RSS
 

2011-01-11 2011 – A megtisztulás éve

2011. január 11-12. 23.45-00.30

Szeretett leányom,  végre újra egyesülhetünk. Az elmúlt napokban, olyan mértékben alakult át lelked állapota,  hogy képes legyen befogadni  üzeneteimet. Ne félj,  szívedbe fogadni ezeket az üzeneteket,  mert azok közül,  amelyeket eddig a világ számára adtam ezek a legsürgetőbbek,  még akkor is,  ha időigényesek.

2011-es évben megkezdődik az átalakulás– a megtisztulás- folyamata,  amelyet milliónyi ember, szerte a világon tanúsítani fog.  Az ima segít ugyan a világ katasztrófáinak elhárításában,  de most már sajnos ez nem elég ahhoz,  hogy visszafogja az Örök Atya kezét,  amely rövidesen lesújt az emberiségre.

Most már mindenki tisztán láthatja mindazokat a rossz tetteket, a lélek és a test szennyezettségét,  amelyek a jelen világot jellemzik. Itt az idő, hogy megálljanak  mindazok,  akik csak a mindennapos dolgokkal vannak elfoglalva, hogy mindazt tudatosítsák,  ami a szemük előtt történik.

Az ördög,  a sötétség erőivel működik, és nagy pusztítást végez, ezért  már a  mindennapos gyilkosság is normális lett, olyannyira,  hogy a tettesekkel szemben az emberiség már érzéketlené vált. Ennek a társadalomnak az egoizmus és a kapzsiság lettek az urai.  Vezetőitek és politikusaitok hatalomvággyal vannak eltelve, és legtöbb esetben a ti jólétetek teljesen mindegy számukra. Ha az öngyilkosság száma megszaporodik,  az csak a csalótól van,  az ördögtől,  mert a társadalomban a kétségbeesés érzését kelti.

Nem nyilvánítja ki magát, de ott van minden nyílt demonstráción amelyek, dicsőítik a szexuális erkölcstelenséget és a súlyos testi sértéseket másokkal és önmagukkal szemben.

A luxuscikkek iránti állandó hajsza, fogva tart benneteket,  mert ezeket családotok jóléte fölé helyezitek. Miközben gyermekeim, ezeket az üres álmokat kergetitek, az idő múlásával megtapasztaljátok lassan,  hogy táplálék nélkül maradtatok. Ezek az értékek és a  hasztalan dolgok, nem fogják üres gyomrotokat megtölteni, sem üres lelketeket,  pedig ezeket táplálni kell. Ezek táplálását csak  ima által,  különösképpen a szervezett csoportos ima által érhetitek el.

A megtisztulás az én második eljövetelem előtt lesz

A Földön mindig több és több földrengés lesz,  ezekben nyilvánul meg Atyám dühös haragja. Nektek pedig hálátlan gyermekeim,  akik igazság fényének hátat fordítottatok, elővigyázatosnak kell lennetek. Megkezdődik a nagy Szorongattatás ideje,   ahol az ökológiai katasztrófák megerősödnek. Az embert önkívület keríti hatalmába. Az emberiség fel fogja ismerni és el fogja fogadni  Apám létezését  és azt is  tudni  fogja,  hogy Én leszek az,  az Ő szeretett Fia, aki ezt a világot felkészítem és tanúmmá teszem második eljövetelemre. Ez az idő egyre közeledik.  Előtte azonban az egész világ alá kell vesse magát a megtisztulás folyamatának. Amint a katasztrófák száma egyre nőni fog,  úgy fog nőni a sátán követőinek száma is. Ők dacból tovább fogják élni nyomorúságos,  gonosz életüket és híveimnek meg azoknak,  akik az Igazságban élnek fájdalmat okoznak  és terrorizálni fogják őket.

Ha híveim ennek a hitetlen világnak megvallják a valódi Igazságot,  mindig több lesz azoknak a száma,  akik elfogadják azt a tényt,  hogy a világban valóban változások történnek. Az  üzenetek által,  amelyeket kiválasztott gyermekeimnek adok, rövidesen a többiek is meg fogják érteni az eseményeket.  A most kibontakozóban levő események nem csak az emberek előidézése által történnek. Ezek,  csak a Mennyei Atyám nyomatékos engedélyével történhetnek meg.

