RSS
 

Archive for április 2nd, 2013

Ma nagy Kegyelmeket Árasztok a világra

02 ápr

2013. március 31. vasárnap, 18.40

Szeretett leányom, ma nagy Kegyelmeket Árasztok a világra, hiszen Örvendezem, mivel él a hit a megpróbáltatások és szorongattatások ellenére is, melyeket Isten gyermekeinek kell most elviselnie a világban.

Én megújítom a föld színét a mai napon, és eltöltöm Szentlelkemmel azokat a lelkeket, akik hisznek Bennem, az ő Jézusukban, az egész emberiség Megváltójában. Ujjongjatok, és ne törődjetek a gyötrelemmel, melyet a sátán szabadított rátok. Ehelyett alázkodjatok meg Előttem, és vessétek minden bizodalmatokat Irgalmamba, és Én megoltalmazlak benneteket minden veszedelemtől.

Tudnotok kell, hogy minden Hatalom az Enyém. A gonosznak, és azoknak, akiket ő leigáz, nincs hatalmuk Felettem. De befolyásuk el fog pusztítani sokakat azok közül, akik kitárják magukat a fenevad általi megtévesztés előtt.

Királyságom a maga teljes Dicsőséges Pompájában vár rátok, és ez az idő csaknem elérkezett.

Követőim, terjeszkedjetek, gyarapítsátok a csoportokat, és hirdessétek Isten Igéjét, az Igazságot, mely benne foglaltatik a Szent Bibliában. Vissza kell térnetek most az Evangéliumhoz, és emlékeztetnetek kell az embereket annak tartalmára, mert abban van Isten Igéje.

Sok új törvényt fognak bevezetni országaitokban, melynek során Atyám Könyvéhez lehetetlen lesz hozzájutni. Sose fogadjátok el ezeket a törvényeket, mert azok tagadnak Engem. Ha nem fértek hozzá Tanításaimhoz, gyermekeitek nem fognak ismerni Engem. Amikor betiltják Tanításaimat, az Isten Törvényeit, akkor tudni fogjátok, hogy a sátán keze lesz az, mely kormányaitokat vezérli.

Nem szabad hagynotok, hogy rabszolgaszámba vegyenek benneteket. Nem szabad megadnotok magatokat az értelmetlen törvényeknek, melyek megfosztják szabad akaratotokat. Sose felejtsétek el, hogy a szabad akarat ajándékával születettetek – mely egy Ajándék Istentől.

Minden olyan ember, aki elveszi szabad akaratotokat, az tagadja Istent. Minden olyan kormányt vagy nemzetet, amely megfoszt benneteket szabad akaratotoktól, hogy tanúságot tegyetek Istenről, azokat a sátán vezérli. Ti, szeretett Követőim, be lettetek csapva a sátáni befolyás által azon nemzeteken keresztül, melyek irányítják és ellenőrzik bankjaitokat, kormányaitokat és az élelemhez való hozzájutásotokat.

Eljön az idő, amikor még több szenvedést kell elviselnetek általuk, mint most, de hirtelen és váratlanul jön majd egy szigorú büntetés, mely hatástalanná teszi ezeket a kormányokat és hatalmukat. Isten beavatkozása gyors lesz, és ők, ezek a gonosz szekták, majd négykézláb másznak, rémülten sikoltozva attól a büntetéstől, mely érni fogja őket gonosz tetteik miatt.

Nektek, szeretett Követőim, Bíznotok kell Bennem, és erősnek kell maradnotok. A mai napon Én megáldalak benneteket egy különleges Ajándékkal – az Állhatatosság Ajándékával. Tudni fogjátok, hogy megkaptátok ezt az Ajándékot, mert türelmetek kikezdhetetlen lesz. Azon elhatározásotok, hogy Szent Akaratomat tegyétek, még benneteket is meg fog lepni, és amikor elérkezik az idő számotokra, hogy nyíltan bizonyságot tegyetek Második Eljövetelemről, már nem lesz bennetek félelem. Ehelyett, az Irántam való szeretet, a testvéreitek iránti különleges szeretetben fog megnyilvánulni. Úgy fogjátok most már látni őket, mint ahogy Atyám Szemében jelennek meg, kicsinyeknek. Szívetek repesni fog a szeretettől, és ez megrendít majd benneteket, mert szeretetet fogtok érezni szívetekben még azon ellenségek iránt is, akik – a fenevad parancsára – nemzeteiteken uralkodnak.

Ez a szeretet meg fogja téríteni azoknak a lelkét, akiknek gyűlölet lakozik a lelkében. Az ilyen lelkekért való imáitok mentességet fognak szerezni nekik attól a büntetéstől, mely máskülönben rájuk várt volna a büntetés napján, amikor Én Ítélni jövök.

Ezen Ajándék, az Állhatatosság Ajándéka, melyet ma Adok nektek, lelkeket fog menteni, mert minden Ajándéknak, melyet Hozok, egyetlen egy célja van, és ez nem más, mint megmenteni minden lelket, hogy egy szent családként egyesülhessünk földi Új Paradicsomomban.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 márciusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Szeretett Fiam Feltámadása a legjelentősebb Ajándék, hiszen ez azt jelenti, hogy Isten valamennyi Gyermeke elnyerheti az örök életet

02 ápr

2013. március 30. szombat, 20.40

Gyermekeim, Szeretett Fiam Feltámadása a legjelentősebb Ajándék, hiszen ez azt jelenti, hogy Isten valamennyi Gyermeke elnyerheti az örök életet.

A halálból való feltámadással Fiam legyőzte a halált. A halálnak nincs többé hatalma felettetek, ha óhajtjátok. Az élet, mely nektek adatott, hamarosan meg fog változni, mert egyetlen egy Élet lesz Istenben.

Amikor az Új Ég és az Új Föld eggyé olvad, csak örök élet lesz. A test, a szellem és a lélek halála nem fog létezni többé. Nem szabad félnetek ettől az új Élettől, mivel ez szabaddá fog tenni benneteket. Fiam Irgalma által kiáradván, hamarosan hatalmas szeretet árasztja el a földet. Ez a hatalmas és rendkívüli kegyelem lesz a következő lépés, melyet Isten tesz azért, hogy megmentse az Ő gyermekeit a lelki haláltól. Testi halál nem fog létezni többé, miután Fiam leereszkedik az Új Jeruzsálemmel.

Óriási bátorságot kell tanúsítanotok ezen gonosz időkben, mert ezek a megpróbáltatások hamar véget érnek majd. Csak a rátok váró nagyszerű Életre gondoljatok, és imádkozzatok, hogy minden lélek elfogadja majd ezt a Csodálatos Ajándékot.

Azok a lelkek, akik nem hajlandóak elfogadni az Örök Élet Igazságát, ők ehelyett az örök kárhozatot fogják választani. Csak két választási lehetőség van, mégis sok ilyen lélek hiszi, hogy van egy harmadik is. Azok, akik a gonosz hatalma által létrehozott szektákat követik, tévesen azt hiszik, hogy van egy másik misztikus élet, ahol nagy hatalmat kapnak majd. Ők hamis angyalokban hisznek. Hamis angyalokat bálványoznak, és sajnos sok ilyen angyal létezik, de ezek nem Isten angyalai. Ezek láncra verten senyvednek a pokol mélyén, és mégis sikerül megtéveszteniük Isten gyermekeit, akik azt hiszik, ezek a Világosság angyalai. Az egyetlen Világosság, amit követnetek kell, az Isten Világossága – az Igazság.

A rátok váró Királyság, az Új Paradicsom, az az, melyet Isten ígért nektek, mely felett Fiam fog uralkodni.

Fogadjátok el Fiam Kezét, és akkor a Paradicsomba fogtok jutni.

Szeretett Édesanyátok

Isten Anyja

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 márciusi üzenetek, Maria Divine Mercy