüket fel fogja váltani a szeretet és az a vágy, hogy kiengesztelődjenek Jézus Krisztussal, Akit ők elhagytak. A következők azok a lelkek lesznek, akik szörnyű bűnt követtek el, és akik megfertőződtek az ördög befolyása által. Nagy Kegyelmekben fognak részesülni, és Fiam Irgalma oly hirtelen fogja átjárni szívüket, hogy azonnal meg fognak térni. Annyira váratlan lesz ez a Csoda, hogy amikor ők elkezdik terjeszteni az Evangélium hírét, sokan fel fognak figyelni rájuk, és hallgatni fogják őket.

A legnyomorultabb lelkek megtérésének lesz köszönhető az, hogy még több lélek menekülhet meg, és meg is fog majd menekülni. Ez azokon fog múlni, akik már az Igazságot követik, függetlenül attól, hogy hűségesek akarnak maradni Fiamhoz és az Ő Tanításaihoz, vagy sem. Ezek a lelkek lesznek azok, akik a legjobban fognak szenvedni, mert ők Istenhez tartoznak, és ezért a gonosz mindent el fog követni, hogy az Igazságot illetően kételyekkel gyötörje őket. Ezek azok a lelkek, akik el fognak távolodni Fiamtól, és akikre a leginkább vágyik a gonosz.

Ahhoz, hogy megvédelmezzétek a keresztény hitet az egész világon, kérlek, imádkozzátok ezt az Imahadjárati Imát:

Imahadjárat (144) Ima a Keresztény Hit megvédelmezéséért

„Ó, Üdvösség Anyja, kérlek, járj közben a Keresztény lelkekért, szerte az egész világon.

Kérlek, segítsd meg őket, hogy megőrizzék hitüket, és hűségesek maradjanak Jézus Krisztus Tanításaihoz. Imádkozz, hogy legyen szellemi és lelki erejük ahhoz, hogy mindenkoron fenntartsák hitüket.

Drága Édesanyám, járj közben értük, hogy megnyíljon szemük az Igazságra, és hogy részesüljenek abban a Kegyelemben, hogy fel tudják ismerni mindazokat a tévtanokat, amiket Fiad Nevében ismertetnek velük.

Segítsd meg őket, hogy továbbra is igaz és hűséges szolgálói legyenek Istennek, és ellene mondjanak a gonosznak és a hazugságoknak, még ha emiatt fájdalmat és gúnyolódást is kell elszenvedniük.

Ó, Üdvösség Anyja, oltalmazd meg valamennyi gyermekedet, és imádkozz, hogy minden keresztény az Úr útját kövesse, egészen az utolsó leheletéig. Ámen.”

Gyermekek, Jézus mindenkit szeret. Ő szüntelen küzd azért, hogy megoltalmazzon benneteket a veszedelemtől, és a legkülönlegesebb módokon fog beavatkozni, hogy megvédjen benneteket minden gonosztól, a sötétség napjaiban, amit el kell viselnetek Őérte. Bízzatok bennem, szeretett Édesanyátokban, miként közben fogok járni értetek, hogy közelebb kerüljetek Fiamhoz az eljövendő megpróbáltatások idején.

Köszönöm, hogy válaszoltok erre a Mennyei Hívásra.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

Isten Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 áprilisi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Üdvösség Anyja: Kérjetek engem, szeretett Édesanyátokat, hogy adjak nektek erőt az Üdvösség-Küldetés folytatásához és megvédelmezéséhez

05 máj

2014. március 25. kedd, 15.30

Drága gyermekeim, amikor Isten kiválasztott engem, mint Egyszülött Fiának Édesanyját, így történt az, hogy dicsőséget adhattam Istennek, szolgálván Őt a régóta várt Messiás világra hozatalával. Én egyszerűen csak egy alázatos szolgáló voltam akkor is, és most is.

Mindig gondoljatok arra, hogy amikor Istent szolgáljátok, abbéli Tervében, hogy Örök Üdvösséget hozzon a világnak, ti az Ő egyszerű szolgái vagytok. Az Istenszolgálat mélységes alázatot kíván. Ez másképpen nem lehetséges. Ez a Küldetés – mely az utolsó olyan, amit Atyám szentesített azon Terve részeként, hogy végső üdvösséget hozzon Gyermekeinek – lelkek milliárdjait fogja vonzani, hogy szolgálják Őt. A Föld minden szegletéből fognak jönni. Sokan addig nem lesznek tudatában elhívásuknak, amíg nem imádkozzák az Imahadjárati Imákat. Az Imahadjárati Imák imádkozása által a Szentlélek megragadja ezeket a lelkeket, és készek lesznek Fiam Keresztjét hordozni.

Ha igazán szolgáljátok Fiamat, és a Segítségére siettek, hogy üdvösséget hozhasson minden bűnösnek, akkor el kell majd fogadnotok a Kereszt súlyát. Ha Fiamat szolgáljátok, viszont később zokon veszitek a szenvedést, amit az magával hoz, ez fogja áttörni azt a gátat, ami megvéd benneteket a gonosztól.