Elérkezett az idő a pecsét felbontására

Gyermekeim, elérkezett az az előre jelzett idő,  amikor a pecsét felbontásra kerül és a trombitaszó harsonájára megkezdődnek a változások. Isten, aki az egész emberiség  megteremtője nem azért fogja mindezt jóváhagyni, hogy az a világ hasznot húzzon belőle. Függetlenül attól,  hogy maga a sátán,  milyen messzire jutott el gonosz tetteiben és hogy  hívei üres ígéreteinek mennyire tettek eleget, egyetlen követője sem lesz megkímélve,  ha az emberek meg nem bánják tetteiket.

Kedves gyermekeim,  legyetek az Én követőim és az Örök Atya követői és nyissátok meg szíveteket. A sátán ugyanis már kinyilatkoztatta magát, hatalma oly sok gyermekemet fertőzött meg,  hogy már nem hisznek az erényekben sem,  az olyanokban, mint: a becsületesség,  a jó tett,  és a családokért,  vagy az egymásért való élet. Testvér,  testvér ellen fordul,  szomszéd,  szomszéd ellen,  a papok a feletteseik ellen,  a püspökök pedig a Szentírás tanításai ellen.

Miért büntettek engem a szeretetlenséggel?

Az én gyermekeim még ennek a szép bolygónak is hátat fordítottak,  amelyet az Isteni Atya, a világmindenség Megteremtője, oly nagy szeretettel ajánlott fel nektek. Mit tettetek? Miért büntettek engem szeretetetek hiányával? Mindezt Megváltótokkal teszitek? Miért mondotok le a legfontosabb szükségletekről – vagyis arról,  hogy a lelketeket tápláljátok,  hogy szomjatokat oltsátok, annak,  hogy megismerjétek Atyám birodalmát,  a Mennyországot, melyet örökségül ígért nektek? Gyermekeim ti a saját üdvösségeteknek fordítottatok hátat! Észre sem veszitek?  Higgyétek el,  hogy nem menthetlek meg benneteket,  ha lelkiismereteteket most meg nem vizsgáljátok, és ha nem imádkoztok lelki vezetésetekért.

A papok ignorálják tanításomat

Az Egyház pásztorai, az Én szent szolgáim,  akik azért lettek kihelyezve,  hogy vezessék nyájamat, a sátán létezésére nem hívták fel nyomatékosan a hívek figyelmét. Arra törekedtek,  hogy a modern,  nyitott és praktikus tanítás érvényesüljön,  de az nem tudatos számukra,  hogy milyen veszélyes ignorálni Atyám könyvének tanításait.  Annak  a könyvnek,  amely tisztán és érthetően megmutatja az ördög létezését,  azt,  hogy az ördög,  hogyan működik minden egyes ember által,  hogy hogyan csalogat el benneteket végérvényesen a nektek szánt  örök Hazától, az új Paradicsomtól, amelyet már akkor megígértem,  amikor a kereszten meghaltam értetek. Nem egy ismeretlen csoportért adtam oda az életemet,  hanem minden egyes emberért, értetek,  hogy ezáltal megmentselek benneteket.

Tudjátok meg,  hogy szeretetem mérhetetlen irántatok,  mégis nagy fájdalommal jár,  mert megtagadjátok létezésemet. Abban a naiv hitben és vakságban éltek,  hogy  azt hiszitek,  hogy a Föld minden egyes kívánságotokat teljesíteni tudja. De azt elfelejtitek,  hogy az örök élet,  csak a túlvilágon következik be.

A jövendölések,  irgalmasságból adattak

Azok a  jelek, üzenetek és a jövendölések,  amelyeket gyermekeimnek adtam az évek során,  mind irgalmasságom bizonyítékai.  Híveim  kivételével,  ezekre csak nagyon kevés ember figyel oda.  Kevesen nyitják ki szemüket,  és kevés azoknak a száma is,  akik egy percre magukba szállnak,  hogy feltegyék a kérdést: Nem lehetséges-e mégis,  hogy itt Isteni közleményről van szó?  Ha pedig úgy van,  akkor mit kell tennem?

Erre a válaszom pedig az,  hogy a következő alkalommal  figyeljetek oda és fogadjátok el az Igazságot,  aztán döntsétek el,  hogy milyen úton akartok tovább haladni. Imádkozzatok lelketek üdvösségéért,  és szeretteitek lelkeiért. Nem tudom elérni, ezért elveszítem mindazokat,  akik Nevem hallatára büszkén és megvetően hátat fordítanak,  akik tiszteletlenül legyintenek, amikor követőim Igazságomat hirdetik. Jeleket és üzeneteket is csak irgalmasságom által adhatok nektek,  hogy segítsenek és vezessenek titeket,  nem erőszakolhatlak benneteket,  mivel az emberiség szabad akaratot kapott az Örök Atyától,  a világmindenség Teremtőjétől. Üzeneteimet,  nemcsak nagy szeretetből és irgalmasságból juttatom el hozzátok,  hanem azért,  mert ezek fájdalmamnak és elkeseredettségemnek következményei is.

Szenvedésem,  fájdalmam és sérülésem olyan mértékben erősödik,  ahogyan gyermekeim a sátán kitárt karjaiba rohannak.  Most azért fontos  felvilágosítani benneteket,   hogy megtudjátok azt,  hogy milyen sors vár mindazokra,  akik Engem,  vagy az Örök Atyát visszautasítják.

A pokol létezése

Abban az esetben,  ha a csalók hazugságait választjátok, – ami lényegében abban áll,   hogy tagadják az Örök Atya létezését- el fogtok veszni. Akkor fogtok igazán rádöbbeni,  hogy valójában mit is tettetek,  amikor átlépitek a pokol kapuját.  Higgyétek el gyermekeim,  hogyha előre látnátok azt a sokkot,  azt a borzalmas érzést,  amelyet a lelkek átélnek,  mikor haláluk után a végső valóság feltárul előttük,  abból a kínszenvedésből még egy percet sem lennétek képesek elviselni.  Ha most csak egyetlen futólagos pillantást vethetnétek erre a helyre (pokol), amelyben mindenkinek része lesz,  aki a bűn útját választja,  a nagy félelemtől holtan esnétek össze.

A pokolhoz vezető út,  először szépnek tűnik, kellemesnek,  csalogatónak,  tele csodákkal,  de a félúton mindez megváltozik,  innen már lefelé haladtok.  Amikor elértettek már a félútig,  a változások hatására,  szemetek előtt már megjelennek az elégtelenségek. Ez a különlegesen üres  és csalódottságot keltő érzelem,  végig  kísér benneteket az út hátra levő részében. Megérteni nem tudjátok,  hogy miért van ez az érzés bennetek. Elvárásaitokkal ellentétben a külső élményeitek,  tele nyugtalansággal,  kellemetlen érzéssel töltenek el benneteket,  amelyhez a harag, a frusztráció,  a magány és a félelem keveredik. Amikor az út végére értek és találkoztok a bálvánnyal,  akit eddig követettek,  és annak leereszkedő mulattató szemébe néztek, akkor a rémülettől rekedtségig fogtok ordítani. Ebben az utolsó pillanatban a segítségemért  fogtok kiáltani.  De akkor már késő lesz.

Ebből a stádiumból már nincs visszaút. Most, és még ebben az életben kell válasszatok. Minden egyes elveszett lélekért,  mérhetetlen  fájdalmamban,  a legkeservesebb könnyeket  fogom sírni, de  abban az időpontban mégsem menthetlek már meg benneteket. Szabad akaratotok,  amellyel saját sorsotokat határozzátok meg,  elveszi minden hatalmamat.

Ezáltal,  talán kissé szigorú üzenet által, amelyet az egész világ számára adok,   mély szeretettel figyelmeztetlek mindőtöket,  mint utolsó figyelmeztetés.  Nyomatékosan kérlek  fel benneteket, hogy végre Rám  hallgassatok,  hogy lelketeket még megmenthessétek.

A ti szeretett Jézus Krisztusotok,

Megmentőtök és Igazságos Bírótok

Comments are closed.