RSS
 

2010-11-21 A megtérés

2010. november 21. vasárnap, 1.30

Leányom,  a mai napon, minden gyermekem számára,  a remény és a béke üzenetét hoztam, különösen azoknak a gyermekeimnek, akik úgy érezték,  hogy az eddigi üzenetek félelmet keltettek bennük. Azt szeretném, ha tudnád,  hogy nem kell aggódnod azokért,  akiknek nehezükre esik hinni Bennem, az Örök Atyában, vagy a Szentlélekben. Az Én szeretett gyermekeim hinni szeretnének,  de érveléseik és logikájuk miatt, amely a racionális gondolkodáson alapul, nehezükre esik a természetfölötti dolgokat elhinni.

Ne féljetek.  Kérjétek imáitokban,  még akkor is,  ha csak naponta egyszer imádkoztok,  hogy Szent Szívem által árasszam ki rátok szeretetemet és rövid időn belül,  másként fogtok érezni. Sokan közületek – azok, akik hitükben még bizonytalanok – irigylik azokat,  akiknek erős  hitük van. Ők meg kell értsék,  hogy Én minden gyermekemet szeretem. Ugyanúgy, mint egy szülőnél,  az Én Szívemben is egy különleges hely van fenntartva mindőtök számára. Sohasem szabad azt érezzétek,  hogy nem vagytok méltók szeretetemre.

Hát nem annyira szeretlek benneteket,  hogy az életemet adtam értetek?  Abban a reményben tettem ezt,  hogy számotokra ez legyen a második lehetőség arra, hogy visszatérjetek Hozzám.

Gyermekeim, benneteket mindig félre fognak állítani,  mert hisztek Isteni Teremtőtökben.Ha mindez bekövetkezik,  ne feledjétek,  hogy ez azért van,  mindazoknak,  akik Engem szeretnek, szenvedniük kell. Sohase hagyjátok,  hogy meggyengüljön Bennem, az Isteni Megváltótokban vetett hitetek,  és ne titkoljátok el azok előtt,  akik rátok szánalommal fognak nézni.

Igen, sokan lesznek olyanok, akik hiteteket megkérdőjelezik,   mert befolyásolja őket az emberi ész és logika, mindezt tudatosan helyezték szívükbe, amelyet zárva tartanak Előttem. Az ő számukra a ti hitetek egyre kínosabb lesz,  ezért majd továbbra is bántalmaznak titeket. Habár nyilvánosan nem fogják beismerni,  mégis különleges féltékenységet fognak veletek szemben érezni. Ez a féltékenység azért alakul ki bennük, mert tudatosan fogják érezni azt, hogy lelkükben egyre nagyobb üresség keletkezik. Hiába próbálkoznak azzal,  hogy magukba szálljanak és megvizsgálják lelkük mélyét,  azt,  hogy miért van ez így, úgysem fogják megérteni. A hitetlenek,  vagy a kicsinyhitűek kíváncsi szemei, kínosan fogják híveimet méregetni, megaláztatást okozva nekik.

Sohase féljetek,  vagy szégyelljétek beismerni szívetek szeretetét az Örök Mennyei Atya iránt. Nyíljatok meg hitetek által.  Büszkén mutassátok meg Irántam való szereteteteket,  úgy,  hogy az érezhető legyen mindenki számára. Ha így cselekedtek, jó példaképek lesztek mások számára.

Ne próbálkozzatok sohasem azzal,  hogy hiteteket heves, logikus érveléssel és agresszív módon rákényszerítsétek a hitetlenekre. Inkább szeressétek testvéreiteket, és támogassátok őket, ha azt látjátok, hogy útmutatásra lenne szükségük. Azáltal, hogy nyitottságotokat megtapasztalják, amellyel  Irántam való szereteteteket mutatjátok meg,  szívük tele lesz örömmel és  a csodálat ejti hatalmába őket.

Ha ti másokat példamutatással vezettek, ami  szeretetben,  tiszteletben és jó cselekedetben nyilvánul meg,   akkor ők is a világosság felé fognak fordulni. Eleinte sokan nem fogják megérteni,  hogy mi történik velük,  de idővel és  főleg imáitok ereje által, ők is elindulnak a Hozzám felé vezető úton.

Arra kérlek benneteket,  hogy sürgősen imádkozzatok minden lélek megtéréséért.  Foglaljátok imáitokba azokat az embereket is, akiket személyesen ismertek és azokat is, akikkel az életben csak futólag találkoztok,  mert az az érzésetek velük szemben,  hogy nehézségeik miatt imára van szükségük. Imádkozzatok szegény gyermekeim megtéréséért is, azokért,  akik a sötétség miatt megvakultak és a kárhozat útjára tértek, így az igazságot már nem látják.   Különleges együttérzéssel és szeretettel imádkozzatok azokért, akik aktív módon járják a csaló útját. Még soha nem volt ennyire szükségük imáitokra,  mint most.

Hívjátok fel minden ember figyelmét, akivel csak kapcsolatba kerültök arra,  hogy az Irgalmasság Rózsafüzérének imája az,  ami az örök kárhozattól megmentené őket, még a halál pillanatában is.

Nagyon kérlek benneteket, mindezt adjátok tovább azoknak,  akik odafigyelnek rátok. Sürgősen kérjétek meg őket, most azokhoz is szólok, akik ezt az üzenetet olvassák,  hogy ne feledjék el azt,  hogy ha ezt az imát még az utolsó lélegzetvételkor is elimádkozzák, megmentem őket.

Sohase szégyelljétek kereszteteket

Sohase  érezzétek magatokat megsértve, amikor a hitetlenek kigúnyolnak benneteket azért, mert imádkoztok. Ne szégyelljétek a keresztet, amelyet védőpajzsként hordoztok. Ne rejtsétek el,  mert ez a szeretet szimbóluma, Irántam, az Isteni Üdvözítőtök, az Örök Atya,  és a Szentlélek iránt. Sok embert vezettek vissza Hozzám azáltal,  hogy ezt a szent kitüntetést büszkén viselitek.  Lesznek olyan emberek, akik látható módon megvetnek benneteket,  de belsőleg irigyek lesznek hitetek miatt. Sokan azok közül, akik figyelnek benneteket, belsőleg kongó ürességet fognak érezni,  amely a hit hiányának tulajdonítható. Gyermekeim, az ima segít nekem abban, hogy ezeket a lelkeket meg tudjam menteni. Mondjátok a következő imát értük: (mondhatunk neveket is)

„Szeretett Uram,  karjaimat  feléd tárva könyörgök Hozzád, fogadd gyengéd karjaidba testvéremet.(név) Szent Véred által áldd meg őt és add meg neki azokat a szükséges kegyelmeket,  hogy ezáltal elnyerhesse szereteted Lelkét,  és hogy az örök boldogságnak részese lehessen.”

Híveim,  amikor nyilvánosan provokálnak benneteket a hitetek miatt, mondjátok a következőket:  Hiszek Jézus Krisztusban, aki a hitetlenek keze által elszenvedte a halált. Mint Krisztus követője, Iránta való szeretetből vállalom,  hogy a mások által okozott megszégyenítést,  mindenkor elviselem. Ez az én keresztem, amire büszke vagyok. Ő, az én Megváltóm, aki nemcsak az én bűneimért halt meg, hanem a ti bűneitekért is.

 

Amikor büszkén azzal dicsekednek,  hogy ők idealisták, vagy ateisták, akkor kérdezzétek meg tőlük azt,  hogy ugyanígy fognak-e  akkor is érezni,  amikor földi életüknek a végére érnek? Azután adjátok nekik a következő tanácsot:  „a halálos ágyaitokon ne feledkezzetek meg az Isteni Irgalmasság Imájáról,  még akkor sem, ha továbbra is bizonytalanok lesztek”. Nyissátok meg szíveteket és könyörögjetek az Örök Atyához,  hogy bocsásson meg nekik. Gondoljatok ígéretemre,  arra,  hogy ha ezt az imát imádkozzák meg fogok bocsájtani minden egyes gyermekemnek,  még az utolsó lélegzetvételkor is,  mert Én Igazságos Bírótok és Megváltótok vagyok. Mondjátok meg nekik,  hogy áhítattal imádkozzanak,  úgy,  hogy még egyszer megnyithassák Előttem szíveiket.

Amikor az Ég és Föld  eggyé olvad, földi Birodalmamban az ima fogja egyesíteni minden gyermekemet. Az ima valódi erejét,  csak akkor fogják gyermekeim megérteni, amikor nyitott szívvel Hozzám kiáltanak. Kérjetek, és ha az Isten akaratának is megfelel,  akkor imáitokra választ fogtok kapni.

Sohase tagadjátok meg gyermekeitektől a keresztség szentségét

Imádkozzatok a kis gyermekekért, fiaitokért, leányaitokért és az egész világ fiataljaiért is. Ők is mind megérdemlik,  hogy az Igazságot megmutassák nekik. Szüleik nem beszéltek nekik az Isteni Szeretet igazságáról, de lelki vezetésben sem volt részük, mert az utóbbi két évtizedben a lelki sötétség uralta a Földet. Még akkor is, ha hitetek túl gyenge lenne,  tegyetek eleget szülői kötelességeiteknek és hagyjátok, hogy gyermekeitek a Szentségekben részesüljenek,  különösen a Keresztség Szentségében. Ezt a legfontosabb Szentséget ne tagadjátok meg tőlük sohasem. Sok szülő, nem enged büszkeségéből, sőt hitetlenségét hangosan is kinyilvánítja, így  gyermekei lelki üdvét veszélyezteti. Adjátok meg gyermekeiteknek a Szentségek ajándékát. Idővel, vagy megköszönik ezt nektek,  vagy elutasítanak Engem. Ez már tőlük fog függni. Ha úgy akarjátok, utasítsatok el Engem,  de gyermekeim lelkét ne raboljátok el. A Földön ti vagytok a szüleik,  de valójában ők az Örök Atya gyermekei, aki a Világmindenség Megteremtője. Ne próbálkozzatok azzal, hogy lehúzzátok magatokkal a sötétségbe őket. Ismételten kérlek benneteket,  ne felejtsétek el,  hogy attól függetlenül mi a ti meggyőződésetek,  én mindőtöket szeretem.

A ti Isteni Megváltótok és Bírótok

Jézus Krisztus, az Örök Atya Fia

Comments are closed.