A sátán soha nem zaklatja azokat, akik hamis látnokokat követnek, vagy azok követőit, mert tudja, hogy ők nem teremnek gyümölcsöt. Ugyanakkor a hiteles küldetések esetében, kíméletlen kegyetlenséggel támad. Felhasználja a gyenge lelkeket, akiket a gőg bűne sújt, hogy támadják Fiam igaz tanítványait. Gyűlölete azok iránt, akik válaszolnak nekem, az Üdvösség Anyjának, akkor lesz a legnyilvánvalóbb, amikor Üdvösségérmém elérhetővé válik az egész világon.

Az Üdvösségérem lelkek milliárdjait fogja megtéríteni, ezért a gonosz mindent el fog követni, hogy akadályozza ezt. Ezeken a támadásokon keresztül látni fogjátok azt a merő gyűlöletet, amely a gonoszból és annak képviselőiből árad, mert nem akarja, hogy ez az Érem eljusson Isten gyermekeihez. Gyermekek, nem szabad engednetek a nyomásnak vagy a gonoszságnak, mely azokból árad, akik elpártoltak Fiamtól. Így cselekedni nem jelent más, mint behódolni a sátánnak. Ehelyett kérjetek engem, szeretett Édesanyátokat, hogy adjak nektek erőt az Üdvösség-Küldetés folytatásához és megvédelmezéséhez, most, az Angyali üdvözlet évfordulóján.

Ezt az Imahadjárati Imát kell imádkoznotok (143) Ima az Üdvösség-Küldetés megvédelmezéséért: 

„Ó, Üdvösség Anyja, oltalmazd meg ezt a Küldetést, Isten Ajándékát, hogy Örök Életet szerezhessen Isten minden Gyermekének, szerte az egész világon. Kérlek, járj közben értünk szeretett Fiadnál, Jézus Krisztusnál, hogy adjon nekünk bátorságot azon kötelességünk teljesítéséhez, hogy Istent szolgáljuk mindenkor, különösen, amikor ezért szenvedünk. Segíts, hogy ez a Küldetés több milliárd lelket megtérítsen, Isten Isteni Akarata szerint, és hogy a kőszívűeket Fiad szerető szolgálóivá alakítsa. Adj nekünk erőt, akik szolgáljuk Jézust eme Küldetés során, hogy felül tudjunk kerekedni a gyűlöleten és a Kereszt üldözésén, és hogy nagylelkű szívvel, valamint a teljes elfogadásával mindannak, aminek jönnie kell, fogadjuk a velejáró szenvedést. Ámen.”

Drága gyermekeim, soha ne hagyjátok, hogy az Istenszolgálattól való félelem megakadályozzon benneteket abban, hogy hirdessétek Szent Igémet. A félelem a sátántól jön – nem Istentől. A bátorság és az erő, párosulva az alázattal és az Isten Akaratához való ragaszkodással, egyedül csak Istentől jöhet.

Hálát adok ma, az Angyali Üdvözlet évfordulóján, szeretett Atyámnak, a Magasságos Istennek, azért az Ajándékért, amit Ő a világnak adott, amikor megkért engem, hogy hozzam világra az Ő hőn szeretett Fiát, hogy megválthassa az emberiséget, és hogy bevezethesse a világot Örökkévaló Országába.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 márciusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Ha egyszer egy lelket megteremtett Atyám, akkor az örökké élni fog

05 máj

2014. március 22. szombat, 14.00

Hőn szeretett leányom, nem szabad félni a haláltól, ha elfogadjátok Kereszthalálomat. A halál csak egy pillanatnyi átmenet ebből a világból Atyám Országának Házába. A haláltól való félelem Irgalmasságom megtagadása, mert Én meg fogok menteni minden olyan lelket, aki elismer Engem, és aki arra kér, hogy bocsássam meg neki a bűneit.

Ha egyszer egy lelket megteremtett Atyám, akkor az örökké élni fog. Örök Élete lesz, amennyiben a lélek engedi, hogy jogot formáljak rá. Máskülönben el fog veszni a sátán javára, amennyiben a lélek megtagad Engem, miközben tudja, hogy Én Ki Vagyok.

Egy földi lélek halála olyan természetes, mint a születése. Amikor egy lélek elhagyja testét, és Színem elé járul, Kegyelmek özöne fogja eltölteni őt, és Atyám családja veszi majd körül – az Ő Országa, mely olyan nagy szeretettel, örömmel és boldogsággal teli, amit soha nem lehetne elérni itt a Földön. Sokatok, akik szeretetet, örömet és boldogságot tapasztaltatok meg életetekben, csak egy parányi morzsát ízleltetek meg az Örök Élet ízéből. Örömmel a szívetekben, mindig arra a pillanatra kell törekednetek, amikor beléptek Atyám Országába, mert ezt örömmel kell várni – és nem félni kell tőle.

Ha szembe kell néznetek a halállal, vagy ha egy szeretteteknek kell szembenéznie a halállal, akkor mindig forduljatok Hozzám, a ti Jézusotokhoz, segítségért. Ha így tesztek, felemellek benneteket lélekben, letörlöm könnyeiteket, száműzök minden félelmet szívetekből, amikor a következő imát imádkozzátok.

Imahadjárat (142) Felkészülés a halálra

„Drága Jézusom, bocsásd meg nekem bűneimet. Tisztítsd meg lelkemet, és készíts fel engem, hogy bebocsátást nyerhessek Országodba.

Add meg nekem a Kegyelmeket, hogy felkészülhessek a Veled való egyesülésre. Segíts, hogy le tudjak győzni minden félelmet.

Add meg nekem a bátorságot, hogy felkészítsem lelkemet és elmémet, hogy méltó legyek megállni Színed előtt.

Szeretlek Téged. Bízom Benned. Neked adom magam testestül, lelkestül és elméstül az örökkévalóságig. Legyen Akaratod az enyém, és szabadíts meg engem a fájdalomtól, a kételyektől és az összezavarodottságtól. Ámen.”

Én kivétel nélkül üdvözölni fogom mindazokat a lelkeket, akik ezt az imát imádkozzák.  Irgalmam különösen azokra a lelkekre terjed ki, akik a halállal néznek szembe, viszont nem hisznek Bennem, ha utolsó napjaikban, naponta háromszor elimádkozzák ezt az imát.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 márciusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Sokkal jobb elviselni a fájdalmat az Én Nevemben, mint dicsőítve lenni a bűnösök által olyan tettért, mely helytelen az Én Szememben

04 máj

2014. március 18. kedd, 16.20

Hőn szeretett leányom, senki se szégyenkezzen az üldöztetés miatt, mert az keresztényként Engem védelmez. Nem szabad félnetek a Szent Nevemért való üldöztetéstől, mert amikor úgy találjátok, hogy azért bírálnak benneteket, mert az Igazságot szóljátok, akkor legyetek tudatában, hogy hű szolgáim vagytok.

Csak azok, akik Bennem és Velem vannak, szenvednek el gúnyolódást és gyűlölködést az Én Nevemben. Ti, akik valóban az Enyéim vagytok, amikor átadjátok akaratotokat, hogy az az Enyém legyen, fogtok a legjobban szenvedni. Mindig meg kell értenetek, hogy amikor a legintenzívebb a gyűlölet bármely szeretett Követőmmel szemben, biztosak lehettek benne, hogy Jelenlétem ott a legerősebb. Sokkal jobb elviselni a fájdalmat az Én Nevemben, mint dicsőítve lenni a bűnösök által olyan tettért, mely helytelen az Én Szememben.

Drága követőim, hadd nyugtassalak meg benneteket, hogy Kezem vezet benneteket minden áldott nap, eme utolsó földi Küldetésem során. Szavam megindítja lelketeket, és annak a több milliárdnak a lelkét, akik követni fognak benneteket – mert hamarosan a világ meg fogja hallani Hangomat. Ne hagyjátok, hogy bármilyen akadály is az utatokba álljon, amikor Rólam beszéltek; amikor emlékeztetitek az embereket Tanításaimra, és amikor emlékeztetitek szent Szolgáimat azon kötelességükre, hogy hűnek kell maradniuk a Szent Evangéliumokba foglalt Igémhez.

Amikor azt kérik tőletek, hogy tagadjatok meg Engem, akár a Szent Eucharisztia által, akár a Szent Biblia egy módosított változata által, nyíltan és szégyenérzet nélkül vissza kell utasítanotok ennek megtételét. Meg kell védelmeznetek az Igét, azáltal, hogy nem vagytok hajlandóak elfogadni a hazugságokat a Nevemben. Annak érdekében, hogy megvédelmezzétek magatokat az üldözőktől, akik gaztetteket fognak elkövetni Egyházam ellen, és mindazok ellen, akik hűek maradnak az Isten Igéjéhez, kérlek, imádkozzátok ezt az Imahadjárati Imát.

Imahadjárat (141) Védelem az üldöztetés ellen

„Drága Jézus, védelmezz meg engem azon küzdelmemben, hogy bármi áron hű maradjak a Te Igédhez. Oltalmazz meg engem ellenségeidtől. Óvj meg engem azoktól, akik üldöznek engem Miattad.

Osztozz fájdalmamban. Enyhítsd szenvedésemet. Emelj engem Arcod Ragyogásába, addig a Napig, amíg el nem jössz, hogy Örök Üdvösséget hozz a világnak.

Bocsáss meg azoknak, akik üldöznek engem. Fordítsd szenvedésemet bűneik engesztelésére, hogy békére lelhessenek szívükben, és hogy bűnbánattal lelkükben üdvözölhessenek Téged az utolsó Napon. Ámen.”

Menjetek, és vigasztaljon benneteket a remény, hogy Nagy Irgalmasságom Menedékébe fogom vinni ellenségeimet, és mindazokat, akik üldöznek benneteket az Én Nevemben.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 márciusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Isten, az Atya: Mert ez az utolsó időszak – az utolsó fejezet Szent Akaratom beteljesülésében

01 máj

2014. március 13. csütörtök, 20.45

Legdrágább leányom, Védelmem kiterjed most mindazon Gyermekemre a világban, akik szeretnek Engem. Én ezt bőséggel teszem, azon fenyegetések miatt, melyekkel az emberiség szembenéz a történelem ezen idejében.

Nektek, Gyermekeim, imádkoznotok kell mindazokért, akik elvesztek a Számomra. Epekedem utánuk. Vágyom a szeretetükre. Sírok értük. Várom a napot, amikor végre megértik Szövetségemet, mely Általam jött létre a kezdetben. Mert ez az utolsó időszak – az utolsó fejezet Szent Akaratom beteljesülésében. Szövetségem által kellő időt adtam az embernek arra, hogy észre térjen, és felismerje, hogy mi is ő valójában, és mi nem. Szerető Kezem teremtette az embert, a Saját Képmásomra. Elárasztottam lelkét Szeretetemmel, teljes szabadságot adtam neki Ajándékom, a szabad akarat és a szabad választás Ajándéka révén. Sosem akartam azt, hogy az ember a Tőlem való félelmében szeressen viszont Engem. Mindössze annyit akartam, hogy úgy szeressen Engem, ahogy Én szeretem őt. Még az ember előtt teremtettem Angyalaimat, azért, hogy szolgáljanak Engem, de irántuk való Szeretetemnek köszönhetően, ők is részesültek a szabad akarat Ajándékában.

Lucifer árulása következtében szenvedett az ember. Lucifer szeretett és kegyelt volt Általam. Rendkívüli adományokkal és hatalommal volt megáldva, és sok angyal szolgált alatta. Amikor megteremtettem az embert, Lucifer féltékeny haragra gerjedt. Nem bírta elviselni, hogy nagymértékben fogom szeretni az embert, és így elhatározta, hogy elszakít Engem Gyermekeimtől. Megkísértette Ádámot és Évát, és ez azt jelentette, hogy ők szabad akaratukból megtagadták Hatalmamat, és azt gondolták – ahogy Lucifer is -, hogy elnyerhetik Hatalmamat, és jogot formálhatnak Istenségem egy darabjára.

Lucifer és hűséges angyalai – akik mind rémtetteket követtek el Gyermekeim ellen, akkor és most -, a pokolba lettek vetve az örökkévalóságig. De szabad akaratuk révén, amit Én önként, és az emberiség iránti Szeretettel adtam, Én sosem követeltem vissza szabad akaratukat. Ezért létrehoztam a Szövetséget, hogy visszanyerjem a lelküket, a megváltásukat érintő Tervem által. Hatalmas kegyekben részesültek Általam. Prófétákat küldtem, hogy figyelmeztesse őket annak veszélyeire, ha engednek az ördög kísértésének. A Tízparancsolatot adtam nekik, hogy vezesse őket, és segítsen nekik abban, hogy Akaratom szerint éljenek. Elküldtem nekik egyetlen Fiamat, tulajdon Véremet, hogy szabadulást hozzon nekik a Pokoltól. Nem akarták elfogadni ezt, de Fiam Kereszthalála fordulópont volt a Végső Szövetséget érintő Tervemben.

Az Igazság Könyve az utolsó szakasza Beavatkozásomnak, még az Utolsó Nap előtt, amikor is összegyűjtöm valamennyi Gyermekemet, és visszaviszem őket a Paradicsomba, amit elsősorban nekik teremtettem. Azok, akik hallgatnak az Igazságra, és hűek maradnak Szent Igémhez, nagy kegyelmet fognak találni Nálam. Akik viszont nem hallgatnak az Igazságra és nem maradnak hűek Szent Igémhez, azok továbbra is kegyelmet fognak találni Nálam, az általuk élt élet miatt, az általuk mások iránt tanúsított szeretet miatt, és lelkük tisztasága miatt. Üdvözölni fogom őket, ha már elismerik, hogy elfogadják az Irgalmas Kezet, melyet Fiam fog nyújtani nekik.

Szövetségem beteljesülésének utolsó szakasza fájdalmas lesz. A sátán és démonainak befolyása révén sok ember, tévedésből, imádni fogja őt és minden szolgáját, akik közöttetek járnak. Meg fogom engedni a lelkek szenvedését és a megpróbáltatásokat, melyeket sok ártatlan ember fog elviselni, de csak egy rövid ideig. Akkor el fogom söpörni ellenségeimet a Föld színéről. Megígérem nektek, drága gyermekek, hogy enyhíteni fogom fájdalmatokat, bánatotokat és félelmeteket, hathatós Kegyelmeket és Áldásokat ajándékozván nektek. Védelmezve lesztek Angyali Hierarchiám köre által.

