RSS
 

Archive for március 27th, 2013

Küldetésem nem az, hogy egy új Bibliát adjak nektek, mert ilyen sohasem történhet, hiszen Atyám Könyvében benne foglaltatik a teljes Igazság

27 márc

2013. március 24. vasárnap, 18.06

Szeretett leányom, amikor azt kérdezik tőled az Engem szeretők, hogy mi a célja a Küldetésednek, válaszod a következő legyen – a lelketek megmentése. Ha kigúnyolnak, csúfot űznek belőled, és azt kérdezik, mi jogon hirdeted Isten Szavát – a válasz az, azért, hogy Jézus megmenthesse a lelketeket. Majd, amikor azok, akik már hirdetik Szent Szavamat, és akik követik Tanításaimat, eretnekséggel vádolnak téged – akkor a válasz számukra a következő. Ti, akik hűségesek vagytok Krisztushoz, nem gondoljátok, hogy ti is bűnösök vagytok Isten Szemében? Ti szintén nem szeretnétek megmenteni a lelketeket?

A bűn mindig köztetek és Isten között fog állni. Egyetlen egy lélek, köztük a legmegátalkodottabb bűnösök és a köztetek lévő kiválasztott lelkek sem lesznek soha mentesek a bűntől, amíg Én el nem jövök újra. Lehet, hogy bocsánatot nyertek minden egyes alkalommal, amikor meggyónjátok bűneiteket, de lelketek csak egy rövid ideig lesz tiszta.

Soha ne érezzétek, hogy nincs szükségetek az Élet Eledelére. Világosságom Hozzám vonz most benneteket, eme rendkívüli Küldetésen keresztül. Én rendkívüli áldásban és különleges kegyelmekben foglak részesíteni benneteket, amikor válaszoltok Hívásomra, amint Hívogatlak benneteket Új Királyságom – Új Paradicsomom felé.

Lehet, hogy azt gondoljátok, hogy Istennek nem lenne szükséges küldenie újabb prófétát – hogy az emberiség megszabadult a sátán szorításából Kereszthalálom után, hogy már megkaptátok az Igazságot Tanításaimon keresztül, és hogy az Igazság benne foglaltatik Atyám Könyvében, a Legszentebb Bibliában. És igazatok is lenne, leszámítva a következőt. Még mindig van mit megismernetek, hiszen a jelenések Könyvében szereplő próféciák ismeretlenek a számotokra. Már megkaptátok az összegzést – és mégis sokan nem vagytok hajlandóak elismerni annak tartalmát. Ti semmibe veszitek a Jelenések Könyvét, és nem is áll szándékotokban megérteni azt.

Küldetésem nem az, hogy egy új Bibliát adjak nektek, mert ilyen sohasem történhet, hiszen Atyám Könyvében benne foglaltatik a teljes Igazság. Feladatom, egy pogányságba merült világban az, hogy emlékeztesselek benneteket az Igazságra egyfelől, másfelől pedig Vágyam az, hogy felkészítsem lelketeket Második Eljövetelem idejére.

Közületek sokan mondjátok azt, hogy tiszteltek Engem, de sokatok hűtlen lett az Igazsághoz. Sokan nem hisznek a sátán vagy a pokol létezésében, és ezért nem is veszik komolyan a bűnt. Azáltal, hogy elnézitek a bűnt, súlyos tévedésbe estek. És most történnek majd a legsúlyosabb tévedések valamennyi Keresztény Egyházban, amikor félresöprik a bűnt. Egy hamis tan felé fognak vezetni benneteket. Ez egy, a gonosz által kifundált terv arra, hogy eltávolítson benneteket Tőlem.

Mivel Isteni Jelenlétem, Testem és Vérem, benne van a világ minden Tabernákulumában – képesek voltatok harcolni a bűn ellen. De most, amikor a Szent Eucharisztia eltávolítására vonatkozó terv megvalósul, tehetetlenek lesztek.

Ezért nyilatkoztatom ki Nektek az Igazságot az eljövendőkről, hogy fel tudjalak készíteni benneteket. Csak azért szólítalak most benneteket, mert Szeretlek titeket.

Amikor a tévedésekre fény derül, akkor fogjátok felismerni, hogy mennyi mindent kell még elsajátítanotok, hogy a gőg hogyan akadályozott meg benneteket abban, hogy elfogadjátok Irgalmas Kezem, és hogy mennyire semmik vagytok Nélkülem.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 márciusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Isten Anyja: Fiam Testét cafatokra tépték

27 márc

2013. március 23. vasárnap, 23.45

Gyermekem, sokan nem értik Társmegváltói szerepem. Sőt azt sem tudják, hogy miért van ez így.

Amikor igent mondtam a hívásra, hogy Isten Anyja legyek, én elköteleztem magam az Isten Szövetsége mellett, mely az emberiség Megváltásának érdekében köttetett.

Amikor világra szültem Fiamat, ugyanazt a szeretetet éreztem, melyet bármely anya érezne gyermeke iránt. Ez az ártatlan, gyönyörű kisfiú az én részem, az én testem és vérem volt. Ennek ellenére tudatában voltam annak is, hogy Ő nem csak egy gyermek volt. Lelke, lelkembe költözött, amint megpillantottam Őt. Ő és én egybefonódtunk, melynek során én éreztem minden Érzelmet, Örömet, Fájdalmat és a Szeretetet, mely átjárta Őt. Tisztában voltam Istenségével is, és azzal is, hogy Én csupán az Ő szolgája voltam, habár Ő soha nem éreztette ezt velem.

Kisdedként Isteni Fejét gyakran keblemre hajtotta, és a Szeretet szavait suttogta olyan meghatottan, hogy az eltöltötte Szívemet és úgy éreztem, mintha szívem szétrepedne a boldogságtól. Ő, az én Kisgyermekem volt mindaz, amiért én éltem. Minden érintés hihetetlen gyengédséggel és örömmel töltött el engem. Azok, akik látták Őt, akár csak kisdedként, mind azt mondták, milyen különleges Ő. Átható Tekintete felkavarta lelküket, és sokan nem tudták, miért.

Ez a különleges kötelék, köztem és szeretett Fiam között, felbonthatatlan. Tudtam, hogy én csak azért születtem meg, hogy az Ő Édesanyja lehessek. Ez a szerep volt az egyetlen oka létezésemnek.

És így, én minden Igényét teljesítettem, Ő viszont nagy Szeretettel és Együttérzéssel minden igényemet a Magáé elé helyezte. Kívánságait én – az Ő Édesanyja, az Ő alázatos szolgálója – mindig teljesítettem.

Amikor nem hitték el, hogy Ő az Emberfia, amikor az Igazságot hirdette és úgy cselekedett, ahogy Atyja óhajtotta, keserű könnyeket ontottam. Mennyire megviselt, amikor szemtanúja kellett, hogy legyek Üldöztetésének.

Átéltem az Ő gyötrelmét, nemcsak úgy, ahogy bármely anya tenné, ha látná a gyermekének okozott kínt – az Ő gyötrelme az enyém lett, az enyém pedig az Övé.

Arra kényszerítették Őt, hogy maga előtt összekötözött, kötelekkel a Derekához rögzített kézzel menjen, ami azt jelentette, hogy Ő csak lassan, csoszogva tudott menni. Míg a Kereszt tépett és sebzett Testére volt vetve, fájdalmam oly elviselhetetlen volt, hogy minduntalan elájultam.

Nem csak testi fájdalmam volt; bánatom tőrként járta át Szívemet, és meghasadt belé. A mai napig, Szívem egybefonódik Fiaméval, és így, a Nagyhét folyamán, én Fiammal együtt újra átélem a kínt, a gyötrelmet és az üldöztetést.

Gyermekek, ha elmondanám azt a kegyetlenséget, melyet Fiamra róttak, képtelenek lennétek felfogni, oly kíméletlen volt az ostorozás. Fiam Testét cafatokra tépték.

Sose felejtsétek el, hogy Ő az Emberfia volt, aki azért küldetett, hogy megváltson minden lelket a földön, köztük azokat is, akik ma a világban élnek. Ő rettenetes kínok közepette halt meg azért, hogy megmentse mindegyikőtöket ma. Szenvedése nem ért véget a Kálvárián. Ő továbbra is szenvedni fog, egészen a Második Eljövetelének Nagy Napjáig.

Azok, akik figyelmen kívül hagyják ezeket a Mennyből jövő figyelmeztetéseket, szabadon megtehetik. Nem lesznek megítélve e miatt az elutasítás miatt. De, ahogy egyre jobban eltávolodnak ezen Mennyei kinyilatkoztatások Igazságától, bűnre lesznek csábítva. Azokkal a bűnökkel lesznek megkísértve, melyeket többé már nem fognak bűnnek nyilvánítani a Fiam földi Egyházában lévő ellenségek.

Köszönöm nektek, Gyermekek, hogy megnyitjátok értelmeteket, szíveteket és lelketeket erre a Mennyei hívásra, mely Isten – minden Gyermeke iránti – Szeretetéből fakadóan küldetett nektek.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 márciusi üzenetek, Maria Divine Mercy