RSS
 

Ha gonosznak nyilvánítjátok a Szentlélek Hangját, akkor nagyfokú istenkáromlásban vagytok vétkesek

13 aug

2012. augusztus 8. szerda; 23.20

Drága, szeretett leányom, hadd magyarázzam el, mit is értek azalatt, hogy Isten Szava (Igéje), amikor az emberek megkérdezik.

Az Isten Szava (Igéje), ahogyan azt a Szent Biblia – mind az Ószövetség, mind pedig az Újszövetség – tartalmazza, az Isten Szava (Igéje), az Igazság, mely a világnak adatik ezen üzeneteken keresztül, a Szentlélek Ajándéka által.

Ezeket az üzeneteket a Szentháromság adja, és a maguk nemében az egyetlenek, amelyek valaha is az emberiségnek adattak egy prófétán keresztül.

Ennek az az oka, hogy ez az utolsó küldetés, az Isteni kommunikáció és beavatkozás végső formája, amely a világnak – Második Eljövetelem miatt – bemutatásra kerül.

Soha ne avatkozzatok a Szentlélek hatalmába, mert ez nagyon súlyos bűn.

Ezekben az üzenetekben a Szentlélek Hangja árad ki, hogy megmentse az emberiséget az örök kárhozattól.

Lehet, hogy elutasítotok Engem, a ti Jézusotokat, vagy a Szeretett Édesanyám által adott Isteni üzeneteket, és megbocsátást nyertek.

Mert mindannyiatoknak joga van hozzá, hogy az ilyen Szent Üzeneteket diszkriminálja, a nektek ajándékozott szabad akarat miatt.

Ugyanakkor, amikor ti elutasítjátok a Szentlelket, és nyilvánosan káromoltok ellene, az egy örök bűn, és csak egy – Isten, az Atya által szentesített – csoda mentheti meg a lelketeket.*

Hallgassatok, ha kétségeitek vannak a világnak adott, bármilyen isteni üzenetet illetően, és imádkozzatok a látnokért. Imádkozzatok, és gyakoroljátok hiteteket, és saját módotokon folytassátok Isten tisztelését. Nagyon fontos, hogy ezt tegyétek.

Ha gonosznak nyilvánítjátok a Szentlélek Hangját, akkor oly nagyfokú istenkáromlásban vagytok vétkesek, hogy az egy megbocsáthatatlan bűnnek tekintendő.

Istent kell kérnetek, hogy most bocsásson meg nektek, mert ha továbbra is szándékos hadjáratot folytattok a Szentlélek Hangjának, a Szentháromság Hangjának megakadályozására, és hogy gonosz léleknek nyilvánítsátok azt, akkor nem kaptok, és nem is kaphattok megbocsátást, mert ez egy halálos bűn.

Sok jó szándékú Keresztény szedi ízekre ezt a munkát. Ők azt mondják, hogy az üzenetek nem egyeznek a Szentírással.

Ha ők ezt mondják, akkor ők nem ismerik az Igazságot, amelyet a Szent Biblia tartalmaz.

Ők vagy az azoktól hallott mendemondák alapján támadják ezeket az üzeneteket, akik azt állítják, hogy ismerik az Igazságot, vagy az Igazságnak – az önmaguk általi – téves értelmezése alapján nyilvánítják azokat hamisnak.

Ami még rosszabb, hogy ők elferdítik, az igazságot, és ezeket az üzeneteket összehasonlítják a Szent Biblia új és nevetséges értelmezéseivel.

Figyeljetek most Rám, a ti Jézusotokra, amint a következőt mondom nektek.

A főpapok az Én időmben a földön, megpróbálták elferdíteni az Isten Törvényeinek Igazságát, hogy igazolják az Ellenem irányuló elutasításukat.

Hazugságokat használtak fel, hogy megakadályozzák az embereket abban, hogy hallgassanak Szavamra (Hangomra).

Hazugnak nyilvánítottak Engem, egy hamis prófétának, és eretnekséggel vádoltak Engem.

Azt mondták, hogy Én az Egyház Törvényeit káromlom, és hogy megszegtem a Szombatot, a Sábátot (Sabbath-ot) ** azáltal, hogy a Húsvéti Lakomát egy másik – az általuk helyesnek ítélt naptól eltérő – napon tartottam meg.

Ők nemcsak félreértettek Engem, hanem nyíltan el is utasítottak, mert ők nem voltak készek üdvözölni az Igaz Messiást abban az időben.

Ők még nem álltak készen.

Sosem gondolták volna, hogy tanúi lehetnek az Igaz Messiás eljövetelének, saját életük során.

Ők annyira beburkolóztak a szertartásaikba, a hierarchikus előírásaikba – melyek akkoriban felmagasztalták az ő vezetőiket, és piedesztálra állították őket, az egyházuk valódi királyaiként -, hogy nem maradt hely a szívükben Számomra, az Emberiség Megváltója számára.

Ugyanez fog történni ismét, míg Én Második Eljövetelemre készítem fel a világot.

A Farizeusok nem tudták megérteni az alázat fontosságát.

Ők nem tudták elfogadni, ahogyan Isten működik a tekintetben, hogy Ő nem a hatalommal bírókat, vagy a legtapasztaltabb vallási vezetőket emeli fel Egyházában, hogy feltárják az Ő terveit, vagy, hogy figyelmeztessék az Ő gyermekeit.

Isten a tudatlanokat választja ki, az alázatosakat és nagylelkűeket, hogy az Ő figyelmeztetéseit továbbítsák az emberiségnek.

Ő kiemelte a gyengéket, és a magasba emeli őket, a szenvedések által, hogy tisztaszívűekké váljanak, hogy Ő irányítani tudja a velük való Kommunikációját. Ily módon, a próféta részéről való emberi gőg, nem valószínű, hogy összezavarná az Igazságot.

Ők elutasítják Keresztelő Jánost, és meggyilkolták őt. Ők meggyilkolták az ősi prófétákat. Ők kínozták, gyötörték a választott lelkeket, akiken keresztül Isten kommunikált.

Ti, a mai világotokban, gondoljátok, hogy ez másként lesz?

Hűséges Követőim, és azok, akik szakértőnek vallják magukat az Én Keresztény vagy más – Örök Atyámban hívő – egyházaimban, ti el fogjátok fogadni az Isten Szavát ma?

Nem. Pontosan ugyanazt fogjátok tenni a prófétákkal, az igaz prófétákkal, amit a kezdetektől tettek velük. Rágalmazni és becsmérelni fogjátok őket, Atyám nevében.

De ne feledjétek a következőt. Amikor majd az Igazság feltárul előttetek, nem lesz visszaút, ha vétkesnek találtattok egy örök bűnben. Ami nem más, mint a Szentlélek elleni káromlás.

Káromolhattok Engem, Jézus Krisztust, megbocsátást fogtok nyerni.

Ha elutasítjátok a prófécia ajándékát, akkor is megbocsátást fogtok nyerni.

De ha akadályozzátok az üdvösség végső tervét, azáltal, hogy nyíltan gúnyolódtok, és híveket toboroztok Egyházamból, annak következetes hirdetésére, hogy a Szentlélek Hangja hamis és gonosz, akkor az örök kárhozatot fogjátok elszenvedni.

Jézusotok

 

*Magyar Katolikus Lexikon > Szentlélek elleni bűnök
Szentlélek elleni bűnök1. tág értelemben kifejezett szembefordulások a Szentlélek megszentelő, bűnöktől visszatartó, azokból kiemelni akaró tevékenységével. Isten irgalmasságának nincsenek határai, de aki szándékosan megtagadja, hogy a bűnbánatban elfogadja, az visszautasítja bűnei bocsánatát és a Szentlélek által fölajánlott üdvösséget (II. János Pál p.: Dominum et vivificantem 46.). Ilyen megkeményedés elvezethet a végső bánattalansághoz (→megátalkodottság) és az örök →kárhozathoz. – Petrus Lombardus óta hatot tartunk számon: vakmerőség, kétségbeesés, tusakodás a megismert igazság ellen, a kegyelem irigylése a felebaráttól, megátalkodás a bűnben, bánattalanság. - 2. szoros értelemben a Szentlélek káromlása. Amikor a hitetlen kortársak az ördögűzést, amit Jézus „Isten ujjával”, a Szenlélek erejével végzett, az ördöggel való együttműködésnek ítélték, mondta Jézus: „Aki a Szentlélek ellen káromkodik, nem nyer bocsánatot soha, bűne örökre megmarad” (Mk 3,29). 

** Sábát (Sabbath) – A pihenés napja
Mózes II. Könyve 20:8-11
Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt.Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat;10 De a hetedik nap az Úrnak a te Istenednek szombatja: semmi dolgot se tégy azon se magad, se fiad, se leányod, [se] szolgád, se szolgálóleányod, se barmod, se jövevényed, a ki a te kapuidon belõl van;11 Mert hat napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, a mi azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombat napját, és megszentelé azt.
E mondatokat a Tízparancsolatban olvashatjuk.
A sábát csakúgy, mint minden nap a zsidóságban, a megelőző nap estéjétől aznap estig tart. E nap lényege a pihenés, az Örökkévalóra való emlékezés és az Ő törvényeinek a tanulmányozása. A szombat minden szigorú előírása ezt a három célt szolgálja. 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 augusztusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Comments are closed.