Ahhoz, hogy arra kérjetek Engem, hogy elűzzem félelmeteket és bánatotokat, és hogy megadjam nektek az üldöztetéstől való szabadulást, kérlek, imádkozzátok ezt az imát.

Imahadjárat (140) Ima az Angyali Hierarchia általi Védelemért

„Drága Atyám, Mindenség Istene, Magasságos Isten, adj nekem Kegyelmet és Védelmet, Angyali Hierarchiád által. Add, hogy mindig csak Gyermekeid iránti Szereteted legyen a szemem előtt, függetlenül attól, hogy miként bántanak meg Téged. Segíts, hogy félelem nélkül szívemben tudjam terjeszteni a Végső Szövetség hírét, hogy felkészüljön a világ Jézus Krisztus Második Eljövetelére. Add nekem különleges Kegyelmeidet és Áldásodat, hogy felül tudjak emelkedni az üldöztetésen, melyet a sátán, valamint annak démonai és földi képviselői okoznak nekem. Soha ne hagyd, hogy féljek ellenségeidtől. Add meg nekem az erőt, hogy szeretni tudjam ellenségeimet, és azokat, akik az Isten Nevében üldöznek engem. Ámen.”

Gyermekek, erősnek kell maradnotok ebben az időben. Soha ne hallgassatok a gyűlöletre és utálatra, mely be fogja borítani a Földet, az eljövendő fertőzés következtében. Ha figyelmen kívül hagyjátok, akkor a legjótékonyabb módon tudtok szolgálni Engem, mindennemű rosszindulat nélkül szívetekben.

Készüljetek fel a világban hamarosan kitörő nagy dühre, mely Ellenem, a Magasságos Isten, és szeretett Fiam, Jézus Krisztus ellen fog irányulni. Imádkozzatok azokért, akiket be fog szippantani a hazugságok légüres tere, mely hazugságok csak bánatot fognak okozni nekik.

Maradjatok Bennem, Velem és Értem.

Szeretett Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 márciusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Az ördög befolyása miatt váltok tisztátalanná a Szememben

27 ápr

2014. március 8. szombat, 13.37

Hőn szeretett leányom, a Szentlélek Ereje most a legerősebb a világban, ezen Üzenetek által. Ahogy fokozódott a sátán emberiség iránti gyűlölete, szerte az egész világon, úgy fokozódott a Szentlélek Ereje is, és nagy erővel fog lesújtani a gonoszság magvára.

Mindig gondoljatok arra, hogy az Isten és a sátán között dúló csata az emberek lelkekért folyik. És miközben Atyám által minden erő és Kegyelem kiárad az emberiségre – a gonosz is elkövet minden gonosz tettet és cselekedetet a lelkek ellen. Sok ember közömbös azt illetően, hogy mi is történik jelenleg, és sajnos sokan önként átadják magukat a sátánnak, azáltal, hogy megnyitják lelküket előtte, és engedik neki, hogy behatoljon a lelkükbe.

Eltarthat egy ideig, amíg a sátán valóban kinyilvánítja magát a lelkekben, és azoknak, akik szüntelen keresik a kiengesztelődést Általam, Jézus Krisztus által, meg fogják kapni a Kegyelmeket ahhoz, hogy szembeszálljanak vele, hogy meg tudják védeni magukat attól, hogy engedjenek azoknak a cselekedeteknek, melyek teljes romlottsághoz vezethetnek. Nagyon kérlek benneteket, imádkozzatok azokért a lelkekért, akik áldozatul esnek a sátán gonosz cselvetéseinek és szándékának. Kérlek, imádkozzátok ezt az Imát:

Imahadjárat (139) Ima az erőért a gonosz legyőzéséhez

„Drága Jézus, védj meg engem az ördög gonoszságától. Boríts be engem Drága Véreddel, és mindazokat, akik gyengék és védtelenek a jelenlétében. Add meg nekem a bátorságot, hogy elutasítsam őt, és segíts, hogy kitérjek mindazon kísérlete elől, hogy bármilyen módon is lefoglaljon engem, minden egyes nap. Ámen.”

Kérlek, ne hagyjátok figyelmen kívül Figyelmeztetésemet, azokat a veszélyeket illetően, hogy az ördöggel cimboráltok, azáltal hogy engedtek az ő gonosz útjainak. Amikor utánozzátok az ő tulajdonságait, mint például a hazudozást, saját vágyaitok kielégítését, a másoknak való fájdalomokozást, felebarátotok rágalmazását, akkor tudni fogjátok, hogy ő már bekebelezett benneteket, és csak Általam, valamint az Általam adott Kegyelmek által lesztek képesek kivonni magatokat a majdan felettetek gyakorolt szorításából.

Minden alkalommal kiáltsatok Hozzám, Jézus Krisztushoz, amikor tudjátok a szívetekben, hogy az ördög befolyása miatt váltok tisztátalanná a Szememben.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 márciusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A világ fejet fog hajtani, és térdre fog ereszkedni a fenevad előtt, valamint bálványozni fogja őt

22 ápr

2014. február 28. péntek, 21.42

Hőn szeretett leányom, amikor a hitehagyás vakká tesz mindenkit az egyesítés nevében, Én hatalmat adok a nemzetek fölött Maradék Hadseregemnek és mindazoknak, akik soha nem térnek el Szent Igémtől.

Nagy Kegyben, nagy Kegyelmekben fogtok részesülni, és abban a hatalomban, hogy vezessétek a hűségeseket, a gyengéket, és azokat, akik tévelyegnek a kietlen pusztaságban. Ti lesztek az Igaz Lélek, az Úr Lelkének egyetlen megmaradt Maradéka egy olyan egyházban, mely meg lesz fosztva Szent Jelenlétemtől. Jelenlétem csak azokban fog lakozni, akik felhatalmazást kapnak arra, hogy az Isten Igéjét tanítsák, és az Élet Forrásához vezessék a szomjazó lelkeket.

Amikor hamarosan fellépnek a hamis hírnökök, akik azt állítják magukról, hogy üzeneteket és útmutatást kapnak a Mennyből, olyanok lesznek, mint a trónoló hercegek, akik hamarosan lelepleződnek az utálatosság új templomában. Ezt az új uralkodói központot saját hű szolgái, jövendőmondói fogják ékesíteni, valamint azok, akik a sötétség szellemével vannak betöltekezve – akik mind hízelegni fognak az antikrisztusnak.

A világ fejet fog hajtani és térdre fog ereszkedni a fenevad előtt, valamint bálványozni fogja őt. Egy fikarcnyi tiszta szeretet sem marad a szívükben – de tudnotok kell a következőt. Miközben jobb kezetekkel elszakítjátok magatokat Istentől, addig bal kezetekkel kezet fogtok rázni a fenevaddal, aki gonosz szorításába fog vonni és burkolni benneteket. Amikor megnyitjátok lelketeket a gonosz előtt, ő be fog hatolni, és soha egy perc nyugtot sem fog hagyni nektek. Szabad akaratotoknak köszönhetően megpróbálhatjátok felvenni vele a harcot, de nem lesztek elég erősek.

Ekkor Maradék Hadseregem bátran és Arcom Fényével megjelölve halad tovább, miközben milliókat gyűjtenek egybe a Föld négy sarkából, hogy elhozzák nekik az Igazságot. Tanítani fogják az Evangéliumot, hirdetni fogják Igémet, és soha nem térnek el az Igazságtól. Megvetettek lesznek, gúnyolni és üldözni fogják őket, és elárulják őket – még a hozzájuk legközelebb állók is -, de ennek ellenére sosem fogják levenni szemüket Rólam.

A világ nem fogja üdvözölni az Igazságot, miután már belenevelődött a hamis könyörületesség, valamint az elégedettség miatt, amit azért fog érezni, mivel ekkorra már a bűn minden formája tagadva lesz.

Minden háborúnak csak egy győztese lehet. Amikor az ember Isten ellen harcol, mindig kudarcot fog vallani. Ha a megtévesztő oldalára áll, akkor száműzve lesz, és soha nem fogja meglátni Arcom Ragyogását.

Imádkozzatok, szeretett Maradék Hadseregem, azokért, akiket meg fog téveszteni az antikrisztus. Azt szeretném, ha ezek a lelkek Védelmem alá kerülnének. Ők nem fognak keresni Engem, de imáitoknak köszönhetően, Atyám be fog avatkozni, hogy Nagy Irgalmam alá jöhessenek.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Üdvösség Anyja: Szeretet, és csakis Szeretet származhat Istentől. Gyűlölet kizárólag a sátántól ered. Nincs átmenet

22 ápr

2014. február 27. csütörtök, 14.48

Gyermekem, nagyon nagy a gyűlölet eme Küldetéssel, az Üdvösség-Küldetéssel szemben, mert a gonosz nem akar elveszejteni egyetlen lelket sem az Isten javára. Amikor Isten egy próféta által szól, az dühöt vált ki a Pokolban. A gonosz minden erőfeszítést megtesz, hogy elfojtsa az Isten Szavát, ezen körülmények között. A sátán minden tőle telhetőt meg fog tenni, hogy megmérgezze az embereket mindazokkal szemben, ami megmenti az emberiség lelkét.

A sátán terjeszteni fogja a gyűlöletet, mindaddig, amíg a lelkek, akiket eltöltött az ő gyűlölete, önkéntes képviselőivé nem válnak, mígnem már nem lesznek urai saját cselekedetüknek. Eltelvén a sátán dühével, lehetetlen lesz számukra szeretetet érezni a szívükben azok iránt, akiket ellenségeiknek gondolnak. Aztán elkezdik gyűlölni magukat, és minél inkább vétkeznek Isten ellen, annál inkább elhatalmasodik bennük a szörnyű kín. Végül, amikor ez a fajta gyűlölet lesz úrrá a lelkeken, képtelenek lesznek megszabadulni a sátántól. Sok imára van szüksége az ilyen lelkeknek. Ha egy lélek káromol az Isten Szava ellen, akkor egy küzdelem vár rá a fenevad ellen, méghozzá oly ádáz, ami lehetetlenné teszi, hogy kivonja magát a fenevad hatalma alól. Isten elleni átkuk a saját átkukká válik, és ekkor már semmit sem lehet tenni értük.

Azok a lelkek, akik tele vannak gyűlölettel, nem az Isten Igéjét szólják, mert ez lehetetlen. Gyűlölet soha nem fog azok ajkáról fakadni, akik igazán szeretik Istent. Soha ne becsüljétek alá a sátán hatalmát, mert ő tőrbe tud csalni minded lelket, függetlenül attól, hogy azok mennyire jók. Először, ő, a gonosz, nagyon meggyőző lesz, amikor hazugságaival tömi az áldozatait. Sőt még azt a lelki érzést is előidézi, hogy Én, az Isten Anyja vagyok az, aki beszél a lélekhez. Fel fogja használni a lélek Istenszeretetét, hogy elültessen benne egy felháborodás érzést az ellen, amit a lélek gonosz cselekedetnek, tettnek vagy szónak tart. Tőrbe csalja azokat a lelkeket, akik olykor hűséges szolgái lehetnének Istennek. De ha egyszer egy lélek hagyja, hogy mindenféle gyűlölettel elárassza őt a gonosz, akkor az a lélek lehetetlennek fogja találni, hogy szabaddá váljon a gonosztól. Csak az ima, valamint a bűnbánat és az alázat nagy tettei űzhetik el őt. Egy idő után a lélek tudni fogja, hogy valami bántja őt, amikor eluralja őt a harag, a rossz érzés, a nyugtalanság és a béke teljes hiánya. A gonosz addig nem fog nyugodni, amíg a lélek végre Isten ellen nem fordul, és káromol Ellene.

Gyermekek, soha ne foglalkozzatok azokkal, akik kételyeket ültetnek el lelketekben az Isten Tökéletességét illetően. Amikor azokkal foglalkoztok, akik átkozzák Istent, be fogtok szennyeződni. Amikor ezt teszitek, titeket is el fog tölteni egy olyan gyűlölet, amit soha addig nem éreztetek. Akkor nagy segítségre és beavatkozásra lesz szükségetek, mielőtt méltók lennétek ismét megállni Isten Jelenlétében.

Utasítsátok el a gyűlölet minden formáját, mert az sosem származhat Istentől. Kizárólag egy forrásból ered a gyűlölet, és ez pedig a sátán. Ha a sátánnal foglalkoztok, illetve azokkal, akiknek a szívét elárasztotta gyűlölettel, akkor beözönlik a lelketekbe ez a gyűlölet. Kerüljétek az ilyen helyzeteket. Ne szóljatok egy szót sem. Imádkozzatok azokért a lelkekért, akik gyűlölnek másokat. Imádkozzátok Szent Rózsafüzéremet, hogy megóvjon benneteket ettől a kísértéstől.

Azért figyelmeztetlek benneteket ezekre a dolgokra, mivel a sátán hatalma nagyon erős jelenleg, ahogy világszerte próbálja ellopni mindazoknak a lelkét, akik hisznek Fiamban, Jézus Krisztusban, és azokét, akik hűségesek Hozzám, az Ő szeretett Édesanyjához. Kérlek, figyeljetek rám most, azáltal, hogy ezt az Imát imádkozzátok, hogy megoltalmazzon benneteket a gyűlölettől.

Imahadjárat (138) Oltalom a gyűlölettől

„Ó, Üdvösség Anyja, oltalmazz meg engem minden gyűlölettől. Segíts, hogy csendben tudjak maradni, amikor gyűlölettel találkozom. Tarts meg engem erőben a Jézus Krisztus iránti hűségemben, amikor a leggyengébb vagyok. Tegyél lakatot a számra. Segíts, hogy hátat tudjak fordítani azoknak, akik olyan beszéddel foglalnak le engem, melyek tagadják Fiad Tanításait, vagy azoknak, akik gúnyolnak engem hitem miatt. Imádkozz ezekért a lelkekért, drága Édesanyánk, hogy ellene mondjanak a sátánnak, és hogy érezzék lelkükben szereteted békéjét és a Szentlélek Uralmát. Ámen.”

Szeretet, és csakis Szeretet származhat Istentől. Gyűlölet kizárólag a sátántól ered. Nincs átmenet. Nincs középút. Vagy Fiamért vagytok, vagy Ellene.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Isten, az Atya: Az elveszett Paradicsom Tökéletessége vissza lesz állítva régi Dicsőségébe

22 ápr

2014. február 26. szerda, 16.26

Gyermekeim, figyeljetek Rám, amint Hívlak benneteket, és megvallom mindannyiatok iránti mély és el nem múló Szeretetemet. A megpróbáltatások, a szomorúság, a kegyetlenség, a gonoszság közepette, sőt az öröm és a béke közepette is, Én vagyok mindennek az Ura.

Az idő megérett a Megtisztulás fokozódására, de kizárólag jó fog származni ezekből az időkből. Gondoljatok ezekre az időkre úgy, mint egy ágyhoz kötött beteg gyermekre, akit olyan betegség sújt, mely gyengévé, erőtlenné, energia- és táplálékhiányossá teszi, és nagyon magas lázzal jár. Nem fog meggyógyulni addig, amíg a láz nem enyhül, és mégis a láz az, ami megszabadítja őt a betegségtől.

Az ember Megtisztulása előre meg lett jövendölve, és Én azért engedem meg, hogy meg tudjam szabadítani az emberiséget attól a betegségtől, mely azok szívét és lelkét sanyargatja, akik nem igazán ismernek Engem. A megosztottság fokozódni fog a világban, mígnem végül teljesen kifullad. A háborúk – miután kitörtek és pusztítottak – elcsitulnak majd, és béke fog uralkodni. A hitehagyás be fog kebelezni sok lelket, de utána Gyermekeim többsége fel fogja ismerni az Igazságot, és futva jönnek majd Hozzám, annak a szeretetnek köszönhetően, amit szeretett Fiam Jézus Krisztus iránt fognak érezni.

Teremtésem újra tökéletes lesz, miután a sátán és minden démon, akik megfertőzték a Földet, száműzve lesznek. A Világosság ragyogóbb lesz, az elveszett Paradicsom Tökéletessége vissza lesz állítva régi Dicsőségébe, és az emberiség Eggyé válik Bennem.

Hamarosan tanúi lesztek Ígéretemnek, miszerint visszaviszlek benneteket a Paradicsomba, melyet Én teremtettem számotokra, még mielőtt első lélegzeteteket vettétek. Mindannyian részesültetek ebben a születésnél fogva megillető jogban. Készüljetek! Paradicsomomba fogtok vonzódni annak a szeretetnek köszönhetően, melyet Én ültetek szívetekbe, és azon Kegyelmeknek köszönhetően, melyekkel meg lesztek ajándékozva lelketekben. Egyikőtök sem mondhatja majd azt, hogy Én nem adtam meg minden lehetőséget, minden jelet (figyelmeztetést), minden haladékot. Imádkozzatok, hogy abban a kegyességben részesüljetek, hogy elfogadjátok egy vég nélküli világ dicsőséges életét, melyet Én készítettem számotokra.

Szeretett Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Az általuk majdan hirdetett “isten” nem szeretett Atyám lesz

21 ápr

2014. február 25. kedd, 13.50

Hőn szeretett leányom, meg lett jövendölve, hogy az emberiség Isten iránti gyűlölete példátlan méreteket fog ölteni a végidőkben. Az emberek ekkor nem fognak tudni különbséget tenni jó és rossz között. A nagy összevisszaság meg fogja mételyezni őket, és a lélek sötétsége fog uralkodni bennük, mely csekély békét fog teremni számukra.

Istent meg fogják tagadni. Engem, az Ő egyetlen Fiát, ki fognak gúnyolni, és Istenségemet tagadni fogják. Mindazokat, akik szeretnek Engem, arra próbálják majd rávenni, hogy forduljanak el mindattól, amit Én tanítottam nekik. Mindenki, aki megtagad Engem, próbál majd okot találni erre. Okuk a következő lesz. „ Jézus – mondják majd – csak egy névleges vezető, egy próféta, aki azért küldetett, hogy az Igazságot hirdesse az embereknek.”  Hamarosan azt fogják hinni, hogy Istenségem hazugság volt, és hogy csak az Isten – a Jóságos Isten – iránti hűség szükséges minden vallás számára ahhoz, hogy egyként egyesülhessenek.

Az általuk majdan hirdetett “isten” nem szeretett Atyám lesz. Hanem ők az Isten angyalainak álcázott hamis szellemeket fogják bálványozni. Miközben örvendezni fog a világ, együtt a keresztényekkel, akik továbbra is hűek Hozzám, és a zsidókkal, akik hűségesek maradnak Atyámhoz, Második Eljövetelem Ideje olyan hirtelen fog eljönni, hogy csak nagyon kevesen fognak készen állni. Akkor az üldözők el lesznek hallgattatva, a gonoszok el lesznek pusztítva, és azok, akiknek neve benne foglaltatik az Élet Könyvében, egyesülni fognak, és egy dicsőséges örök életet fognak élni.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 februári üzenetek, Maria Divine Mercy