RSS
 

Megváltónktól, Jézus Krisztustól kapott első üzenet

09 nov

2010 november 9. kedd 3.00

Íme, elközelgett az idő számotokra, hogy elmondjam a világnak,  hogy  az igazságosság  le fog sújtani mindazokra, akik elutasítanak Engem.

Irgalmam határtalan mindazok számára, akik követik a kereszten való Szenvedésem  igazságát.

Örvendhetnek azon Követőim, akik ellene mondanak a kísértéseknek, melyekkel nap mint nap szembesülnek.

A többiek, akik hátat fordítottak Tanításaimnak, ők vakok ígéreteimre, melyeket akkor tettem, amikor a bűneikért Meghaltam a kereszten.

Mélységesen szenvedek, és  vigasztalanul magamra maradtam az elhagyatottság érzésével, melyet elszenvedek szeretett Bűnöseimtől, akikért földi Életemet adtam.

A Földet most sötétség borítja be. Ők, az Én követőim, Velem együtt nagyon szenvednek, amikor tanúi azon bűnösök világának, akik nemcsak Istennek, az Én Örök Atyámnak fordítottak hátat, hanem Nekem is, aki nagy áldozatot hoztam értük, hogy megmentsem őket az örök kárhozat birodalmától.

Kétségbe vagyok esve, a csalódottság és a bánat keserű könnyeit sírom, amikor látom, hogy hogyan taszítanak el maguktól másodjára is.

Arra buzdítom Követőimet, hogy ebben a szomorú időszakban gyűljenek össze a világban. Félre kell tenniük az imádsággal szembeni közönyösségüket, és egyesülniük kell Velem, hogy segítsenek mindazokon, akiknek a lelkét ellopta a gonosz.

A bűnösöknek még van idejük a bűnbánatra. Nincs könnyű út. A bűnbánatnak szívből kell fakadnia. Híveim, ne féljetek egyöntetűen  felemelni a hangotokat, hogy hirdessétek mindenki iránt érzett Szeretetemet.

Mindannyiatokat kérlek, még egyszer utoljára  – keresztényeket, muszlimokat, hindukat, zsidókat, és mindazon vallásúakat, akiket az esendő emberi elme által tévútra vezettek -, hogy nyissátok ki szemeteket Isten igaz szavára, Aki a próféták által szólt hozzátok.

Az igazság le lett írva, és dokumentálva lett a Szentírás Szent igéjében, melyet senki sem tud kijavítani, megváltoztatni, senki sem kísérelheti meg, hogy elferdítse a saját értelmezésének megfelelően.

Csak egyetlen egy Isten van. Hát hagyjátok abba a harcot, nyissátok ki szemeteket, s kövessetek Engem az Örök Életbe.

Úgy szeretlek mindnyájatokat, hogy az Életemet adtam értetek. Elfelejtettétek? Kérlek titeket, Isteni Irgalmasságom által, hogy még egyszer, utoljára térjetek vissza Hozzám.  Irgalmasságom által jövök vissza a Földre, hogy megpróbáltatásnak tegyelek ki benneteket, és hogy segítsek nektek, hogy a szívetekbe nézzetek, és az igazságot keressétek. Ne engedjétek meg a csalónak, hogy elpusztítson benneteket. Keressétek az igazságot. A szeretet, csak a tiszta szeretet az, ami Atyám Királyságába vezet.

Kérve-kérlek benneteket, ne feledkezzetek meg Isteni Irgalmasságomról. Mindannyiatokat szeretem. Imádkozzatok most megbocsátásért. Nyújtsátok ki kezeiteket, és engedjétek, hogy Atyám Királyságába vezesselek titeket. Visszajövök a Földre, mint ahogy az előre meg volt jövendölve. Visszajövetelem ideje olyan hamar fog bekövetkezni, hogy az sokakat felkészületlenül ér majd. Sokan megdöbbennek, és oly váratlanul éri majd őket, hogy nem akarják majd elhinni, hogy  ez történik. Prófétáimnak nincs már sok idejük arra, hogy  segítsenek felkészíteni az emberiséget erre a nagy eseményre.

Hívek, mindnyájatokat hívlak arra,  hogy szívleljétek meg Figyelmeztetésemet! Terjesszétek az igazságot! Buzdítsátok az embereket, hogy könyörögjenek Irgalmasságomért. Mindent megteszek, hogy minden egyes lelket megmentsek, aki megbánja bűneit, még akkor is, ha élete utolsó lélegzetvételekor teszi ezt meg.

Én nem tudok, és nem is fogok a szabad akaratukba beavatkozni. Esedezve kérlek, hallgassátok és szívleljétek meg a Szavamat. Mindnyájatokat szeretlek. Kérlek, imádkozzatok, a megtérésért a Végidő előtt, amely már szinte elérkezett. Nem szeretném megijeszteni azokat, akik követnek engem, de esedezve kérlek most mindnyájatokat, hogy mentsétek a lelkeket.

Emlékeztessetek mindenkit arra, hogy mennyire sürgős, hogy lélekben elforduljatok a világi törekvésektől. Ehelyett keressétek az egyszerű alázat erényeit, ami mentes az önzéstől és a bálványimádástól.

A hétköznapi embereknek kell majd jó példával élen járniuk, azáltal, hogy terjesztik az igazságot Második Eljövetelemről.

Ebben a szomorú és hálátlan mai világban – az ateizmus és az egyre erősödő sátánimádat terjedése által gyorsan kialakuló szellemi, lelki sötétség miatt – az egyszerű lelkeknek, az igaz hívőknek kell majd ezt a feladatot felvállalniuk.

Most, amikor a világ a Szentírásban megjövendölt Nagy Szorongattatás felé halad, imádkozzatok az emberiség megmeneküléséért.

Az emberiség szabad akaratán múlik majd, hogy készek-e keresni bűneik bocsánatát. Sohasem szabad félniük. Szeretetem örökké irgalmas.

Megváltó Jézus Krisztusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2010 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy, VolumeOne

 

Tags:

Comments are closed.