RSS
 

Archive for május, 2013

Keresztény katonáim fogják alkotni a legnagyobb Hadsereget az Antikrisztus ellen

31 máj

2013. május 23. csütörtök, 22.30

Szeretett leányom, szeretett Követőim, az egész világon, hamarosan érezni fogják Jelenlétemet, mert általuk még soha nem tapasztalt módon Mutatkozom majd meg Szívükben. Én így fogom felkészíteni a Keresztényeket, hogy harcoljanak az Én Nevemben azért, hogy megmentsék mindenki lelkét.

Keresztény katonáim fogják alkotni a legnagyobb Hadsereget az Antikrisztus ellen. Azokra gondolok, akik ismernek Engem, és hűségesek maradnak – a legszentebb Bibliába foglalt – Szent Tanomhoz. Továbbá azokra gondolok, akik gyakorolják a hitüket; azokra, akik hisznek Bennem, de nem jönnek el Hozzám, és mindazokra, akik hűségesek maradnak az Igazsághoz. Össze fogtok gyűlni a világ minden szegletében, és bár különböző nyelveket beszélvén fogtok csatlakozni Maradék Hadseregemhez, egyként fogtok egyesülni Bennem.

Azok, akik követik ezeket az Üzeneteket, ők fogják alkotni a magot, és ebből fognak kihajtani Maradék Hadseregem sarjai, majd ágai, szerte az egész világon. Nem lesz egy ország sem, melyet ne érintene meg Szentlelkem az Igazság Könyve által.

Az Igazság Könyve egyesíteni fog benneteket, amikor hitetek próbára lesz téve. Amikor az Irántam való hűség megváltozik, és amikor Engem kidobnak templomaitokból, megtipornak, majd elrejtenek szemetek elől – akkor fel fogtok kelni, és életben fogjátok tartani Szavamat. A Szentlélek Lángja vezetni fog benneteket az út minden lépésénél.  Erőt és bátorságot fogtok érezni, ami meg fogja lepni még a legszelídebbeket is köztetek. A gyengék erősekké válnak majd. A félénkek bátrakká, és az elnyomottak az Igazság harcosaiként fognak menetelni előre. És miközben Maradék Hadseregem gyarapszik, és több milliónyira duzzad majd, sok akadályt állítanak eléjük.

Sértések, eretnekséggel való vádak, hazugságok, indulat és gyűlölet lesz az osztályrészük. Zűrzavar lesz tapasztalható mindenütt az ócsárlók körében, akiknek az érvelése tele lesz pontatlansággal, ellentmondással és érthetetlen érvekkel. A sátán befolyása mindig összevisszaságot, zűrzavart, illogikus és ravasz érveket idéz elő, és mindig az Isten gyermekei elleni gyűlölet lengi majd körül. Akik Isten Világosságával és az Igazság Világosságával vannak megáldva, azok rettenetes és gyűlölettel teli támadásokat fognak magukra vonni. Mert ahol Én Jelen Vagyok, biztosak lehettek abban, hogy ott komoly üldöztetésben lesz részük azoknak, akik Szent Szavamat hirdetik. Minél súlyosabb az üldöztetés bármely Isten általi Küldetés ellen, biztosak lehettek abban, hogy dühöng a sátán.

Amikor szenvedtek, ahogy fogtok is, az irántatok tanúsított gyűlölet miatt, amiért felveszitek Keresztemet, hogy kövessetek Engem, a fenevad annál jobban fog nyugtalankodni, és annál elszántabban fog munkálkodni – a gőg bűnével szennyezett lelkeken keresztül – azon, hogy elpusztítson benneteket. Nem szabad foglalkoznotok ezekkel a támadásokkal. Nyugodjatok meg, mert, ahogy fokozódnak ezek a gyűlölettől izzó támadások ellenetek, biztosan tudni fogjátok, hogy valódi egységben vagytok Velem, a ti Jézusotokkal.

Menjetek szeretettel és békével, valamint legyetek tudatában annak, hogy Én lakozom a szívetekben.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Amikor elérkezik az idő arra, hogy a fenevad felfedje az Antikrisztust, rendkívüli jelek lesznek láthatóak

28 máj

2013. május 21. kedd, 16.30

Szeretett leányom, amikor elérkezik az idő arra, hogy a fenevad felfedje az Antikrisztust, rendkívüli jelek lesznek láthatóak. Még soha nem hallott mennydörgés lesz tapasztalható a világ sok részén, de különösen azon a részén, ahol az Antikrisztus született.

Addigra Szentlelkem – mely kiáradt Követőim körében, valamennyi Keresztény Egyházamban – biztosítani fogja azt, hogy Követőim készen álljanak. Ők fogják alkotni – eme Küldetésből származó Tanítványaimmal együtt – a Maradék Hadsereget.  Hatalmas erejük lesz, és nem esik majd bántódása azoknak, akik birtokolják az Élő Isten Pecsétjét. Erejük azon Imákból fakad majd, melyek Édesanyám által, illetve melyek az Imahadjáratban adattak nekik.

Az Antikrisztus óvatosan megkezdi majd uralkodását. Senki sem fogja gyanítani szándékát, mert egyfajta béke ereszkedik majd a Földre. Ez az időszak nagyon fontos lesz számotokra, Maradék Hadseregem, hogy Imacsoportokat alkossatok. Én ünnepélyesen megígérem, hogy ezek az Imák mérsékelni fognak sok szörnyű tettet, amit ő, az Antikrisztus fog okozni a nemzeteknek az egész világon.

Én haladékot fogok adni azoknak a nemzeteknek, ahol Imacsoportokat hoztak létre. Az Irántam, a ti szeretett Jézusotok iránti odaadásotoknak köszönhetően Én lelkeket fogok menteni, és még több Ajándékot fogok kiárasztani az emberiségre, annak érdekében, hogy Megvédelmezzem Isten gyermekeit a fenevad által tervezett szenvedéstől.

Bízzatok Bennem. Legyetek nyugodtak, tudván, hogy vezetés és védelem alatt álltok.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Elsőként a Keresztény Egyházakhoz tartozók fognak Hozzám jönni. Majd idővel a Zsidók is megtérnek, és végül elfogadnak Engem

28 máj

2013. május 20. hétfő, 22.52

Szeretett leányom, ahogy terjed ez a Küldetés, Szavam sok nyelven lesz hallható. Üzeneteim, melyeket ma adtam neked, lángra lobbantják az Újszövetségben lévő Szent Szavamat. Ugyanakkor Üzeneteim emlékeztetik a világot Isten Igéjére, melyet a Legszentebb Biblia tartalmaz.

Én nem írom újra az Igét, pusztán emlékeztetlek benneteket arra, mit is jelent az ma. Emellett a világhoz is szólok, hogy felkészítsem őket Második Eljövetelemre, mert Én nem akarom, hogy elvesszenek. Nagy szeretettel és örömmel Figyelem, ahogy hithű Követőim a Magam valójában fogadnak el Engem. Boldogok azok, akik azonnal felismerték, hogy Én, Jézus Krisztus vagyok az, Aki hozzájuk szólok ezen Üzeneteken keresztül.  Ők azok, akik sohasem kételkedtek. Ők érezték Jelenlétemet. Szavam tőrként járta át szívüket. Lelkem megérintette lelküket. Ők érezték ezt. Felismertek Engem, és mennyire szenvednek emiatt.

Drága Gyermekeim, nektek tudnotok kell, hogy amikor válaszoltatok Hívásomra, Én egy rendkívüli Ajándékot adtam nektek, egy áldást, mely megsegít majd benneteket, hogy kibírjátok ezt az Örök Élethez vezető Utat. Szükségetek lesz ezekre az Ajándékokra, mivel ti fogjátok alkotni Maradék Hadseregem gerincét, és ti fogjátok vezetni a többieket, akik végül követni fognak benneteket.

Az emberek, minden nemzetből, benneteket fognak követni, amikor nem lesz hová fordulniuk, és ti fogjátok megosztani velük Tanításaimat.  Mindazoknak, akik hűségesek Hozzám, Jézus Krisztushoz, újabb Ajándékok adatnak majd, segítvén ezzel őket egyesülni az egész világon, egységben Velem. Elsőként a Keresztény Egyházakhoz tartozók fognak Hozzám jönni. Majd idővel a Zsidók is megtérnek, és végül elfogadnak Engem. Az összes többi vallás is rá fog ébredni Tanításaim Igazságára, és ők is követni fognak Engem. De nem mindenki fogadja el az Igazságot, még ha azt a szemük láttára is tárják fel.

Aztán ott vannak a hitetlenek, sokan közülük jó emberek. Az emberi értelmet használják eszközül, hogy felsorakoztassák azokat az érveket, hogy miért is nem Létezik Isten. Ennek ellenére ők fognak elsőként Hozzám futni, sok langyos lelkületű Keresztény társukkal egyetemben. Szívük nyitva áll majd, és mivel ők csak azt fogják látni, amit bizonyságként Hozok, tudni fogják, hogy Én Hívom őket. Nem fognak ellenállni Nekem, szemben azokkal a makacs lelkekkel, akik azt hiszik, hogy többet tudnak, mint Én, az Általam tett ígéretről, miszerint visszatérek bemutatni a Végső Szövetséget.

Minden feladat, amit nektek Adok, azt fogja eredményezni, hogy egyre több nemzet veszi fel Keresztemet, hogy megteremtse az egyetlen Hozzám vezető utat. Soha ne vonakodjatok Velem jönni, amikor Hívlak benneteket, mert ha válaszoltok Nekem, azzal megsemmisítitek a gonosz hatalmát. Lehet, hogy a gonosz fájdalmat okoz nektek, de amikor engeditek, hogy Én vezethesselek benneteket, akkor legyőzhettek minden utatokban álló akadályt.

Szeretlek benneteket, és Védelmezlek titeket, ahogy Imacsoportjaimat is Védelmezem szerte az egész világon.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

És akkor, amikor Én már feledésbe merültem, Egyházam – Hozzám hasonlóan – fel fog támadni halottaiból

27 máj

2013. május 19. vasárnap, 20.08

Szeretett leányom, Új Paradicsomomban a halál nem vesz többé erőt Isten azon gyermekein, akik szeretik Őt.

Ezek az Üzenetek sajnos szükségtelen félelmet keltenek azokban, akik azt hiszik, hogy amikor ez a Világ mellőzve lesz az Új Ég és az Új Föld érdekében, akkor rájuk halál vár. Ez nem igaz. Azoknak, akik Kegyeimet élvezik, és akik elfogadják Irgalmas Kezem, megadatik majd az élet Ajándéka. Még az ateisták is, a hitetlenek is, a nem Keresztények is, és minden más hitű is meg fognak térni Hozzám, és el fogják fogadni Ajándékomat a Nagyfigyelmeztetés megtörténte után. Ekkor Én le fogom győzni a fenevadat, mert Én Örök Életet adok majd a világban élő több milliárd léleknek.

A bűn, melyet a fenevad ismertetett meg Ádámmal és Évával, megszűnik majd létezni. Irgalmam le fogja győzni a bűnt. És ahogy a bűn elpusztítja a testet, úgy fog Világosságom Örök Életet szerezni az emberiségnek. Halál, betegség, öregség nem fog létezni többé Új Paradicsomomban. Választott Gyermekeimnek – több milliárdjuknak – tökéletes testük és lelkük lesz, egységben Atyám Isteni Akaratával.

Ő, az Én Atyám, Örök Életet adott Ádámnak és Évának, de ők visszautasították azt. Ezáltal megtagadódott tőlük és minden leszármazottjuktól a Paradicsom Ajándéka és az Örök Élet. Most ez végre változni fog. Életemnek, Halálomnak és Feltámadásomnak most újra végbe kell mennie Szövetségem eme utolsó fejezetében. Egyházamat üldözik, ahogy anno Engem is üldöztek, és most egy kegyetlen verést, egy fájdalmas támadást, és egy látszólag megsemmisítő vereséget fog elszenvedni. És amikor már Egyházamat keresztre feszítették és elvetették, úgy fog tűnni, mintha porig égett volna, és feledésbe merült volna.

A pogányság el fog hatalmasodni. De mivel azt a gonosz fogja befolyásolni és irányítani, az igyekszik majd nem megmutatni valódi színeit. Úgy fogják azt ismertetni a világgal, mint a társadalmi igazságosság egy új formája – a humanizmus egy új formája, melynek során az ember minden igénye kielégítésre kerül. Ezen igények között lesz majd a bűnhöz való jog is, de ezek a bűnök – dacolva Istennel – az ember erkölcsi jogaiként lesznek feltüntetve.

Mennyire undort keltő lesz Számomra, Jézus Krisztus számára, ez a gonosz egy-világvallás. Nemcsak, hogy hátat fognak fordítani Nekem, hanem a leggroteszkebb módon, még sátáni jelképeket is ki fognak tenni ott, ahol Keresztemet megjelenítik. Ostyámat félrevetik. Egy másfajta áldozatot fognak bemutatni a templomok oltárain. Ők a fenevadat fogják nyíltan imádni, amiért viszont a fenevad nagy hatalmat ad majd nekik. Ezért sokan azt fogják hinni, hogy azok, akik eme utálatosság felett kormányoznak, természetfeletti hatalommal rendelkeznek majd. És miközben úgy tűnhet, hogy ők egy jó és igazságos egyházat követnek, az csak sötétséget fog teremni.

Ünnepségeket és obszcén viselkedést lehet majd látni ezekben a templomokban, melyeket az Én tiszteletemre, Jézus Krisztus tiszteletére építettek, ugyanakkor Én nem leszek Jelen. És akkor, amikor Én már feledésbe merültem, Egyházam – Hozzám hasonlóan – fel fog támadni halottaiból. Egyházam újjáéled a nyilvános helyeken. Akkor Én össze fogom gyűjteni mindazon Gyermekemet, akik hűségesek maradtak Szavamhoz, és azokat, akiknek szeme nyitva maradt az Igazságra. Akkor mi azokkal együtt, akik várták a Nagy Napot, de meghaltak, felemelkedünk majd az Új Paradicsomba.

Azok, akik visszautasítanak Engem, azok után, hogy Én mindent megtettem, hogy megmentsem lelküket, száműzve lesznek. Akkor majd kezdetét veszi Uralkodásom, és létrejön a Királyság, melyet Atyám ígért Nekem.

Sose féljetek a jövőtől, mert csak az Én Új Királyságom elégíti majd meg szegény, szomorú szíveteket. Egyedül az Én Új Királyságom fog Örök Életet adni nektek.

Imádkozzatok mindannyiatokért, hogy méltóvá váljatok arra, hogy ebben a Hatalmas Ajándékban részesülhessetek.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Amikor a Szentlélek jelen van, terjed, mint a tűz, és számos nyelven reprodukálja majd Isten Szavát

25 máj

2013. május 18. szombat, 13.16

Szeretett leányom, a Szentlélek Ajándékát nagyon félreértik.  Ez egy felbecsülhetetlen Ajándék, mely az emberiségre árad, Isten Nagylelkűségének köszönhetően. Nagy szeretettel adatik mindenkinek, de nem mindenki fogadja el. Nem mindenki képes befogadni ezt az Ajándékot. Azok, akik úgy vélik, hogy megérdemlik ezt az Ajándékot, lévén, hogy azt állítják, ismernek Engem, és minden szempontból képzettek a teológiában, nem feltétlenül készek befogadni ezt a Legszentebb Ajándékot.

Az Utolsó Vacsora Termében töltött tíz nap alatt, szeretett Édesanyámnak türelmesen el kellett magyaráznia Apostolaimnak az alázat fontosságát. Alázat nélkül nem töltekezhettek be ezzel a Mennyei Ajándékkal.  Apostolaim közül néhányan azt gondolták, hogy mint választott tanítványok, különbek a hétköznapi embereknél, amiatt, hogy közelebb vannak Hozzám, és hogy másoknak automatikusan a lábaik elé kell borulniuk. De természetesen Én nem ezt tanítottam nekik. Édesanyám hosszú órákat töltött azzal, hogy elmagyarázza nekik, hogy miként tudja a gőg megakadályozni azt, hogy a Szentlélek betérjen a lelkükbe.

Amikor a Szentlélek betér egy lélekbe, sok Ajándékot hoz Magával. Ez lehet az Értelem Adománya, a Nyelvek Adománya, a Bölcsesség Adománya, a Szeretet Adománya, a Gyógyítás Adománya, vagy a Prófétálás Adománya. Ami Apostolaimat illeti, ők hamar felismerték, hogy – miután megkapták ezt az Ajándékot – többé már nem engedhetik, hogy a gőg bűne beszennyezze Küldetésüket. Mert, amint behatol a gőg egy olyan emberbe, aki megkapta a Szentlélek Ajándékát, onnan Isten Lelke eltűnik, és a Helyén a sötétség lelke fog lakozni.

Egy sötét lélek nem tudja sugározni a Szentlélek Világosságát másokra. Csak a sötétséget tudja árasztani. A lélek sötétsége megtéveszti a többieket. Különösen akkor igazán megtévesztő, amikor ez olyasvalakiből árad, aki látszólag egy szent tanítvány vagy Tanításaim szakértője.  Mindez gyűlöletet, nyugtalanságot és reménytelenségérzést kelt.

Ahhoz, hogy megkapjátok a Szentlélek Ajándékát, lelketeknek meg kell tisztulnia, és meg kell szabadulnia a gőg bűnétől, máskülönben soha nem nyeritek el a Szentlélek Ajándékát.  Amikor a Szentlélek jelen van, terjed, mint a tűz, és számos nyelven reprodukálja majd Isten Szavát. A test, a lélek és a szellem gyógyulását fogja eredményezni, és Magával hozza a bölcsességet, mely csak Istentől eredhet. Terjeszteni fogja a megtérést az egész világon.

Ezek lesznek majd a gyümölcsök, melyek által fel fogjátok ismerni, hogy hol van jelen a Szentlélek. Minden létező Ajándék, köztük Mennyei csodák is bőségesen megnyilvánulnak most a mindenki javát szolgáló Igazság Könyvében – A Könyvben, mely az egész emberiségnek megígértetett ezekre az időkre. Fogadjátok ezt kegyes szívvel, és adjatok hálát Istennek ezért az egyik utolsó – még a Nagy Nap előtti – Mennyei Ajándékért.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Imahadjárat (107) Ments meg engem a pokol tüzétől

23 máj

2013. május 17. péntek, 23.50

Imahadjárat (107) Ments meg engem a pokol tüzétől

„Én egy szörnyű bűnös vagyok, Jézus.
Tetteimmel borzalmas szenvedést okoztam másoknak.
Ezért eltaszítottak.
Már nem tűrnek meg engem sehol ezen a földön.
Ments ki engem ebből a vadonból, és óvj meg engem a gonosz karmaitól.
Engedd, hogy megbánjam bűneimet.
Fogadd el bűnbánatomat.
Tölts el engem a Te Erőddel, és segíts felemelkednem a kétségbeesés mélységéből.
Átadom Neked, drága Jézus, szabad akaratomat, hogy tégy velem, amit Akarsz, hogy így megmenekülhessek a pokol tüzétől. Ámen.”

Jézusotok

Teljes üzenet - Azonnal megbocsáttatik majd nekik, ha összeszedik a bátorságukat, és hívnak Engem, hogy segítsem ki őket nyomorúságukból

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Azonnal megbocsáttatik majd nekik, ha összeszedik a bátorságukat, és hívnak Engem, hogy segítsem ki őket nyomorúságukból

23 máj

2013. május 17. péntek, 23.50

Szeretett leányom, tudnod kell, hogy Hozzám kell jönnie minden bűnösnek, különösen azoknak, akik szörnyű dolgokat tettek. A figyelmükre Áhítozom, és Szívemhez akarom vonzani őket, mert Szeretem őket. Azonnal megbocsáttatik majd nekik, ha összeszedik a bátorságukat, és hívnak Engem, hogy segítsem ki őket nyomorúságukból.  Nem szabad félniük Tőlem, mert Én Örökké Irgalmas Vagyok.  Ők közelebb vannak Hozzám, mint azok, akik azt állítják, hogy Engem képviselnek a Földön, de ugyanolyan képmutatóak, mint a Farizeusok.

Adjátok kezeteket. Nem számít, mit tettetek, Én leszállok hozzátok. Imám, mely most adatik nektek, Szívemhez fog vonzani titeket, melyben Én lakozom, és megmenekültök majd.

Imahadjárat (107) Ments meg engem a pokol tüzétől

„Én egy szörnyű bűnös vagyok, Jézus.
Tetteimmel borzalmas szenvedést okoztam másoknak.
Ezért eltaszítottak.
Már nem tűrnek meg engem sehol ezen a földön.
Ments ki engem ebből a vadonból, és óvj meg engem a gonosz karmaitól.
Engedd, hogy megbánjam bűneimet.
Fogadd el bűnbánatomat.
Tölts el engem a Te Erőddel, és segíts felemelkednem a kétségbeesés mélységéből.
Átadom Neked, drága Jézus, szabad akaratomat, hogy tégy velem, amit Akarsz, hogy így megmenekülhessek a pokol tüzétől. Ámen.”

Gyermekem, menj békével, mert Én soha nem fogom cserbenhagyni azokat, akik Irgalomért könyörögnek Hozzám.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A világ pedig örvendezni fog, hogy a Rómában lévő Egyházammal együtt, a Zsidó nép is megsemmisül majd

22 máj

2013. május 17. péntek, 14.02

Drága leányom, bizalmasan Feltárom előtted Gyötrelmemet és Bánatomat, mivel újra átélem azt a kínt, amit az Olajfák Kertjében szenvedtem el.

Akkor, Gyötrelmemet – amit a gonosz okozott azzal, hogy látomásokat mutatott nekem a jövőről – a ti időtökben majdan a Földön végigfutó pogányság idézte elő. Már akkor éreztem – ahogy most már tapasztalható is – azt a gyűlöletet, mely a világban él Irántam, Jézus Krisztus iránt.

Szenvedésemet tovább fokozza az a tény, hogy az emberiség továbbra sem érti teljes mértékben azt az Áldozatot, melyet Én hoztam meg a lelkükért. Keresztre feszítésem azért történt, hogy megmentsek minden nemzedéket, azokat is, akik ma élnek a világban. Gyötrelmem most iszonyatos, és Szenvedésem jelenleg benned nyilvánul meg, leányom, és más áldozati lelkekben, hogy meg tudjam menteni a legbűnösebbeket is közületek.

Keserű könnyeket ontok, és zihál a Szívem, ahogy országaitokban terjed a bűn azon törvények által, melyek az ártatlan lelkeket beleviszik a kísértésbe. Ők nemcsak azt fogják tapasztalni, hogy a bűn most már igazolható, hiszen az országaikban lévő törvények jóváhagyják azokat, hanem emellett még vádolni is fogják őket azzal, hogy megszegik országuk törvényeit, ha megtartják Szent Szavamat.

Ó mennyire meg vagytok tévesztve. Mily messzire tévelyedtetek Tőlem. Mennyire megbántotok Engem. Azok, akiknek az a feladata, hogy Igémet hirdessék, hallgassanak meg most Engem. A ti kötelességetek az, hogy minduntalan védelmezzétek Szent Igémet. Fogadalmatok pedig az, hogy megtartjátok Igémet és Tanításaimat, ahogyan azok földi Egyházam megalapításakor voltak. Sose térjetek el az Igazságtól. Készítsétek lelketeket, mert hamarosan akaratotok ellenére arra fognak kényszeríteni benneteket, hogy a Szentségek által tagadjatok meg Engem. Ébernek kell lennetek mindenkoron az előttetek álló hatalmas változások miatt.

Az egész emberiséghez intézem Hívásomat, kérlek benneteket, hogy válaszoljatok Hangomra, az Igazság Hangjára, a Szeretet hangjára, Mesteretek Hangjára. Hamarosan megláttok Engem. Akkor letörlődik szemetekről a pókháló, és világossá válik az Igazság. Amikor felvirrad Irgalmasságom Napja, tudnotok kell, hogy nem sokkal ezt követően Második Eljövetelem be fog következni. És míg Én arra vágyom, hogy ti, mindannyian, megtérjetek Hozzám, Én sírok bánatomban a Számomra elveszett lelkek  miatt.

Figyelmeztetnem kell titeket, akik megpróbáltok megakadályozni Engem a lelkek megmentésében, hogy Meg foglak büntetni benneteket, ha továbbra is szembeszegültök Isten Szavával. Nemcsak ezekre az Üzenetekre gondolok, bár elszomorít Engem, hogy nem figyeltek Rám, hanem Szent Igém eltörlésére is nemzeteitekben.

A Világosság fog harcolni a sötétség ellen. Isten Világossága tart életben benneteket. A sötétség elpusztít titeket. Világosságom egyre erősebbé válik, amíg Szent Eucharisztiámat száműzni nem fogják. Akkor aztán elhalványul. Akkor Egyházam összeomlik, és látszólag meghal. A világ pedig örvendezni fog, hogy a Rómában lévő Egyházammal együtt, a Zsidó nép is megsemmisül majd. Ez lesz az emberiséget érő legnagyobb megtévesztés, és azokat, akik elfogadják a pogányság eme gonosz formáját, magával fogja sodorni az áradat. Majd, miután a tűz végigsöpör a Földön, Egyházam újból fel fog emelkedni a maga teljes dicsőséges formájában. Ez lesz a vég azon bűnösök számára, akik elutasítják Kezemet, ugyanakkor az Örök Élet kezdete azok számára, akik szeretnek Engem.

Jézusotok

 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A szeretet csak Tőlem ered. A gyűlölet nem

20 máj

2013. május 16. csütörtök, 15.30

Szeretett leányom, Szeretetem Ereje által tud, és fog megmenekülni az emberiség. A Szeretet, amelyről Beszélek, Isten Szeretete, mely az emberek szívében áramlik. Isten Szeretete jelen van minden Gyermekének szívében, még azokéban is, akik tagadják Őt. Az egymás iránti szeretet lesz az, mely erőt ad majd nektek az előttetek álló megpróbáltatások idején. Tanúsítsatok szeretetet és könyörületességet felebarátotok iránt, és legyetek kedvesek a szegényekhez, a gyengékhez, valamint a gyámoltalanokhoz, és Én mindörökre Enyéimmé teszlek benneteket.

Ti, akik kíméletlenül bántok másokkal, ti, akik fájdalmat okoztok azoknak, akik felett uralkodtok, és ti, akik gonoszságokat terjesztetek másokról, olyanok lesztek, mint egy üres edény, melyben nincs semmi, amit felajánlhatnátok Nekem. Minduntalan követnetek kell Tanításaimat. A szeretet csak Tőlem ered. A gyűlölet nem. Azok, akik azt mondják, hogy tisztelnek Engem, ugyanakkor rosszakat mondanak másokról, holott azt állítják, megőrzik Igémet, és védelmezik Nevemet – ők nem tisztelnek Engem. Ők sértenek Engem, és szégyenük nyilvánvalóvá válik a Nagy Napon. Soha, egyetlen pillanatra se gondoljátok azt, hogy úgy élhettek, hogy ne legyen szeretet a szívetekben mások iránt, mert ha nincs benneteket szeretet mások iránt, akkor megtagadjátok azt az Ajándékot, mely ingyen adatott Isten valamennyi gyermekének. Ha igazán szerettek Engem, akkor szeretettel és tisztelettel bántok másokkal. Ha kegyetlenek vagytok másokhoz, rosszat mondotok róluk, vagy igazságtalanul bíráljátok őket, akkor visszautasítjátok azt a Szeretetet, melyet Én adok nektek. A helyébe gyűlölet lép. Egy másik emberi lény iránti gyűlölet a sátántól jön. Ha hagyjátok, hogy a gyűlölet megkeményítse a lelketeket, eltávolodtok Tőlem, és mélységesen zaklatottak lesztek lelketekben.

Amikor szerettek valakit az Én Nevemben, akkor tegyétek ezt szavaitok, tetteitek és irgalmassági cselekedetek által. Isten Szeretete – Gyermekei által, akik az Ő akarata szerint élnek – megmentheti az emberiséget. A szeretet legyőzi a gonoszt. A sátán hatalma egy pillanat alatt megsemmisül, ha szeretetet tanúsítotok azok iránt, akik csúnyán viselkednek veletek. Kitartóan kell munkálkodnotok azon, hogy engedjétek, hogy a szeretet beburkoljon benneteket, hogy így tovább tudjátok adni ezt a nagy kegyelmet másoknak.

A szeretet szeretetet szül másokban. A szeretet életet szül. A szeretet megbocsátást szül. A szeretet megöli a gonoszságot. Szeretet nélkül elhatalmasodik a gonoszság.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Isten, az Atya: Kezdetét vette az emberiség megmentésére irányuló Nagy Beavatkozásom, és Intézkedéseim gyors irama nyilvánvaló lesz mindenki számára

19 máj

2013. május 15. szerda, 16.40

Drága leányom, Isten Lelke oly módon árad a Földre jelenleg, mint eddig még soha.

Annak érdekében, hogy felkészítsem drága Gyermekeimet az Új Paradicsomra, mely rájuk vár, az Igazság Lelkével borítom be őket. Lesznek, akik tárt karokkal fogadják ezt, és hálásak lesznek ezért az áldásért. Mások viszont el fogják utasítani, mert nem fogják megnyitni szívüket.

Kezdetét vette az emberiség megmentésére irányuló Nagy Beavatkozásom, és Intézkedéseim gyors irama nyilvánvaló lesz  mindenki számára.  Az Általam, a ti Mindenható Atyátok által megengedett csodák széles körben terjedni fognak, és beszélni fognak róluk.  Ezek a csodák még több megtérést fognak eredményezni. Majd, ahogy Szeretetem Lelke szétárad, fokozódni fognak a gonosznak és seregének tettei is.

Kezem meg fogja fékezni azok gonosz tetteit, akik háborúval, járvánnyal, emberöléssel, és abortusszal próbálják sújtani Gyermekeimet.  Kezem azokra is le fog sújtani, akik gyötrik szeretett Fiam hűséges követőit, és akik próbálják megszüntetni az Ő Jelenlétét a Szent Eucharisztiában.

Halljátok meg most Hívásomat. Minden Gyermekem Irgalmasságom felé fog vonódni. Azok, akik elutasítják Fiamat, Engem utasítanak el. Azok, akik bántják Fiamat, nem jöhetnek Hozzám. Azok, akik elvetik az Ő tanításait, és elferdítik az Igazságot, ők a Létezésemet tagadják meg. Nem alkothattok saját törvényeket, és egyben engedelmeskedtek is Nekem. A bűn felett sem hunyhattok szemet, miközben arra számítotok, hogy meglátjátok Arcomat.

Ha nem hagy alább a bűn, Én meg fogom büntetni azokat a nemzeteket, akik felelősek a bűnökért, melyek sértenek Engem. Ahogy Szentlelkem egy pillanatra sem torpan meg, úgyszintén Beavatkozásom is szüntelenül folytatódik majd, hogy meggátolja a bűn terjedését.

Mindezek a változások egyazon időben lesznek láthatóak. Nem sokkal azután, hogy Fiam – Egyháza és Tanítványai által – már mindent megtett annak érdekében, hogy elterjedjen az Igazság, eljő a nap, amikor Fiam Nagy Irgalma az emberiségre hull.  Nem sokkal ezt követően eljő az Ítélet Napja.

Készüljetek már most, Gyermekeim, mert bármikor eljöhet az a nap. Csak azok tudnak, és fognak megmenekülni, akik megtartják Parancsolataimat, és akik megbánást tanúsítanak bűneikért.

Szeretett Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy