RSS
 

Archive for május, 2013

Azok, akik követték Isten Igéjét, melyet az Előttem járó próféták fektettek le, ők voltak az elsők, akik arcul köptek Engem

19 máj

2013. május 14. kedd, 21.00

Szeretett leányom, azon Tanítványaimnak – akik szenvednek, amiért hisznek ezekben a Mennyből jövő Üzenetekben – Én a következőt mondom.

Annak ellenére, hogy nehéz a szenvedésetek, tudnotok kell, hogy meg vagytok áldva Ajándékommal, melyet azért kaptatok, hogy segítsen felnyitni a szemeteket az Igazságra. A durva bánásmódot, melyet el kell viselnetek az Én Nevemben azért, mert hűségesek vagytok ezekhez az Üzenetekhez, a hozzátok közel állóktól fogjátok kapni. Különösen azon sok felszentelt Szolgám fog a leginkább felzaklatni benneteket, akik nem hajlandók keresni Engem ezen Szent Szavamon keresztül. Rágalmazni, becsmérelni, provokálni, bírálni és gúnyolni fognak benneteket, miközben ezek az emberek azt állítják, hogy az Én Szent Nevemben beszélnek.

El kell viselnetek ezt a gyötrelmet, ahogy az Én apostolaimnak és tanítványaimnak is el kellett viselniük azt. Földi Időm alatt Én ki voltam taszítva az Isten Templomából. Tanítványaimat figyelmeztették, hogy tartsák távol magukat Tőlem, különben a Templomból való kitaszítás vár rájuk, ha Velem látják őket. Amikor Szent Szavamat szólták, és Tanításaimat terjesztették, megfenyegették őket, sőt néhány esetben meg is korbácsolták őket. Látványosságot csináltak belőlük. Azok, akik követték Isten Igéjét, melyet az Előttem járó próféták fektettek le, ők voltak az elsők, akik arcul köptek Engem. Dühüket az a tény váltotta ki, hogy Én az Igazságot szóltam, és ők nem akarták hallani az Igazságot. Megrémisztette őket az Igazság, és kellemetlenül érezték magukat az Igazságtól.

Mennybemenetelemet követően, sokan, akik a Templomokban imádkoztak, gyűlölték Apostolaimat, akiket eltöltött a Szentlélek Ereje. És annak ellenére, hogy szenvedésük iszonyatos volt, és jelenlétükben hangosan üvöltöttek az ellenzéki hangok, ez mind nem számított.

Semmi sem állíthatja meg Szavam (Üzenetem) terjedését. Nem lesz elég hangos hang. Nem lesz elég hiteles érv. Nem lesz elég erős gyűlölet. Hatalmamat lehetetlenség legyőzni. Szentlelkem lelkek milliárdjait fogja Új Paradicsomom biztonságába vonzani. Minden elégedetlenkedő hang le lesz csillapítva, és minden ellenállás el lesz fojtva, mert Atyám beavatkozása biztosítani fogja, hogy a tüskebokrok és sziklatömbök, melyek szanaszét hevernek az Igazság Útján, kiirtódjanak majd.

Csak az Én Hangom marad. Ez lesz a Hatalom egyetlen Hangja, mely fennmarad, és akkor eljő a Nagy Nap.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Szavam a végső. Az utolsó. Nem létezhet más szó

17 máj

2013. május 13. hétfő, 16.38

Szeretett leányom, Maradék hadseregem nagyon gyorsan fog most növekedni, és 58 nemzetben fog elterjedni. Lesznek vezetők köztetek, és bárhol is vagytok, egyesülnötök kell ’Jézus az Emberiséghez’ Imacsoportokat létrehozván.

