RSS
 

Archive for április, 2014

Amikor az emberi akarat ütközik az Isten Akaratával, nagy fájdalom szenvedődik el mindkét oldalon

09 ápr

2014. február 23. vasárnap, 16.03

Hőn szeretett leányom, amikor az emberi akarat ütközik az Isten Akaratával, nagy fájdalom szenvedődik el mindkét oldalon. Atyám révén az ember részesült a szabad akarat Ajándékában, és ezért az embernek joga van olyan döntéseket hozni, amilyeneket szeretne az életben, és Isten soha nem fog beleavatkozni ebbe a Mennyei Ajándékba. Ugyanakkor ez egy nagyon nehéz út lesz azok számára, akik teljes mértékben Engem akarnak szolgálni, azzal a szándékkal, hogy segítsenek Nekem mások lelkének megmentésében, valamint azok számárra, akik átadták Nekem szabad akaratuk ajándékát.

Amikor átadjátok Nekem szabad akaratotokat – hogy megtegyétek azt, ami a lelkek üdvözítésében elengedhetetlen -, a szenvedés, melyet elviseltek majd, nagyon kemény lesz. Amint akaratotok már nem a tiétek, az emberi természet olyan, amilyen, ez azt jelenti, hogy egy küzdelem veszi kezdetét az ember szabad akarata és az Isten Akarata között. Sokan, akik szeretnek Engem, és akik tejesíteni szeretnék az Isten Akaratát életükben, szüntelen küzdeni fognak. Az Isten Akaratának teljesítése érdekében a léleknek le kell mondani a büszkeségről, és saját személyes vágyainak kielégítésének igényéről. Csak akkor tudjátok igazán szolgálni Istent, ha teljes mértékben bíztok Benne, és felajánljátok Neki minden megpróbáltatásokat és szorongatásotokat, mindenki javát szolgálva.

Amikor a jóakaratú emberek – akik Istent szolgálják, és próbálják a szerint élni az életüket, ahogyan Ő meghagyta – kiesnek a Kegyelemből, akkor szégyellik magukat. Elsüllyedvén szégyenükben, amiért kerülték Istent, és amiért cserbenhagyták Őt az önzés, az önbecsülés vagy az önteltség érzése által, eltakarják arcukat Isten Világossága elől. Amikor megvilágosodnak az Igazságnak köszönhetően, akkor ezek a lelkek hirtelen és váratlanul elkezdhetnek kételkedni hitükben. Az egyik pillanatban még teljes szívükből szeretik Istent, és teljesen átadják magukat az Ő gondviselésének, míg a következő pillanatban elvágják magukat a Világosság Forrásától. Ez akkor fordul elő, amikor a személy – az emberi értelmet kamatoztatva – megmondja Istennek, hogy mit készül tenni annak érdekében, hogy Istent szolgálja, rendszerint a saját feltételei szerint. Ennek ellenére a lélek azt mondhatja Istennek: „Szolgálni foglak Téged, de azzal a feltétellel, ha megteszed nekem ezt vagy azt a szívességet.” Nem tudjátok, hogy nem szolgálhattok két úrnak, mert csak Egy Isten van, és Ő az Úr? Isten az Ura minden létezőnek és leendőnek. Az ember azért van, hogy Istent szolgálja, de Isten mégis minden Tőle telhetőt megtesz, hogy megvigasztalja az Ő gyermekeit.

Amikor úgy találjátok, hogy kezdetek kételkedni Istenben, vagy kezditek elveszíteni a bizodalmatokat az Ő Szeretetében vagy Ígéretében, akkor ezt az Imahadjárati Imát imádkozzátok, ami úgy váljon ismertté, mint az Újjáalkotás Imája. 

Imahadjárat (137) Az Újjáalkotás Imája

„Ó Mindenható Isten, ó Magasságos Isten, tekints reám a Te alázatos szolgálódra, szeretettel és könyörülettel Szívedben. Alkoss újjá engem Világosságodban.

Fogadj vissza Kegyeidbe engem. Tölts el engem a Kegyelemmel, hogy fel tudjam ajánlani magam Neked, alázatos szolgaságban és Legszentebb Akaratodnak megfelelően.

Szabadíts meg engem a gőg bűnétől, és mindattól, ami sért Téged, és segíts, hogy úgy tudjalak szeretni Téged, hogy egy mélyről fakadó és szűnni nem akaró vággyal szolgáljalak Téged életem minden napján, örökkön örökké. Ámen.”

Kérlek, ne feledjétek, hogy nagyon könnyű hátat fordítani Istennek, és elég, ha csak egyvalaki ébreszt kételyt a lelketekben Isten Jóságát, valamint minden Gyermeke iránti Nagy Irgalmát illetően.

Nagyfokú bátorságot és állhatatosságot igényel hűnek maradni Isten Igéjéhez, de ha nem kéritek a Kegyelmeket, hogy megfelelően tudjátok szolgálni Őt, akkor az saját magatoktól nem fog menni.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Imahadjárat (136) Ima, hogy megtartsam Igédet

08 ápr

2014. február 22. szombat, 18.35

Imahadjárat (136) Ima, hogy megtartsam Igédet

Drága Jézus, segíts, hogy meghalljam Szavadat. Hogy éljem Igédet. Hogy hirdessem Igédet. Hogy közvetítsem Igédet. Add meg nekem az erőt, hogy megőrizzem az Igazságot, még ha üldöznek is engem ezért. Segíts, hogy életben tartsam Igédet, amikor ellenségeid elfojtják Azt. Hadd érezzem Bátorságodat, amikor csüggedt vagyok. Tölts el engem a Te Erőddel, amikor gyenge vagyok. Add meg nekem a Kegyelmet, hogy méltóságteljes maradjak, amikor a Pokol kapui vesznek erőt rajtam, amiért hűséges maradok a Te Legszentebb Akaratodhoz. Ámen.”

Jézusotok

Teljes üzenet - Közületek sokan, akik azt mondjátok most, hogy szerettek Engem, Júdáshoz hasonlóan el fogtok árulni Engem

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Közületek sokan, akik azt mondjátok most, hogy szerettek Engem, Júdáshoz hasonlóan el fogtok árulni Engem

08 ápr

2014. február 22. szombat, 18.35

Hőn szeretett leányom, a fájdalomból öröm születik, a kétségbeesésből remény, és az üldöztetésből szabadulás, ha minden át van adva Nekem, teljes bizalommal és Isten Dicsőségére.

Minden mennyei, földi és föld alatti teremtmény térdre fog borulni az Úr színe előtt – mindenki, kivétel nélkül. De az ember gyarló és elesett, nem ad Dicsőséget Istennek – még a legájtatosabbak és legszentebbek sem -, amikor is nem adja át teljesen magát Atyámnak, Énáltalam, az Ő egyetlen Fia, Jézus Krisztus által. Amíg a gonoszlélek létezik a világban, addig az ember nem méltó arra, hogy Színem elé álljon. Nem borulhattok térdre Előttem, ha saját önteltségetekkel vagytok tele. Nem tudlak meghallani benneteket, ha kirekesztetek Engem, mint a kényurak, amikké váltok, amikor érzéki bűnökkel árasztja el a sátán gondolataitokat. Csak azok tudnak valóban egyesülni Velem, akik tisztán – kiengesztelődvén Velem – járulnak Elém.

Ha úgy jártok-keltek, mint a királyok, és földi trónokon ülve parancsolgattok másoknak, nem lehettek az Én szolgáim. Ha valóban Engem szolgáltok, mindegy milyen feladatkörben, mindig az Igazságot fogjátok szólni. Mindig tudni fogjátok, hogy amikor Igaz Igémet hirdetitek, Az mindig sok bírálatot hoz rátok. Hamarosan már nem esik többet szó az Igaz Igéről azok által, akik beszivárogtak Egyházam legfelsőbb köreibe, azt színlelvén, hogy szeretnek Engem, de valójában gyűlölnek Engem. Akkor annak érdekében, hogy ti, a hűségesek, Bennem és Velem maradjatok, több bátorságra lesz szükségetek.

Hányan rendelkeztek ezzel a bátorsággal? Hányan lesztek képesek kibírni az üldöztetést, mely akkor következik be, amikor az Igazságot hirdetitek? Ezért nehéz szívvel kell tudatnom veletek, hogy sokan, akik azt mondjátok most, hogy szeretettek Engem, Júdáshoz hasonlóan el fogtok árulni Engem. Mert, amikor Szent Igémet megváltoztatják, azért, hogy az egy üres és sivár edénnyé váljon, sokan el fogjátok fogadni ezt a tévtant. Sokan vissza fogjátok utasítani ezt a Küldetést, és hátat fogtok fordítani Kelyhemnek, az Üdvösség Kehelynek.

Ezt az Imahadjárati Imát kell imádkoznotok, hogy segítsen nektek hűnek maradni Igémhez.

Imahadjárat (136) Ima, hogy megtartsam Igédet

Drága Jézus, segíts, hogy meghalljam Szavadat. Hogy éljem Igédet. Hogy hirdessem Igédet. Hogy közvetítsem Igédet. Add meg nekem az erőt, hogy megőrizzem az Igazságot, még ha üldöznek is engem ezért. Segíts, hogy életben tartsam Igédet, amikor ellenségeid elfojtják Azt. Hadd érezzem Bátorságodat, amikor csüggedt vagyok. Tölts el engem a Te Erőddel, amikor gyenge vagyok. Add meg nekem a Kegyelmet, hogy méltóságteljes maradjak, amikor a Pokol kapui vesznek erőt rajtam, amiért hűséges maradok a Te Legszentebb Akaratodhoz. Ámen.”

A Pokolban lévő összes démon átkozza ezt a Küldetés, ami az Én utolsó földi Küldetésem. Nagyfokú állhatatosságra, óriási bátorságra és Irántam, a ti Jézusotok iránti mély szeretetre van szükség ahhoz, hogy hűségesek maradjatok Hozzám. A leggyengébbek fognak elsőként elbukni. Közvetlenül utánuk jönnek majd a lanyha hitűek, és végül csak a bátrak és tiszta szívűek fognak talpon maradni.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Amikor Isten megengedi a keresztények és a zsidók üldöztetését, akkor annak jó oka van

04 ápr

2014. február 21. péntek, 18.00

Hőn szeretett leányom, az ember sebezhető és gyarló teremtmény, de Isten gyermeke. A mélyen gyökerező létfenntartási ösztön miatt az ember mindent meg fog tenni, ami a túléléshez kell. Nagy fizikai szenvedés idején a benne rejlő erő szilánkjai hangsúlyosabbá fognak válni. Általában nagy erő látható a gyengékben, az éhezőkben, a testileg szenvedőkben, az üldözöttekben, és azokban, akik a fanatikusok kezétől szenvednek. Közületek a leggyengébbek lesznek majd a legerősebbek, viszont azok, akik azt gondolják magukról, hogy ők a legerősebbek, ők lesznek majd a leggyengébbek.

El fogom választani a gyengéket, a szelídeket, az alázatosakat és az igazakat azoktól, akik felmagasztalják magukat, és akik csak színleg fogadják el Tanításaimat, viszont átkoznak másokat a szívükben.  Most el fogom választani a búzát a konkolytól, és ennek következtében minden ember hite próbára lesz téve, egészen a végsőkig. Ebbe beleértem mindazokat, akik nem hisznek Istenben, azokat, akik elutasítják az Igaz Istent, és azokat, akik átadták szívüket ellenségemnek – a gonosznak. Minden lélek egyenlő Előttem, és minden Kegyelmet meg fognak kapni azok, akik most nem ölelnek át Engem.

A világ próbára lesz téve azon szeretet állapot alapján, amit minden egyes személy érez a másik iránt, ami az Isten iránti szeretetük valós tükörképe és mércéje. Időtök véges, és ahhoz, hogy képesek legyetek elviselni a vezeklés eme útját, el kell fogadnotok azt, hogy Isten prófétái egyszerűen csak közlik az Ő Akaratát, csak azért, hogy az Övéi lehessetek, testben és lélekben. Ne utasítsátok el Isten Kezét. Örvendezzetek, mert a megpróbáltatások, melyeket Atyám jelenleg megenged, nagy egyesülést fog eredményezni az Ő Két földi Tanúja – a keresztények és a zsidók – között, és ők ketten nagy megtérést fognak hozni. Amikor Isten megengedi a keresztények és a zsidók üldöztetését, akkor annak jó oka van. Annak köszönhetően, amit el kell majd nekik szenvedniük, még több megtérés lesz, és emberek milliárdjai fogják meglátni az Isten Dicsőségét, tiszta elmével, melyben nincs zavar, ami elrontaná az örömüket, amikor végre ráébrednek az Igazságra.

Közel van annak az ideje, amikor az Igazság – beleértve a jót és a rosszat is – a maga valójában látszik. És akkor többé már semmi sem fog ártani nektek. Nem lesz többé elszakadás Istentől. A szeretet végül  mindent legyőz. A szeretet maga az Isten, és Uralma örökkévaló. Nem lesz többé gyűlölet, mert az ki fog halni.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Olyan erősségű földrengések lesznek, hogy egyszerre több országban is érezni lehet majd azokat

04 ápr

2014. február 20. csütörtök, 18.39

Hőn szeretett leányom, amikor elérkezik az idő Számomra, hogy megmutatkozzam Második Eljövetelemkor, nem fogtok ráismerni a világra, olyan nagyon meg fog változni.

Meg fog döbbenteni benneteket az az iram, amellyel az emberiség a bűn mélységébe zuhan. Mindenféle utálatos testi bűn lesz látható, és sokan kénytelenek lesznek nézni ezeket, a köztereken elkövetett bűnöket. Csekély szégyenérzet fog mutatkozni az elkövetők részéről, akik, mint az etetés őrületében lévő oroszlánok, a romlottság legmélyebb szintjére fognak süllyedni, melyre nem volt példa Szodoma és Gomora napjai óta. Olyan nagyfokú lesz az emberiség fertőzöttsége, melyet a gonosz idézett elő, hogy gyilkosságok lesznek elkövetve mindenütt, és szélsebesen fog terjedni az öngyilkosság. Ahogy a sátán bekebelezi a lelkeket, mindent meg fog tenni, hogy az Atyám által lefektetett minden egyes Törvény meg legyen szegve. Hideg szívek, sivár lelkek, valamint hamis istenekkel és gonosz lelkekkel való megszállottság fogja felváltani a szeretetet, ami most még létezik a világban.

Nevemet trágárságokra fogják használni, és átkozni fogják egymást a szívükben. Leányom, időnként elviselhetetlen az Igazság, de Atyám igazságot fog osztani azoknak a földrészeknek, melyek meggyalázzák az Ő Igéjét. Az Atyám által kirótt mindennemű büntetés még Második Eljövetelem előtt be fog következni. Városok fognak eltűnni, országokat fog elárasztani Atyám Haragjának árja, és olyan erősségű földrengések lesznek, hogy egyszerre több országban is érezni lehet majd azokat.

Leányom, te már tudod, hogy mely városok fognak nagyon szenvedni. Fel kell ajánlanod Nekem könnyeidet, engesztelésül azok bűneiért, akiknek sorsa sötétségben nyugszik. Szenvedésed nélkül nem tudom megtenni azt, ami ezeknek a lelkeknek a megmentéséhez szükséges. Ezért kérlek, légy nagylelkű szenvedéseddel, és Én Irgalmat fogok tanúsítani azok iránt, akiket Elém hozol.

Hegyek fognak elsüllyedni, tavak fognak egybeolvadni a tengerekkel, és földrészek fognak egyharmadukra zsugorodni. Folyamatosak lesznek az esőzések – melyek az Én Bánatkönnyeim, az emberi szívekben lévő gyűlölet miatt -, egészen addig, amíg Könnyeim el nem apadnak, a majdan megtérő bűnösök kiengesztelődése révén.

Tudjátok meg most, hogy azokat az Ajándékokat, melyeket Édesanyám adott a világnak az évszázadok során, saját védelmetek érdekében kell alkalmazni. Azt is tudnotok kell, hogy az Üdvösségérem – mely mindennél nagyobb erővel bír – lesz a ti védelmetek az antikrisztus csábításával szemben. Minden próbálkozás be lesz vetve az Üdvösségérem akadályozására, de semmi sem állíthatja meg azt az Erőt, ami ezzel az Ajándékkal jár.

Szeretett Követőim, összpontosítsatok az imádságra ezekben a napokban, és vessétek minden bizodalmatokat Belém, mert azok, akik az Enyéim, ők védelem alatt lesznek, és ti lesztek az Ok arra, hogy Irgalmat tanúsítsak a nyomorultak és a pogányok iránt. Nem szabad elgyengülnötök vagy feladnotok, mert ha így tesztek, akkor lehetetlen lesz tájékozódnotok a Hozzám vezető úton Világosságom nélkül, melyre szükség lesz utatok minden egyes lépésénél, ha teljesíteni szeretnétek ezt az utat.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Amikor ítélni jövök, meg fog remegni a világ

03 ápr

2014. február 18. kedd, 18.09

Hőn szeretett leányom, amikor fokozódik a lelkekért vívott eme csata, sokan előbb elkezdenek kételkedni Létezésemben, majd aztán teljesen elutasítanak Engem.

A világ tudatában egy új, hamis változatot fognak kialakítani Rólam. Bátran fogják alkalmazni Nevemet, de a szavak, amelyeket Nekem fognak tulajdonítani, nem Tőlem származnak majd. Ki fogják jelenteni, hogy Isten nem hagyja, hogy az emberi bűnök elhomályosítsák az Ő Ítéletét. Isten inkább nem fogja figyelembe venni a bűnt, mert annak csekély jelentősége van, hiszen az ember gyarló, és szüntelen vétkezni fog, mindegy mit. Azt fogják mondani nektek, hogy Jézus mindenkinek megbocsát, mert az Ő Irgalma háttérbe szorítja Ítéletét. Ez egy hazugság lesz, de sokan el fogják hinni, és nem fognak semmiféle kötelességet érezni, hogy elkerüljék a bűnt, vagy hogy keressék a megbocsátást, mert akkorra már azt fogják hinni, hogy a bűn valójában nem létezik. Éppen ezek a lelkek azok, akik a leginkább rászorulnak az imára. Senki ne keverje össze Irgalmamat Ítéletemmel, mert ez két különböző dolog.

Irgalmam csak azok iránt fog megmutatkozni, akik bűnbánatot tanúsítanak bűneikért. Azok iránt viszont nem fog megmutatkozni, akik gőgösen állnak Színem előtt, melynek során semmiféle próbálkozást nem tettek azért, hogy Megbocsátásomat keressék. Amikor ítélni jövök, meg fog remegni a világ. És amikor Irgalmam a végére ér, bárdként fog lesújtani Igazságosságom. Meg fogom büntetni a gonoszokat, akiken már nem lehet segíteni.

Az embernek egy pillanatra sem szabad figyelmen kívül hagynia Ígéretemet. Eljövök, hogy összegyűjtsem Isten minden gyermekét, de sajnos sokuk soha nem fog Paradicsomomba jutni, mert akkorra már tagadni fognak Engem, Létezésemet és a bűn létezését.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Ha elvesztek egy lelket – egy életet – Tőlem, akkor a saját életetekhez – az Örök Üdvösséghez – nem lesz többé jogotok

03 ápr

2014. február 17. hétfő, 00.15

Hőn szeretett leányom, amikor elérkezik az Utolsó Ítélet Napja, addigra már sok lélek meg fog tagadni Egem, és nagy lesz a félelem a szívükben. Mert addigra az Igazság olyan lesz, mint egy kristálytiszta tó, szennyfolttól mentes. Olyan világos lesz az Igazság, mintha csak tükörbe néznének. És mit fognak látni? Arcomat, Bánatomat, Szeretetemet, Szánakozásomat, Haragomat, és tanúi lesznek Igazságosságomnak, mert akkor már nincs visszaút.

Most zajlik az emberiségnek – a vétkeik jóvátételére – adott idő. Azért kaptam ezt az időt, hogy felkészítselek benneteket. Használjátok ki bölcsen, és akkor meg fogjátok látni Isten Dicsőségét. Ha eltékozoljátok, akkor sosem fogjátok meglátni Királyságom Ragyogását, sem pedig Dicsőségét. Ehelyett a Tőlem való örök elszakadást kell majd elviselnetek. Egyedüli társaságotok egy farkasfalka lesz – dühös démonok – a pokolban, amely a fenevad lakhelye. Mindazok, akik megadják magukat a gonoszságnak, nem számít milyen mértékben, egyre messzebb fognak távolodni Tőlem – és annál inkább meg fogják tagadni Isten Igéjét.

Azért kapta az emberiség ezt az időt, hogy megfelelően felkészüljön. Küldetésem az, hogy letöröljem szemetekről a pókhálót, így meg tudom mutatni nektek, hogy mit kell tennetek azért, hogy Új Paradicsomomban üdvözölhesselek benneteket.

Lehet, hogy ez a Küldetés az egyetlen esélyetek arra, hogy meg tudjátok ragadni Kezemet, még mielőtt elmerülnétek a megtévesztés nagy légüres terében. A sátán kijelentette, hogy folytatni fogja azok lelkének ellopását, akik szeretnek Engem. Az ő kizárólagos célja ebben az időben az, hogy elhurcolja Tőlem azokat, akik igazán szeretnek Engem. Így el fog ültetni minden kételyt, minden hazugságot és istenkáromlást azon lelkekbe, akik életüket az Igazság szerint élik. Befolyása révén ezek az emberek el fognak hagyni Engem. A sátán gőgösen gúnyol Engem, most és minden egyes alkalommal, amikor elveszítek egy lelket az ő javára, és esküszik, hogy szüntelenül akadályozni fog minden olyan Küldetést a Földön, melyre Áldásomat adtam a lelkek megmentése érdekében.

Soha ne foglalkozzatok ellenségeimmel, vagy védjetek meg Engem ellenségeimmel szemben. Soha ne tévesszétek szem elől a Legszentebb Bibliát. Ne hagyjátok, hogy valaki is megmásítsa. Ne törődjetek azokkal, akik próbálnak meggyőzni benneteket arról, hogy Isten jóváhagyna mindennemű próbálkozást egyetlen egy szó, egyetlen egy prófécia, egyetlen egy Parancsolat megváltoztatására, mert ez a legnagyobb bűn. Soha ne szegjétek meg az Első Parancsolatot. Senki sem helyezheti magát Isten fölé.

Akármelyikőtök is vétkezik, vissza kell térnetek Hozzám, újra és újra. Ne szégyelljetek futva jönni Hozzám. Ne hagyjátok, hogy a gyűlölet bármilyen formája is eltöltsön benneteket. A bűnötök az, amitől irtózom – mégis megbocsátom. Szeretlek titeket, és mindig is szeretni foglak. Mivel szeretlek benneteket, megkaptam ezt az időt arra, hogy összegyűjtselek benneteket. Ne engedjétek, hogy a gonosz elszakítson benneteket testvéreitektől. Ne hallgassatok semmire és senkire, aki megpróbál elvonni benneteket Művemtől – eme Küldetéstől, az Üdvösség-Küldetéstől.

Irántam való hűségetek fontos, mert ti, Maradék Hadseregem vagytok azok, akik jelentős szerepet fogtok játszani abban, hogy megmentsétek a világ maradékát attól, hogy ugyanarra a sorsra jusson, mint azok, akik nem voltak hajlandóak Noéra hallgatni. Bárki, aki felelős akár csak egyetlen egy lélek Tőlem való elvételében, szenvedni fog ezért. Haragom tetőfokára hágott, amikor nemhogy eleget tennétek annak, hogy saját lelkeket állapotára összpontosítotok, még szándékosan is próbáltok másokat magatokkal vinni, és eltávolítani őket Szeretetemtől és Királyságomtól.

Korábban már figyelmeztetve lettetek a következményekre. Most ismételten emlékeztetlek benneteket. Ha elvesztek egy lelket – egy életet – Tőlem, akkor a saját életetekhez – az Örök Üdvösséghez – nem lesz többé jogotok.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2014 februári üzenetek, Maria Divine Mercy