RSS
 

Archive for the ‘2013 februári üzenetek’ Category

Egy újfajta Keresztet fognak bevezetni

04 máj

2013. április 30. kedd, 15.40

Szeretett leányom, Hatalmam sosem fog kisebbedni, ugyanakkor – mint egy fénycsóva a sűrű ködben – elhalványul majd, de mindig látható lesz, még ha esetleg csak egy pislákoló fényponttá halványul is.

Amikor megint változik a világ, mivel a gonosz lélek megosztást megosztás hátán idéz elő, egyedül Isten Világossága lesz az, mely életben tart majd benneteket. Jelenlétemet érezni fogják azok, akik Hozzám jönnek segítségért, mert Én soha nem foglak cserbenhagyni benneteket, főleg akkor nem, amikor úgy érzitek, hogy minden reménytelen. Kizárólag az Igazság fog segíteni nektek boldogulni, miután a szeretetlenség – mely nyilvánvaló a mai világban – fokozódik, ahogy az emberek szíve megkövesedik.

Az Igazság benne foglaltatik a Szent Bibliában. Ez maga a táplálék, mely az embert élteti, most és a jövőben is. Hamarosan lehetetlen lesz Bibliát vásárolni, mivel sok nemzet – különösen Európában – be fogja tartani az új törvényeket, melyek be fogják tiltani mindazokat a könyveket, melyek Isten Igéjét hirdetik.

Most íródik a levél, azzal a céllal, hogy hívja mindazokat, akik a Katolikus Egyház szolgálatában állnak. Hamarosan, valamennyi felszentelt Szolgámat tájékoztatni fogják a változásokról, melyekről azt mondják majd nekik, hogy az Egyház javát szolgálják.

Az új előírások – melyek módosításokat fognak eszközölni a Szentmisében lévő imákban, könyörgésekben – ártalmatlannak tűnnek majd. Sokaknak fel sem fog tűnni a változás mibenléte, de az Szent Eucharisztiámmal, és a Benne lévő Jelenlétemmel függ majd össze. A „megemlékezik” szót fogják használni, és hamarosan minden templomot meg fognak fosztani kincseiktől. A kincsek, köztük az arany Tabernákulumok elvétele – melyeket fából és kőből készültekkel fognak felváltani – lesz az egyik jele annak, hogy ezeket az Egy Világvallás számára gyűjtik össze.

A templomok belseje meg fog változni, és ez magában foglalja majd az oltár megszentségtelenítését is. A Szentségtartó, azaz a Szent Eucharisztia tartója, kezd majd eltűnni, aztán megszűnnek majd azok a napok, amikor Szent Ostyám ki van téve.

Ha most megvetést zúdítotok Szavamra, könnyeket fogtok ontani akkor, amikor ezek a cselekmények elétek tárulnak. Nem sokkal ezt követően, a felszentelt Szolgáim által viselt öltözet meg fog változni, és egy újfajta Keresztet fognak bevezetni. Az új szörnyűség nem maga az egyszerű kereszt lesz, hanem, hogy az – alig észrevehető módon – a fenevad fejét fogja ábrázolni.

Arra kérlek benneteket, hogy gyűjtsétek össze szent Keresztjeimet, és tartsátok azokat otthonaitokban, a Szenteltvízzel együtt. Nagyon kérlek benneteket, hogy ragaszkodjatok az Igazsághoz, amelyről Beszéltem nektek. Továbbá azt Szeretném, hogy teljes mértékben bízzatok Bennem. Sose higgyétek, hogy Én otthagylak benneteket, kiszolgáltatva a gonosz kényének-kedvének. Én folyamatosan a közeletekben leszek. Különleges kegyelmeket fogok Árasztani szeretett, hűséges, felszentelt Szolgáim fejére, hogy Szent Szívemmel egybefonódva tartsam őket.

Tartsátok szíveteket Hozzám, és egymáshoz közel. Vigasztaljátok, és erősítsétek egymást, mert szeretnetek kell egymást – jobban, mint valaha – a rátok váró idők előtt és alatt. Én Vagyok a családotok. Ti az Enyéim vagytok. Mi egyesülve maradunk egészen addig, amikor felzúgnak a harsonák, és megtörténik a bejelentés, hogy ki kell nyilatkoztatnom Magam végre, Második Eljövetelem során. Akkor majd érezni fogjátok az Általam ígért örömöt és békét. Akkor majd minden szenvedés véget ér.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Kérem valamennyi felszentelt Szolgámat, hogy hívjanak Engem, az ő szeretett Jézusukat, hogy beboríthassam őket Drága Véremmel

08 márc

2013. február 28. kedd, 23.55

Szeretett leányom, Elküldtem Szentlelkemet, hogy árassza el Isten valamennyi Gyermekét ebben az időben, igyekezvén megszüntetni a gonosz sötétséget a világban.

Imádkozzatok állhatatosan valamennyi felszentelt Szolgámért, ebben az időben, amikor szörnyen össze vannak zavarodva. Olyannyira szomorúak lesznek az elkövetkező néhány hétben Szent Helytartóm pápaságának befejezte miatt, hogy nem tudják majd, hová forduljanak.

Kérem valamennyi felszentelt Szolgámat, hogy hívjanak Engem, az ő szeretett Jézusukat, hogy beboríthassam őket Drága Véremmel. Én meg fogom adni nekik azokat a Kegyelmeket, melyekre Tanításaim Igazságának megkülönböztetéséhez lesz szükségük. Akkor majd fel fogják ismerni a megtévesztést, melyet hamarosan eléjük tárnak.

Nem szabad kételkedniük Bennem soha. Belém kell helyezniük minden bizalmukat. Nem hagyhatják cserben Nevemet soha, és ébernek kell lenniük minden pillanatban.

Mondd meg nekik, hogy Én gyengéden szeretem őket, és hogy különleges Ajándékokat fognak kapni a Mennyből. Ezek az Ajándékok békét, reményt és bátorságot adnak majd nekik a földi Szent Egyházamban elkövetkező zűrzavaros időkben.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Csak a bátrak és rettenthetetlenek – akik a legjobban szeretnek Engem – lesznek azok közületek, akik vezetni fogják Hadseregemet, az üdvösség felé

06 márc

2013. február 28. kedd, 23.50

Szeretett leányom, ezek a napok, melyek a küszöbön vannak, szörnyű sötétséget és kétségbeesést hoznak magukkal, olyat, amilyet még sohasem tapasztaltatok életetekben.

Ez szellemi sötétség lesz, melyet azon lelkek üressége idéz elő, akik az Antikrisztust és a hamis prófétát követik. Nehéz lesz elviselni azt a szellemi gyötrelmet, melyet ők azon Keresztényeknek okoznak majd, akik nem lesznek hajlandóak hallgatni az eretnekséget.

Ezt pusztán azért Mondom nektek, mert így tudni fogjátok a szívetekben, hogy az általatok érzett elutasítás fájdalma amiatt lesz, mert ti – azáltal, hogy megőrzitek Szent Igémet – szenvedni fogtok az Én Nevemben.

Soha ne veszítsétek el a bizodalmat, vagy kérdőjelezzétek meg a veletek szemben majdan támasztott magas követelményeket, mert Én, a ti Királyotok vagyok az, aki rendelkezik azzal az Hatalommal, mely biztosítja, hogy ezt ti el tudjátok hordozni. És abban se kételkedjetek soha, hogy ezen Maradék Hadsereg – melynek ti most tagjai lesztek azért, hogy hűek maradhassatok Hozzám, Jézus Krisztushoz – meg lett jövendölve.

Ne hallgassatok azokra, akik próbálnak majd meggyőzni benneteket, hogy ne higgyetek ezen, a világnak szóló Szent Üzeneteimben, mert ők meg vannak tévesztve. Imádkozzatok azokért, akikben nem lesz meg az erő, vagy a tisztánlátás Lelke, és a rossz utat fogják választani az útelágazásnál. Sokan, akik a hamis prófétát fogják követni, igyekeznek majd ugyanerre az útra rántani benneteket.

Testvér testvérrel, apa fiával, anya lányával fog viaskodni – mindannyian az Igazság követésére való törekvésükben, de nagyon sokan nem veszik majd észre a hamis próféta tanításaiban lévő eltéréseket, és el fognak veszni Számomra.

Csak a bátrak és rettenthetetlenek – akik a legjobban szeretnek Engem – lesznek azok közületek, akik vezetni fogják Hadseregemet, az üdvösség felé. Vezetésemmel ők lelkek milliárdjait hozzák majd magukkal a biztonságba. Ezért nem adhatjátok fel soha.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Szent Eucharisztiámat továbbra is vegyétek magatokhoz. Nem hagyhatjátok abba a mindennapi Áldozást, mert nem ti lesztek azok, akiknek ezt el kell döntenetek

05 márc

2013. február 27. szerda, 15.30

Szeretett leányom, a napi Szentmisék még egy ideig folytatódni fognak, és Én arra buzdítom minden Követőmet, hogy – változatlanul – továbbra is vegyenek részt a Szentmiséken.

Szent Eucharisztiámat továbbra is vegyétek magatokhoz. Nem hagyhatjátok abba a mindennapi Áldozást, mert nem ti lesztek azok, akiknek ezt el kell döntenetek. Be fogják jelenteni, hogy az Istennek való áldozatbemutatás másmilyenné alakul át, és ti azonnal tudni fogjátok, amikor ez megtörténik, mert a Szentmise szertartását a hamis próféta meg fogja szüntetni. A Szentmise helyett egy egy-világ pogány szertartás lesz, és ti, szeretett Követőim, a Szentlélek Ajándékával megáldva, azt a maga valójában fogjátok látni.

Soha, de soha ne hagyjátok el az – Általam a világnak adott – Egyházat, mely Tanításaimra és Kereszthalálom Áldozatára épül, a Legszentebb Ajándékokat nyújtva nektek.

Szeretett Követőim, ti vagytok az Én Egyházam. Az Én szeretett papjaim és klérusom, a Szentlélek Ajándékával megáldva, soha nem fognak elhagyni Engem, és benneteket sem. És így, Egyházam tovább él majd, mert halhatatlan. Az Egyház az Én Testem a földön, és így, elpusztíthatatlan. Ennek ellenére összezúzzák, gyötrik és elvetik majd, aztán otthagyják a vadonban, hogy elpusztuljon. Annak ellenére, hogy Ellenségeim mindent el fognak követni, hogy az élet utolsó morzsáit is elpusztítsák, Egyházam fel fog támadni. De ne feledjétek, Egyházam sosem fog meghalni, még ha úgy tűnik is.

Földi Egyházam össze fog zsugorodni, és – önhibáján kívül – a maradék hadsereggé alakul majd át.

Igaz Helytartóm, félrevetvén, harcolni fog azért, hogy vezethesse Isten gyermekeit, legjobb tudása szerint. Én, Jézus Krisztus leszek az, aki vezetlek benneteket, aki felemellek, és megszabadítalak titeket attól a gonoszságtól, amelyet rátok fognak kényszeríteni; egy gonoszságtól, mely váratlan és szörnyű véget fog eredményezni mindazoknak, akik az Antikrisztus és az ő rabszolgái mellé állnak.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Hamarosan meggyilkolják az egyikét, annak a másik két politikai vezetőnek, akikről Én említést tettem korábban

04 márc

2013. február 26. kedd, 22.00

Szeretett leányom, hamarosan meggyilkolják az egyikét, annak a másik két politikai vezetőnek, akikről Én említést tettem korábban.

Szeretném, ha majd utána, felfednéd mindenkinek – a neked és másoknak adott bizonyíték által -, hogy ki ez a személy, azért, hogy még többen elfogadják majd az Üzenetek Igazságát. Ez a szegény lélek korábban megmenekült a haláltól, de újabb népszerűsége veszélybe fogja sodorni őt. A szabadkőműves erők ellensége ő, akik nem fogják sokáig tűrni vezetői szerepét.

Követőim, amikor látjátok beteljesedni egy választott léleknek adott próféciákat, akkor tudni fogjátok, hogy ők az Igazságot szólják, és hogy azt a Mennyből kapták, mert ők képtelenek lennének ilyet kitalálni.

Én bizonyítani kívánom azoknak, akik megvetik Üzeneteimet, hogy Én, a ti szeretett Jézus Krisztusotok vagyok az, Aki szól a világhoz, ezen próféta által. Habár nagy örömet szerez Nekem látni, hogy mennyire szerettek Engem és mennyire követitek a Mennyből nektek adott imákat, Én a kételkedőket szeretném megragadni.

Hamarosan szakadás történik Európában, mely teljes egészében az Európai Unióhoz és ahhoz az országhoz kötődik, melyben Péter Széke található. Ez egy olyan háborúhoz fog vezetni, mely teljesen más háború lesz, mint a többi háború. Ennek ellenére gonosz és kegyetlen lesz. Az emberek fellázadnak majd egymás ellen Németországban, Olaszországban és Franciaországban. Imádkozzatok, hogy Követőim továbbra is erősek legyenek, és gondoskodjanak arról, hogy ’Jézus az Emberiséghez’ Imacsoportok jöjjenek létre, gyorsan, ezekben az országokban.

Elérkezett az idő Számomra, Jézus Krisztus, az Isten Báránya számára, hogy kinyilatkoztassak még több – a Pecsétekben rejlő – információt. Én ezt óvatosan fogom tenni, mivel mind lelkileg, mind testileg készen kell állnotok. Mint Igazságos Isten, Én gondoskodni fogok arról, hogy vezesselek benneteket, mind, és megáldjalak benneteket Erőmmel, ahogy minden réteg egyesével feltárul.

Szeretett Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Az Antikrisztus nagyon szoros szövetségese lesz a hamis prófétának, és az Antikrisztusnak nincs illúziója afelől, hogy ki is ő maga – a sátán fia

04 márc

2013. február 25. hétfő, 23.00

Szeretett leányom, az eljövendő idők fel fogják rázni a világot szendergéséből, függetlenül attól, hogy milyen vallást – ha egyáltalán – követnek az emberek, mert a kis szarv hangja figyelmet követel az egész világtól. Péter Székében ülve, ez a csaló szélhámos fennhangon fogja harsogni és büszkén hirdeti majd az összes egyház – egy egyházzá való – egyesítésére vonatkozó megoldását. A szekuláris világ – mintegy modern újítóként üdvözölve – éljenezni fogja őt, mert ő szemet fog hunyni a bűn felett.

Olyan új törvényeket fog bevezetni, melyek nemcsak a Katolikus Egyház Tanításainak mondanak majd ellent, hanem ellenkezni fognak minden Keresztény törvénnyel is. A papok, akik ellene vannak ezeknek az Üzeneteknek, kénytelenek lesznek majd átértékelni ezeket, amikor a szörnyű igazság a felszínre tör. Ők lassan rá fognak ébredni végre, leányom, a neked adott Szavam (Üzenetem) Igazságára.  Mennyire fognak sírni bánatukban, amikor rádöbbennek, hogy ez Én, Jézus Krisztus vagyok, Aki – Atyám Áldásával – minden részletében kinyilatkoztatom neked a végidő próféciákat.

Akkor majd inni fogják minden Szavamat, mely Szent Ajkamról fakad, ahogy Kinyilatkoztatom a további közelgő eseményeket az emberiség felkészítése érdekében. Elengedhetetlenül fontos, hogy az emberiség meghallja és válaszoljon Hívásomra, hogy Én ki tudjak szabadítani mindenkit a fenevad karmai közül.

A hamis próféta – annak ellenére, hogy el van foglalva magasztos törekvéseivel, hogy lenyűgözze a világ Katolikusait – félre lesz állítva egy ideig, mert az Antikrisztus most fog a világ színpadára lépni, amint az meg lett jövendölve. Amikor halljátok a médiát, hírt adni egy új, ígéretes, tapasztalt békeközvetítőről, akkor tudni fogjátok, hogy ki ő. Ő, az Antikrisztus, nagyon szoros szövetségese lesz a hamis prófétának, és az Antikrisztusnak nincs illúziója afelől, hogy ki is ő maga – a sátán fia.

Annak ellenére, milyen ijesztő is lehet ez, ne feledjétek, hogy Én, Jézus Krisztus, Király Vagyok. Senki, egyetlen ellenség sem hatalmasabb Istennél. De meg kell vívni a csatát a lelkekért, amint az meg lett jövendölve. Azáltal, hogy terjesztitek Szavamat, Üzeneteimet és Imáimat, ti segíteni fogtok Nekem megmenteni azokat a lelkeket, akikre szükségem van, hogy az Én Új Paradicsomom benépesülhessen Isten valamennyi Gyermekével.  

Mindenkor bízzatok Bennem, a ti Jézusotokban, mivel Én vezetni és védelmezni foglak benneteket ezen – a földön lévő – utálatosság idején. Ígérem, ez az időszak rövid lesz.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A legnagyobb hiba, amit elkövethettek, az az, hogy azt feltételezitek, hogy csak a megátalkodott bűnösök vettetnek a pokol tüzébe

02 márc

2013. február 24. vasárnap, 22.00

Szeretett leányom, amikor a világ megtapasztalja a Nagyfigyelmeztetést, akkor két részre oszlik majd.

Az egyik részbe azok fognak tartozni, akik elfogadták a Gyónást, és akiknek lelkét elárasztotta a Szentlélek. Attól a naptól kezdve, megtérésük teljes lesz, és ennek következtében szenvedni fognak azok kezétől, akik visszautasítják Irgalmas Kezem.

A másik rész azokból a megátalkodott lelkekből fog állni, akik a fenevadhoz hűségesek, és akik szívüket és lelküket a sátánnak kötelezték el, akarattal és teljes tudatában annak, hogy mit cselekszenek. Mert hisznek az állítólagos paradicsomban, amit ő ígért nekik, amely természetesen nem létezik. Az ő sorsuk a pokol tüzében való örök szenvedés.

Ott vannak még azok a lelkek is, akik nem hisznek Istenben vagy Bennem, az ő Megváltójukban, Jézus Krisztusban. Irgalmamat sokuk nem fogja elfogadni. Őket nem fogja érdekelni lelkük állapota, mert úgy vélik, az nem lényeges. Ezek az ateisták – akik közül sokan a szívük mélyén jó emberek, de azt gondolják, hogy ők irányítják saját életüket, és hogy a világi élvezetek hajszolása fenntartja őket ebben az életben; hogy ez elég lesz ahhoz, hogy békét és elégedettséget nyújtson nekik, amelyet persze nem tud, mert ez nem lehetséges, amíg a bűn megsemmisítésre nem kerül.

Megátalkodottságuk azt jelenti, hogy amennyiben nem változnak meg, és nem fogadnak el Engem, Jézus Krisztust, nem mehetnek Atyámhoz. Nem léphetnek be a Paradicsomba, melyet Ő teremtett valamennyi Gyermekének.

A legnagyobb hiba, amit elkövethettek, az az, hogy azt feltételezitek, hogy csak a megátalkodott bűnösök vettetnek a pokol tüzébe. Sajnos mindazok, akik elutasítják Istent, nem lehetnek Isten közelében, viszont arra sem lehet kényszeríteni őket, hogy elfogadják Őt. Szabad akaratuk az Isten által számukra adott nagy Ajándék. Ezt semmiféle erőszakkal nem lehet elvenni tőlük. Saját szabad akaratuk határozza majd meg sorsukat. Vagy Kezemet és a Paradicsomba jutást fogják választani, vagy elfogadják majd a sátán által az elméjükbe ültetett hazugságokat, választásuk meg fogja pecsételni sorsukat.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Igen, Szavam mindenkinek szól, de hatalmas felelősséggel jár Üzeneteim népszerűsítése

01 márc

2013. február 23. szombat, 11.50

Szeretett leányom, Én az Igazság Könyvét a világnak adom, minden nemzet minden lelke számára. Ez egy Ajándék az emberiségnek, de tudnod kell a következőt.

Leányom, Én kizárólagos hatáskört adok neked ama döntésben, hogy hogyan kerüljön ez lefordításra, terjesztésre és megjelentetésre, ezen Mű védelme érdekében. Minden, ami ezen Üzenetek megjelentetését illeti, csak a te személyes jóváhagyásoddal történhet. Ez az Én óhajom, és bárki, aki nem engedelmeskedik a neked adott Útmutatásaimnak, és nyereségvágyból jelenteti meg Üzeneteimet, nem részesül Áldásomban.

Igen, Szavam mindenkinek szól, de hatalmas felelősséggel jár Üzeneteim népszerűsítése, és az, hogy hogyan kerül megjelentetésre az Igazság Könyve. Adományokra nincs szükség, lévén, hogy a könyvekből származó bevételeket a további könyvek előállításának, és a minden nyelven történő megjelentetés költségeinek finanszírozására kell fordítani.

Leányom, téged folyamatosan támadni fognak, amiért engedelmeskedsz Nekem ebben a kérdésben. Azzal fognak vádolni téged, hogy próbálsz hasznot húzni ebből a Tevékenységből, azonban te tudni fogod, hogy ez hazugság, és képtelenség.

Akik a legjobban fognak támadni téged ebben az ügyben, azok lesznek, akik valamilyen módon hasznot akarnak húzni Szavamból, és feldühödnek majd, amikor te nem fogod hagyni, hogy ők irányítsák ezt a Tevékenységet.

Ezért Én kijelentem, hogy senkinek sincs joga könyv formájában terjeszteni Szent Szavamat (Üzenetemet) – csak neked, leányom. Azonban, az Én Irányításommal, te engedélyt adhatsz azoknak, akik kérik, hogy segíthessenek neked, weboldalak és nyomtatott dokumentumok által. De ők csak akkor tehetik ezt meg, ha ők erre tőled engedélyt kérnek és kapnak.

Szavam Szent, és minden tekintetben tisztelni kell Óhajaimat, és az emberiségnek szóló Útmutatásaimat. Követőim, úgy kell cselekednetek, ahogy Mária prófétám kéri tőletek, és tartsátok tiszteletben kéréseit Üzeneteim megjelentetését illetően. Ha támadjátok őt ezen Tevékenység miatt, akkor ti Engem, a ti Jézusotokat bántjátok.

Követőim, felétek az lesz az elvárás, hogy mindig az Én Szent Akaratomat tegyétek, függetlenül a körülményektől. Én vezetem Mária leányomat. Ő, mint a végidő próféta lett kiválasztva. Én rajta keresztül beszélek. Az ő hangja az Enyémmé válik. Az ő bánata és fájdalma az Enyém. Az ő – mások iránti – szeretete az Én Szeretetem. Az ő öröme az Én Szent Szívemből fakad. Az ő kezét az Én kezem vezeti. Az ő értelmezése, hogy miként Szeretném, hogy Szavam (Üzenetem) meghallgatásra kerüljön, Tőlem ered.

Leányomnak megadattak ezen Mennybéli Ajándékok, nem véletlenül. Figyeljetek arra, amit ő nektek mond, mert biztosak lehettek abban, hogy az Tőlem fog jönni.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Ti abban a korban éltek, amikor Isten gyermekei közül sokan pogányokká váltak

28 feb

2013. február 22. péntek, 23.00

Szeretett leányom, ti abban a korban éltek, amikor Isten gyermekei közül sokan pogányokká váltak. Még a Zsidóknak és Keresztényeknek születettek is mostanában különféle bálványimádáshoz folyamodtak, amint az meg lett jövendölve.

Mennyire sért Engem, látni azt a tiszteletet, melyet Isten gyermekei őriznek a szívükben saját megelégedésükre, és egy – csak az ő fejükben létező – hamis istenekben való hitet.

A new age lelkiség hullámai, és a szenvedély minden olyan dolog iránt, melyek az elme megnyugtatásával kapcsolatosak, egyetlen egy dolgot jelentenek. Ezek az emberek sötétségben vannak, mert nem hajlandóak elismerni Engem, Jézus Krisztust. Szándékosan kizárván Isten Világosságát, kitárják magukat a gonosz szellem sötétsége előtt. A sátán és démonai vadásznak az ilyen lelkekre, és egy szörnyen hatalmas ürességet idéznek elő bennük, mely független attól, hogy milyen new age lelkiségű gyógyírt keresnek, soha nem fognak vigaszra lelni, mert ez nem az a természetes környezet, amelybe beleszülettek.

A pogányság, amely magával ragadta az emberiséget, jelenleg a csúcspontját éli, azon idő óta, hogy Én, Jézus Krisztus megszülettem a földön. Habár a világnak megadatott Isten Létezésének Igazsága, és annak ellenére, hogy Én Kereszthalálom által megmentettem őket a kárhozattól, ők továbbra is hátat fordítanak.

Az önimádat – az öntömjénezés és a világi kicsapongások szeretete – az emberiség veszedelme, és ez a szorongás, a nyugtalanság és a sivárság kétségbeejtő érzéséből fakad. A bálványimádás – híres emberek, hamis istenek szeretete és pogány tárgyak kihelyezése – a sötétség fellegét vonja mindazokra, akik szenvedélyesen hajszolják az ilyesmiket. A keresztények gúnyolódást szenvednek el az ilyen emberek által, de szenvedéseik és imáik által, segíthetnek megmenteni felebarátaikat a pokol tüzétől.

Amikor ezekkel a hamis bálványokkal kacérkodtok, akkor a pokolbéli démonokkal játszotok, akik azért küldetnek, hogy a pokolba rántsanak benneteket, az örökkévalóságig. Ne gondoljátok azt, hogy az ilyen pogány gyakorlatok ártalmatlanok, mert nem azok. Ha időtöket és gondolataitokat ilyen szórakozásokkal töltitek, akkor elzárjátok magatokat Istentől és az örök élettől.

Ébredjetek rá az Igazságra. Én Vagyok az Igazság. Nincs más út az örök boldogsághoz, csak Általam, Jézus Krisztus, az Emberfia által. Eljövök most, hogy kinyilatkoztassam az Igazságot, így újra megmenthetlek benneteket, és elhozhatom nektek az örök életet azáltal, hogy segítek nektek lelketek megmentésében.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Ez a Nagy Lelkiismeret – Átvilágítás azután fog megtörténni, hogy Szent Helytartóm elhagyta Rómát

27 feb

2013. február 20. szerda, 19.30

Szeretett leányom, habár lehet, hogy igazságtalannak tűnik, hogy Isten gyermekeinek szenvedniük kell a hamis próféta és az Antikrisztus uralma alatt, de tudnotok kell a következőt. A földön lévő valamennyi léleknek, bizonyos mértékben, megtisztulásuk érdekében el kell szenvednie annak az elutasításnak a fájdalmát és azt a kínt, melyet Én szenvedtem el. 

Én, Nagy Irgalmasságom által, gondoskodni fogok arról, hogy ez a megtisztulás gyorsan végbemenjen. Ezt követően Követőim száma gyarapodni fog, készen állván Második Eljövetelemre. Atyám rendkívül gyengéd Szívvel fog őrködni mindazon megpróbáltatás felett, melyeket valamennyi Gyermeke érezni fog. Ő be fog avatkozni, ha a Keresztényeknek okozott üldöztetés gonosz tettei meghaladják a megengedettet, és Ő el fogja pusztítani az ilyen gonosz embereket.

Várjátok most Isteni Irgalmasságom Cselekedetét, mert ez ki fogja válogatni a jókat a gonoszok közül. Ez a Nagy Lelkiismeret – Átvilágítás azután fog megtörténni, hogy Szent Helytartóm elhagyta Rómát.

Készüljetek lelketek megmentésére. A megátalkodott lelkek köztetek, majd egy nagyon rövid időt kapnak arra, hogy alázattal térdre boruljanak, és Irgalmamért könyörögjenek. Akkor aztán a trombiták felharsannak, és a vég felé vezető próféciák kibontakoznak majd, a megjövendöltek szerint.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 februári üzenetek, Maria Divine Mercy