RSS
 

Archive for március, 2013

Meg fog mutatkozni számotokra, hogy veszélyben a Szent Eucharisztia Létezése

31 márc

2013. március 28 csütörtök, 21.30

Szeretett leányom, most már tisztában vagy azzal, mennyire gyűlöli a gonosz ezt a Küldetést. Ugyanakkor felül kell emelkedned a kegyetlen akadályokon, melyek azért kerülnek eléd, hogy akadályozzák Művemet.

Komolyan megkezdődött az, hogy veszélyben a Szent Eucharisztia Létezése, mely meg fog mutatkozni számotokra azon Egyházam-béliek önteltsége révén, akiknek terve az, hogy megváltoztassák az Igazságot.

Nem számít, hogy közületek sokan megvetően tekintetek azon Küldetésemre, hogy felkészítsem lelketeket a nagy Napra. Idővel be fogjátok látni, hogy ez valóban Én, Jézus Krisztus vagyok, Aki azért jön hozzátok, hogy szolgáljon benneteket.

Én Vagyok a ti Mesteretek, és egyben Szolgátok. Nektek, felszentelt Szolgáim, emlékeznetek kell szerepetekre, és sosem szabad elfelednetek azt. Szolgaként nem lehettek mesterek is egyben. Mert ha mesterek vagytok, nem szolgálhattok Engem. Sokan közületek, Egyházamban, elfelejtettétek azt, amit tanítottak nektek. Elfelejtettétek Isten Igéjét.

Ígéretem az, hogy az Élet Eledelét – Testemet és Véremet – adom nektek, és mégis, ti ismét megtagadtok Engem. Azáltal teszitek ezt majd, hogy eltávolítjátok a Szent Eucharisztiát Isten Templomából, és Azt egy élettelen testtel cserélitek fel. Ez a csere alig észrevehető módon fog megtörténni, és el fog tartani egy ideig, amíg észlelni tudjátok azt a gonosz intézkedést, melyet rátok fognak kényszeríteni.

Ahogy Testem, a Szent Eucharisztia által, megőriz benneteket, Testem – Egyházam – halála halált hoz majd azoknak a lelkeknek, akik félrevetnek Engem.

Nagyon közel az utálatosság ideje. Az Én Utam, és a hamis próféta útja közötti választás ideje csaknem elérkezett számotokra. Figyeljétek meg most, hogyan forgatja ki az Igazságot a csaló szélhámos. Nézzétek meg, hogyan fogja magát felmagasztalni az Én Helyemben, ugyanakkor – mint Isten szolgája – nem lesz hajlandó az Igazság útját járni.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 márciusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Átmenetetek, ebből a világból Új Királyságomba, fájdalommentes, gyors és olyan hirtelen lesz, hogy alig tudtok majd levegőt venni

30 márc

2013. március 27. szerda, 23.15

Szeretett leányom, jöjjetek, ti mindannyian, és egyesüljetek Velem, emlékezvén arra a napra, amikor a Megváltás rendkívüli Ajándéka adatott nektek.

Úgy kell emlékezni Nagypéntekre, mint arra a napra, amikor a Paradicsom Kapui végre megnyíltak, hogy örömmel fogadják Isten Gyermekeit az Istentől távoli számkivetettségükből. Halálom egy olyan jövőt biztosított számotokra, melyben soha nem lenne részetek, ha Atyám nem küldött volna el Engem, mint a Messiást.

Testemet keresztre feszítették, de Halálom életet szerzett nektek. Ezen, Második Eljövetelem idejében, Testem ugyanazt a Keresztre feszítést fogja elszenvedni – csak ezúttal Egyházam, az Én Misztikus Testem lesz az, mely szenvedni fog. Tudnotok kell, hogy Én soha nem engedném, hogy Egyházam keresztre feszítése lerombolja Isten gyermekeinek hitét. Így, Én hívok most minden embert, minden hitvallásút, bőrszínűt és valamennyi rasszba tartozót, hogy hallgasson meg Engem.

Hamarosan tapasztalni fogjátok mindazokat a jeleket a földön, melyek bizonyítani fogják számotokra, hogy ti Isten teremtényei vagytok. Hamarosan tudni fogjátok, hogy sohasem fogtok meghalni, ha Isten Irgalmát kéritek. Fényes jövő vár mindannyiatokra, akik elfogadjátok, hogy Isten szeretett gyermekei vagytok. Meghívlak benneteket, családotokat és barátaitokat, hogy csatlakozzatok Királyságomhoz, és hogy Asztalomnál egyetek.

Átmenetetek, ebből a világból Új Királyságomba, fájdalommentes, gyors és olyan hirtelen lesz, hogy alig tudtok majd levegőt venni, mielőtt még annak szépsége feltárul előttetek. Kérlek, ne féljetek Második Eljövetelemtől, ha szeretitek Istent. Isten szeret titeket. Én szeretlek benneteket. A Szentháromság átöleli majd a világot, és mindazok, akik elfogadják Irgalmas Kezem, és bűnbánatot mutatnak bűnös életük miatt, biztonságban lesznek.

Az erős hitűek közületek gyorsan felvétetnek majd. Hosszabb idő lesz azok számára, akik lemaradnak, akiknek nincs hitük, és akik képtelenek Felém nyújtani kezüket.

Ti, az Én hűséges Követőim, segíteni fogtok a gyengéknek, és az elveszetteknek. Irgalmam oly hatalmas, hogy Én meg fogom adni mindezen lelkeknek a szükséges időt, hogy elvihessem őket az örök életbe, melyet Én mindenkinek ígértem. Soha ne csüggedjetek el, amikor minden reménytelennek tűnik, ahogy a bűn továbbra is emészti a gyengék lelkét. Nekünk együttesen kell munkálkodunk azon, hogy megmentsük azokat, akik olyannyira távol vannak Tőlem, hogy csak nagyon kevés dolog fogja Karjaimba csábítani őket. Az egymás iránti szeretetekből fakadó csodák az ilyen elveszett lelkek megtérítésére lesznek felhasználva. Ez az Én Ígéretem számotokra. Ima, és a még több ima, része lesz az Irántam való kötelességeteknek, hogy megmentsétek az ilyen lelkeket attól a szörnyű végtől, melyet a sátán tervez Isten gyermekei ellen, akiket ő gyűlöl. Nem szabad neki adni ezeket a lelkeket. 

Hívásom mindenkinek szól. Ezek az üzenetek nem zárnak ki egyetlen vallást sem. Hanem nagy szeretettel adatnak Isten minden gyermekének, mivel ti mindannyian egyenlők vagytok az Ő Szemében.

Nyugodjatok meg, és bízzatok Isten szeretetében.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 márciusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tartsátok nyitva a szemeteket mindenre, ami sérti Istenségemet

29 márc

2013. március 26. kedd, 21.17

Szeretett leányom, ez az Üzenet a világnak szól. Ez minden Keresztény felekezetnek, a Zsidóknak, és mindazon vallásoknak szól, akik Mindenható Atyámat, a Magasságos Istent hirdetik.

Ez az Üzenet azoknak is szól, akik nem hisznek Istenben, az Atyában, vagy Bennem, az Ő egyszülött Fiában. Sőt még azoknak is, akiket a legkevésbé sem érdekli, milyen élet vár rájuk, és akiknek közömbösségük azt jelenti, hogy nem tudják elfogadni Isten Létezését.

Ezek az Üzenetek figyelmeztetnek benneteket, hogy veszélyben van jövőbeni életetek és jólétetek, azért hogy mindannyiatokat El tudjam vinni a számotokra készített Új Paradicsomomba, amikor az Ég és a Föld eggyé olvad majd. Ez a Királyság készen áll, és a Kapuk nyitva állnak majd mindannyiatok előtt. Ez a csodálatos Ajándék, ahol tökéletes testtel, szellemmel és lélekkel fogtok élni, a Mindenható Istentől való, Aki megalkotta a világot.

Földi száműzetésetek ideje csaknem véget ért. Többé már nem kell elviselnetek a gyötrelmét a bűnnek, mely pusztítást okoz a világ minden részén. Nem lesz többé gyűlölet, melyet a sátán fertőzése tart életben jelenleg a világban. Miután a gyűlölet száműzve lett, a gonosz már nem fogja többé beszennyezni Isten tökéletes Teremtését. Az Ő Bolygója, Természeti Kincsei, Védelme, és Szeretete meg fog újulni, hogy örök életet adhasson nektek, ahol nem lehetséges a halál.

A földi élet, amilyen az most, soha nem fog megelégíteni benneteket, amíg a sátán uralkodik. Uralma már az utolsókat rúgja, de az általa megfertőzöttek továbbra is terjeszteni fogják a bűnt azáltal, hogy a kétségbeesés feneketlen mélységébe rántják az ártatlan, és kevésbé ártatlan lelkeket. Ez a fertőzés mindaddig folytatódni fog, míg el nem viszik, és be nem mutatják a lehető legtöbb lelket a fenevadnak, aki el fogja nyelni őket.

Hamarosan eljövök végre, ahogy meg lett jövendölve a második alkalom, hogy végső üdvösséget hozzak nektek, és hogy átadjam nektek Megígért Királyságom Kulcsait. Királyságom az égből fog leereszkedni a világ szeme láttára, mielőtt még az utolsó harsona megszólal. Amikor a harsonák felzúgnak, csak az Isten Igéjéhez hűek, és azok nyernek majd bebocsátást, akik lehetővé tették Nekem, hogy megmentsem őket. Ezért nem hagyhatjátok, hogy a gőg vakká tegyen benneteket Isten Hívására, ebben az időben. Ezt a Küldetést az Isten által az emberiségnek adott legelső próféciák óta készítették elő. Legyetek hálásak, hogy Isten Irgalma által ez a Rendkívüli Ajándék megadatott nektek. Soha ne engedjétek, hogy a gőg vakká tegyen benneteket Isteni Jelenlétemre, mert az az, ami el fog választani benneteket Irgalmamtól.

Én most felkészítelek benneteket, pusztán azért, hogy az egész emberiséget meg tudjam menteni, és nem csak a választottakat, akik nagy alázattal szolgálnak Engem. Én mindannyiatokat akarom, bármit is hisztek. Atyám tervezte el ezt a Küldetést azért, hogy megnyissa szíveteket, és így még időben megláthassátok az Igazságot, még a Nagy Nap előtt, amikor Én ítélni jövök.

A Szentlélek Ajándéka továbbra is árad erre a Küldetésre, és eláraszt minden lelket – különösen azokat, akik konokul hátat fordítanak Nekem. A lelkekért vívott csata Királyságom, és a Fenevad uralma alatt álló szörnyű pokol között zajlik. Tartsátok nyitva a szemeteket mindenre, ami sérti Istenségemet. Nem számít, hogy ezek a sértések honnan erednek, de sose fogadjátok el azokat az Én Szent Nevemben.

Most van itt a nagy megtévesztés ideje, és Én nagyon kérlek benneteket, hogy imádkozzatok Istenhez a bölcsességért, hogy megértsétek, mi az, ami valóban Tőlem jön, és mi az, ami nem.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 márciusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A legszörnyűbb iszonyat, melynek szemtanúja voltam az Olajfák Kertjében töltött Időm alatt, az a bűn – végidőben való – veszedelme volt

28 márc

2013. március 25. 14.50

Szeretett leányom, a legszörnyűbb iszonyat, melynek szemtanúja voltam az Olajfák Kertjében töltött Időm alatt, az a bűn – végidőben való – veszedelme volt. A látomás során, amit a sátán mutatott Nekem, Láttam hogyan lesz hűtlen a halandó ember Isten Törvényeihez. Ő, a gonosz, rettenetes képeket mutatott Nekem; mindenféle érvvel megkísértett Engem, hogy miért kellene Nekem elfordulnom Atyám Akaratától. Gyötörni akart Engem, és ezért megmutatta a hatalmat, amivel még – Kereszthalálom ellenére – továbbra is rendelkezni fog.

Láttam földi Egyházam végromlását; a szabadkőműves szekták hatalomra jutását Egyházamon belül; az ember erkölcstelenségét; a szégyenérzet hiányát Isten gyermekei részéről, amint aljas testi bűnökben vesznek részt; az ártatlanok öldöklését, és a tévedésbe esést, azok részéről, akik azt állítják, hogy az Én Nevemben beszélnek.

Oly nagy hatalommal bír a sátán, hogy kételyeket ültetett el Gondolataimban azt illetően, hogy Én vagyok-e az Emberfia. Istenségemből fakadóan Én képtelen lennék engedni a bűnnek, de ezt azért mondom el nektek, csakhogy megértse az emberiség, miként csábíthat a gonosz benneteket arra, hogy elforduljatok Tőlem.

A sátán nem a legnyilvánvalóbb módon jeleníti meg a gonoszságot. Ehelyett jóként tünteti fel a rosszat. Ő nagyon ravasz, és közületek még a legszentebbeket is rászedi, elhitetvén egy hazugságról azt, hogy az az Igazság.

Ahogy az emberek elpártolnak Tanításaimtól, önként és mohósággal szívükben fogják üdvözölni a bűnt. Iránymutatás nélkül folyamatosan el fognak esni a kegyelemtől. Amikor Nevemet eltörlik a föld színéről, akkor az ember nem lesz képes meglelni Istent.

Mindegy milyen vallást követtek, mert számotokra az egyedüli út Istenhez, Rajtam, az Ő egyetlen Fián keresztül vezet. Kereszthalálom által Én megváltottalak benneteket – minden, ma a világban élő férfit, nőt és gyermeket – a pokol tüzétől. Ha nem fogadjátok el ezt, akkor nem léphettek be a Paradicsom Kapuin. Csak a Fiún keresztül találkozhattok az Atyával. Ha elutasítotok Engem, Jézus Krisztust, akkor az üdvösségeteket utasítjátok el.

Milyen keveset tudtok a bűnről, és arról, hogy miként szakít el az benneteket Istentől. A bűn terjedése még soha nem volt ilyen féktelen, amióta Isten megteremtette a világot. Ti bűnösök, új mélységeket értetek el, mely undort kelt Bennem. Még a kicsiket is – akik a ti gondjaitokra voltak bízva – kitettétek annak, hogy úgy viselkedjenek, mint a démonok. Nincs bennetek könyörületesség, szeretet és együttérzés egymás iránt, és mégis sokan közületek fitogtatjátok hitcselekedeteiteket, a világ szeme láttára és csodájára. A Farizeusokhoz hasonlóan, akik előírták Isten Törvényeit, de nem gyakorolták azokat, és alázatot sem mutattak, ti is, akik azt állítjátok, hogy az Én Nevemben jöttök, a gőg bűnébe fogtok esni.

Még nagyon sokat kell tanulnotok Hangomról és Tanításaimról, melyek még mindig süket fülekre találnak. Aztán ott vannak azok, akik minden idejüket Istenismeretük hirdetésével töltik – mondván ismerik azokat a próféciákat, melyek még kinyilatkoztatásra várnak -, de valójában semmit sem tudnak. Ha nem lenne nagy Irgalmasságom, nem lennétek alkalmasak belépni Királyságomba.

Elérkezett az idő mindazok számára – akik azt állítják, hogy Isten gyermekeit az Úr útjain vezetik -, hogy az Alázatosság Ajándékáért esedezzenek Hozzám, Jézus Krisztushoz. Itt az idő, hogy az Igazságra figyeljetek, ahogy az megadatott nektek, mert nincs sok időtök jóvátenni bűneiteket a Szememben.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 márciusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Küldetésem nem az, hogy egy új Bibliát adjak nektek, mert ilyen sohasem történhet, hiszen Atyám Könyvében benne foglaltatik a teljes Igazság

27 márc

2013. március 24. vasárnap, 18.06

Szeretett leányom, amikor azt kérdezik tőled az Engem szeretők, hogy mi a célja a Küldetésednek, válaszod a következő legyen – a lelketek megmentése. Ha kigúnyolnak, csúfot űznek belőled, és azt kérdezik, mi jogon hirdeted Isten Szavát – a válasz az, azért, hogy Jézus megmenthesse a lelketeket. Majd, amikor azok, akik már hirdetik Szent Szavamat, és akik követik Tanításaimat, eretnekséggel vádolnak téged – akkor a válasz számukra a következő. Ti, akik hűségesek vagytok Krisztushoz, nem gondoljátok, hogy ti is bűnösök vagytok Isten Szemében? Ti szintén nem szeretnétek megmenteni a lelketeket?

A bűn mindig köztetek és Isten között fog állni. Egyetlen egy lélek, köztük a legmegátalkodottabb bűnösök és a köztetek lévő kiválasztott lelkek sem lesznek soha mentesek a bűntől, amíg Én el nem jövök újra. Lehet, hogy bocsánatot nyertek minden egyes alkalommal, amikor meggyónjátok bűneiteket, de lelketek csak egy rövid ideig lesz tiszta.

Soha ne érezzétek, hogy nincs szükségetek az Élet Eledelére. Világosságom Hozzám vonz most benneteket, eme rendkívüli Küldetésen keresztül. Én rendkívüli áldásban és különleges kegyelmekben foglak részesíteni benneteket, amikor válaszoltok Hívásomra, amint Hívogatlak benneteket Új Királyságom – Új Paradicsomom felé.

Lehet, hogy azt gondoljátok, hogy Istennek nem lenne szükséges küldenie újabb prófétát – hogy az emberiség megszabadult a sátán szorításából Kereszthalálom után, hogy már megkaptátok az Igazságot Tanításaimon keresztül, és hogy az Igazság benne foglaltatik Atyám Könyvében, a Legszentebb Bibliában. És igazatok is lenne, leszámítva a következőt. Még mindig van mit megismernetek, hiszen a jelenések Könyvében szereplő próféciák ismeretlenek a számotokra. Már megkaptátok az összegzést – és mégis sokan nem vagytok hajlandóak elismerni annak tartalmát. Ti semmibe veszitek a Jelenések Könyvét, és nem is áll szándékotokban megérteni azt.

Küldetésem nem az, hogy egy új Bibliát adjak nektek, mert ilyen sohasem történhet, hiszen Atyám Könyvében benne foglaltatik a teljes Igazság. Feladatom, egy pogányságba merült világban az, hogy emlékeztesselek benneteket az Igazságra egyfelől, másfelől pedig Vágyam az, hogy felkészítsem lelketeket Második Eljövetelem idejére.

Közületek sokan mondjátok azt, hogy tiszteltek Engem, de sokatok hűtlen lett az Igazsághoz. Sokan nem hisznek a sátán vagy a pokol létezésében, és ezért nem is veszik komolyan a bűnt. Azáltal, hogy elnézitek a bűnt, súlyos tévedésbe estek. És most történnek majd a legsúlyosabb tévedések valamennyi Keresztény Egyházban, amikor félresöprik a bűnt. Egy hamis tan felé fognak vezetni benneteket. Ez egy, a gonosz által kifundált terv arra, hogy eltávolítson benneteket Tőlem.

Mivel Isteni Jelenlétem, Testem és Vérem, benne van a világ minden Tabernákulumában – képesek voltatok harcolni a bűn ellen. De most, amikor a Szent Eucharisztia eltávolítására vonatkozó terv megvalósul, tehetetlenek lesztek.

Ezért nyilatkoztatom ki Nektek az Igazságot az eljövendőkről, hogy fel tudjalak készíteni benneteket. Csak azért szólítalak most benneteket, mert Szeretlek titeket.

Amikor a tévedésekre fény derül, akkor fogjátok felismerni, hogy mennyi mindent kell még elsajátítanotok, hogy a gőg hogyan akadályozott meg benneteket abban, hogy elfogadjátok Irgalmas Kezem, és hogy mennyire semmik vagytok Nélkülem.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 márciusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Isten Anyja: Fiam Testét cafatokra tépték

27 márc

2013. március 23. vasárnap, 23.45

Gyermekem, sokan nem értik Társmegváltói szerepem. Sőt azt sem tudják, hogy miért van ez így.

Amikor igent mondtam a hívásra, hogy Isten Anyja legyek, én elköteleztem magam az Isten Szövetsége mellett, mely az emberiség Megváltásának érdekében köttetett.

Amikor világra szültem Fiamat, ugyanazt a szeretetet éreztem, melyet bármely anya érezne gyermeke iránt. Ez az ártatlan, gyönyörű kisfiú az én részem, az én testem és vérem volt. Ennek ellenére tudatában voltam annak is, hogy Ő nem csak egy gyermek volt. Lelke, lelkembe költözött, amint megpillantottam Őt. Ő és én egybefonódtunk, melynek során én éreztem minden Érzelmet, Örömet, Fájdalmat és a Szeretetet, mely átjárta Őt. Tisztában voltam Istenségével is, és azzal is, hogy Én csupán az Ő szolgája voltam, habár Ő soha nem éreztette ezt velem.

Kisdedként Isteni Fejét gyakran keblemre hajtotta, és a Szeretet szavait suttogta olyan meghatottan, hogy az eltöltötte Szívemet és úgy éreztem, mintha szívem szétrepedne a boldogságtól. Ő, az én Kisgyermekem volt mindaz, amiért én éltem. Minden érintés hihetetlen gyengédséggel és örömmel töltött el engem. Azok, akik látták Őt, akár csak kisdedként, mind azt mondták, milyen különleges Ő. Átható Tekintete felkavarta lelküket, és sokan nem tudták, miért.

Ez a különleges kötelék, köztem és szeretett Fiam között, felbonthatatlan. Tudtam, hogy én csak azért születtem meg, hogy az Ő Édesanyja lehessek. Ez a szerep volt az egyetlen oka létezésemnek.

És így, én minden Igényét teljesítettem, Ő viszont nagy Szeretettel és Együttérzéssel minden igényemet a Magáé elé helyezte. Kívánságait én – az Ő Édesanyja, az Ő alázatos szolgálója – mindig teljesítettem.

Amikor nem hitték el, hogy Ő az Emberfia, amikor az Igazságot hirdette és úgy cselekedett, ahogy Atyja óhajtotta, keserű könnyeket ontottam. Mennyire megviselt, amikor szemtanúja kellett, hogy legyek Üldöztetésének.

Átéltem az Ő gyötrelmét, nemcsak úgy, ahogy bármely anya tenné, ha látná a gyermekének okozott kínt – az Ő gyötrelme az enyém lett, az enyém pedig az Övé.

Arra kényszerítették Őt, hogy maga előtt összekötözött, kötelekkel a Derekához rögzített kézzel menjen, ami azt jelentette, hogy Ő csak lassan, csoszogva tudott menni. Míg a Kereszt tépett és sebzett Testére volt vetve, fájdalmam oly elviselhetetlen volt, hogy minduntalan elájultam.

Nem csak testi fájdalmam volt; bánatom tőrként járta át Szívemet, és meghasadt belé. A mai napig, Szívem egybefonódik Fiaméval, és így, a Nagyhét folyamán, én Fiammal együtt újra átélem a kínt, a gyötrelmet és az üldöztetést.

Gyermekek, ha elmondanám azt a kegyetlenséget, melyet Fiamra róttak, képtelenek lennétek felfogni, oly kíméletlen volt az ostorozás. Fiam Testét cafatokra tépték.

Sose felejtsétek el, hogy Ő az Emberfia volt, aki azért küldetett, hogy megváltson minden lelket a földön, köztük azokat is, akik ma a világban élnek. Ő rettenetes kínok közepette halt meg azért, hogy megmentse mindegyikőtöket ma. Szenvedése nem ért véget a Kálvárián. Ő továbbra is szenvedni fog, egészen a Második Eljövetelének Nagy Napjáig.

Azok, akik figyelmen kívül hagyják ezeket a Mennyből jövő figyelmeztetéseket, szabadon megtehetik. Nem lesznek megítélve e miatt az elutasítás miatt. De, ahogy egyre jobban eltávolodnak ezen Mennyei kinyilatkoztatások Igazságától, bűnre lesznek csábítva. Azokkal a bűnökkel lesznek megkísértve, melyeket többé már nem fognak bűnnek nyilvánítani a Fiam földi Egyházában lévő ellenségek.

Köszönöm nektek, Gyermekek, hogy megnyitjátok értelmeteket, szíveteket és lelketeket erre a Mennyei hívásra, mely Isten – minden Gyermeke iránti – Szeretetéből fakadóan küldetett nektek.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 márciusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Hír – Ami a Nagyhét időszakára kért böjtöt illeti

25 márc

2013. március 24. vasárnap, 19.09

Jézus nem határozta meg konkrétan, de úgy logikus, hogy az emberek, a Nagypénteket illetően, az Egyház előírásait* kövessék. Ha valaki nem tud ételmegvonással böjtölni, akkor olyan más valami megvonásával böjtöljön, ami örömet szerez neki pl. tévé, internet, édesség, hús megvonásával. Jézus nem akarja azt, hogy bárki is veszélyeztesse az egészségét. Úgy tűnik, a kenyéren és vízen való böjtölés megörvendeztetné Jézust, amennyiben az ember ezt meg tudja tenni. Jézus lehetőséget adott nekünk, hogy eldöntsük, mi az, amit képesek vagyunk megtenni az üzenetben elhangzottakból.  A böjtöt vasárnap éjféltől, Nagypéntek délután fél 4-ig kérte. Jézus azt nem kérte tőlünk, hogy az Eucharisztia megvonásával böjtöljünk.

A www.thewarningsecondcoming.com admin csapata

*Szerkesztői megjegyzés: Nagypéntek szigorú böjti nap, egészen éjfélig tart. Katolikus ember ezen a napon az evést háromszori étkezésre és egyszeri jóllakásra korlátozza, a húsról való lemondás mellett.

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Hírek-Információk

 

Imahadjárat (103) Osztozni a Szenvedés Kelyhében Krisztussal

24 márc

2013. március 22. péntek, 21.45

Íme, az Imahadjárati ima számotokra, ha osztozni szeretnétek Szenvedésem Kelyhében. Imádkozzátok el ezt háromszor, amikor tudjátok, de lehetőség szerint a böjti időszak alatt.

Imahadjárat (103) Osztozni a Szenvedés Kelyhében Krisztussal

„Eléd borulok, drága Jézus, a Lábaid elé, hogy tégy velem, amit csak akarsz, mindannyiunk javára.
Hadd osztozzam Szenvedésed Kelyhében.
Fogadd el tőlem ezt az ajándékot, hogy Te meg tudd menteni azokat a szegény lelkeket, akik reményvesztetten tévelyegnek.
Végy engem, testemet, így osztozni tudok Szenvedésedben.
Tartsd szívemet a Te Szent Kezedben, és egyesítsd Magaddal lelkemet.
Szenvedésem Ajándéka által, hagyom, hogy Isteni Jelenléted átölelje lelkemet, hogy meg tudj menteni minden bűnöst, és mindörökre egyesíteni tudd Isten valamennyi gyermekét. Ámen.”

Jézusotok

 

Teljes üzenet - Azt Szeretném, hogy valamennyi Követőm tartson egy böjti időszakot, jövő hétfőtől egészen Nagypéntek, délután fél 4-ig

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Azt Szeretném, hogy valamennyi Követőm tartson egy böjti időszakot jövő hétfőtől, Nagypéntek délután fél 4-ig

24 márc

2013. március 22. péntek, 21.45

Szeretett leányom, azt Szeretném, hogy valamennyi Követőm tartson egy böjti időszakot jövő hétfőtől, Nagypéntek délután fél 4-ig.

Még egy kis jelképes böjtölés is betekintést fog szerezni, mindannyiatok számára, az Üdvösség – Tervembe, és abba, hogy hogyan tudtok segíteni Nekem az összes bűnös lelkének megmentésében.

A böjtölés által váltok ismét gyógyulttá. Testetek megtisztításával, lelketek meg fog újulni. Továbbá azt szeretném, hogy részesüljetek a Gyónás Szentségében, vagy a rendelkezésetekre álló kiengesztelődési formában. Kérlek, ha nem tudtok részesülni ebben a Szentségben, akkor fogadjátok el az Általam, már egy ideje nektek adott Ajándékot, a Teljes Búcsú ajándékát:

2012. január 31. kedd, 21.30

Imádkozzátok ezt az imát hét egymást követő napon, hogy megkapjátok a teljes bűnbocsánat ajándékát, és a Szentlélek Erejét.

“Ó, Jézusom, Te vagy a világ világossága.
Te vagy a ragyogó fényesség, mely megérint minden lelket.
Irgalmad és szereteted végtelen.
Nem vagyunk méltók a Te kereszthalálod által hozott áldozatra.
Mégis tudjuk, hogy nagyobb a Te szereteted irántunk, mint a mi Irántad érzett szeretetünk.
Add meg nekünk, Ó, Urunk, az alázatosság ajándékát, hogy kiérdemeljük a te Új Királyságodat.
Tölts el bennünket a Szentlélekkel, így tovább menetelhetünk és vezethetjük a Te hadseregedet, hogy hirdessük a Te Szent Szavad igazságát és felkészítsük testvéreinket Dicsőséges Második Eljöveteledre a földön.
Magasztalunk Téged.
Dicsőítünk Téged.
Felajánljuk magunkat, bánatainkat, szenvedéseinket, Neked ajándékként a lelkek megmentésére.
Szeretünk Téged, Jézus.
Légy Irgalmas minden Gyermekedhez, bárhol is legyenek.
Ámen.“

Majd, Szeretném, ha lélekben egyesülnétek Velem, mintha jelen lennétek, Apostolaimmal együtt, az Utolsó Vacsorámon. Megosztjátok majd Velem a kovásztalan kenyeret, és Asztalomnál együtt esztek majd Velem. Követőim, ti osztozhattok Velem Szenvedésem Kelyhében, saját szabad akaratotokból, ha elfogadjátok Ajánlatomat.

Ha el tudjátok fogadni azt, engesztelésül a halandó ember bűneiért, lelkek millióit fogjátok megmenteni. Én Irgalmat fogok gyakorolni még a legmegátalkodottabb bűnösökkel is, viszonzásul ajándékotokért, a szenvedés ajándékáért.

Íme, az Imahadjárati ima számotokra, ha osztozni szeretnétek Szenvedésem Kelyhében. Imádkozzátok el ezt háromszor, amikor tudjátok, de lehetőség szerint a böjti időszak alatt.

Imahadjárat (103) Osztozni a Szenvedés Kelyhében Krisztussal

„Eléd borulok, drága Jézus, a Lábaid elé, hogy tégy velem, amit csak akarsz, mindannyiunk javára.
Hadd osztozzam Szenvedésed Kelyhében.
Fogadd el tőlem ezt az ajándékot, hogy Te meg tudd menteni azokat a szegény lelkeket, akik reményvesztetten tévelyegnek.
Végy engem, testemet, így osztozni tudok Szenvedésedben.
Tartsd szívemet a Te Szent Kezedben, és egyesítsd Magaddal lelkemet.
Szenvedésem Ajándéka által, hagyom, hogy Isteni Jelenléted átölelje lelkemet, hogy meg tudj menteni minden bűnöst, és mindörökre egyesíteni tudd Isten valamennyi gyermekét. Ámen.”

Ezen, a részetekről – Nekem, Jézus Krisztusnak, az egész emberiség Megváltójának – bemutatott áldozat révén Én kiáraszthatom Nagy Irgalmamat az egész világra.

De ami még ennél is fontosabb, hogy Én meg fogom menteni még azokat is, akik gyűlölnek Engem. Imáitok és áldozatotok az egyetlen mentő kegyelem a számukra, mert e nélkül, a gonosz elpusztítaná őket.

Ha nem szeretnétek elhordozni ezt a szenvedést, Én majd nagy kegyelmeket adok nektek, és kérlek, gyertek tovább Velem Küldetésemben, hogy felébresszem a világot szendergéséből, és így felemelhessem a megtévesztés fátylát, mely a világra borul.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 márciusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Imahadjárat (102) Ima a hit, és az Isten – világnak szóló – Üzeneteiben való hit megőrzésére

24 márc

2013. március 21. csütörtök, 20.00

Imahadjárat (102) Ima a hit, és az Isten – világnak szóló – Üzeneteiben való hit megőrzésére

“Drága Jézus, amikor magamba roskadok, emelj fel engem. 
Amikor kételyek gyötörnek, világosíts meg engem. 
Amikor szomorú vagyok, éreztesd velem Szereteted. 
Ha kritizálnék, segíts, hogy hallgassak. 
Ha nyilvánosan ítélkeznék mások fölött, tégy lakatot a számra. 
Ha istenkáromlásokat ejtek ki a számon, a Te Nevedben, ments meg engem, és vigyél ismét Védelmed alá. 
Ha nincs bátorságom, add nekem azt a kardot, mellyel harcba szállhatok, és megmenthetem az Általad áhított lelkeket. 
Ha ellenállok Szeretetednek, segíts, hogy teljes mértékben átadjam magam, és a Te Szerető gondviselésedre bízzam magam.
Amikor eltévelyedem, segíts, hogy visszataláljak az Igazság Útjára.
Ha megkérdőjelezem Szavadat, add meg nekem az általam keresett választ. 
Segíts, hogy türelmes, szeretetteljes és kedves legyek, még azokhoz is, akik átkoznak Téged. 
Segíts, hogy megbocsássak azoknak, akik bántanak engem, és add meg nekem a kegyelmet, mely révén követni tudlak Téged, akár a világ végére is.” 

Jézusotok

Teljes üzenet - Közel a szakadás ideje, és nektek fel kell készülnötök

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat