RSS
 

Archive for augusztus, 2012

Ha gonosznak nyilvánítjátok a Szentlélek Hangját, akkor nagyfokú istenkáromlásban vagytok vétkesek

13 aug

2012. augusztus 8. szerda; 23.20

Drága, szeretett leányom, hadd magyarázzam el, mit is értek azalatt, hogy Isten Szava (Igéje), amikor az emberek megkérdezik.

Az Isten Szava (Igéje), ahogyan azt a Szent Biblia – mind az Ószövetség, mind pedig az Újszövetség – tartalmazza, az Isten Szava (Igéje), az Igazság, mely a világnak adatik ezen üzeneteken keresztül, a Szentlélek Ajándéka által.

Ezeket az üzeneteket a Szentháromság adja, és a maguk nemében az egyetlenek, amelyek valaha is az emberiségnek adattak egy prófétán keresztül.

Ennek az az oka, hogy ez az utolsó küldetés, az Isteni kommunikáció és beavatkozás végső formája, amely a világnak – Második Eljövetelem miatt – bemutatásra kerül.

Soha ne avatkozzatok a Szentlélek hatalmába, mert ez nagyon súlyos bűn.

Ezekben az üzenetekben a Szentlélek Hangja árad ki, hogy megmentse az emberiséget az örök kárhozattól.

Lehet, hogy elutasítotok Engem, a ti Jézusotokat, vagy a Szeretett Édesanyám által adott Isteni üzeneteket, és megbocsátást nyertek.

Mert mindannyiatoknak joga van hozzá, hogy az ilyen Szent Üzeneteket diszkriminálja, a nektek ajándékozott szabad akarat miatt.

Ugyanakkor, amikor ti elutasítjátok a Szentlelket, és nyilvánosan káromoltok ellene, az egy örök bűn, és csak egy – Isten, az Atya által szentesített – csoda mentheti meg a lelketeket.*

Hallgassatok, ha kétségeitek vannak a világnak adott, bármilyen isteni üzenetet illetően, és imádkozzatok a látnokért. Imádkozzatok, és gyakoroljátok hiteteket, és saját módotokon folytassátok Isten tisztelését. Nagyon fontos, hogy ezt tegyétek.

Ha gonosznak nyilvánítjátok a Szentlélek Hangját, akkor oly nagyfokú istenkáromlásban vagytok vétkesek, hogy az egy megbocsáthatatlan bűnnek tekintendő.

Istent kell kérnetek, hogy most bocsásson meg nektek, mert ha továbbra is szándékos hadjáratot folytattok a Szentlélek Hangjának, a Szentháromság Hangjának megakadályozására, és hogy gonosz léleknek nyilvánítsátok azt, akkor nem kaptok, és nem is kaphattok megbocsátást, mert ez egy halálos bűn.

Sok jó szándékú Keresztény szedi ízekre ezt a munkát. Ők azt mondják, hogy az üzenetek nem egyeznek a Szentírással.

Ha ők ezt mondják, akkor ők nem ismerik az Igazságot, amelyet a Szent Biblia tartalmaz.

Ők vagy az azoktól hallott mendemondák alapján támadják ezeket az üzeneteket, akik azt állítják, hogy ismerik az Igazságot, vagy az Igazságnak – az önmaguk általi – téves értelmezése alapján nyilvánítják azokat hamisnak.

Ami még rosszabb, hogy ők elferdítik, az igazságot, és ezeket az üzeneteket összehasonlítják a Szent Biblia új és nevetséges értelmezéseivel.

Figyeljetek most Rám, a ti Jézusotokra, amint a következőt mondom nektek.

A főpapok az Én időmben a földön, megpróbálták elferdíteni az Isten Törvényeinek Igazságát, hogy igazolják az Ellenem irányuló elutasításukat.

Hazugságokat használtak fel, hogy megakadályozzák az embereket abban, hogy hallgassanak Szavamra (Hangomra).

Hazugnak nyilvánítottak Engem, egy hamis prófétának, és eretnekséggel vádoltak Engem.

Azt mondták, hogy Én az Egyház Törvényeit káromlom, és hogy megszegtem a Szombatot, a Sábátot (Sabbath-ot) ** azáltal, hogy a Húsvéti Lakomát egy másik – az általuk helyesnek ítélt naptól eltérő – napon tartottam meg.

Ők nemcsak félreértettek Engem, hanem nyíltan el is utasítottak, mert ők nem voltak készek üdvözölni az Igaz Messiást abban az időben.

Ők még nem álltak készen.

Sosem gondolták volna, hogy tanúi lehetnek az Igaz Messiás eljövetelének, saját életük során.

Ők annyira beburkolóztak a szertartásaikba, a hierarchikus előírásaikba – melyek akkoriban felmagasztalták az ő vezetőiket, és piedesztálra állították őket, az egyházuk valódi királyaiként -, hogy nem maradt hely a szívükben Számomra, az Emberiség Megváltója számára.

Ugyanez fog történni ismét, míg Én Második Eljövetelemre készítem fel a világot.

A Farizeusok nem tudták megérteni az alázat fontosságát.

Ők nem tudták elfogadni, ahogyan Isten működik a tekintetben, hogy Ő nem a hatalommal bírókat, vagy a legtapasztaltabb vallási vezetőket emeli fel Egyházában, hogy feltárják az Ő terveit, vagy, hogy figyelmeztessék az Ő gyermekeit.

Isten a tudatlanokat választja ki, az alázatosakat és nagylelkűeket, hogy az Ő figyelmeztetéseit továbbítsák az emberiségnek.

Ő kiemelte a gyengéket, és a magasba emeli őket, a szenvedések által, hogy tisztaszívűekké váljanak, hogy Ő irányítani tudja a velük való Kommunikációját. Ily módon, a próféta részéről való emberi gőg, nem valószínű, hogy összezavarná az Igazságot.

Ők elutasítják Keresztelő Jánost, és meggyilkolták őt. Ők meggyilkolták az ősi prófétákat. Ők kínozták, gyötörték a választott lelkeket, akiken keresztül Isten kommunikált.

Ti, a mai világotokban, gondoljátok, hogy ez másként lesz?

Hűséges Követőim, és azok, akik szakértőnek vallják magukat az Én Keresztény vagy más – Örök Atyámban hívő – egyházaimban, ti el fogjátok fogadni az Isten Szavát ma?

Nem. Pontosan ugyanazt fogjátok tenni a prófétákkal, az igaz prófétákkal, amit a kezdetektől tettek velük. Rágalmazni és becsmérelni fogjátok őket, Atyám nevében.

De ne feledjétek a következőt. Amikor majd az Igazság feltárul előttetek, nem lesz visszaút, ha vétkesnek találtattok egy örök bűnben. Ami nem más, mint a Szentlélek elleni káromlás.

Káromolhattok Engem, Jézus Krisztust, megbocsátást fogtok nyerni.

Ha elutasítjátok a prófécia ajándékát, akkor is megbocsátást fogtok nyerni.

De ha akadályozzátok az üdvösség végső tervét, azáltal, hogy nyíltan gúnyolódtok, és híveket toboroztok Egyházamból, annak következetes hirdetésére, hogy a Szentlélek Hangja hamis és gonosz, akkor az örök kárhozatot fogjátok elszenvedni.

Jézusotok

 

*Magyar Katolikus Lexikon > Szentlélek elleni bűnök
Szentlélek elleni bűnök1. tág értelemben kifejezett szembefordulások a Szentlélek megszentelő, bűnöktől visszatartó, azokból kiemelni akaró tevékenységével. Isten irgalmasságának nincsenek határai, de aki szándékosan megtagadja, hogy a bűnbánatban elfogadja, az visszautasítja bűnei bocsánatát és a Szentlélek által fölajánlott üdvösséget (II. János Pál p.: Dominum et vivificantem 46.). Ilyen megkeményedés elvezethet a végső bánattalansághoz (→megátalkodottság) és az örök →kárhozathoz. – Petrus Lombardus óta hatot tartunk számon: vakmerőség, kétségbeesés, tusakodás a megismert igazság ellen, a kegyelem irigylése a felebaráttól, megátalkodás a bűnben, bánattalanság. - 2. szoros értelemben a Szentlélek káromlása. Amikor a hitetlen kortársak az ördögűzést, amit Jézus „Isten ujjával”, a Szenlélek erejével végzett, az ördöggel való együttműködésnek ítélték, mondta Jézus: „Aki a Szentlélek ellen káromkodik, nem nyer bocsánatot soha, bűne örökre megmarad” (Mk 3,29). 

** Sábát (Sabbath) – A pihenés napja
Mózes II. Könyve 20:8-11
Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt.Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat;10 De a hetedik nap az Úrnak a te Istenednek szombatja: semmi dolgot se tégy azon se magad, se fiad, se leányod, [se] szolgád, se szolgálóleányod, se barmod, se jövevényed, a ki a te kapuidon belõl van;11 Mert hat napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, a mi azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombat napját, és megszentelé azt.
E mondatokat a Tízparancsolatban olvashatjuk.
A sábát csakúgy, mint minden nap a zsidóságban, a megelőző nap estéjétől aznap estig tart. E nap lényege a pihenés, az Örökkévalóra való emlékezés és az Ő törvényeinek a tanulmányozása. A szombat minden szigorú előírása ezt a három célt szolgálja. 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 augusztusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Imahadjárat (72) A Tanítvány Imája

12 aug

2012. augusztus 7. csütörtök, 15.50

Ezzel, az Imahadjárat különleges imájával, kérjétek Segítségemet, hogy erősítselek meg benneteket.

Imahadjárat (72) A Tanítvány Imája

„Drága Jézusom, készen állok terjeszteni Szent Szavadat.

Add meg nekem a bátorságot, az erőt és a tudást az igazság hirdetéséhez, hogy minél több lelket tudjak Hozzád vinni.

Fogadj engem a Te Szent Szívedbe, és boríts be engem a Te Drága Véreddel, hogy elteljek a kegyelmekkel, hogy terjesszem a megtérést Isten valamennyi – a világ minden táján lévő, bármilyen vallású – gyermekének megmeneküléséért, üdvösségéért.

Mindörökké bízom Benned.

A Te szeretett tanítványod. Ámen.”

Jézusotok

Kapcsolódó link: 

Teljes üzenet - Ez az Én utolsó küldetésem a földön, amely során a Szentháromságtól Szent Üzenetek adatnak a világnak

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Ez az Én utolsó küldetésem a földön, amely során a Szentháromságtól Szent Üzenetek adatnak a világnak

12 aug

2012. augusztus 7. csütörtök, 15.50

Drága, szeretett leányom, irántad érzett Szeretetem éppoly erős, mint amilyen bensőséges, habár ez nem így tűnik most neked.

Több időt kell töltened a Társaságomban, mert csak ezáltal fogsz békére lelni ebben a küldetésben.

Kegyelmeim eltöltik most lelkedet, hogy a lehető leggyorsabban tudd közölni a világgal Üzeneteimet.

Mennyire kimerült vagyok jelenleg, és magányos a Szívemben, leányom.

Aggódom azon ártatlan lelkekért, akik nem vesznek tudomást Létezésemről. Ők a szívük mélyén jók, és keresztényien bánnak másokkal, de mégsem hisznek Létezésemben.

Minden nap nézem, hogy miként élik mindennapi életüket, nem hivén Isten létezésében, vagy a jövőbeni életükben, az Új Paradicsomban.

Kérlek, segíts(etek) elmondanom nekik, hogy szeretem őket.

Terjeszd (Terjesszétek) Szavamat (Üzenetemet), és Én majd lángra lobbantom lelkükben a felismerés érzését.

Nem számít, ha visszautasítanak téged, leányom, vagy titeket, szeretett Követőim, mindössze annyi szükséges, hogy olvassák el Üzeneteimet.

Elküldöm majd a Szentlelket, így egy szikra – habár csak apró, de – fel fogja lobbantani Szeretetem tüzét a lelkükben.

Ez az Én utolsó küldetésem a földön, amely során a Szentháromságtól Szent Üzenetek adatnak a világnak.

A Szentlélek jelen van ezekben az isteni eredetű Szavakban (Üzenetekben). Ezek a ti eledeletek, hogy táplálják lelketeket, segítvén benneteket felkészülni a küzdelemre.

Hallgassatok Isten Szent Szavára. Vegyétek, osszátok meg, és egyesítsétek Isten valamennyi gyermekét, hogy készen álljanak a küzdelemre.

Hozzátok Nagy Irgalmamhoz valamennyi felebarátotokat, különösen azokat, akik viaskodnak azzal, hogy higgyenek Istenben.

Szívem repes az irántuk érzett szeretettől. Ők mindannyian Isten gyermekei.

Szükségem van a lelkükre, hogy gondoskodni tudjak jövőjükről, hogy örök életük és örök boldogságuk legyen.

Nem tudom elviselni a gondolatát annak, hogy mi fog történni velük, ha nem tudom őket megmenteni.

Leányom, habár isteni Irgalmasságom meg fogja menteni az emberiség nagy részét, szükségem van rád, valamint Követőimre, Felszentelt Szolgáimra és a hétköznapi emberekre, hogy vessétek ki a hálót, és leljetek fel minden szegény, boldogtalan és összezavarodott embert, akiknek szükségük van Isten Szeretetére.

A halászhoz hasonlóan, vessétek ki Szeretetem hálóját szerte e világon, és ott, ahol Istent teljes mértékben elutasítják, megvetik, és különösképpen gyűlölik.

Aztán menjetek, és leljétek fel Isten drága fiatal gyermekeit, akik nem tudnak semmit a Kereszténységről, jóllehet úgynevezett Keresztény országokban élnek.

Menjetek el egészen Oroszországig, Kínáig, valamint azokba az országokba, ahol Istent nem tisztelik, és fogjatok lelkeket.

Tápláljátok őket Üzeneteimmel. Nem számít, hogyan közlitek, de úgy tegyétek, hogy ne tűnjön prédikálásnak.

Csalogassátok őket azzal, ami érdekelheti őket. Mindenfajta modern kommunikációs eszközt használjatok fel erre. Szükségem van rájuk, gyorsan. Én most számítok arra, hogy Szavamat (Üzenetem) valamennyi Követőm terjeszti.

Vezetni foglak benneteket.

Tudni fogjátok a szívetekben, hogy mit tegyetek. Ezzel, az Imahadjárat különleges imájával, kérjétek Segítségemet, hogy erősítselek meg benneteket.

Imahadjárat (72) A Tanítvány Imája

„Drága Jézusom, készen állok terjeszteni Szent Szavadat.

Add meg nekem a bátorságot, az erőt és a tudást az igazság hirdetéséhez, hogy minél több lelket tudjak Hozzád vinni.

Fogadj engem a Te Szent Szívedbe, és boríts be engem a Te Drága Véreddel, hogy elteljek a kegyelmekkel, hogy terjesszem a megtérést Isten valamennyi – a világ minden táján lévő, bármilyen vallású – gyermekének megmeneküléséért, üdvösségéért.

Mindörökké bízom Benned.

A Te szeretett tanítványod. Ámen.”

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 augusztusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Amikor ezek a lelkek ilyen gyűlölettel támadják Szent Szavamat (Üzenetemet), ez egy jel a sátán részéről annak megerősítésére, hogy ezek az üzenetek hitelesek

11 aug

2012. augusztus 6. hétfő; 18.06

Drága, szeretett leányom, sok hűséges Követőm van, akik egy hadjáratot terveznek, hogy megsemmisítsék ezt a küldetést.

Azok, akik úgy vélik, hogy nem a Keresztények, illetve nem az ateisták lesznek, akik majd kritizálni fogják az Én Szavamat ezen üzenetekben, nekik tudniuk kell a következőt.

Azok fognak a legjobban megbántani Engem, akik nyíltan hirdetik Irántam, az ő Jézusuk iránti hitüket.

Őket elhomályosítja majd a hazugságok királyának megtévesztése, aki sok bukott angyalt küldött az ilyen lelkekhez. Nem elégszenek meg Szent Üzeneteim elutasításával, ők Papjaim közül annyi támogatást gyűjtenek majd össze, amennyit csak tudnak, hogy próbálják meghiúsítani ezt a küldetést.

Az ilyen lelkek sosem állnak meg, hogy megkérdezzék maguktól, hogy miért is teszik ezt. Miért éreznek ekkora gyűlöletet irántad, Leányom. Miért zavarja őket annyira az Én Szent Szavam (Üzenetem).

Amikor ezek a lelkek ilyen gyűlölettel támadják Szent Szavamat (Üzenetemet), ez egy jel a sátán részéről annak megerősítésére, hogy ezek az üzenetek hitelesek. Mert amikor ilyen erős ellenállás mutatkozik, és amikor a szentéletű emberek késztetést éreznek az olyan Isteni üzenetek megtámadására, mint amilyenek ezek is például, akkor biztosak lehettek abban, hogy azok Istentől valók.

Amikor elutasítják Szavamat (Üzenetemet), ez annyira elkeserít Engem, hogy szomorúan sírok, amikor nem ismernek fel Engem. De ez rendben van. Idővel tudni fogják az Igazságot.

Amikor arra készülnek, hogy szándékosan eltávolítsák a lelkeket Irgalmamtól, akkor ők nagyon megbántanak Engem.

Ha ők felelősek azon lelkekért, akik elutasítják az üdvösséget, akkor ők meg lesznek büntetve.

Az egyik nyomorúságos büntetésük az lesz, amikor megpróbálják megvédeni tetteiket, akár csak egyetlen lélek elvesztését is.

Tetteik következménye az lehet, hogy egy lélek, aki egyébként megtért volna, lehet, hogy a pokol tüzében szenvedi el a végső üldöztetést.

Amikor próbálják akadályozni Isten Szavát, akkor az ő korábbi jó cselekedeteik hiábavalóvá válnak. Mert mennyire jók ők, ha a nemes cselekedeteiket, kioltják az Isten iránti gyűlölet cselekedeteivel?

Nekik Én azt mondom. Nehéz lesz számotokra az a nap, amikor Elém járultok, hogy elszámoljatok az ilyen alantas lelkületű cselekedeteitekkel. Nemcsak magatokért kell felelnetek, de azokért a hazugságokért is, amelyeket Rólam, az Én Szent Szavamról (Üzenetemről) terjesztetek mások felé.

Talán a Szent Szavamtól (Üzenetemtől) való félelmetek az, ami ilyen gonoszságra vezet benneteket? A félelem a sátántól ered. A gőg is a sátántól ered. Nem gondoljátok, hogy a Szentírásomban való, oly nagynak vélt jártasságotok az, ami arra a megállapításra vezet benneteket, hogy többet tudtok, mint amennyit valójában?

Hibákat találtok Szent Szavamban (Üzenetemben), épp úgy, ahogyan a Farizeusok is. Ha ezt teszitek, azzal azt mondjátok, hogy ti többet tudtok az Igazságról, mint Isten.

Ne feledjétek, hogy minél inkább terjesztitek a hazugságokat Szent Szavamról (Üzenetemről), annál inkább vétkeztek Isten Szava ellen. Ez, az Úr prófétája elleni bűn egyike az Atyám által leginkább elítélt bűnöknek.

Mindazok meg lettek büntetve, akik vétkeztek az Úr prófétái ellen. Mert amikor ők megpróbálják megakadályozni Isten Szavát, amely a világnak a lelkek megmentésre adatik, azzal ők a lelkek üdvözülését akadályozzák meg.

Ezért lesújtok majd rájuk, mert semmi sem állíthatja meg az Isten Szavát, hogy az eljusson az Ő drága gyermekeihez.

Jézusotok

 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 augusztusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Ha hisztek a sátán létezésében, akkor tudnotok kell, hogy mindazt, ami a világban igazságtalan és gonosz, azt ő okozza

09 aug

2012. augusztus 5. vasárnap; 17.40

Drága, szeretett leányom, Szólítok mindenkit, fiatalokat és öregeket, akik Istenbe vetett hitüket illetően bizonytalanok.

Azokhoz szólok közületek, akik hisznek Bennem, de akik nem beszélgetnek Velem, vagy nem veszik magukhoz a Szentségeket, vagy akik nem látogatják templomaikat, hogy Engem tiszteljenek.

Szeretlek benneteket. Soha nem foglak elhagyni benneteket, és hamarosan egy különleges Ajándékot kaptok majd.

Megtapasztaljátok, hogy milyen is az, mikor majd Elém járultok az Ítélet Napján. Akkor majd elfelejtitek a kétségeiteket.

Sokan közületek, hitetlenségetek ellenére, sokféleképpen tiszteltek Engem, de ez nem tudatosul bennetek.

Ti a mindennapi életetekben szeretetet, aggodalmat éreztek, és együttérzéssel vagytok mások iránt.

Késztetést éreztek arra, hogy harcoljatok az igazságtalanság ellen, és elutasítjátok, ha gonosz tetteknek vagytok tanúi, melyeket mások követnek el azok ellen, akik kevésbé „szerencsések”, mint ők maguk.

Ti szeretetet mutattok mások iránt, és gondoskodtok azokról, akiknek szükségük van a segítségetekre.

Gyűlöltök kihasználni másokat, és érzékenyek vagytok azok szükségleteire, akik szenvednek ebben az életben.

Szeretetet éreztek a családotok iránt.

Nevettek és örültök, ha barátokkal vagytok, és óriási szeretetet és barátságot éreztek a szívetekhez közelállók iránt.

Ha megházasodtok, elsöprő szeretetet éreztek házastársatok iránt. Majd, amikor már gyermekeitek vannak, a szeretet, melyet éreztek, felülmúl mindent, amit valaha is el tudtatok képzelni.

A bűntudat és lelkifurdalás könnyeit ontjátok, ha és amikor valakit megbántotok. Megbocsátotok másoknak, ha ők megbántanak, megsértenek benneteket, vagy kárt okoznak nektek.

Mit gondoltok, honnan jön ez a szeretet, és ezek az érzések? Hát nem tudjátok, hogy ezek csak Istentől jöhetnek?

A szeretetet nehéz megmagyarázni. Nehéz elemezni, és a tudomány által sosem bizonyítható, mivel ez egy Ajándék Istentől.

A gyűlölet viszont a sötét oldaltól való.

A sátán, sok ember számára lehet, hogy nem tűnik valósnak, de ő létezik.

Sokan közületek nem hisznek a gonoszban, vagy a gonosz lelkek létezésében, mert ők óvatosak, hogy nehogy felfedjék magukat.

Ha hisztek a sátán létezésében, akkor tudnotok kell, hogy mindazt, ami a világban igazságtalan és gonosz, azt ő okozza.

Ő a hazugságok királya, és neki megvan a hatalma, hogy vakká tegyen benneteket létezésetek igazságával szemben.

Vakságotok miatt Irgalmasságom most hamarosan beborítja a világot, bebizonyítván nektek, hogy Én létezem.

Álljatok készen arra a napra, mert az hamarosan bekövetkezik.

Amikor látni fogjátok a jeleket az égen, és tanúi lesztek az összeütközésnek, a zajnak és a föld rengésének, tudnotok kell, hogy Én jöttem el, hogy felébresszelek benneteket.

Amikor ez történik, könyörögve kérlek benneteket, hogy forduljatok Hozzám akkor, mert be akarlak tölteni benneteket Szeretetemmel, hogy szeretetet és örömet hozhassak szívetekbe.

Mikor Irgalmasságom leszáll rátok, akkor végre békére leltek.

Szeretlek benneteket, és sosem foglak elhagyni titeket.

Várom válaszotokat, mikor ez a nagy nap eljön.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 augusztusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Amikor ők szándékosan rávették a hazugokat, hogy tagadják Feltámadásomat, a Farizeusok megvonták a Zsidók nemzedékeitől az Igazsághoz való jogukat.

08 aug

2012. augusztus 4. szombat, 10.35

Drága, szeretett leányom, az emberiségnek meg kell értenie az emberi természet gyengeségét, mielőtt ők igazán Isten karjaira tudnák bízni magukat.

Ti, akik hűségesek vagytok, a hitetek és Irántam – Megváltótok iránti – szeretetetek nagy örömet szerez Nekem.

De amikor azt mondjátok, hogy szerettek Engem, ez nagy felelősséget von maga után.

Sose feledkezzetek meg természetetek gyengeségéről – habár ez nem a ti hibátok, hiszen eredendő bűnnel születtetek –, mely révén vétkezhettek akkor, amikor a legkevésbé számítotok rá.

Amikor azok lelke – akik azt mondják, hogy szeretnek Engem – eléri azt a szintet, hogy az Irántam való szeretet felemésztette őket, akkor nekik óvatosnak kell lenniük. Ettől néha felmagasztaltnak érzik magukat a Szememben, ami igaz is, mert azok.

De ekkor jön a kísértés, hogy másokat kevésbé hízelgő megvilágításban lássanak.

Abba a kísértésbe eshetnek, hogy ne csak részvétet érezzenek a sötétségben lévő vagy összezavarodott szegény lelkek iránt, hanem még le is nézzék őket.

Néha az erős hitük és a szentírásismeretük a biztonság hamis érzetét kelti bennük.

Azt hiszik, minden tudnak az Egyház, Egyházam, azaz földi Testem tanításairól.

Ez történt a farizeusokkal is.

Azt gondolták, hogy mindent tudnak Isten Törvényeiről, Isten Szeretetéről.

Viszont nem értették meg a Messiás eljövetelét oly világosan megjövendölő próféciákat. Ez azt jelentette, hogy ők elutasították Krisztust, az Élő Isten Fiát, amikor Ő eljött ígérete szerint.

Az a kegyetlenség, amit Felém, Jézus Krisztus, az Emberfia felé mutattak, az teljesen ellentétes volt azzal a szeretettel, amit állításuk szerint az Isten iránt éreztek.

Ha valóban szerették volna Istent, akkor Isten egyetlen gyermekével sem bántak volna soha úgy, ahogy bántak.

Elméjüket elzárták a próféták által a világnak adatott próféciák elől, melyek az Igazságot hirdették.

Az Igazság az, hogy minden prófécia be fog teljesedni Isten ígérete szerint.

Ők elutasították a Messiást, aki megígérte, hogy jövőbeni üdvösséget szerez az egész emberiség számára.

Viszont hazugságaik révén – amikor ők szándékosan rávették a hazugokat, hogy tagadják Feltámadásomat – a Farizeusok megvonták a Zsidók nemzedékeitől az Igazsághoz való jogukat.

Kereszthalálom nem volt nekik elég. Azt akarták, hogy a továbbiakban nyoma se maradjon annak, hogy Én, a világ Megváltója léteztem.

Majd visszatértek, és Isten gyermekeit egy hamis hit felé vezették, amelyben az Igazság hazugság lett.

Ne feledjétek, az Istentől eredő próféciák mindig beteljesednek.

Második Eljövetelem most hamarosan beteljesedik. Ez alkalommal a Keresztény Egyház vezetői ugyanúgy el fognak utasítani Engem, ahogy a Farizeusok tették.

Ők gyötörni fognak Engem, Prófétáimat, Népemet és mindenkit, aki terjeszteni meri az Igazságot Eljövetelemről.

Ezúttal ne utasítsatok el Engem.

Tárjátok ki szíveteket.

Figyelmesen hallgassatok meg Engem, amint felkészítelek benneteket a világ megmenekülésének, üdvösségének végső fejezetére.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 augusztusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A szakadároknak a Katolikus Egyházban: Ha megszentségtelenítitek Egyházam Törvényeit, meg lesztek büntetve.

06 aug

2012. augusztus 3. péntek, 16.45

Drága, szeretett leányom, a föld hamarosan meg fog remegni, amint Atyám haragja rázúdul azon nemzetekre, akik ellenszegülnek Atyám Törvényeinek.

Nem fog irgalom mutatkozni, mivel Atyám türelme a végletekig próbára van téve.

Az ő bűneik, többek között az abortusz, a gyilkosság, azon törvények, melyek megpróbálják aláásni a Kereszténységet, az azonos neműek közötti házasság, és a hamis istenek imádása.

Aztán ott vannak a szakadárok, Egyházamon belül, akik azzal fenyegetnek, hogy megtagadnak Engem.

Amikor ők megpróbálják távol tartani magukat Egyházamtól, és megpróbálnak új törvényeket alkotni, dacolva Szent Akaratommal, ezzel ők megtagadnak Engem.

Hűtlenségük miatt Én most száműzöm őket. A gőgön, a bujaságon és a világi törekvésen alapuló, új törvények bevezetésére irányuló kísérleteik nem lesznek eltűrve.

Azt gondolták, hogy majd hagyják nekik, hogy eltávolítsák Isten gyermekeit földi Egyházamtól, és majd elkerülik Atyám Kezét?

Azt gondolták, hogy ők Isten Törvényei fölött állnak?

Ők nem szeretik Istent, csak saját magukat.

Az alázat hiányából fakadó, a Katolikus Egyház Törvényeinek nyilvános – általuk történő – elutasítása undort kelt Bennem.

Szégyenteljes igényeik – amikor is próbálják Egyházamat, az Engem sértő törvények elfogadására kényszeríteni – oda vezettek, hogy a sötétségbe vetették saját magukat.

Az ő vallási fogadalmuk semmitmondóvá vált.

Egyházam iránti hűség- és engedelmességi fogadalmukat megszegték.

Amíg meg nem bánják bűneiket, és vissza nem térnek Testemhez, azaz földi Egyházamhoz, nekik nincs joguk Egyházam szolgáinak nevezni magukat.

Figyelmeztetve lettetek. A pusztába foglak száműzni benneteket.

Ha megszentségtelenítitek Egyházam Törvényeit, meg lesztek büntetve.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 augusztusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Isten, az Atya: Ahogyan Fiamat keresztre feszítették, ugyanúgy fogják az Ő földi Egyházát is keresztre feszíteni.

06 aug

2012. augusztus 2. csütörtök; 22.06

Legdrágább leányom, Fiam földi Egyházának megpróbáltatása már elkezdődött.

A sanyargatás, az üldöztetés hamarosan elkezdődik.

Ahogyan Fiamat keresztre feszítették, ugyanúgy fogják az Ő földi Egyházát is keresztre feszíteni.

A megpróbáltatás most zajlik.

Fiam elküldetett, hogy megmentse az emberiséget a pokol tüzétől.

Az Ő Kereszthalála, egy szörnyű, kegyetlen rémtett, melyet Én engedtem meg, mintegy eszközként, jövőt ajánlva ezzel Gyermekeimnek.

Fiam Teste az Ő földi Egyházává vált. Az Ő papjai és felszentelt szolgái vették át Apostolainak helyét.

A történelem meg fog ismétlődni most, amint Ő újra visszatér, hogy megmentse az emberiséget, és visszaszerezze az Én drága gyermekeimet, hogy beléphessenek Paradicsomomba.

Fiam az Igazságot hirdette, és sok embert gyűjtött egybe, akik követték az Ő tanításait, akik nem vonták kétségbe az Ő Szavát.

Majd elárulták Őt a Hozzá közel állók, és az Iránta elkötelezettek, a saját környezetéből.

Az Ő Egyházát, a Katolikus Egyházat is elárulták, a saját folyosóin belül.

A sátán általi kísértés hozta ezt magával, és egy nagy gonoszság volt felelős Fiam haláláért.

Mai Egyházának bukása egy ideje megkezdődött. Mint Fiammal történt, az Általam lefektetett Szent Igéhez hű követők közül sokan elhagyták Őt.

Majd megkezdődött a megpróbáltatás, ahol Fiamat eretnekséggel vádolták. Fiam földi Egyháza is ugyanezt a sorsot szenvedte el.

Sok hű követő hagyta el az Egyházat a köztük lévő gonoszok miatt, akik súlyos bűntetteket követtek el az emberiség ellen.

Viszont ezzel együtt ők elhagyták Fiamat is, és eldobták Tanításait.

Fiam földi Egyházának megpróbáltatása némává teszi annak papjait, amikor Fiam tanításainak megvédéséről van szó.

Ők – a soraikban lévők bűnei miatt – félnek attól, hogy megtámadják azokat, akik Fiamat megtagadják.

Fiam Egyháza a legnagyobb megpróbáltatással néz szembe most, amilyet még nem látott a világ Szeretett Fiam Keresztre feszítése óta.

Az Ő Egyházát könyörtelenül gúnyolják, nemcsak a külső, de a belső ellenségei is.

A Töviskoszorú most Fiam Egyházának Fejére fog kerülni, és kevés követője fog mellette kiállni.

Mint Fiam apostolai, akik János kivételével elhagyták Őt megpróbáltatása és kivégzése közepette, éppúgy el fogják hagyni a Vatikánban lévő magas rangúak is Szent Helytartómat.

A Katolikus Egyház fejeként, önhibáján kívül, Ő kénytelen lesz a kegyvesztettség szörnyű útját bejárni.

Miközben őt ostorozzák, gúnyolják és bolondnak állítják majd be, nem ő lesz az, akin ki fogják tölteni a haragjukat.   Ez a harag az Egyház, a Keresztény Egyház Igazsága ellen irányul majd, mely Fiam Áldozathozatala miatt alakult ki, és emiatt fogják gyűlöletüket ontani rá.

A kereszténységet végkimerüléséig fogják ostorozni, sanyargatni, minden oldalról, minden nemzetben, minden helyen, ahol Istent imádják.

Úgy fogják a kereszténységet a Kálváriára vivő úton vezetni, mint ahogy Fiamat vezették, megkötözve, kötelekkel rögzítve, biztosítva, hogy lehetetlen legyen elkerülnie a kínt.

Majd, ahogy a kereszténység kapaszkodik fel a hegyre, kövekkel dobálják majd, megköpködik és kigúnyolják egész úton felfelé.

Majd a Keresztre szegezik.

Csekély együttérzést mutatnak majd a kereszténység felé azok, akik az Egyházat hibáztatják az ártatlanokkal szembeni bűneiért, miközben ők az Egyház Fejét, Fiamat ítélik majd el ezzel.

Őt fogják okolni mások bűneiért, melyeket a sátán általi kísértés okozott.

Amikor Fiam Egyházát majd a Keresztre szegezték, őrök százait fogják küldeni, csakúgy, mint a hatszáz katonát egykoron, akik a Kálvárián álltak őrt, biztosítván, hogy Testének egyetlen porcikája se kerülje el a büntetést.

Egyházának egyetlen – eziránt való hűségét hirdető – szolgája sem kerülheti majd el.

Amikor az Egyházat már keresztre feszítették, ők gondoskodni fognak arról, hogy az Egyház az utolsó leheletéig sóvárogjon az élelemért és a vízért.

Tanítványait, éppúgy, mint Fiam apostolainak esetében, sehol sem lehet majd látni.

Ők elrejtőznek majd, a megtorlástól való félelmükben.

Utolsó lélegzete abban fog megnyilvánulni, hogy minden elnémul, egészen addig, amíg azoknak az éljenzése, akik az Egyházat keresztre feszítették, süketté nem teszik majd az egész világot a hamis tanaikkal.

Az egyház új vezetőjének, a csalónak, a Hamis Prófétának a hangja fog harsogni.

Mindenki hálával és megkönnyebbüléssel borul majd le Előttem, a Magasságos Isten előtt. Mert ez egy új kezdetnek fog tűnni.

Ekkor Fiam Jelenléte már nem fogja többé az oltárokat ékesíteni abban az egyházban, mert az nem lehetséges.

Ekkor fog Kezem, fenyítésként, lesújtani a büntetéssel.

Ekkor fog az Armageddoni Csata megkezdődni.

Ekkor fogok Én – Fiam által – eljönni, hogy megmentsem a lelkeket.

Ne utasítsátok el ezt a próféciát.

Ne rejtőzzetek hamis biztonságok mögé, mert ennek a napnak el kell jönnie.

Fiam Egyházának Keresztre feszítése be kell, hogy következzen, a Végső Szövetség miatt.

De aztán az Egyház Dicsőséges Feltámadása, az Új Jeruzsálem, felszárít majd minden könnyet, eltöröl majd minden szenvedést, és azt követően eljön az Új Korszak.

Mindig bízzatok Fiamban.

Soha ne féljetek, mert Én vagyok a ti Atyátok, és el fogok jönni, hogy megújítsam a világot, és egybegyűjtsem minden Gyermekemet, abban a végső csodában, mely Dániel Könyvében lett megjövendölve.

Az Igazság Könyve most feltárásra került számotokra, gyermekek, az ígéretekhez híven.

Ne utasítsátok el Isteni beavatkozásomat, mert Én az Igazságot szólom.

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 augusztusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Szűz Mária: Kérem Isten minden Gyermekét, hogy szenteljék augusztus havát ismét a lelkek megmentésének.

05 aug

2012. augusztus 1. szerda; 16.45

Gyermekem, sok változásnak lesz hamarosan tanúja a világ, amelynek nagy részét már feltártam neked a múltban.

Sok lesz a pusztítás, sok a nyugtalanság és a büntetés, melyek mindegyike az emberiség bűne miatt következik majd be.

Kérem Isten minden Gyermekét, hogy szenteljék augusztus havát ismét a lelkek megmentésének.

A következőt kell tennetek. Menjetek Szentmisére minden nap, és vegyétek magatokhoz a Szent Eucharisztiát (járuljatok Szentáldozáshoz).

Aztán minden nap, 15.00 órakor, imádkozzátok az Isteni Irgalmasság Rózsafüzérét.

Azok, akik megtehetik, böjtöljenek hetente egy napot.

Gyermekeimet megrázkódtatásként fogják érni ezek az eljövendő változások, de sosem szabad félnetek Atyám Kezétől, ha hűek vagytok Szeretett Fiának, Jézus Krisztusnak a tanításaihoz.

Kérlek, tartsátok otthonotokban a közeletekben az Élő Isten Pecsétjét az elkövetkezendő hónapokban, mert sok minden fog kibontakozni.

Fiam, Jézus Krisztus Testét, mely földi Egyházában van jelen, megszentségtelenítik és borzasztóan fog szenvedni.

A Fiam Egyházának megdöntését célzó tervek közül sok van folyamatban, és hamarosan Fiam Egyháza össze fog omlani.

További megjövendölt események fognak most napvilágot látni ökológiai katasztrófák által, amint Atyám Keze le fog sújtani, büntetvén azokat a nemzeteket, amelyeknek bűnös törvényei a továbbiakban már nem lesznek a megengedettek.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok most azokért a lelkekért, akik lehet, hogy szenvednek ezen események során.

Használjátok fel ezt a hónapot, hogy imádkoztok mindazokért a lelkekért, akik lehet, hogy meghalnak a háborúkban, a földrengésekben, vagy az eljövendő Gyónás, azaz a Nagyfigyelmeztetés során.

Szívem összefonódik veletek, gyermekek, és nekünk együtt állhatatosan kell munkálkodnunk a lelkek megmentésén.

A lelkek megmeneküléséért, üdvösségéért imádkozva, Atyám Szent Akaratának beteljesítését visszük végbe.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 augusztusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Imahadjárat (71) Ments meg minket az üldöztetéstől

04 aug

2012. július 31. kedd, 20.00

Engedjétek, hogy kiemeljelek benneteket minden veszedelemből, hogy biztonságos távolságban legyetek az Antikrisztustól

Imádkozzátok ezen, az Imahadjárat (71)-es imáját: Ments meg minket az üldöztetéstől

„Ó, Jézusom, mentsd meg Isten gyermekeit az Antikrisztustól.

Oltalmazz meg minket a világ irányítását célzó tervektől.

Uram, ments meg minket az üldöztetéstől.

Oltalmazd meg a sötét lelkeket az Antikrisztustól, hogy megmenthetővé váljanak a Te Szemedben.

Segíts bennünket gyengeségünkben.

Erősíts meg bennünket lélekben, hogy felemelkedjünk, és vezessük egymást, amint a te Hadseregedben menetelünk a Paradicsom Kapui felé.

Szükségem van Rád, Drága Jézusom.

Szeretlek Téged, Drága Jézusom.

Dicsőítem Jelenlétedet a földön.

Őrizkedem a sötétségtől.

Imádlak Téged, és átadom magamat, testben és lélekben, hogy Te fel tudd tárni nekem Jelenléted Igazságát, hogy mindenkoron bízzam majd Irgalmadban.

Ámen.”

Menjetek most, és készítsétek fel lelketeket, hogy erősek és Hozzám hűségesek maradjatok, amint Én az Örök Élet felé vezetlek benneteket.

Jézusotok

 

Kapcsolódó link: 

Teljes üzenet - Engedjétek, hogy kiemeljelek benneteket minden veszedelemből, hogy biztonságos távolságban legyetek az Antikrisztustól

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat