RSS
 

Archive for június, 2012

Isten, az Atya: Felfedem az Új Égre és az Új Földre vonatkozó jövőbeli Terveimet

29 jún

2012. június 27. szerda; 20.00

Legdrágább leányom, ma felfedem minden Gyermekem számára az Új Égre és az Új Földre vonatkozó jövőbeli Terveimet.

Mikor az Új Ég és az Új Föld egy dicsőséges Paradicsommá egyesül, tizenkét nemzet lesz.

Ezek a nemzetek azon néhány nemzetből tevődnek majd össze a világból, amelyek hűséggel voltak Felém, Isten, az Atya felé, Fiam, Jézus Krisztus és az Isten Anyja, a Mennyek Királynője felé.

Azok, akik szétszóródtak, egybe lesznek gyűjtve, hogy egyként csatlakozzanak más nemzetekhez, egyesülve egy Szent Családként.

Akaratomat tisztelet övezi majd. Rendelkeztek majd mindannyian a szabad akarat ajándékával, de az összefonódik majd az Enyémmel. Majd csak akkor fog feltárulni a Paradicsom igazsága.

Az Én tizenkét nemzetemet a Jelenések Könyvében szereplő asszonyon lévő tizenkét csillag jelképezi.

Az asszony, az Isten Anyja, és ő viseli a tizenkét csillagot, melyek két dolgot jelképeznek.

A tizenkét apostolt, akik segítettek Fiamnak megalapítania Földi Egyházát.

A külön kiválasztott tizenkét nemzet fogja alkotni az egy igaz apostoli Egyházat az Új Földön, amikor az Ég és a Föld eggyé olvad az Én Új Dicsőséges Paradicsomomban.

Ez az a pillanat, melyre türelmesen várok.

Isteni Akaratom – mely megteremtette a Paradicsomot Ádám és Éva számára, és amely el lett taszítva a gonosz kísértése miatt – most beteljesedik majd, és a jelen idők Paradicsoma tökéletes lesz.

Fiam – az Emberiség Királya, a Világegyetem Királya – fog uralkodni Földi Új Paradicsomom felett.

Ő vezetőket fog kijelölni, az Isteni Akaratom szerint egyesült valamennyi nemzetből.

Az emberek ezen nemzetekből tisztelni fogják Fiamat az Őt megillető módon, azaz az egyetlen módon: békében és szeretetben egymás iránt.

Az Ő Áldott Édesanyja, az Üdvösség Anyja, aki a Mennyek Királynőjévé lett koronázva, és aki szintén az Új Paradicsom Királynőjeként fog uralkodni.

Az ő Mennybéli megkoronázása egy nagyon különleges Isteni Megnyilvánulása az ő jövőbeli – a világ üdvözülésében játszott – szerepének.

Az ő megkoronázása az ő szerepének járó nagy tisztelettel és pompával történt, nemcsak Isten Anyjaként és a Szentlélek hitveseként, hanem az Üdvösség Anyjaként is, aki megkapta a sátán elpusztításához a hatalmat.

Az Én Szeretett Fiam helyezte szeretettel a tizenkét csillagos koronát az Isten Anyja fejére, Megkoronázásakor.

Fiam lesz az, aki az Új Paradicsomban, az ő fejére – azaz mint Isten minden gyermekének Királynőjének fejére – helyezi majd a koronát.

Isteni Tervem az emberiség megmentésére már megkezdődött.

Az az Óhajom, hogy ez a Küldetés segítségemre legyen a világ minden szegletében lévő elveszett lelkek összegyűjtésére, és megvédjem őket az ellenséggel szemben, mielőtt túl késő lenne.

Isteni beavatkozásom bizonyítani fogja minden gyermekem iránti Szeretetemet.

Semmi sem lehetetlen. Semmi sem reménytelen a sátán hadserege ellen vívott Csatámban.

Elhozok nektek egy új világot, mely ámulatba ejt majd benneteket a maga teljes fenséges dicsőségében. Ez készen áll.

Annak szépsége, pompája és fenségessége minden emberi elképzeléseteket felülmúlja.

Amikor ennek tanúi lesztek, akkor örök életetek lesz.

Imádkozzatok, hogy megbánást mutassanak azon szegény gyermekeim, akik nem hisznek Bennem, a Magasságos Istenben, akik nem engedelmeskednek Törvényeimnek, és akik szörnyű kegyetlenségeket és rémtetteket követnek el egymás ellen.

Egyetlen Gyermekemet sem akarom elveszíteni.

Segítsetek nekem eljuttatni őket ebbe a csodálatos, dicsőséges örökségbe. Sajnos ez az ő szabad akaratuk által kell, hogy történjen.

Szeretlek benneteket gyermekek, az emberiség számára ismeretlen szenvedéllyel.

Gyertek Hozzám Fiam által, egyként.

A földi Új Paradicsom ideje nagyon közel van, de ti kaptatok időt arra, hogy segítsetek megtéríteni az emberiséget, ezen földi Hetedik Angyal Küldetésén keresztül, aki Fiammal együtt munkálkodik Családom Hozzám való eljuttatásán.

Szerető Atyátok

Minden láthatónak és láthatatlannak Teremtője

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júniusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Az Új Paradicsom: Egy tiszta testből lesztek, mely romolhatatlan, és nem fog rajta a betegség, a fizikai halál és a kor.

28 jún

2012. június 26. kedd, 20.00

Drága, szeretett leányom, az Új Paradicsom most már elkészült, a maga teljes dicsőségében, és készen áll Isten valamennyi gyermeke számára a földön.

Ez be lesz mutatva, a maga teljes dicsőségében, csakúgy mint a Paradicsom, melyet Örök Atyám teremtett a Ő gyermekeinek az idők kezdetén.

Az angyalok énekelnek és örvendeznek, mert nagyon közel az idő, hogy ez a nagy pompa feltáruljon egy hitetlen világnak.

Ezt én fogom bemutatni, amikor az Új Jeruzsálem leszáll a földre, Második Eljövetelem beharangozásakor.

Közölni fogják Veled, leányom, hogy hirdesd ki ezt, közvetlen azelőtt, hogy Én megmutatkozom.

Csak azok fognak tudni belépni ennek fenséges kapuin, akik elfogadnak Engem, mint a Messiást.

Minden Mennyei hívás meg lesz téve, mindazok elérésére, akik még mindig vissza fogják utasítani az Én nagy ajándékomat, egészen a legutolsó harsonaszóig.

Akkor már túl késő lesz ezeknek a szegény lelkeknek. Nem lehet majd rajtuk segíteni azután, hogy Irgalmasságomat – mintegy végleges visszautasításként – visszadobják az Arcomba.

Csak az számít most, hogy figyelmeztessétek mindazokat, akik ki vannak téve annak a veszélynek, hogy odavész a lelkük a sátánnak.

Gyűjtsétek egybe őket, Követőim. Gyengéden csábítsátok vissza őket Nyájamba. Szüntelen imádkozzatok az ő megmentésükért.

Ó, Én szeretett követőim, ha látnátok az Új Paradicsomot, amikor a Föld és az Ég eggyé olvad, térdre borulnátok, és sírnátok az örömtől és a megkönnyebbüléstől.

Ti, akik féltek az utolsó időket illetően, amikor is a világ – mint tudjátok – meg fog változni, akkor engednetek kell, hogy Én enyhíthessem gondjaitokat, aggodalmaitokat.

El fogjátok hozni magatokkal családotokat, és mindannyian örvendezni fogunk, tökéletes tiszta szeretetben és harmóniában.

Egy tiszta testből lesztek, mely romolhatatlan, és nem fog rajta a betegség, a fizikai halál és a kor.

Mindannyiatoknak saját hajléka lesz, gyeppel, fákkal, hegyekkel, folyókkal, patakokkal és virágokkal övezve benneteket, teljes dicsőséges szépségükben.

Az állatok szelídek lesznek, békében és harmóniában fognak élni Isten valamennyi gyermekével.

Látjátok gyermekeiteket, ahogy megházasodnak, ahogy gyermekeik lesznek, és mindannyian tanúi lesztek a családok csodájának, ahogy a halálból feltámadtak.

Ez a feltámadás semmilyen más elképzelhető örömhöz nem fogható majd.

Újra együtt lesztek szeretteitekkel, akik elhunytak ebben az életben, és a Mennybe mentek.

Összesen tizenkét nemzetetek lesz, melyek mindegyikét Édesanyám Szeplőtelen fején levő korona tizenkét csillaga jelképez, és mindegyik nemzetet Én fogom kormányozni Apostolaimmal és Prófétáimmal.

Ez az Én Királyságom, Atyám ígérete szerint, amióta megteremtette a Paradicsomot a Földön. Mindaz, aki visszautasítja ezt, el fog pusztulni.

Imádkozzatok, hogy Isten valamennyi gyermekének meglegyen a lélek tisztasága, lehetővé téve számukra, hogy hazajöjjenek Atyám Földi Királyságába, miképpen kezdetben, most, és mindörökké, a világ sosem ér véget, mindörökkön-örökké.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júniusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

“Hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek az Istent és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyját.” (Rm. 15:5–6)

27 jún

Kedves Testvérek!

Szeretnénk benneteket tájékoztatni arról, hogy az Imahadjárat (33)-as imáját, és az abban foglalt Élő Isten Pecsétjét, bármely formátumban is helyeztétek ki korábban otthonaitokban (Hír – 2012. május 18., TheWarningSecondComing), ugyanazt a védelmet fogja nyújtani számotokra.

Megkérdeztük Maria Divine Mercy-t, az Isteni Irgalmasságról nevezett Mária látnoknőt.

Az ő válasza szerint nem számít, hogy az Élő Isten Pecsétje védelmi ima díszes változatát használjátok, vagy egy saját készítésű, egyszerűbb változatot.

Maria azt mondta, csak egy dolog számít: maga az Élő Isten Pecsétje ima.

Használjátok azt, amelyik a szíveteknek kedves. Egy a lényeg, hogy mondjuk, terjesszük, és megáldatva tegyük ki az otthonunkban.

 

„A békességes tűrésnek és vigasztalásnak Istene pedig adja néktek, hogy ugyanazon indulat legyen bennetek egymás iránt Krisztus Jézus szerint:

Hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek az Istent és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyját.”

(Rm. 15:5–6)

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Hírek-Információk, Imádkozz velünk!

 

Én ismerem Enyéimet, és enyéim is ismernek Engem

27 jún

2012. június 25. hétfő, 11.50

Drága, szeretett leányom, sosem szabad elfelejtened, ennek a küldetésnek a nagyságát.

Sokszor leszel csapdába csalva, amiket a gonosz helyez el, hogy elgáncsoljon téged.

A gonosz és mindazok, akiket ő könnyen vezet, könyörtelenül meg fognak tenni mindent, amit csak tudnak, hogy hitelétől megfosszák a neked adott Szavamat (Üzenetemet).

Felül kell emelkedned, és figyelmen kívül kell hagynod az ilyen gúnyolódásokat.

Mivel átadtad a szabad akaratodat, csak a te teljes, Irántam való engedelmességed számít.

Engedd, hogy Én, az Én Isteni Bölcsességemben, kijelöljem előtted Tökéletes Utamat a földi Paradicsomba.

Követőim, nektek szintén figyelnetek kell Figyelmeztetésemre. Heves támadásoknak lesztek kitéve ti, mindannyian, mert hirdetitek Szavamat (Üzenetemet).

Ez egy semmihez sem fogható küldetés.

Ti, az Én hadseregem, fogjátok vezetni Maradék Egyházam nyáját a Paradicsom kapuihoz.

Ez személyes üldöztetéssel fog járni, és nem lesz egy könnyű út. Egyesülnötök kell, és erősítenetek kell egymást, mert ha sokan vagytok, vigaszra leltek majd egymásban.

A föld minden szegletében gyülekezik Hadseregem most.

Minden látnok – akivel közölték az Isteni Igazságot Édesanyámon keresztül – fel fogja lobbantani a Szentlélek tüzét Prófétáimmal együtt, hogy maradék hadseregem megfelelően felkészült legyen az előttük álló harcra.

Soha ne kételkedjetek Szeretetemben. Ne feledjétek, hogy csak azok léphetnek be az Új Paradicsomba, akik követnek Engem.

Amikor azok, akik hozzátok jönnek, gyötörnek titeket, emlékezzetek arra, hogy a ti kötelességetek az, hogy megbocsássatok nekik, és imádkozzatok a lelkükért.

Mutassatok szeretetet azok iránt, akik az Én nevemben gyötörnek titeket. Ily módon le tudjátok győzni a sátánt, és ő elveszíti a hatalmát felettetek.

Én irányítani foglak titeket, utatok minden egyes lépésénél.

Én mindig mellettetek vagyok.

Én ismerem Enyéimet, és enyéim is ismernek Engem.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júniusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Ha gyűlöletet terjesztetek a Mennyből küldött prófétákkal szemben, vétkesek vagytok egy súlyos következményekkel járó bűnben

26 jún

2012. június 24. vasárnap, 17.30

Drága, szeretett leányom, megszakad a Szívem, amikor látom azokat, akik azt mondják magukról, hogy Isten követői, de kérkednek az Ő törvényeivel. Ők képmutatók.

Ők azok, akik azt mondják magukról, hogy követik Atyám Parancsolatait, mégis úgy érzik, elítélhetnek másokat, akik vétkeznek.

Először is, a Szentírást egy hazugság hirdetésének eszközeként használni az úgynevezett tolerancia támogatásával, ezzel ők nagyon sértenek Engem.

Ezek azok az emberek, akik azt mondják, hogy helytelen hinni az Isteni Gondviselésben.

Ezek azok az emberek, akik megkérdőjelezik az évszázadok során, a Mennyből küldött látnokokat, és próbálják megcáfolni őket a Szentírásban lefektetett Szent Igém felhasználásával.

Bárki, aki tagadja Szavamat, az hűtlen Hozzám.

Minden olyan ember legyen nagyon óvatos, aki lelkileg és szellemileg felsőbbrendűnek tartja magát testvéreivel szemben.

Minden olyan ember meg lesz büntetve, aki arra használja a Szentírást, hogy az Igazság egy elferdített változatát mutassa meg.

Minden olyan embert félre fogok vetni, aki feláll és hirdeti az Igazságot, de elutasítja az ezekben az utolsó időkben, a világnak adott Szavamat (Üzenetemet).

Bűnösök vagytok a lelki féltékenységben, és ezért büntetéssel fogtok szembenézni.

Ha gyűlöletet terjesztetek a Mennyből küldött prófétákkal szemben, vétkesek vagytok egy súlyos következményekkel járó bűnben.

Mert ezáltal nemcsak, hogy egy hazugságot hirdettek, de akadályozzátok Isten Igéjét.

Azt kérem, hogy most hagyjátok abba a gyötrelem- és rágalom-hadjáratotokat. Soha nem fogjátok megakadályozni azt, hogy Szavamat meghallják.

Miért próbáljátok folyamatosan gyötörni ezt a Küldetést? Mostanra még nem tudjátok, hogy a Szentlélek tüze nem terjedhetett volna így, ha Üzeneteim nem a Mennyből valók lennének?

Folyamatosan használ benneteket a gonosz, akit semmi sem tart vissza, hogy megakadályozza, hogy ezen Szent Üzeneteim eljussanak a világba.

Üzenet a Papságnak:

Közületek azok, akik fogadalmat tettetek földi Egyházam felszentelt szolgájaként, hallgassatok meg most Engem.

Amikor nyilvánosan kritizáljátok Üzeneteimet, és akadályoztok Engem, a ti Jézusotokat, ebben a lelkek megmentésére irányuló küldetésben, a legnagyobb bűnt követitek el.

Szenvedni fogtok ezért, és a Tisztítótüzet meg fogjátok tapasztalni a földön. Minden férfi, nő és gyermek tanúja lesz a Menny elleni támadásotoknak.

Prófétáimról alkotott hibás értékelésetek lelkileg üressé fog tenni benneteket, és lelketek semmihez sem fogható gyötrelmet fog elszenvedni.

Ha az Én felszentelt szolgáim vagytok, és nem vagytok biztosak abban, hogy ez az Én Hangom, ahogy hozzátok szólok, akkor maradjatok csendben. Imádkozzatok a tisztánlátásért és megkülönböztetésért, mielőtt Szent Szavam (Üzenetem) elutasítását fontolgatjátok.

Felszentelt Szolgáim ezrei nem fogják felismerni Szavam (Üzenetem), ami ezen, végidő prófétán keresztül küldetett. Emiatt megszakad a Szívem.

Sokan fognak az Antikrisztus uralmához tartozni, és elhagyják földi Egyházamat.

Felszentelt Szolgáim közül sokan fognak az Egyházamat üldözők oldalára állni. Az átcsábítás már megkezdődött.

A csaló folyamatosan készít fel benneteket arra, hogy elutasítsatok Engem, és gőgötök meggátol benneteket abban, hogy ezt lássátok.

Felszentelt Szolgáim közül sokak nem lesznek elég bátrak ahhoz, hogy fenntartsák földi Egyházamat. Sokan a a Hamis Próféta mellé fognak állni, és elutasítják Nyájamat, akiknek  hite képessé teszi őket arra, hogy keressék az Igazságot.

Ti nem tudjátok, hogy Én vagyok az Egyház?

Ti nem tudjátok, hogy az Egyház el fogja szenvedni a maga keresztre feszítését, pont úgy, ahogy Én is?

Az egyházat meg fogják kínozni. Úgy fog tűnni, mintha keresztre feszítették volna, és sokan azt fogják hinni, hogy meghalt. De, csakúgy, mint Feltámadásom, az egyház is fel lesz támasztva újra, hogy lássátok, az egyházat nem lehet elpusztítani.

Én figyelmeztetetem valamennyi Felszentelt Szolgámat, akik nem ismerik fel az időket, amelyben éltek, hogy legyenek éberek most, amikor földi Egyházam a legnagyobb üldöztetést szenvedi el az idők kezdete óta.

Készüljetek fel, és nyissátok ki szemeteket.

Mit gondoltatok, mikor fogok jönni, figyelmeztetni benneteket? Azt gondoltátok, hogy ez majd valamikor a jövőben lesz? Hogy ez soha nem fog megtörténni a ti életetekben?

Második Eljövetelem ideje nagyon közel van.

Én hamarosan elválasztom a jókat a gonoszoktól, miután minden erőfeszítés meg lett téve az emberiség nagy részének megtérítésére.

A ti kötelességetek és felelősségetek, hogy nyitottak legyetek, elméteket, szíveteket és lelketeket tekintve.

Szükségem van arra, hogy válaszoljatok Kéréseimre, hogy segítsetek Nekem megmenteni a lehető legtöbb lelket.

Kövessetek Engem. Ez a ti küldetésetek.

Ezért ígértetek hűséget Nekem, a ti Jézusotoknak.

Nem a saját feltételeitekkel tettetek fogadalmat.

Meg kell engednetek, hogy Én vezesselek benneteket, segítve megvédeni földi Egyházamat.

Már nagyon sok kárt okoztak Egyházamnak. Egyházam magába foglalja mindazokat, akik szeretnek Engem, beleértve valamennyi felszentelt szolgámat.

Erősnek, bátornak és hűségesnek kell lennetek. Nem szabad hagynotok, hogy a félelem vagy a fenevad felfalja a lelketeket.

Hallgassatok Szavamra (Üzenetemre), mielőtt elítélitek prófétáimat.

Soha ne ítéljétek el egyik Üzenetemet sem anélkül, hogy ne imádkoznátok tisztánlátásért és megkülönböztetésért. Még ezután is óvatosnak kell lenneteket, hogy nehogy megtagadjátok Isten gyermekeitől a kegyelmek ajándékát, amit Én most ajándékozok azoknak a szegény lelkeknek, akik éhezik Tanításaim Igazságát.

Nektek, akik nyíltan elutasítjátok ezen prófétának adott Szavamat (Üzenetemet), tudjátok meg, hogy Megbocsátásomért fogtok könyörögni, amikor az Igazság feltárul.

Akkorra már túl késő lesz azoknak, akik felelősek azért, hogy a lelkeket elfordították Szavamtól (Üzenetemtől).

Azoknak a lelkeknek – akik gonosz nyelvetek miatt elvesztek Számomra – nem lesz örök életük.

Ha most elutasítjátok Szavamat (Üzenetemet), vagy ha elítélitek Üzenetemet, mert hibákat tartalmaz, akkor félre lesztek állítva. Nem lesztek alkalmasak arra, hogy vezessétek nyájamat.

Megváltótok

Jézus Krisztus

 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júniusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Szűz Mária: A világ a feje tetejére állt a pogányság miatt

24 jún

2012. június 23. szombat; 10.50

Gyermekeim, hívlak mindannyiatokat, hogy imában egyesüljetek a bűnösök megtéréséért, és hogy folytassátok napi imáitokat.

A böjt nagyon sok lelket fog megmenteni, és egy nagy Ajándék is egyben szeretett Fiamnak.

Oly sok ember fordult el a világban Fiamtól.

Mennyire sír Ő most. Ő annyira szereti őket, és szívszaggató néznie, különösképpen azok hűtlenségét, akik elfogadják, hogy Ő a Magasságos Isten valódi Fia.

A világ a feje tetejére állt a pogányság miatt. Az összezavarodottság, a gyűlölet, a zűrzavar és a nyugtalanság helyszínévé vált.

Ez olyan, mint a pokolbéli állapot, habár semmi sem olyan borzasztó, vagy annyira fájdalmas. Mégis, a gonosz hatalma hozta létre ezt a gyűlöletes feszültséget, és ez veszi körül Isten minden gyermekét.

Kevesen maradtak azon méregtől érintetlenek, melyet a sötétség terjeszt minden nemzetben. Sokakat megvakított ez a sötétség, és úgy érzik, nincs remény.

Sokan, akik nem fordulnak Istenhez, továbbra is egyedül járják útjukat, amely sok boldogtalanságot szül.

Azok, akik szeretik Istent, de kevés figyelmet szentelnek Neki az ima révén, ők éppolyan tehetetlenek.

Csak az ima, az odaadás és az áldozat hozhat közelebb benneteket Istenhez. Semmi más nem fog békét hozni nektek.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok a lelkekért, akik hamis isteneket bálványoznak. Nekik most nagy szükségük van imáitokra.

Imádkozzatok azokért, akiket megkísértett a gonosz, aki nehézségeket okoz azoknak, akik az ő irányításuk alatt állnak.

Nekik kevés idejük van A Gyónás, A Nagyfigyelmeztetés előtt. Amikor ez a nap eljön, alázatot kell mutatniuk, amikor az igazság feltárul előttük.

Fiam nagy terve, hogy megmentse az emberiség nagy részét, hamarosan feltárul a világ előtt.

Sokan nem fognak megmenekülni.

Ezért az Ő valamennyi szerető tanítványának olyan feladata van most, hogy imádkozzanak a megtérésekért, hogy a lehető legtöbb lelket megmentsék.

Menjetek békével, gyermekeim, megnyugodva annak tudatában, hogy Fiam örökké irgalmas.

Ő meg akar menteni mindenkit, és A Gyónás az Ő Ajándéka a világnak ehhez.

A Nagyfigyelmeztetés a legnagyobb Ajándék az emberiség számára, az Ő Kereszthalála óta.

Örvendezzetek, mert sok lélek – akik máskülönben a Pokolban szenvednének az örökkévalóságig – megmenekülhet, és megkaphatja az Örök Élet Ajándékát.

Köszönöm, hogy válaszoltok erre a Mennyei hívásra.

Szeretett Édesanyátok, az Isten Anyja

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júniusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Az ember nem az állatvilágból fejlődött ki, de ez az, amit azok, akik nem hisznek Istenben, el akarnak hitetni veletek.

23 jún

2012. június 21. csütörtök, 17.30

Drága, szeretett leányom, az idő kezdete óta, és amióta a világot Örök Atyám megteremtette, nagy a zavar az emberi faj eredetét illetően.

Amikor Atyám megteremtette a világot, azért, hogy Neki családja lehessen, sok előkészületet tett.

Megteremtette a földet, a tengereket, a növényeket, a fákat, a hegyeket, a folyókat, az állatokat, majd az utolsó előtti napon, amikor már minden a helyén volt a Paradicsomban, Ő megteremtette az embert.

Az ember, habár foltot ejtett rajta a bűn, egy szent teremtmény. Az állatok azért vannak, hogy szolgálják az emberiséget.

Az ember nem az állatvilágból fejlődött ki, de ez az, amit azok, akik nem hisznek Istenben, el akarnak hitetni veletek.

Az evolúciós elméletek – amelyek az állítják, hogy az ember az állatoktól származik – mindegyike hazugság. Ezeket soha nem lehet bizonyítani.

A sátán, az ő bukott angyalai, és minden ördög, amely az Isten ellenségétől származik, meggyőzte az embert erről a szörnyű hazugságról.

Az ember az Isten gyermeke, de a sátán, annak érdekében, hogy lealacsonyítsa az Isten ember – gyermekét, zavart akar kelteni az emberek szívében.

Miért hirdeti a sátán ezt a hazugságot a hamis tanítások által? Így bizonyítani tudja, hogy az ember az emberszabású majmoktól származik, és majd meggyőzi őket, hogy nem Örök Atyám Keze által teremtettek.

Ez az egyik legnagyobb hazugság, amit az ördög elkövetett, felhasználva azon emberek lelkét, akik azt állítják, hogy intelligensebbek, mint a többi felebarátuk.

A tudósok azt állítják, hogy az ember az állatvilágból fejlődött ki, de ők folyamatos megtévesztés alatt állnak.

A tudomány téved, amikor megpróbálja megállapítani az igazságot a világegyetem teremtéséről.

Senki sem érti az Isteni Teremtés csodáját.

Ha az ember azt hiszi, hogy – az emberi gondolkodásra alapozva – minden választ ismer az emberiség eredetéről, akkor nemcsak a szegény lelkeket csapja be, hanem saját magát is.

Ha nincs jelen Isten szeretete az ilyen lelkekben, akik az emberi intelligencia felsőbbrendűségében hisznek, akkor az ateizmus terjed, mint a gyomnövény.

Ez a gyomnövény, amely minden irányban nő, szennyez és tönkretesz minden terményt maga körül, valamint fertőzést okoz.

Az egyetlen gyógymód az, ha alázatos imával keresitek Isten segítségét, kérve, hogy táruljon fel az Igazság.

Az a sok hazugság, amit az ateisták terjesztenek – akik megpróbálják bizonyítani, hogy Isten nem létezik-, lelkek millióit tette tönkre. Az áldozataiknak szükségük van a ti imáitokra.

Az ateizmus a legnagyobb vallás a világon, és azok, akik ennek a megtévesztésnek szentelték életüket, örökre el vannak veszve.

Ők a Pokol tűzével fognak szembenézni.

Ha ők nem folyamodnak Hozzám a Nagyfigyelmeztetés alatt vagy után, szörnyű büntetést fognak elszenvedni.

Imádkozzatok értük.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júniusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Kiegészítés – “Hír: Az Élő Isten Pecsétje – Más nyelveken való elérhetőség”

22 jún

Kedves Olvasóink, Testvéreink!

Emlékeztetve a 2012. május 22-én közzé tett hírre  (Hír: Az Élő Isten Pecsétje – Más nyelveken való elérhetőség), tájékoztatunk benneteket, hogy “Az Élő Isten Pecsétje” - díszes változatban, magyar nyelven -,  elérhetővé vált a TheWarning oldalon. Az alábbi linkre kattintva letölthető és nyomtatható:

 http://www.thewarningsecondcoming.com/wp-content/uploads/seals/Seal_Hungarian.pdf

   (A fenti linken található verzió nem a mi fordításunk alapján, és így nem a mi korrektúránkkal készült, ezért az ezzel kapcsolatos észrevételeitekre érdemben sajnos nem fogunk tudni reagálni. )

 


Mivel a szerzői jogok védelme miatt, az amerikai grafikai stúdió által készített dizájn nem tölthető fel más oldalra –  így a miénkre sem -, ezért készítettünk egy egyszerűbb formátumú verziót a honlapunkra, amit ugyanúgy kinyomtathattok, egy pappal megáldathattok, majd kifüggeszthetitek lakásotokban, eleget téve Jézus kérésének, magatok és családotok védelmére.

[singlepic id=52 w=320 h=240 float=right]

A képre (.jpg-ként), vagy az alábbi linkre kattintva (.pdf-ként)   érhetitek el, kétféle nyomtatható méretben:

< Az Élő Isten Pecsétje > (méret: A4)

Az Élő Isten Pecsétje > (méret: 15×20)

Ez a verzió – az Imahadjárat (33)-as imája – az Imádkozz velünk! menüpont alatt folyamatosan elérhető, illetve a teljes  - 2012. február 20-i - üzenet, az Imahadjárat (33)-as imájával együtt az alábbi linkre kattintva is olvasható:

“Isten, az Atya: Álljatok fel most, és fogadjátok el Pecsétem, az Élő Isten Pecsétjét”

 

 Imával, szeretettel:

A szerkesztők


 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imádkozz velünk!, Maria Divine Mercy

 

Imahadjárat (62) Ima az Elveszett és Tehetetlen Bűnösöknek

22 jún

2012. június 21. csütörtök 0.15

Imahadjárat (62) Ima az Elveszett és Tehetetlen Bűnösöknek

„Ó, Jézusom, segíts, mert egy bűnös vagyok, aki elveszett, tehetetlen és sötétségben van
Gyenge vagyok és bátortalan, hogy keresselek Téged
Add meg nekem az erőt, hogy most Hozzád kiáltsak, hogy ki tudjak törni lelkem sötétségéből

Drága Jézusom, vigyél engem a Te világosságodba, és bocsáss meg nekem
Segíts, hogy újra teljessé váljak, és vezess el engem a Te Szeretetedbe, a Te békédbe és az Örök Életbe.
Mindenekfelett bízom Benned, és kérlek, vedd értelmemet, testemet és lelkemet, amint átadom magam a Te Isteni Irgalmasságodnak.

Ámen.”

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Jöjjetek Hozzám ti, mindannyian, akik méltatlannak érzitek magatokat. Én várlak benneteket.

21 jún

2012. június 21. csütörtök 0.15

Drága, szeretett leányom, Követőimnek meg kell érteniük, hogy Én, mint egy jó szülő, mindig azt akarom, ami a legjobb nekik.

Soha nem fogok mindent megadni nekik, amit kérnek, kivéve, ha az, az Én Legszentebb Akaratom szerint való.

Soha nem hagyom majd, hogy letérjenek az Igazság útjáról, anélkül, hogy vissza ne csalogatnám őket Magamhoz.

Én mindig próbálom majd megoltalmazni őket minden veszedelemtől.

Ugyanakkor meg fogom fenyíteni őket, ha bármi rosszat tesznek.

Én mérges tudok lenni, és mérges is leszek, amikor gonoszságot művelnek másokkal.

De megbocsátok majd nekik, amikor rosszat tesznek, ha őszintén megbánják hibáikat.

Én türelmes vagyok. Engem nem lehet egykönnyen megbotránkoztatni, és soha nem tartok haragot, nem is tudnék.

Ezért, még azoknak is – akik elveszve tévelyegnek, és üresnek érzik magukat belül – kérniük kellene Engem, hogy tartsam meg őket, szeressem őket, és hozzam el nekik az Isteni Szeretetet, amely elhozza nekik az igazi békét.

Oly sokan vannak elveszve, és oly sokan felejtettek el Engem.

Sokan, mivel bűnös életet élnek, vonakodnak Hozzám fordulni. Kellemetlenül érzik magukat, nem tudják hogyan imádkozzanak, és tévesen azt gondolják, hogy nekik már túl késő. Mennyire tévednek. Sosem szabad elfelejteniük, hogy Én a földön, az Életemet adtam mindannyiatokért.

Én nem mondok le a lelkekről olyan könnyen. Én mindazokat szeretem, akik cselekedeteikkel, tetteikkel és gondolataikkal megszegik Atyám Törvényeit.

Ti értékesek vagytok Számomra. Szeretlek benneteket, ahogy Isten valamennyi Gyermekét szeretem.

Soha ne gondoljátok azt, hogy – mert vétkeztek – kevésbé vagytok szeretve. Habár a bűn undort keltő Számomra, mégis a bűn foltjával születtetek.

Szinte lehetetlen, bármely léleknek a földön, nem vétkezni.

Soha ne érezzétek azt, hogy Én soha nem segítenék nektek, vagy soha nem ölelnélek Karjaimba benneteket.

Ti fogtok elsőként sorban állni, hogy belépjetek az ezer évig tartó Új földi Paradicsomomba, ha Felém fordultok.

Csak annyit kértem, hogy beszélgessetek Velem ezekkel a szavakkal:

Imahadjárat (62) Ima az Elveszett és Tehetetlen Bűnösöknek

„Ó, Jézusom, segíts, mert egy bűnös vagyok, aki elveszett, tehetetlen és sötétségben van
Gyenge vagyok és bátortalan, hogy keresselek Téged
Add meg nekem az erőt, hogy most Hozzád kiáltsak, hogy ki tudjak törni lelkem sötétségéből

Drága Jézusom, vigyél engem a Te világosságodba, és bocsáss meg nekem
Segíts, hogy újra teljessé váljak, és vezess el engem a Te Szeretetedbe, a Te békédbe és az Örök Életbe.
Mindenekfelett bízom Benned, és kérlek, vedd értelmemet, testemet és lelkemet, amint átadom magam a Te Isteni Irgalmasságodnak.

Ámen.”

Jöjjetek Hozzám ti, mindannyian, akik méltatlannak érzitek magatokat. Én várlak benneteket. Mindössze annyit kell tennetek, hogy kinyújtjátok kezeteket Felém.

Én meghallgatlak titeket. Én látlak benneteket. Én sírok értetek. Én szeretlek benneteket.

Soha nem adom fel, amíg Karjaimban nem tartalak benneteket, és amíg Isteni Irgalmasságom el nem árasztja lelketeket.

Hamarosan meg fogjátok végre látni Nagy Irgalmasságom Igazságát.

Kétségeitek, mint egy külső héj, lehullnak majd, hogy feltáruljon lelketek, amely betöltekezik majd a világossággal, és futva jöttök majd Felém.

Én nagy reménnyel és örömmel várom azt a napot.

Csak akkor fog Szívem meggyógyulni, ha minden szegény, elveszett lélek tudja, hogy csak Én, Jézus Krisztus tudom megmenteni őket.

Ne feledjétek, lehet, hogy Én elítélem a bűnt, de Én minden bűnöst szeretek, mindegy, mit tettek.

Soha ne féljetek Hozzám jönni, Hozzám beszélni, mert Én túlságosan is szeretlek benneteket ahhoz, hogy elutasítsalak titeket, amikor őszinte bűnbánatot mutattok.

Szeretett Jézusotok

 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 júniusi üzenetek, Maria Divine Mercy