Először azokat vezessétek közösségetekbe, akik követnek Engem, majd kezdjétek el vonzani azokat, akik mindenféle tanokat követnek. Én sohasem tudnám előnyben részesíteni az egyik lelket a másikkal szemben. Azt szeretném, hogy ezt mondjátok el mindazoknak, akik nem hisznek Bennem, és Én megígérem nekik, hogy a Nagyfigyelmeztetés során fel fog tárulni előttük az Igazság. Nehéz lesz majd számukra megtagadni Engem, mert Én oly módon fogom elárasztani lelküket, ami meglepi, sőt megdöbbenti majd őket. Szentlelkem be fogja borítani mindazokat a nemzeteket, ahol Imacsoportjaim megalakultak.

Meg fogom sokszorozni a csodák számát, amelyeknek már eddig is tanúi lehettetek, melynek során Én meggyógyítottam a köztetek lévő nyomorultak és betegek elméjét, lelkét és testét. Ti fel fogtok ismerni Engem Jelenlétem által, melyet bele fogok oltani közületek azokba, akik Kegyelmeimért folyamodnak. Ti valóban áldottak vagytok – ti, ennek a nemzedéknek a gyermekei, akik ilyen nagy számban kiválasztattatok, hogy élvezzétek az örök életet Királyságomban, melynek nem lesz vége. Ti le fogjátok győzni a halált. Állhatatosságotok ereje felemészti majd a gonoszt, és a bűn többé nem fogja megmételyezni lelketeket.

Gyermekeim, még sok a tennivaló. Hadd vezesselek benneteket Imahadjárati Imáim által, lévén, hogy azok felnyitják majd szemeteket az Igazságra. Ha meglátjátok az Igazságot, tudni fogjátok a szívetekben, hogy mit kell tennetek. Egy jó tanács – ha elutasítanak benneteket, mert az Igazságot szóljátok, maradjatok csendben. Imádkozzatok ezekért a lelkekért, hogy ők is megkapják majd a kegyelmet, hogy elfogadják az Igazság Könyvét.

Szavam a végső. Az utolsó. Nem létezhet más szó. Bárki, aki azt állítja, hogy az Én Nevemben beszél, azóta, hogy ez a Küldetés 2010 novemberében kezdetét vette, nincs felhatalmazása erre, mivel ők nem Tőlem valók. Azok a próféták, akik ezelőtt jöttek, és szintén az Én Nevemben beszélnek, ők meg vannak áldva, és Én továbbra is védelmezni fogom őket. Hangom ezen Üzeneteken keresztül szól a világhoz. Szeretett Édesanyám, a Szeplőtelen Szűz Mária, is beszél az ő látnokaihoz, és ismételten, az ő Küldetése meg van áldva Általam.

Tudjatok arról, hogy a sátán seregében számos hamis próféta van, akik negédes hangon beszélnek. Üres ígéretekkel álcázva, megnyugtató és szeretetteljes hangon, a szöges ellentétét fogják mondani annak, amit Én mondok nektek. Legyetek tudatában annak, hogy csak az Én Hangom tárja fel nektek az Igazságot. Csak az Én Hangom tárja fel nektek az eljövendő eseményeket, melyek valójában megtörténnek. Senki más nem képes, és felhatalmazása sem lesz arra, hogy az Én, Jézus Krisztus nevében, vagy szeretett Atyám nevében beszéljen.

Merítsetek vigaszt ebből a kinyilatkoztatásból, és legyetek tudatában annak, hogy csak a Szentháromság beszél ilyen Tűzzel, mely eláraszt minden lelket, aki mentes a gőgtől, és Irántam való alázatos szeretettel van tele.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Gyarapodni fognak a csodák, melyeket Imahadjárati Imáim által Ígértem a világnak

16 máj

2013. május 11. szombat 20.20

Szeretett leányom, nem számít, ha fájdalmat kell elszenvedned azért, ahogyan visszautasítanak téged Miattam, mert Szavam sosem hal meg. Hangom megemelkedik, és egyre hangosabbá válik, míg egy erős szélhez hasonlóan fel nem erősödik annyira, hogy Hangom dörgedelme mennydörgésként nem harsan fel az egész Földön.  Csak nagyon kevesen lesznek azok, akik nem fogják meghallani Hangomat, és még azok is Rólam fognak beszélni, akik elutasítanak Engem. Nem fogják tudni figyelmen kívül hagyni Hangomat.

Mint bármelyik gyermek édesanyjához, aki szülte őt, Isten gyermekei is – köztük azok is, akik nem hajlandóak elismerni Őt –akaratlanul is vonzódni fognak Őhozzá. Egy újszülött csecsemőhöz hasonlóan, aki édesanyjához kötődik, Isten minden gyermeke fel fogja ismerni Istent, az ő saját szülőjeként, az érintés, a hang és az illat alapján. Isten gyermekei meg fogják érezni, amikor Isten jelenléte megérinti a lelküket.  Mint ahogy Én is ismerem Enyéimet, így azok is, akik szeretnek Engem, válaszolni fognak Hívásomra.

Leányom, Isten Szent Akarata Hatalmas, és le fogja győzni mindazokat, akik ellenszegülnek Isten Szavának. Amikor úgy érzed, hogy nagyon nagy az ellenállás és a gyűlölet eme Küldetés iránt, akkor mindig Ünnepélyes Ígéretemmel vigasztalódj. Nevezetesen, hogy megmentek minden lelket, hogy Új Paradicsomom minél hamarabb, és a lehető legkevesebb szenvedés árán feltárulhasson az emberiség előtt. A szenvedés csökkenthető Maradék Hadseregem imái által, mert különleges kegyelmekkel ruházom fel őket.

Gyarapodni fognak a csodák, melyeket Imahadjárati Imáim által Ígértem a világnak, és sokan lesznek tanúi gyógyulásoknak és megtéréseknek.  Ezen csodák által, Megmutatkozom még a legmegátalkodottabb kétkedők számára is. Az Imahadjárati Imáknak köszönhetően, Keresztény Egyházaim szolgái előtt feltárul majd Irgalmasságom, és hamarosan sokuk számára bizonyítást nyer ezen Üzenetek hitelessége.

Akaratom teljesülni fog, és senki sem állíthatja meg azt. Sokan majd szembeszegülnek Akaratommal, szitkokat szórnak Szavamra, és leköpnek téged, leányom, de gyűlöletük el lesz söpörve a föld színéről, és ők hamarosan megnyitják majd szívüket, mert egy cseppnyi kétely sem lesz bennük afelől, hogy az ő Mesterük az, Aki hívja őket. Én Vagyok az Edény, amelyben megtisztulnak majd. Általam fogják megkapni az egyetlen lehetséges védelmet az Antikrisztus ellen. Védelmemet kell keresni, és minél több lélekhez el kell juttatni az Élő Isten Pecsétjét.

Hallgassatok Utasításaimra, és minden rendben lesz. Ha figyelmen kívül hagyjátok Figyelmeztetéseimet, és egyedül próbáltok harcolni az igazságtalanság ellen – mely széles körben terjed majd, amikor a világot a fenevad keze fogja irányítani -, nem lesztek elég erősek. Fogadjátok el Ajándékaimat, akkor állva maradtok, abban a biztos tudatban, hogy Én védelmezlek benneteket, valamint családotokat és barátaitokat.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Az egyedüli víz – mely nélkülözhetetlen Isten gyermekeinek életben maradásához – az Élet Fájából fog fakadni

13 máj

2013. május 10. péntek, 16.40

Szeretett leányom, boldogok, akik válaszolnak Isten Igaz Igéjére, mert ők elsőként állnak majd fel, és nyernek bebocsátást Új Királyságomba.

Azok, akiknek nem adatott meg Szent Igém – köztük azok az országok is, ahol elítélnek Engem –, az első lelkek, akiket Nekem el kell érnem. Önhibájukon kívül, születésüktől fogva arra nevelték őket, hogy tagadják az Istent, minden létező Alkotóját és Teremtőjét. Igyekszem majd megtéríteni őket eme Küldetés által, és Ígérem, hogy amint feltárul előttük az Igazság a Nagyfigyelmeztetés során, Irgalmasságom hamar vonzani fogja őket. Én soha nem fogom elhagyni azokat, akiket megtévesztettek a tévtanok, mert ők tehetetlenek, és szükségük van Szeretetemre, csakúgy, mint Irgalmamra.

A Vágyam az, hogy Követőim most a lelki tökéletesség felé vezető létra megmászására készüljenek, egy hosszú és nehéz mászásra. Nektek – akik a tisztánlátás Adományával vagytok megáldva, az Igazság Könyvébe foglalt Szavam által – kötelességetek van Felém. A következőt kell tennetek. Éljetek az Általam nektek adott Adománnyal, hogy felkészüljetek a lelki tökéletességre, mely elvárt tőletek, most, miközben Én földi maradék Hadseregemet építem. Feladatotok az, hogy segítsetek azoknak, akik túl gyengék, túl gőgösek, és túl makacsak ahhoz, hogy elfogadják Irgalmas Kezem. Általatok Én meg fogom tudni adni minden léleknek – köztük azoknak is, akik nem méltóak Irgalmamra – az üdvösséget, mely nélkül nem tudnának örökké élni Dicsőségemben.

Ó, mily csodálatos eme dicsőséges Új Királyságom. Ha csak láthatnátok, egyikőtök sem mondana soha egy szót sem Ellenem. Ez lesz a ti új otthonotok, a hely, ahol ti és családotok az örök eksztázist, az örök békét, az örök szeretetet és az örök örömet fogjátok élvezni, ötvözvén mindazt, amit Atyám teremtett boldogságotok érdekében. Gondoljatok erre úgy, mint egy új lakóhelyre, mely hasonlóképpen teremtetett, mint a föld, csak ezen az Új Égen és Új Földön nem lesz tenger. Az egyedüli víz – mely nélkülözhetetlen Isten gyermekeinek életben maradásához – az Élet Fájából fog fakadni, melyből minden élet táplálkozik.

Minden igény ki lesz elégítve, és túlárad majd a szeretet, így nem lesz semmilyen elégedetlenség. Rengeteg nevetés, szeretetet, öröm, szín, és szépség lesz, melyet még soha nem látott az emberiség földi idejében. A boldogság – melyet képtelenek vagytok felfogni itt a földön – egy Ajándék lesz mindazoknak közületek, akik elnyerik Királyságom kulcsát.

Rendkívüli Ajándékokkal felékesített az az élet, mely rátok vár, és a folytonos békesség állapotában lesztek, Irántam való szeretettel egyetemben. Én fogok uralkodni Isten gyermekeivel egységben, és egyikőtök sem fog hiányt szenvedni semmiben, oly hatalmas az Én Szeretetem. Ez az egyetlen élet, melyre törekednetek kell, mivel nem fog létezni más élet a Nagy Nap után, amikor Én eljövök értetek.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Imahadjárat (106) Irgalom azon fiatalok számára, akik nem ismerik el Istent

12 máj

2013. május 9. csütörtök, 22.45

Imahadjárat (106) Irgalom azon fiatalok számára, akik nem ismerik el Istent

„Drága Jézus, vedd Védelmed alá Isten azon gyermekeinek lelkét, akik nem ismernek Téged, akik nem ismerik el Szeretetedet, és akik nem fogadják el Ígéretedet.

Áraszd ki Kegyelmedet, a megtérés kegyelmét, és adj nekik örök életet.

Légy irgalmas mindazokhoz, akik nem hisznek Jelenlétedben, és akik nem törekednek a bűneikért való bűnbánatra. Ámen.”

Jézusotok

Teljes üzenet - Leghőbb Vágyam az, hogy a fiatalok lelkét keressétek

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Leghőbb Vágyam az, hogy a fiatalok lelkét keressétek

12 máj

2013. május 9. csütörtök, 22.45

Szeretett leányom, örökké tartó a Szeretetem azon – bármilyen nemzetiségű, bőrszínű vagy felekezetű – fiatalok iránt, akik nem ismernek el Engem. Mély bánatot Érzek ezen kicsiny Lelkeim miatt. Imádkozni kell értük, különösen most. Habozás nélkül Irgalmamba fogadom őket, ha ezen Imahadjárati Ima által kértek Engem.

Imahadjárat (106) Irgalom azon fiatalok számára, akik nem ismerik el Istent

„Drága Jézus, vedd Védelmed alá Isten azon gyermekeinek lelkét, akik nem ismernek Téged, akik nem ismerik el Szeretetedet, és akik nem fogadják el Ígéretedet.

Áraszd ki Kegyelmedet, a megtérés kegyelmét, és adj nekik örök életet.

Légy irgalmas mindazokhoz, akik nem hisznek Jelenlétedben, és akik nem törekednek a bűneikért való bűnbánatra. Ámen.”

Szeretett Maradék Hadseregem, leghőbb Vágyam az, hogy a fiatalok, az agnosztikusok, és azok lelkét keressétek, akik nem hisznek Istenben. Ők élvezzenek elsőbbséget számotokra. Kérlek benneteket, hogy vonjatok minden nemzetet, minden hitfelekezetet, minden bőrszínt és minden vallást Védelmem alá. Amikor ilyen lelkeket hoztok Elém, Én nagy Ajándékokat adok majd számukra, és megígérem üdvösségüket.

Fontos, hogy ne hagyjátok figyelmen kívül azokat, akiket nem érdekel saját üdvösségük. Ők az elveszett lelkek, akik után Epekedem, és követni fogom őket minden szegletbe, minden zugba és minden országba, amíg Királyságomba nem tudom vonni őket.

Ne feledjétek ezt a kérést. Ne feledjétek, Óhajom az, hogy elérjem azokat, akik nem ismernek Engem, és azokat, akik nem akarnak megismerni Engem.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A járvány szélesebb körben fog terjedni, mint az AIDS

12 máj

2013. május 7. kedd 22.35

Szeretett leányom, az elmúlt két napban nagyon elterelődött a figyelmed, és hagytad magad, hogy elvonjanak a Szemem elől. Talán nem tudod, hogy mit eredményezett ez a figyelemelvonás? Azáltal, hogy csak egy napot kihagytál a Szentségimádásban, fogtak, és meggyaláztak téged az Én Nevemben, anélkül, hogy megvédhetted volna magad, ahogy azt Én meghagytam neked. Utasításom az, hogy továbbra is naponta járulj Elém, és imádkozd a Legszentebb Rózsafüzért, hogy Édesanyám beboríthasson téged azzal az oltalommal, melyre szükséged van ezen Feladat során.

Nagyon sokan, akik közel vannak Hozzám, olyan magabiztosságra tesznek szert, mely elhiteti velük azt, hogy nincs az a szenvedés, ami megállíthatná őket, amikor Küldetésemet hajtják végre.

Leányom, hamarosan látható lesz, ahogy egy járvány veszi kezdetét, miután Atyám egy büntetést zúdít majd a Földre, azokra a nemzetekre, akik sértik Őt, és akik hagyják, hogy gonoszsággal és igazságtalansággal sújtsák a szegény ártatlan embereket. Ez a járvány az arcon fog jelentkezni, és a sebek nem fognak begyógyulni, míg vége nem lesz a Nagy Büntetésnek. A járvány szélesebb körben fog terjedni, mint az AIDS, és ez lesz a közelgő Büntetés első jeleinek egyike. Ezt éhínség fogja követni a Föld egyharmadán, mely az Antikrisztus uralma alatt lesz tapasztalható.

Ahogy pókhálószerűen terjed az Antikrisztus uralma, úgy fogja ezt büntetések sorozata kísérni, melyet Atyám keze zúdít a világ négy sarkára. Az Isteni beavatkozás majd segít megakadályozni azt, hogy a fenevad – az Antikrisztus hatalma által – elragadja a lelkeket. Az Antikrisztus követői gyötrelmes büntetést fognak elszenvedni, és ez – a járványból fakadóan – látható lesz az arcukon. Ők nem fogják elkerülni ezt a szigorú büntetést, sőt azok sem, akik véghezviszik a gonosz megtévesztést földi Egyházamban.

Ez a Figyelmeztetés most azért adatik, hogy azok, akik kételkednek Igazságos Kezemben, megértsék végre, hogy az emberiség – ha hátat fordít Istennek – ugyanúgy fog szenvedni, mint Noé idejében.

Az Atyám elleni végső sértés – a háború és az abortusz bűne révén – le fogja vonzani az emberiségre az Ő legszörnyűbb büntetését. A meg nem született gyermek életének oly kegyetlen és lelkiismeret-furdalás nélküli kioltása, a test halálával és a lélek halálával lesz büntetendő.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Isten Anyja: A Küldetés, mellyel megbíztak téged, az utolsó láncszem a végső Szövetségben

10 máj

2013. május 7. kedd, 17.00

Gyermekem, ezen mai rendkívüli jelenés alkalmával, kinyilatkoztatom neked Szívem titkát, és azt, hogy Szívem mennyire össze van fonódva szeretett Fiam Szent Szívével. Szívem – mint Társmegváltó – együtt dobog az Ő Szívével. Én azon fogok munkálkodni, hogy Isten gyermekei közül nagyon sokakat elvigyek az Új Békekorszakba.

Mint Isten Anyja, én hatalmat kaptam a fenevad felett, és mindazok, akik leesdik segítségemet, rendkívüli védelemben fognak részesülni Általa. Ezen különleges erő miatt, melyet Fiam adott nekem, mindent elkövetnek majd, hogy meggyalázzák Nevemet a fenevad uralma alatt. Nyilvános rendezvényeket fognak szervezni, tisztelvén ezzel azon vágyamat, hogy egyesítsem Isten valamennyi gyermekét. Sajnos, ezek közül nem mindegyik fogja tisztelni az Igazságot.

Én kinyilatkoztattam az Igazságot La Salette-ben, Franciaországban, és Fatimában, Portugáliában, mégsem értik sokan, mi az, amit Én elmondtam. Hamarosan a megjövendölt próféciák valósággá válnak, és ezt követően a gonosz irántam való gyűlölete olyan rendhagyó szertartásokban fog megnyilvánulni, melyek sértőek lesznek Isten számára.

Fiam egy egészen különleges tervet hozott létre, mely a legapróbb részletekig ki lett dolgozva, annak érdekében, hogy eljusson a világhoz az Igazság Isten ellenségeit illetően. Ő azért teszi ezt, mert csak az Igazság tudja megmenteni az emberiséget. Ha Isten gyermekei követik a hazugságokat, és belebonyolódnak a csalásba, mely az Antikrisztus tervének szüleménye, akkor hátat fognak fordítani Fiamnak, és a saját üdvösségüknek.

Ez a Küldetés, mellyel megbíztak téged, gyermekem, az utolsó láncszem a végső Szövetségben, melyet Fiamnak kell beteljesítenie, engedelmeskedvén Atyámnak, a Magasságos Istennek. Ez lesz az eszköze annak, mellyel a lelkek kiszabadulhatnak a sátán és gonosz földi seregének karmai közül. Emiatt mások, ádáz és kegyetlen gyűlöletet  fognak tanúsítani irántad, szavaik, tetteik és cselekedeteik által. Az ellened tanúsított indulat semmihez sem lesz fogható, és meg kell értened, hogy ezzel számolni kell. Fiam Művét, ezekben az időkben, elkeseredetten ellenezni fogják, valamint Neki és földi Egyházának el kell szenvednie a végső Keresztre feszítést, mielőtt még végbemegy a feltámadás, mely meg lett ígérve mindazoknak, akik hisznek Fiamban.

A gyűlölet kézzelfogható, és a gonosz még a választott lelkek és látnokok elméjét is ellened fordítja, gyermekem. Sose sajnáld magad, vagy ezeket a lelkeket, mert Fiam szenvedése tízszer borzalmasabb. Fiam, az emberiség Megváltója és Üdvözítője az, Aki meghalt az emberiség bűneiért, Akit továbbra is olyan szenvedéllyel gyűlölnek, melyet a harag szült, és a sátán hozott létre. Fiam az, Aki az ilyen támadások célpontja, és amikor ők sértegetnek téged, gyermekem, azzal ők újra megostorozzák Őt.

Keljetek fel, ti, mind, és tegyétek azt, amit Fiam mondott nektek, mivel ti arra választattatok, hogy megalakítsátok az Ő Maradék Hadseregét. Amikor ti szenvedtek az Ő Nevében, az az Isten dicsőségére, és az emberiség üdvösségéért van. Amikor az Új Ég és az Új Föld egyesül, megszűnik majd a sok szenvedés, és mindenki dicséretet zeng majd Istennek.

Szeretett Édesanyátok

Isten Anyja

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Ha birtokában vagytok az Igazságnak, akkor fontos, hogy továbbra is terjesszétek Isten Igéjét

09 máj

2013. május 6. hétfő, 18.42

Szeretett leányom, hamarosan kellő vezetést fognak kapni azok, akik – lévén, hogy semmit sem tudnak Igémről - ártatlanok abban, hogy akarattal bántsanak Engem.

Mert mindannyiatoknak – akik ismeritek Igém Igazságát, mely az emberiségnek adatott kétezer évvel ezelőtt – tudnotok kell, hogy míg perpatvar van közöttetek, addig lelkek millió vesznek el jelenleg. Oly sokan, akik halálos bűnt követtek el, azért követték el ezeket a tetteket, mert megfertőzte őket a gonosz. Ha ismernék az örök életre tett Ígéretem Igazságát, sokuk nem venne részt ezekben a tettekben.

Ha birtokában vagytok az Igazságnak, fontos, hogy továbbra is terjesszétek Isten Igéjét. Azáltal tegyétek ezt, hogy szeretetet és tiszteletet tanúsítotok mások élete iránt. Ez azt jelenti, hogy megtartjátok Atyám Parancsolatát: „Ne ölj!”. Aztán a ti feladatotok annak biztosítása, hogy az emberi élettel tisztelettel bánjanak, Isten Dicsőségében.

Emlékeztetnetek kell másokat az örök élet Ajándékára, akkor, amikor látjátok, hogy szükségük van a segítségetekre azoknak, akik tagadják Istent. Segítségetek, imátok és útmutatásotok által, megmentheti ezeket a lelkeket. Nagyon sok időtöket kell igénybe vennem, szeretett Követőim. Időtöket illetően, legyetek nagylelkűek a lelkek megmentésében.  Kérlek, továbbra is imádkozzátok Imahadjáratom Imáit, mert elveszett lelkek millióinak Ígérek megtérést, amikor imádkozzátok azokat.

Ne hagyjátok, hogy eltérítsenek benneteket a gonosz támadásai, aki továbbra is beárnyékolja majd ezeket az Üzeneteket. Ezeket a támadásokat a maguk valójában tekintsétek, azaz a sátán és minden gonosz lélek általi támadásnak, akik körüljárnak a Földön, hogy megakadályozzák Isten gyermekeit abban, hogy elnyerjék a dicsőséges örökséget, mely rájuk vár.

Továbbá arra kérlek benneteket, hogy legyetek nagylelkűek, és imádkozzatok azokért, akik Ellenem fordulnak eme utolsó földi Küldetésem során, a Nagy Nap előtt.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Ne próbáljatok ésszel érvelni, amikor Létezésemet próbáljátok bizonyítani, mert Én nem ebből a világból való Vagyok

09 máj

2013. május 5. vasárnap, 16.15

Szeretett leányom, a Tőlem, Jézus Krisztustól, az Emberfiától való elszakadás gyötrelme sokak számára ismeretlen, de ha eljön a nap, amikor Világosságom meg fog szűnni a vége felé, egyértelművé válik milyen nyomorúságos is a gyötrelem.

Azok, akik ismernek, és szeretnek Engem, tudják, milyen gyötrelmet szül az, amikor a bűn egy válaszfalat képez a bűnös és Isten között.

Azok, akik nem ismernek Engem, és akik elutasítanak Engem, meg fogják tapasztalni ezt az elszakadást az utolsó három nap, azaz a három napos sötétség során, amikor Isten Jelenléte sehol sem lesz található.

Amikor Isten Világossága eltűnik, akkor fogja csak végre megérteni az emberiség, hogy Isten nélkül nincs élet. Csak üresség, pusztaság és sötétség marad.

Én Vagyok a Világosság, melyet az ember keres – anélkül, hogy tudatában lenne – minden egyes nap, minden egyes másodpercében.

Miközben az ember azon igyekszik, hogy békére és boldogságra leljen, próbálja azt meglelni mindenhol, ahol úgy véli, hogy megtalálhatja. A világi anyagi jólét és a test kívánságának hajhászását fogják használni igényeik kielégítésére, melyeket sosem lehet teljesíteni, és olyan hamis vallásokat fognak követni, melyek nagyfokú személyes megelégedettséget ígérnek. Ezek egyike sem hozza el számukra Isten Világosságát.

Még azok – akik szellemi eszközök és tudás révén keresik a válaszokat – sem fognak az általuk keresett békére vagy válaszra lelni, amíg meg nem nyitják szívüket Isten Igaz Szeretetére.

Én mindazokhoz eljövök, akik keresnek Engem. Örömömet lelem a lelkekben, akik buzgó egyszerűséggel csak az Én Szeretetemet keresik. A Szentlélek Ajándékával árasztom el az ilyen embereket. Ahhoz, hogy közelebb kerüljetek Hozzám, teljes mértékben bíznotok kell Bennem. Csak akkor érezhetitek Jelenlétemet, ha lemondotok akaratotokról az Én akaratom javára. Azoknak az embereknek, akik próbálnak megtalálni Engem, de ez nehéz számukra, Én a következőt mondom.

Ne próbáljatok ésszel érvelni, amikor Létezésemet próbáljátok bizonyítani, mert Én nem ebből a világból való Vagyok. Ne tegyétek vakká magatokat az örök élet létezésére. Ez rátok vár, ha csak bízni tudnátok Bennem, és engednétek, hogy Betérhessek szívetekbe és lelketekbe. Én majd felfedem Magam nektek. Csak hívnotok kell Engem. Hamarosan hívnotok kell Engem, mert amikor Jelenlétem elenyészik a földön, lehetetlenség lesz számotokra meglelni Engem, és gyötrő tehetetlenségben fogtok bolyongani, próbálván megtalálni Engem.

Azoknak – akik úgy gondolják, hogy erős a hitük, és akik, úgy hiszik, hogy közel vannak Hozzám – tisztában kell lenniük azzal, hogy milyen hamar el fognak bukni, amikor Én már sehol sem leszek található a jövő tabernákulumaiban. Ha majd eljön az elhagyatottság szörnyű napja, lesz ott kétségbeesett jajgatás, és a fenevad hatalma olyan nagy lesz, hogy sok lélek túl gyenge lesz ahhoz, hogy megőrizze Szent Szavamat.

Kérjétek Segítségemet, és megadatik nektek. Alázatos lélekkel szólítsatok meg Engem, és Én válaszolni fogok nektek. Könyörögve kérjetek Engem, hogy védelmezzelek meg benneteket, és Én beborítalak majd benneteket Drága Véremmel, így semmi sem állíthat meg benneteket az Igazság útján, mely az örök üdvösségre vezet.

Ha azt illetően, hogy hogyan kellene Engem szolgálni, ti a saját értelmezésetek alapján szolgáltok Engem, akkor nagyon vigyázzatok majd. Tegyétek azt, amit Mondtam nektek. Éljétek életeteket Igém szerint, és Én hordozni foglak benneteket. Ha meggyaláztok Engem azáltal, hogy Szent Szavamat úgy használjátok, hogy azzal másoknak szenvedést okoztok, akkor a Tőlem való elszakadás legszörnyűbb kínját fogjátok elszenvedni.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy