RSS
 

Archive for április 18th, 2013

A Katolikus Egyház most hamarosan történelme legszörnyűbb üldöztetéséhez ér

18 ápr

2013. április 13., szombat 23.50

Szeretett leányom, bátorítani szeretnélek benneteket, mind, akik hisztek Bennem, és eme Könyvbe – Az Igazság Könyvébe – foglalt Üzeneteimben.

Amikor valaki követ Engem, és felajánlja magát Nekem, annak utánoznia kell Jellemvonásaimat. Ez azt jelenti, hogy mindenkit szeretnie kell az Én Nevemben, és úgy kell bánnia minden emberrel, ahogy ő elvárná, hogy bánjanak vele. Ugyanakkor, ha valóban Gondviselésemre bízzátok magatokat, szenvedni fogtok emiatt. Kegyetlenül fognak bánni veletek, és mindent meg fognak tenni, hogy megvessenek titeket.

Én ezt Isten valamennyi gyermekének mondom, de különösen a Keresztényeknek, mert a ti terhetek a legnehezebb. Hívom mindazokat a világban, akik hisznek Bennem, függetlenül attól, hogy elhiszik-e vagy sem, hogy Én beszélek hozzájuk ezen Üzeneteken keresztül.

Mindig a Keresztények lesznek a célpontjai azoknak, akik meg akarják változtatni Isten Törvényeit úgy, hogy azok illeszkedjenek bűnös élvhajhászatukhoz és önző vágyaikhoz. A Katolikus Egyház most hamarosan történelme legszörnyűbb üldöztetéséhez ér, melynek során azt fenekestül felforgatják. A gondosan felépített támadást már évtizedek óta tervezik. Mennyi könnyet ontanak a szentek a Mennyben azon végzetes események miatt, melyek olyan sebességgel fognak most kibontakozni, hogy sokkolni fogják még azokat is, akik nem hisznek ezekben az Üzenetekben.

Zűrzavar lesz az eredmény, mivel sok felszentelt szolga tehetetlenné fog válni, miután minden, ami igazán fontos volt számukra, megkérdőjeleződik és felborul. Saját köreiken belül fogják támadni, és megfélemlíteni őket az Én Nevemben.

Benneteket, akik hűségesek vagytok földi Egyházamhoz, arra Buzdítalak, hogy legyetek éberek, és őrizzétek meg Tanításaimat, ha hűek szeretnétek maradni Hozzám. Soha semmit nem szabad elfogadnotok a nektek tanított Igazságon kívül. Hamarosan nagyon egyedül fogjátok magatokat érezni, és szegény felszentelt Szolgáim elcsüggednek majd, mert ők Hozzám hűségesek, és a Péter által lefektetett Egyházhoz, amely ki lesz húzva alóluk.

Ti, mind, akik hagyományos hűséges Keresztények vagytok, maradjatok állhatatosak, és ne engedjetek semmi olyan próbálkozásnak, mely arra buzdít benneteket, hogy hagyjátok el hiteteket. Félre fognak taszítani benneteket, és arra kényszerítenek majd benneteket, hogy egyezzetek bele abba, hogy gyermekeiteket egy hamis tanra, és nem Isten tanára oktassák.

Ezek az események most kezdetüket fogják venni, és Én azért figyelmeztetlek benneteket ezekre, hogy vezesselek benneteket. Bárki, aki azzal vádol Engem, hogy eme Küldetés által, én arra buzdítom a lelkeket, hogy hagyják el földi Egyházamat, nem érti Útmutatásaimat. Én pusztán csak azt kérem tőletek, hogy maradjatok hűségesek Tanításaimhoz, amikor azt tapasztaljátok majd, hogy az Egyház egy új változatának elfogadására kényszerítenek benneteket. Ez az új változat soha nem lesz megengedett Isten Szemében.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 áprilisi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Boldogok a szelíd szívűek, akik Isten Kegyelméből megszabadultak a gőgtől

18 ápr

2013. április 12. péntek, 23.55

Szeretett leányom, közületek, akik igazán szerettek Engem, kik tudnának Elém járulni, és arcra borulni Lábaim előtt, teljes önátadásban?

Közületek, akik igazán tiszteltek Engem, és követitek Tanításaimat, kik tudnának megalázkodni Színem előtt, tekintet nélkül önmagukra? Ha Irgalmasságomkor alázatos szolgaságban le tudtok borulni, akkor Én felemellek, és felmagasztallak majd benneteket. De ha ti, az Én Nevemben, saját magatokat magasztaljátok fel, és azt állítjátok, hogy bensőségesebben ismertek Engem, mint mások, akkor Én a földre foglak vetni benneteket, a Lábaim elé.

Miért értik még mindig félre Tanításaim Igazságát oly sokan, akik már birtokában vannak az Igazságnak? A bűn szennye miatt az emberek nem méltóak arra, hogy megálljanak Színem előtt. De azok, akik tisztában vannak az emberi lélek gyengeségével, nekik tudniuk kell, hogy nagyon óvatosnak kell lennie azoknak, akik merik hirdetni a spirituális dolgokat illető kiváló tudásukról, hogy azt Isten – a prófétákon keresztül adott – Tanításai határozzák meg. Amikor az ilyen lelkek az úgynevezett tudásukat, a Szent Tanról való intellektuális értekezésük fitogtatásával nyilvánítják ki, ahelyett, hogy az alázatosság fontosságára helyeznék a hangsúlyt, akkor ők megbántanak Engem. Amikor arra használják tudásukat, hogy elferdítsék az Igazságot saját céljaik érdekében, hogy Tanításaim egy ember alkotta változata felé tereljék a lelkeket, akkor mélyen megsértenek Engem, és Én meg fogom büntetni azokat a lelkeket, akik vétkesek eme Isten elleni bűnben.

Közületek azok, akik kultuszokat, spirituális mozgalmakat hoztok létre, saját magatok által, nektek tudnotok kell, hogy ha megmásítjátok Isten Igéjét, súlyos bűnt követtek el. Szavaitok, mely Isten Igéjét és az Ő teljes Dicsőségét hirdetik, egyfelől meghallgatásra találnak, mert az igazságot tartalmazzák. Másfelől viszont, ha ti kiegészítitek Isten Szavát a ti saját értelmezésetekkel, és ha ezt arra használjátok, hogy másokat támadjatok az Én Nevemben, vádolván őket helytelen cselekedeteikért, bűnt követtek el.

Boldogok a szelíd szívűek, akik Isten kegyelméből megszabadultak a gőgtől, mert ők királyként fognak uralkodni az Új Paradicsomban.

Boldogok azok, akiknek a Belém vetett teljes bizalma azt jelenti, hogy hirdetik és terjesztik Szent Szavamat (Üzenetemet), anélkül, hogy szándékukban állna személyes figyelmet keresni, saját dicsőségükre, mert ők is menedékre lelnek Királyságomban.

Azok, akik azt állítják magukról, hogy ők elkötelezett Híveim, mégis úgy gondolják, hogy joguk van megítélni másokat, elemezni azok hitét, akiknek Istenbe vetett hite sértést vált ki, és nyilvánosan elítélik azokat a szent lelkeket, akik az Én Nevemben jönnek, ők nem tartoznak Királyságomhoz. Ti a gonoszhoz tartoztok, mert ti nem Nekem, Jézus Krisztusnak adtok számot. Én nem kértelek benneteket arra, sőt engedélyt sem adtam nektek arra, hogy valamiféle egyedi csoportformát terjesszetek, létrehozván azt azért, hogy más csoportot nevetség tárgyává tegyetek. 

Nektek, mindannyiatoknak – akik büszkén dicsekedtek Tanításaimmal összefüggő intellektuális képességeitekkel, azért, hogy kisebbítsétek Isten egy másik gyermekét, különösen a választott lelkeket – tudnotok kell, hogy napjaitok meg vannak számlálva. A múltban, Türelmem megakadályozott Engem abban, hogy véget vessek az ilyen félreértelmezett küldetéseknek. Most, ezekben a végidőkben, Én nem fogom tűrni azt, ahogyan próbáljátok megakadályozni Második Eljövetelemet.

Közületek csak nagyon kevesen fogják elfogadni Tervemet, miszerint felkészítelek benneteket Második Alkalommal való Eljövetelemre – ezúttal elhozván nektek az Új Békekorszakot. Ti már birtokában vagytok az Igazságnak. Ti tudjátok, hogy Én újra el fogok jönni, mégsem fogjátok elfogadni – ahogy eddig sem – azt, hogy Én  vagyok az, a mindenség Királya, Aki hívogatlak benneteket, hogy felkészítsem lelketeket.

Kétezer év Számomra semmi. Mintha csak tegnap lett volna. Így ma is Hívogatlak benneteket, mind. Ami elszomorít Engem az az, hogy azok, akik azt állítják, hogy szeretnek Engem, és nyilvánosan elismernek Engem, mégsem ismernek Engem igazán. Ők hagyták, hogy a szervezett vallások, a nemzetközi politika, a túlzott pompa és szertartások csapdái elrejtsék őket Előlem.

Én egyszerű Vagyok testben, lélekben és szellemben, ezért elsőként azokat ölelem meg, akik így járulnak Elém. Amikor egy édesapa örömmel üdvözli hazatért gyermekét, aki már egy ideje külföldön volt, nem gyermeke ruháját, cipőjét, ékszereit vagy bőröndjét figyeli. Ő csak fiát, az ő arcát nézi, és azt a szeretetet, mely szívében él az első lélegzetvétele óta, miután kibújt édesanyja méhéből. Őt nem érdekli fia vagyona, nézetei, véleménye, vagy pletykája másokról – ő csak azt a szeretet látja, melyet gyermeke iránt érez, és azt, amit gyermeke érez iránta.

A szeretet egyszerű. Nem bonyolult. Nem fakad gyűlöletből. Nem szerethettek valakit, ha lelketek tele van haraggal vagy gyűlölettel. Ha szerettek Engem, akkor mindazokat is szeretnetek kell, akik követnek Engem, függetlenül attól, hogy mi az ő gyengeségük. Még azokat is szeretnetek kell, akik szörnyű bűnöket követtek el, mert Én a leggonoszabb bűnt is meg tudom bocsátani. Egyvalamit azonban nem szabad elfelejtenetek, hogy senkinek sincs joga elítélni a másikat az Én Nevemben. Ez csak Tőlem jöhet.

Tudjátok meg, hogy ha a világ figyelmeztetésére kerül a sor, azon bűnösöket illetően, akik Isten ellenségei, akkor Nekem megvan ez a jogom. De minden esetben imát fogok Kérni lelkükért. Egyetlen egy kivétellel. Én soha nem tudnálak arra kérni benneteket, hogy imádkozzatok az Antikrisztusért, mert ő nem Istentől való.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 áprilisi üzenetek, Maria Divine Mercy