RSS
 

Archive for the ‘2013 márciusi üzenetek’ Category

Ezek lesznek az utolsó Üzenetek, melyek nektek adatnak még a Nagy Nap előtt, amikor Én ítélni jövök

04 jún

2013. május 25. szombat, 21.49

Szeretett leányom, az előtted járt próféták gyötrelme sohasem volt igazán ismert. Ennek ellenére terhük nehéz volt. Ismeretlen látnokok, magányosan munkálkodtak, és mellőztek mindennemű elfogadást.

A prófétákat azért gyűlölték, mert Isten Nevében prófétáltak, és mert jövőbeni katasztrófákat jövendöltek meg, melyek az emberiséget érik a bűn szennye miatt. Magányos és félelmetes életet éltek, és gyakran elbuktak Küldetésük nehézségéből fakadóan. Nehéz volt számukra megérteni a próféciákat, és sokuk nem volt tisztában a Szavak értelmével, amiket diktáltak nekik. Sokuk bizonytalan volt, vajon ők egyáltalán tényleg próféták-e, de Küldetésük gyümölcsei által – amikor látták Isten Szavának terjedését, és hogy milyen hamar tapasztalhatóak voltak a megtérések – világossá vált számukra.

Isten legtöbb prófétáját megvetették, kigúnyolták, és eretneknek tartották. Sokukat a pusztába vetették, és gyötörték, mindezt azért, mert Isten által küldött hírnökök voltak.

A próféták kizárólag Isten Szeretetéből fakadóan küldettek a világba, hogy felkészítsék az Ő gyermekeit az eseményekre, melyek hatással lesznek lelkük üdvösségére. A próféták különböző Küldetéseket kaptak. Bizonyos esetekben ők azért küldettek, hogy figyelmeztessék az emberiséget az Atyával szembeni engedetlenség veszélyére. Mások azért küldettek, hogy figyelmeztessenek azokra a következményekre, melyek az embereket fogják érni, ha súlyos bűnbe esnek. Más esetekben azért, hogy figyelmeztessék az emberiséget azokra, akik üldöztetést okoznak majd nekik, és próbálják majd megakadályozni azt, hogy Isten Szava táplálja az Ő gyermekeit. És aztán ott volt Keresztelő János, aki azért küldetett, hogy felkészítse Isten gyermekeit a Messiás – Isten egyetlen Fiának – jövetelére, aki azért küldetett, hogy megváltsa őket Isten Szemében. De ők nem hallgattak rá. A Zsidók között a legegyszerűbb emberek meghallgattak, és elfogadtak Engem, Jézus Krisztust, az Emberfiát, de az akkori egyházon belüli legszentebb és legmagasabb rangú szolgák nem voltak hajlandóak elfogadni az Igazságot.

És most te, Leányom, azért küldettél, hogy előkészítsd az utat Második Eljövetelemre, hogy üdvösséget szerezhessek a világnak, és hogy Új Paradicsomom megvalósulhasson. Ez meg lett jövendölve, de vajon meghallgatnak-e? Sajnos nem. Nem hajlandók elhinni, hogy lehetséges az, hogy Atyám az ő idejükben küldte a világba az Ő utolsó prófétáját. Ezáltal megtagadják Isten Szent Evangéliumát. Ők úgy vélik, hogy Második Eljövetelem nem fog megtörténni egészen a távoli jövőig. Ezt a tévedést nem a Szentírást illető tudásuk okozza, hanem a téves emberi gondolkodás, melynek révén egyetlen része sem érthető azon Ígéretemnek, miszerint Eljövök újra.

A rátok váró jövő Dicsőséges Öröksége a tiétek. Ez mindannyiatoké, függetlenül attól, hogy mennyire megfeketedett vagy tiszta a lelketek, de fel kell készülnötök, és ébernek kell lennetek, mert a pokol minden démona körüljár most a Földön, és mások által próbálnak majd megállítani benneteket. A sátán nem akarja, hogy Atyám hazavigye az Ő gyermekeit az ő jogos Örökségükbe. Hazugságokat fog terjeszteni a sátán, zavart kelt, és eltérít benneteket. Ravasz és álnok módszerei alig lesznek észrevehetőek, és más lelkeken keresztül fog működni, akik nyitva hagyják magukat az ilyen kísértésre. Ezért az emberek nem fogják elhinni azt, hogy Isten valaha is ilyen módon küldene egy újabb prófétát a világba. Azt fogják mondani, hogy ez szükségtelen. Ehelyett rá fogják szedni őket*, hogy a hamis prófétákban higgyenek, és mivel nagyon sok hamis próféta van – akik báránybőrbe bújt farkasok –, ők* azokhoz fognak vonzódni, akik azokat a dolgokat fogják mondani, amit ők hallani akarnak. Kitalált történeteket, melyek ügyesen szent szövegbe lesznek burkolva, szörnyű hazugságokat rejtvén, melyek meggyalázzák Szent Szavamat.

Leányom, te leszel az egyetlen, aki Isten Igaz Szavát fogja szólni ebben az időben, hogy meghallja az egész világ. Vannak még más prófétái is Istennek, de az ő Küldetésük más. Feléd az lesz a kérés, hogy az Igazságot közvetítsd, de az Igazság éppúgy sokkolni fogja, mint ahogy meg is menti a lelkeket.

Ti, akik azt állítjátok, hogy ismertek Engem, nem gondoljátok, hogy Atyám küldene egy utolsó prófétát, hogy felkészítsen benneteket a Szentlélek Ereje által, még Második Eljövetelem előtt? Talán nem ismeritek Őt? Talán nem tudjátok, mily nagy az Ő Szeretete? Talán nem vagytok tisztában nagymértékű Könyörületességével? Ha viszont igen, akkor meg kell hallgatnotok ezeket a Mennyei Üzeneteket. Ezek lesznek az utolsó Üzenetek, melyek nektek adatnak még a Nagy Nap előtt, amikor Én ítélni jövök.

Akik Isten Igéje szerint élik életüket, de nem ismerik ezeket az Üzeneteket, azoknak nincs mitől félniük. Akik elfogadják ezeket az Üzeneteket és figyelmeztetéseket, ugyanakkor nem fogadnak el semmilyen más tant, csak azt, amit Én, Jézus Krisztus adtam a világnak, azoknak sincs mitől félniük, mert övék lesz Új Paradicsomom királysága.

Akik vissza fogják utasítani Irgalmas Kezem, akik messzire tévelyednek Tőlem, és akik elpusztítják lelküket azáltal, hogy a sátánt tisztelik az ő összes üres ígéretével együtt, ahelyett, hogy Istenüket és Teremtőjüket tisztelnék, azoktól meg lesz tagadva az Örök Élet, hacsak nem könyörögnek Irgalmamért.

Van még idő megújítani életeteket. Ez nagyon egyszerű. Jöjjetek Hozzám, és Én megvédelmezlek benneteket. Ezek a próféciák a jövővel kapcsolatosak, és be fognak következni. Ha elutasítjátok ezeket, mintegy képtelenséget és ostobaságot, akkor meg fogjátok bánni azt a napot, amikor hátat fordítottatok - a nektek, mint Isten dédelgetett gyermekeinek megígért –  Igazságnak.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 márciusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Ma nagy Kegyelmeket Árasztok a világra

02 ápr

2013. március 31. vasárnap, 18.40

Szeretett leányom, ma nagy Kegyelmeket Árasztok a világra, hiszen Örvendezem, mivel él a hit a megpróbáltatások és szorongattatások ellenére is, melyeket Isten gyermekeinek kell most elviselnie a világban.

Én megújítom a föld színét a mai napon, és eltöltöm Szentlelkemmel azokat a lelkeket, akik hisznek Bennem, az ő Jézusukban, az egész emberiség Megváltójában. Ujjongjatok, és ne törődjetek a gyötrelemmel, melyet a sátán szabadított rátok. Ehelyett alázkodjatok meg Előttem, és vessétek minden bizodalmatokat Irgalmamba, és Én megoltalmazlak benneteket minden veszedelemtől.

Tudnotok kell, hogy minden Hatalom az Enyém. A gonosznak, és azoknak, akiket ő leigáz, nincs hatalmuk Felettem. De befolyásuk el fog pusztítani sokakat azok közül, akik kitárják magukat a fenevad általi megtévesztés előtt.

Királyságom a maga teljes Dicsőséges Pompájában vár rátok, és ez az idő csaknem elérkezett.

Követőim, terjeszkedjetek, gyarapítsátok a csoportokat, és hirdessétek Isten Igéjét, az Igazságot, mely benne foglaltatik a Szent Bibliában. Vissza kell térnetek most az Evangéliumhoz, és emlékeztetnetek kell az embereket annak tartalmára, mert abban van Isten Igéje.

Sok új törvényt fognak bevezetni országaitokban, melynek során Atyám Könyvéhez lehetetlen lesz hozzájutni. Sose fogadjátok el ezeket a törvényeket, mert azok tagadnak Engem. Ha nem fértek hozzá Tanításaimhoz, gyermekeitek nem fognak ismerni Engem. Amikor betiltják Tanításaimat, az Isten Törvényeit, akkor tudni fogjátok, hogy a sátán keze lesz az, mely kormányaitokat vezérli.

Nem szabad hagynotok, hogy rabszolgaszámba vegyenek benneteket. Nem szabad megadnotok magatokat az értelmetlen törvényeknek, melyek megfosztják szabad akaratotokat. Sose felejtsétek el, hogy a szabad akarat ajándékával születettetek – mely egy Ajándék Istentől.

Minden olyan ember, aki elveszi szabad akaratotokat, az tagadja Istent. Minden olyan kormányt vagy nemzetet, amely megfoszt benneteket szabad akaratotoktól, hogy tanúságot tegyetek Istenről, azokat a sátán vezérli. Ti, szeretett Követőim, be lettetek csapva a sátáni befolyás által azon nemzeteken keresztül, melyek irányítják és ellenőrzik bankjaitokat, kormányaitokat és az élelemhez való hozzájutásotokat.

Eljön az idő, amikor még több szenvedést kell elviselnetek általuk, mint most, de hirtelen és váratlanul jön majd egy szigorú büntetés, mely hatástalanná teszi ezeket a kormányokat és hatalmukat. Isten beavatkozása gyors lesz, és ők, ezek a gonosz szekták, majd négykézláb másznak, rémülten sikoltozva attól a büntetéstől, mely érni fogja őket gonosz tetteik miatt.

Nektek, szeretett Követőim, Bíznotok kell Bennem, és erősnek kell maradnotok. A mai napon Én megáldalak benneteket egy különleges Ajándékkal – az Állhatatosság Ajándékával. Tudni fogjátok, hogy megkaptátok ezt az Ajándékot, mert türelmetek kikezdhetetlen lesz. Azon elhatározásotok, hogy Szent Akaratomat tegyétek, még benneteket is meg fog lepni, és amikor elérkezik az idő számotokra, hogy nyíltan bizonyságot tegyetek Második Eljövetelemről, már nem lesz bennetek félelem. Ehelyett, az Irántam való szeretet, a testvéreitek iránti különleges szeretetben fog megnyilvánulni. Úgy fogjátok most már látni őket, mint ahogy Atyám Szemében jelennek meg, kicsinyeknek. Szívetek repesni fog a szeretettől, és ez megrendít majd benneteket, mert szeretetet fogtok érezni szívetekben még azon ellenségek iránt is, akik – a fenevad parancsára – nemzeteiteken uralkodnak.

Ez a szeretet meg fogja téríteni azoknak a lelkét, akiknek gyűlölet lakozik a lelkében. Az ilyen lelkekért való imáitok mentességet fognak szerezni nekik attól a büntetéstől, mely máskülönben rájuk várt volna a büntetés napján, amikor Én Ítélni jövök.

Ezen Ajándék, az Állhatatosság Ajándéka, melyet ma Adok nektek, lelkeket fog menteni, mert minden Ajándéknak, melyet Hozok, egyetlen egy célja van, és ez nem más, mint megmenteni minden lelket, hogy egy szent családként egyesülhessünk földi Új Paradicsomomban.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 márciusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Szeretett Fiam Feltámadása a legjelentősebb Ajándék, hiszen ez azt jelenti, hogy Isten valamennyi Gyermeke elnyerheti az örök életet

02 ápr

2013. március 30. szombat, 20.40

Gyermekeim, Szeretett Fiam Feltámadása a legjelentősebb Ajándék, hiszen ez azt jelenti, hogy Isten valamennyi Gyermeke elnyerheti az örök életet.

A halálból való feltámadással Fiam legyőzte a halált. A halálnak nincs többé hatalma felettetek, ha óhajtjátok. Az élet, mely nektek adatott, hamarosan meg fog változni, mert egyetlen egy Élet lesz Istenben.

Amikor az Új Ég és az Új Föld eggyé olvad, csak örök élet lesz. A test, a szellem és a lélek halála nem fog létezni többé. Nem szabad félnetek ettől az új Élettől, mivel ez szabaddá fog tenni benneteket. Fiam Irgalma által kiáradván, hamarosan hatalmas szeretet árasztja el a földet. Ez a hatalmas és rendkívüli kegyelem lesz a következő lépés, melyet Isten tesz azért, hogy megmentse az Ő gyermekeit a lelki haláltól. Testi halál nem fog létezni többé, miután Fiam leereszkedik az Új Jeruzsálemmel.

Óriási bátorságot kell tanúsítanotok ezen gonosz időkben, mert ezek a megpróbáltatások hamar véget érnek majd. Csak a rátok váró nagyszerű Életre gondoljatok, és imádkozzatok, hogy minden lélek elfogadja majd ezt a Csodálatos Ajándékot.

Azok a lelkek, akik nem hajlandóak elfogadni az Örök Élet Igazságát, ők ehelyett az örök kárhozatot fogják választani. Csak két választási lehetőség van, mégis sok ilyen lélek hiszi, hogy van egy harmadik is. Azok, akik a gonosz hatalma által létrehozott szektákat követik, tévesen azt hiszik, hogy van egy másik misztikus élet, ahol nagy hatalmat kapnak majd. Ők hamis angyalokban hisznek. Hamis angyalokat bálványoznak, és sajnos sok ilyen angyal létezik, de ezek nem Isten angyalai. Ezek láncra verten senyvednek a pokol mélyén, és mégis sikerül megtéveszteniük Isten gyermekeit, akik azt hiszik, ezek a Világosság angyalai. Az egyetlen Világosság, amit követnetek kell, az Isten Világossága – az Igazság.

A rátok váró Királyság, az Új Paradicsom, az az, melyet Isten ígért nektek, mely felett Fiam fog uralkodni.

Fogadjátok el Fiam Kezét, és akkor a Paradicsomba fogtok jutni.

Szeretett Édesanyátok

Isten Anyja

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 márciusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Nem az Én Lábam elé fognak borulni. Nem az Én Lábamat fogják csókolni, hanem Szolgáim, Követőim, és Bűnöseim lábát

01 ápr

2013. március 29. péntek, 19.00

Szeretett leányom, amikor Iskarióti Júdás elárult Engem, megfogta Fejemet, és arcon csókolt. Amikor Egyházam vezetői azt állítják, hogy szeretnek Engem, majd aztán elárulnak Engem, akkor egyértelműen látni fogjátok áruló csókjukat.

Nem az Én Lábam elé fognak borulni. Nem az Én Lábamat fogják csókolni, hanem Szolgáim, Követőim, és Bűnöseim lábát.  

A felebarátok szükségletei iránt tanúsított törődés csodálatra méltó dolog. De amikor az ember testi jólétének szükségleteit segítitek elő a lelki szükségletekkel szemben, akkor ti nem Engem, Jézus Krisztust követitek.

A humanizmus nem egyenlő a Kereszténységgel. Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy mindent átadtok Nekem, átadjátok magatokat, teljes alázatban, Lábam elé borulva. Azt jelenti, hogy engeditek, hogy Én vezesselek benneteket. Azt jelenti, hogy engedelmeskedtek Törvényeimnek, és minden tőletek telhetőt megtesztek, hogy példát mutassatok a mindannyiatok iránti Szeretetemről. Ma elárultak Engem.

Már nem sokáig tudnak, és fognak megtéveszteni benneteket, mert ha egyszer Isten Házát belülről támadás éri, akkor azt csak zűrzavar követheti. Fel kell vennetek Kereszteteket, és követnetek kell Engem, mert hamarosan be fogják kötni a szemeteket, és a sötétben botladozni és bukdácsolni fogtok.

Isten Világossága nélkül nem fogtok látni.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 márciusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Hamarosan Szeretett Benedek Pápám fogja kormányozni Isten gyermekeit, száműzetésének helyéről

01 ápr

2013. március 29. péntek, 08.45

Nagypéntek – Második Üzenet

Szeretett leányom, ma történelem fog íródni. A Szenvedéstörténetemről való megemlékezés valójában a Katolikus Egyház Keresztre feszítését fogja jelképezni.

A földi Időm alatti Elárulásomat megelőző napokban, az akkori papok minden tőlük telhető módon küzdöttek azért, hogy próbálják bizonyítani az eretnekségben való bűnösségemet.

Ők fogták, és kiforgatták azt, amit Tanítottam – az Isten Igéjét. A szóbeszédek, amit aztán ők terjesztettek, hazugságokat tartalmaztak, és azt állították, hogy Én azon igyekszem, hogy eltávolítsam az embereket az Egyház Igaz tanításaitól. A Templomokban prédikálva, felhívták az emberek figyelmét arra, hogy maradjanak távol Tőlem, nehogy megsértsék a főpapokat. Arra is figyelmeztették őket, hogy ha továbbra is terjesztik Üzeneteimet, a leprásokhoz hasonlóan ők is száműzve lesznek a Szent Templomból. Egyes esetekben azt mondták tanítványaimnak, hogy testi fenyítésben lesz részük, és le fogják tartóztatni őket.

Míg ők a Szentlélek ellen káromoltak – cáfolván, hogy Én az Igazságot szólom, és azt állítván, hogy Szavam a sátántól való -, továbbra is imádták Istent a Templomokban. Királyok öltözékét viselve, harcoltak a helyükért a Templom oltáránál. Minden alacsonyrendű szolga órákig volt kénytelen állni, míg ők a Királyoknak készített székeken ültek. Az oltár annyira telített volt az Egyház vezetőivel, hogy a hétköznapi emberek össze voltak zavarodva. Úgy voltak kénytelenek hódolni Istennek, hogy közben Isten legmagasabb rangú szolgáinak tiszteletére kényszerültek. A főpapok tiszteletet követeltek a Templomba járóktól. Minden külső jelét mutatták a szeretetnek és az alázatnak, amit el is vártak tőlük, ennek ellenére tanítómesterekként öltözködtek és viselkedtek Atyám Házában, nem pedig úgy, mint a szolgák, aminek lenniük kellett volna.

Az emberek tartottak attól, hogy megsértik a Farizeusokat, ha Engem követnek. A papokat megfenyegették és figyelmeztették, ha nem hagynak fel Igém terjesztésével, meg fogják fosztani őket tisztségüktől. A hétköznapi emberek tisztában voltak azzal, hogy ha rajtakapják őket, amint terjesztik Tanításaimat, sorsuk sokkal rosszabbra fordul.

Földi Testem Keresztre feszítése beteljesítette az Atyámmal – az emberiség megváltása érdekében – kötött Szövetség első részét.

Misztikus Testem – Földi Egyházam – Keresztre feszítése megkezdődik a mai nappal, ezzel kezdetét veszi a végső üldöztetés, amint a Házam megszentségtelenítésére irányuló Szabadkőműves terv most világossá fog válni mindazok számára, akik birtokában vannak az igazságnak.

A történelem most ismételni fogja önmagát, de az Igazságot nem lehet tagadni. Azok, akik megtagadnak majd Engem, idővel megtérnek majd Hozzám. Azok, akik tudatában vannak annak, hogy a megjövendölt próféciák – miszerint Egyházam lesz a végső célpont annak során, hogy megszabadítsák a világot az Én, Jézus Krisztus minden nyomától – most teljesednek be, ők követni fognak Engem, Maradék hadseregemben. Ők hűségesek maradnak Tanításaimhoz, az idők végezetéig.

Senki sem állíthatja meg Isten Igaz Szavának terjedését. Senki. A Péter Házában lévő uralom rövid lesz, és hamarosan Szeretett Benedek Pápám fogja kormányozni Isten gyermekeit, száműzetésének helyéről. Földi Egyházam alapítója, Péter Apostolom fogja vezetni őt az utolsó nehéz napokban, amikor is Egyházam az Életéért küzd.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 márciusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A mai napon földi Egyházamat Keresztre fogják feszíteni. A mai nap jelzi a változások kezdetét

01 ápr

2013. március 29. péntek, 00.15

Nagypéntek

Szeretett leányom, a mai napon földi Egyházamat Keresztre fogják feszíteni.

A mai nap jelzi a kezdetét a változásoknak, melyek gyorsak lesznek, és azért történnek majd, hogy megváltoztassák a Katolikus Egyház arculatát a világban.

Ezt az összes tan egybeolvasztása fogja követni, mely minden nyilvános jelben látható lesz, és melyet szándékosan mutatnak majd a nyilvános tanúságtétel érdekében.

Figyeljétek most, ahogy napvilágra kerül mindaz, amit Mondtam nektek. Megtiltom nektek, hogy cáfoljátok a szörnyű igazságot, amikor is arra kényszerítenek benneteket, hogy bevegyetek egy hazugságot.

Követőim, nektek védelmeznetek kell Szentségeimet, és ébernek kell lennetek. Felszentelt Szolgáim, ti hamarosan próbára lesztek téve, amint Istenségemet megkérdőjelezik. Isten Törvényeit át fogják alakítani, és amint Szent Eucharisztiámat megmásítják, Isten Keze oly erővel fog lesújtani, hogy azonnal tudni fogjátok, hogy ezek az Üzenetek a Mennyből valók.

Az Én Bánatom a ti bánatotok lesz. Mivel ismeritek az Igazságot, szomorúságotok lehetetlenné teszi majd számotokra, hogy elfogadjátok a szentségtöréseket, melyeknek elfogadására utasítanak majd benneteket.

Még akkor is fogok továbbra is időt adni nektek, ha nem fogadjátok el Prófétámat, és azokat a Szavakat (Üzeneteket), melyeket neki Adok. Mert hamarosan vezetőitek arra fognak kérni benneteket, hogy újítsátok meg fogadalmatokat. Arra fognak kérni benneteket, hogy eskü alatt tegyetek bizonyságot arról, hogy életeteket a pogányság törvényeinek kötelezitek el. Ha ezt megteszitek, a gonosz befolyása alá fogtok kerülni, és Isten ellen fogtok harcolni.

Állhatatosnak, és továbbra is Hozzám hűségesnek kell lennetek, valamint Tőlem kell kérnetek a vezetést akkor, amikor a Péter Székében ülő egyén – aki nem hajlandó Péter nyomdokait követni vagy cipőjét viselni – le fogja rombolni az Isten iránti hűségeteket.

Ahogy most tanúi vagytok földi Egyházam Keresztre feszítésének, arra Hívlak benneteket, hogy hirdessétek Isten Igazságát. Folyamatosan hívogatni foglak benneteket, hogy megvédelmezhesselek titeket. Gondoskodni fogok arról, hogy Egyházam – azok, akik kitartanak Tanításaim, Szentségeim és Isten Igéje mellett – tovább éljen a maradék által, aki soha nem fog elhagyni Engem.

Lesznek olyanok közületek, akik a mai napon elárulnak Engem. Közületek mások hamarosan el fogják vetni Szentségeimet, mivel ti túl gyengék lesztek ahhoz, hogy megvédelmezzétek Isten Igéjét. Ti, akik már sejtitek az igazságot, és próbáljátok terjeszteni Szavamat (Üzenetemet), szenvedni fogtok, mert nem lesz meg a bátorságotok ahhoz, kiálljatok az Igazság mellett. Ennek ellenére, ti továbbra is hűségesek lesztek Hozzám, mivel tudjátok, hogy nem tudtok Szeretetem nélkül élni.

Hallgassatok Hangomra. Hajtsátok megfáradt fejeteket Vállamra, és engedjétek, hogy Karjaimmal átöleljelek benneteket. Én örökké védelmezlek titeket.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 márciusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Meg fog mutatkozni számotokra, hogy veszélyben a Szent Eucharisztia Létezése

31 márc

2013. március 28 csütörtök, 21.30

Szeretett leányom, most már tisztában vagy azzal, mennyire gyűlöli a gonosz ezt a Küldetést. Ugyanakkor felül kell emelkedned a kegyetlen akadályokon, melyek azért kerülnek eléd, hogy akadályozzák Művemet.

Komolyan megkezdődött az, hogy veszélyben a Szent Eucharisztia Létezése, mely meg fog mutatkozni számotokra azon Egyházam-béliek önteltsége révén, akiknek terve az, hogy megváltoztassák az Igazságot.

Nem számít, hogy közületek sokan megvetően tekintetek azon Küldetésemre, hogy felkészítsem lelketeket a nagy Napra. Idővel be fogjátok látni, hogy ez valóban Én, Jézus Krisztus vagyok, Aki azért jön hozzátok, hogy szolgáljon benneteket.

Én Vagyok a ti Mesteretek, és egyben Szolgátok. Nektek, felszentelt Szolgáim, emlékeznetek kell szerepetekre, és sosem szabad elfelednetek azt. Szolgaként nem lehettek mesterek is egyben. Mert ha mesterek vagytok, nem szolgálhattok Engem. Sokan közületek, Egyházamban, elfelejtettétek azt, amit tanítottak nektek. Elfelejtettétek Isten Igéjét.

Ígéretem az, hogy az Élet Eledelét – Testemet és Véremet – adom nektek, és mégis, ti ismét megtagadtok Engem. Azáltal teszitek ezt majd, hogy eltávolítjátok a Szent Eucharisztiát Isten Templomából, és Azt egy élettelen testtel cserélitek fel. Ez a csere alig észrevehető módon fog megtörténni, és el fog tartani egy ideig, amíg észlelni tudjátok azt a gonosz intézkedést, melyet rátok fognak kényszeríteni.

Ahogy Testem, a Szent Eucharisztia által, megőriz benneteket, Testem – Egyházam – halála halált hoz majd azoknak a lelkeknek, akik félrevetnek Engem.

Nagyon közel az utálatosság ideje. Az Én Utam, és a hamis próféta útja közötti választás ideje csaknem elérkezett számotokra. Figyeljétek meg most, hogyan forgatja ki az Igazságot a csaló szélhámos. Nézzétek meg, hogyan fogja magát felmagasztalni az Én Helyemben, ugyanakkor – mint Isten szolgája – nem lesz hajlandó az Igazság útját járni.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 márciusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Átmenetetek, ebből a világból Új Királyságomba, fájdalommentes, gyors és olyan hirtelen lesz, hogy alig tudtok majd levegőt venni

30 márc

2013. március 27. szerda, 23.15

Szeretett leányom, jöjjetek, ti mindannyian, és egyesüljetek Velem, emlékezvén arra a napra, amikor a Megváltás rendkívüli Ajándéka adatott nektek.

Úgy kell emlékezni Nagypéntekre, mint arra a napra, amikor a Paradicsom Kapui végre megnyíltak, hogy örömmel fogadják Isten Gyermekeit az Istentől távoli számkivetettségükből. Halálom egy olyan jövőt biztosított számotokra, melyben soha nem lenne részetek, ha Atyám nem küldött volna el Engem, mint a Messiást.

Testemet keresztre feszítették, de Halálom életet szerzett nektek. Ezen, Második Eljövetelem idejében, Testem ugyanazt a Keresztre feszítést fogja elszenvedni – csak ezúttal Egyházam, az Én Misztikus Testem lesz az, mely szenvedni fog. Tudnotok kell, hogy Én soha nem engedném, hogy Egyházam keresztre feszítése lerombolja Isten gyermekeinek hitét. Így, Én hívok most minden embert, minden hitvallásút, bőrszínűt és valamennyi rasszba tartozót, hogy hallgasson meg Engem.

Hamarosan tapasztalni fogjátok mindazokat a jeleket a földön, melyek bizonyítani fogják számotokra, hogy ti Isten teremtényei vagytok. Hamarosan tudni fogjátok, hogy sohasem fogtok meghalni, ha Isten Irgalmát kéritek. Fényes jövő vár mindannyiatokra, akik elfogadjátok, hogy Isten szeretett gyermekei vagytok. Meghívlak benneteket, családotokat és barátaitokat, hogy csatlakozzatok Királyságomhoz, és hogy Asztalomnál egyetek.

Átmenetetek, ebből a világból Új Királyságomba, fájdalommentes, gyors és olyan hirtelen lesz, hogy alig tudtok majd levegőt venni, mielőtt még annak szépsége feltárul előttetek. Kérlek, ne féljetek Második Eljövetelemtől, ha szeretitek Istent. Isten szeret titeket. Én szeretlek benneteket. A Szentháromság átöleli majd a világot, és mindazok, akik elfogadják Irgalmas Kezem, és bűnbánatot mutatnak bűnös életük miatt, biztonságban lesznek.

Az erős hitűek közületek gyorsan felvétetnek majd. Hosszabb idő lesz azok számára, akik lemaradnak, akiknek nincs hitük, és akik képtelenek Felém nyújtani kezüket.

Ti, az Én hűséges Követőim, segíteni fogtok a gyengéknek, és az elveszetteknek. Irgalmam oly hatalmas, hogy Én meg fogom adni mindezen lelkeknek a szükséges időt, hogy elvihessem őket az örök életbe, melyet Én mindenkinek ígértem. Soha ne csüggedjetek el, amikor minden reménytelennek tűnik, ahogy a bűn továbbra is emészti a gyengék lelkét. Nekünk együttesen kell munkálkodunk azon, hogy megmentsük azokat, akik olyannyira távol vannak Tőlem, hogy csak nagyon kevés dolog fogja Karjaimba csábítani őket. Az egymás iránti szeretetekből fakadó csodák az ilyen elveszett lelkek megtérítésére lesznek felhasználva. Ez az Én Ígéretem számotokra. Ima, és a még több ima, része lesz az Irántam való kötelességeteknek, hogy megmentsétek az ilyen lelkeket attól a szörnyű végtől, melyet a sátán tervez Isten gyermekei ellen, akiket ő gyűlöl. Nem szabad neki adni ezeket a lelkeket. 

Hívásom mindenkinek szól. Ezek az üzenetek nem zárnak ki egyetlen vallást sem. Hanem nagy szeretettel adatnak Isten minden gyermekének, mivel ti mindannyian egyenlők vagytok az Ő Szemében.

Nyugodjatok meg, és bízzatok Isten szeretetében.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 márciusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tartsátok nyitva a szemeteket mindenre, ami sérti Istenségemet

29 márc

2013. március 26. kedd, 21.17

Szeretett leányom, ez az Üzenet a világnak szól. Ez minden Keresztény felekezetnek, a Zsidóknak, és mindazon vallásoknak szól, akik Mindenható Atyámat, a Magasságos Istent hirdetik.

Ez az Üzenet azoknak is szól, akik nem hisznek Istenben, az Atyában, vagy Bennem, az Ő egyszülött Fiában. Sőt még azoknak is, akiket a legkevésbé sem érdekli, milyen élet vár rájuk, és akiknek közömbösségük azt jelenti, hogy nem tudják elfogadni Isten Létezését.

Ezek az Üzenetek figyelmeztetnek benneteket, hogy veszélyben van jövőbeni életetek és jólétetek, azért hogy mindannyiatokat El tudjam vinni a számotokra készített Új Paradicsomomba, amikor az Ég és a Föld eggyé olvad majd. Ez a Királyság készen áll, és a Kapuk nyitva állnak majd mindannyiatok előtt. Ez a csodálatos Ajándék, ahol tökéletes testtel, szellemmel és lélekkel fogtok élni, a Mindenható Istentől való, Aki megalkotta a világot.

Földi száműzetésetek ideje csaknem véget ért. Többé már nem kell elviselnetek a gyötrelmét a bűnnek, mely pusztítást okoz a világ minden részén. Nem lesz többé gyűlölet, melyet a sátán fertőzése tart életben jelenleg a világban. Miután a gyűlölet száműzve lett, a gonosz már nem fogja többé beszennyezni Isten tökéletes Teremtését. Az Ő Bolygója, Természeti Kincsei, Védelme, és Szeretete meg fog újulni, hogy örök életet adhasson nektek, ahol nem lehetséges a halál.

A földi élet, amilyen az most, soha nem fog megelégíteni benneteket, amíg a sátán uralkodik. Uralma már az utolsókat rúgja, de az általa megfertőzöttek továbbra is terjeszteni fogják a bűnt azáltal, hogy a kétségbeesés feneketlen mélységébe rántják az ártatlan, és kevésbé ártatlan lelkeket. Ez a fertőzés mindaddig folytatódni fog, míg el nem viszik, és be nem mutatják a lehető legtöbb lelket a fenevadnak, aki el fogja nyelni őket.

Hamarosan eljövök végre, ahogy meg lett jövendölve a második alkalom, hogy végső üdvösséget hozzak nektek, és hogy átadjam nektek Megígért Királyságom Kulcsait. Királyságom az égből fog leereszkedni a világ szeme láttára, mielőtt még az utolsó harsona megszólal. Amikor a harsonák felzúgnak, csak az Isten Igéjéhez hűek, és azok nyernek majd bebocsátást, akik lehetővé tették Nekem, hogy megmentsem őket. Ezért nem hagyhatjátok, hogy a gőg vakká tegyen benneteket Isten Hívására, ebben az időben. Ezt a Küldetést az Isten által az emberiségnek adott legelső próféciák óta készítették elő. Legyetek hálásak, hogy Isten Irgalma által ez a Rendkívüli Ajándék megadatott nektek. Soha ne engedjétek, hogy a gőg vakká tegyen benneteket Isteni Jelenlétemre, mert az az, ami el fog választani benneteket Irgalmamtól.

Én most felkészítelek benneteket, pusztán azért, hogy az egész emberiséget meg tudjam menteni, és nem csak a választottakat, akik nagy alázattal szolgálnak Engem. Én mindannyiatokat akarom, bármit is hisztek. Atyám tervezte el ezt a Küldetést azért, hogy megnyissa szíveteket, és így még időben megláthassátok az Igazságot, még a Nagy Nap előtt, amikor Én ítélni jövök.

A Szentlélek Ajándéka továbbra is árad erre a Küldetésre, és eláraszt minden lelket – különösen azokat, akik konokul hátat fordítanak Nekem. A lelkekért vívott csata Királyságom, és a Fenevad uralma alatt álló szörnyű pokol között zajlik. Tartsátok nyitva a szemeteket mindenre, ami sérti Istenségemet. Nem számít, hogy ezek a sértések honnan erednek, de sose fogadjátok el azokat az Én Szent Nevemben.

Most van itt a nagy megtévesztés ideje, és Én nagyon kérlek benneteket, hogy imádkozzatok Istenhez a bölcsességért, hogy megértsétek, mi az, ami valóban Tőlem jön, és mi az, ami nem.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 márciusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A legszörnyűbb iszonyat, melynek szemtanúja voltam az Olajfák Kertjében töltött Időm alatt, az a bűn – végidőben való – veszedelme volt

28 márc

2013. március 25. 14.50

Szeretett leányom, a legszörnyűbb iszonyat, melynek szemtanúja voltam az Olajfák Kertjében töltött Időm alatt, az a bűn – végidőben való – veszedelme volt. A látomás során, amit a sátán mutatott Nekem, Láttam hogyan lesz hűtlen a halandó ember Isten Törvényeihez. Ő, a gonosz, rettenetes képeket mutatott Nekem; mindenféle érvvel megkísértett Engem, hogy miért kellene Nekem elfordulnom Atyám Akaratától. Gyötörni akart Engem, és ezért megmutatta a hatalmat, amivel még – Kereszthalálom ellenére – továbbra is rendelkezni fog.

Láttam földi Egyházam végromlását; a szabadkőműves szekták hatalomra jutását Egyházamon belül; az ember erkölcstelenségét; a szégyenérzet hiányát Isten gyermekei részéről, amint aljas testi bűnökben vesznek részt; az ártatlanok öldöklését, és a tévedésbe esést, azok részéről, akik azt állítják, hogy az Én Nevemben beszélnek.

Oly nagy hatalommal bír a sátán, hogy kételyeket ültetett el Gondolataimban azt illetően, hogy Én vagyok-e az Emberfia. Istenségemből fakadóan Én képtelen lennék engedni a bűnnek, de ezt azért mondom el nektek, csakhogy megértse az emberiség, miként csábíthat a gonosz benneteket arra, hogy elforduljatok Tőlem.

A sátán nem a legnyilvánvalóbb módon jeleníti meg a gonoszságot. Ehelyett jóként tünteti fel a rosszat. Ő nagyon ravasz, és közületek még a legszentebbeket is rászedi, elhitetvén egy hazugságról azt, hogy az az Igazság.

Ahogy az emberek elpártolnak Tanításaimtól, önként és mohósággal szívükben fogják üdvözölni a bűnt. Iránymutatás nélkül folyamatosan el fognak esni a kegyelemtől. Amikor Nevemet eltörlik a föld színéről, akkor az ember nem lesz képes meglelni Istent.

Mindegy milyen vallást követtek, mert számotokra az egyedüli út Istenhez, Rajtam, az Ő egyetlen Fián keresztül vezet. Kereszthalálom által Én megváltottalak benneteket – minden, ma a világban élő férfit, nőt és gyermeket – a pokol tüzétől. Ha nem fogadjátok el ezt, akkor nem léphettek be a Paradicsom Kapuin. Csak a Fiún keresztül találkozhattok az Atyával. Ha elutasítotok Engem, Jézus Krisztust, akkor az üdvösségeteket utasítjátok el.

Milyen keveset tudtok a bűnről, és arról, hogy miként szakít el az benneteket Istentől. A bűn terjedése még soha nem volt ilyen féktelen, amióta Isten megteremtette a világot. Ti bűnösök, új mélységeket értetek el, mely undort kelt Bennem. Még a kicsiket is – akik a ti gondjaitokra voltak bízva – kitettétek annak, hogy úgy viselkedjenek, mint a démonok. Nincs bennetek könyörületesség, szeretet és együttérzés egymás iránt, és mégis sokan közületek fitogtatjátok hitcselekedeteiteket, a világ szeme láttára és csodájára. A Farizeusokhoz hasonlóan, akik előírták Isten Törvényeit, de nem gyakorolták azokat, és alázatot sem mutattak, ti is, akik azt állítjátok, hogy az Én Nevemben jöttök, a gőg bűnébe fogtok esni.

Még nagyon sokat kell tanulnotok Hangomról és Tanításaimról, melyek még mindig süket fülekre találnak. Aztán ott vannak azok, akik minden idejüket Istenismeretük hirdetésével töltik – mondván ismerik azokat a próféciákat, melyek még kinyilatkoztatásra várnak -, de valójában semmit sem tudnak. Ha nem lenne nagy Irgalmasságom, nem lennétek alkalmasak belépni Királyságomba.

Elérkezett az idő mindazok számára – akik azt állítják, hogy Isten gyermekeit az Úr útjain vezetik -, hogy az Alázatosság Ajándékáért esedezzenek Hozzám, Jézus Krisztushoz. Itt az idő, hogy az Igazságra figyeljetek, ahogy az megadatott nektek, mert nincs sok időtök jóvátenni bűneiteket a Szememben.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 márciusi üzenetek, Maria Divine Mercy