RSS
 

Archive for június 12th, 2012

A Hamis Próféta nemcsak, hogy át fogja venni a hatalmat a Katolikus Egyház felett, de ő fog diktálni minden Keresztény Egyháznak

12 jún

2012. június 10. vasárnap, 15.30

Drága, szeretett leányom, kérem valamennyi Követőmet, hogy mutassanak bátorságot ebben az időben.

Ez nem az összeomlás és a sírás ideje. Ez az üdvösségetekért folytatott harc ideje.

Kérem valamennyi Keresztény Egyházat, Papságomat és mindazokat, akik életüket Nekem, az ő Jézusuknak szentelték, hogy hallják meg Kéréseimet.

Soha ne hagyjátok el Tanításaim igazságát.

Soha ne hagyjatok el Engem.

Soha ne hagyjátok el Egyházamat, mert Én vagyok az Egyház.

Soha ne hagyjátok el Testemet, mert Én vagyok az élet Kenyere.

Soha ne fogadjátok el a hazugságokat – amelyeket hamarosan elültetnek köztetek -, hogy kiszorítsák földi Egyházamat.

Itt az ideje a felkészülésnek.

Hamarosan arra fognak kényszeríteni benneteket, hogy elfogadjatok egy új, ember alkotta vallást.

Hamarosan arra kényszerítenek benneteket, hogy táplálékként olyasmit vegyetek magatokhoz, ami úgy tűnik, mintha a Szent Eucharisztia lenne, de az nem az Én Testem lesz.

Ez üressé és sivárrá fog válni, és nem eredményez igaz életet.

Az egy igaz Szent Eucharisztia  az,  amelyben Jelenlétem megnyilvánul a Szentmise – Áldozatban.

Soha ne térjetek el ettől, még akkor sem, ha erre kényszerítenek benneteket a pogányok, akik át fogják venni az uralmat Keresztény Egyházaim felett.

Ők megszentségtelenítik majd Egyházaimat, és puszta szórakozó- és társasági helyekké változtatják azokat.

Nektek mindig követnetek kell a lépéseket, amiket Én tanítottam Apostolaimnak az Utolsó Vacsorán.

Most gondoskodnotok kell arról, hogy minden a helyén legyen, mielőtt a támadás megkezdődik.

Mert hamarosan lehetetlennek fogjátok találni, hogy kövessetek egy hamis tant, melyet az előttetek álló förtelem ró ki rátok.

A Hamis Próféta nemcsak, hogy át fogja venni a hatalmat a Katolikus Egyház felett, de ő fog diktálni minden Keresztény Egyháznak, melyeket egyesíteni fog.

De az nem Én, Jézus Krisztus leszek, akire az Új Templom épül majd. Ez egy olyan templom lesz, mely a Szentszék helyettesítésére, a fenevad tiszteletére hivatott.

Figyeljetek most Szavamra (Üzenetemre), mert hamarosan meglátjátok az Igazságot.

Ti, akik elég bátrak vagytok szembeszállni a hitetek elleni üldöztetéssel, nektek most tervet kell készítenetek.

Ti, akiknek nincs erőtök az Antikrisztus és a hamis próféta uralma ellen harcolni, boruljatok térdre most, és könyörögjetek Hozzám segítségemért.

Vezetni foglak benneteket új Vezetőim által, akik közületek kerülnek ki, Két Tanúbizonyságomnak a vezetésével.

Henoch (Énok) és Illés, akik jelen vannak földi Keresztény Egyházaimban és Izrael Házában, hatással lesznek majd az Evangélium hirdetésére az egész világon hamarosan.

Semmi sem állíthatja majd meg az Igazság tanítását.

Ez az idő nehéz lesz, de keljetek fel, és kövessétek földi Hadseregemet, és több lélek menekül meg. Ne hagyjátok cserben a nyájat, melynek vezetését rátok Bíztam.

Ne féljetek, mert ha csak követitek az Örök Életre vezető Utamat, akkor már megmenekülhettek.

Ha a Hamis Próféta útját követitek, akkor nemcsak ti vesztek el Számomra, de ártatlan lelkeket is a pokol felé vezettek.

Legyetek bátrak, Felszentelt Szolgáim.

Fogadjátok el, hogy Visszatérésem ideje a küszöbön áll. Nincs elvesztegetnivaló időtök.

A ti Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júniusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Isten, az Atya: Meg fogom vívni az Armageddon Csatáját, a Mennyei Hierarchiával együtt

12 jún

2012. június 9. szombat; 15.45

Édes Leányom, bízz Bennem, a te Mennyei Atyádban, hogy meg fogok tenni mindent, ami Hatalmamban áll, a világban levő minden Gyermekem megmentéséért.

Bár Nekem tiszteletben kell tartanom az Általam adományozott szabad akarat ajándékát, mint a legnagyobb ajándékot, mely biztosítani hivatott, hogy az emberiség önszántából, és ne kényszerből szeressen Engem, mégis Én csodákat fogok tenni, hogy Gyermekeimet hazavezessem Magamhoz.

Az Igazságosság Isteneként sosem nézhetem el vagy fogadhatom el a gonoszságot, de Én meg fogok bocsátani mindazoknak, akik visszafordulnak Fiamhoz, és üdvösségüket keresik, mikor tudomásukra jut az Igazság Könyvének tartalma.

Meg fogom vívni az Armageddon Csatáját, a Mennyei Hierarchiával együtt, és Ígérem, hogy le fogom győzni az ellenséget, és a Lucifer kezétől eredő ördögöket.

A sátán ezeréves száműzetésének ideje közeledik, és jaj annak az embernek, aki nem tagadja meg őt, vagy az ő gonoszságát.

Mindenkinek bemutatásra kerül az Én Isteni Szeretetem és azon Óhajom, hogy csodálatos Királyságomat, az Én Paradicsomomat mindenkivel megosszam.

Prófétáim mindent meg fognak kísérelni, hogy őket Fiam karjaiba vezessék.

Gyermekeim, ne hagyjatok cserben Engem, a ti Szerető Atyátokat.

Gyertek, halljátok meg Hívásomat.

Ne utasítsátok el az örökségeteket.

Nektek, most az emberi faj megteremtése óta, a legnagyobb válsággal kell szembenéznetek, mert elérkezett az idő számotokra, hogy a végső döntést meghozzátok.

Biztosak lehettek abban, hogy a lelketek ellopása érdekében minden hazugságot, és minden kísértést be fognak vetni majd, hogy a sátán és ördögei karjaiban keressetek vigasztalást.

Csak azok lesznek elég erősek az ő hatalmuknak ellenállni, akik az imádkozáson és a szentségeken keresztül időt fordítanak Hitük megvédésére.

Ne feledjétek, hogy a sátán nem győzhet, mivel nincs meg a hatalma. Ő most mindenkit meg fog támadni, még a szent lelkeket is, hogy megtagadjanak Engem, és Szeretett Fiamat.

Mivel nem rendelkezik hatalommal, ezért ő a sötétség és zűrzavar szakadékába fog rántani benneteket, és áldozatául estek a megtévesztés szövevényes hálójának, melyből nem tudtok kigabalyodni.

Figyeljetek most Rám. A végső csata megkezdődött. Ne kövessétek el azt a hibát, hogy elutasítjátok ezt a Mennyből jövő hívást, mert az azt fogja jelenteni, hogy örökre elvesztek.

Ó, bár tanúi lennétek a lelkek tragédiájának, akik elutasítják majd az Üdvösség Kelyhét!

Ők majd tehetetlenül a pokol mélyére zuhannak a sátánnal együtt, ahonnan nincs visszaút.

Atyátokként Nekem rá kell mutatnom a veszélyekre, melyekkel szembekerültök.

Miért nem akartok meghallgatni?

Ha hisztek Bennem, akkor tudnotok kell, hogy elküldöm Prófétáimat, hogy figyelmeztessenek benneteket.

Hát nem tettem meg ezt korábban is? Ők vajon meghallgattak? Nem, sokan nem, és akkor a prófécia a hitetlen szemük előtt teljesedett be.

Most Én azért jövök, hogy bejelentsem, hogy Fiamnak, az Igaz Messiásnak újbóli eljövetelének ideje közel van.

A sátán tudja ezt. Az ő Irántam való gyűlölete oly hatalmas, hogy mindent meg fog tenni, hogy Gyermekeimet elragadja Tőlem.

Én vagyok a ti Istenetek, a kezdet és a vég.

Én teremtettem a világot a kezdetekben, és a világ- amint tudjátok – az Én Kezem által fog véget érni.

De azon szeretett Gyermekeimre, akik megtagadják a sátánt, azokra az új világ, az Új földi Paradicsom vár, annak teljes dicsőségében.

Ne fordítsatok hátat.

Ne engedjétek, hogy a téves emberi gondolkodás megakadályozzon benneteket és szeretteiteket abban, hogy belépjetek ebbe a csodálatos Paradicsomba, ahol semmiben sem fogtok hiányt szendvedni.

Válasszátok az Én szeretetteljes, örömteli és gyönyörűséges Paradicsomomat, egy különleges helyet, ahol testben, lélekben és szellemben tökéletes harmóniában fogtok élni.

Nincs romlottság. Nincs bűn. Csak szeretet, ahol Isteni Akaratommal egységben fogtok élni.

A ti Szerető Mennyei Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júniusi üzenetek, Maria Divine Mercy