RSS
 

Archive for the ‘2013 szeptemberi üzenetek’ Category

Az egyházi szabadkőművesség a lehető legnagyobb hatalomra tett szert most Legszentebb földi Egyházamban

19 okt

2013. szeptember 30. hétfő, 15.45

Hőn szeretett leányom, meg kell kérnem minden felszentelt Szolgámat, hogy vigyázzanak azzal a felhívással, hogy vegyenek részt lelkigyakorlatokon, melyeket úgy fognak bemutatni, hogy meggyőzze őket arról, hogy egyezzenek bele egy új hűségeskübe, mely – amennyiben beleegyeznek ennek megtételébe – semmissé teszi legszentebb fogadalmukat, melyet Nekem, Jézus Krisztusnak tettek.

Az egyházi szabadkőművesség a lehető legnagyobb hatalomra tett szert most Legszentebb földi Egyházamban, és hamarosan elő fogja irányozni új liturgiáját, mely szembe fog szegülni legszentebb Akaratommal. Isten ellenségei alakították ki, egy új átdolgozásnak álcázva, hogy megfeleljen azon politikai erőknek, akik be akarják tiltani a Kereszténységet, és olyan hamar fogják ezt bemutatni, hogy sokan elképednek majd Egyházamban. Fájdalmas lesz számukra látni egy ilyen utálatosságot, ugyanakkor hű Szolgáim hangja sem lesz hallható nyilvánosan, mert ők, a Szabadkőművesek ellenőrizni fogják, hogy mennyire értették meg – minden szempontból - ezt az új liturgiát. Minden ellenérvet – melyet az egyházmegyékben fognak felhozni világszerte – elutasítanak, és elvetnek majd. Azzal az ürüggyel, hogy az Egyháznak új fiatal lelkeket kell toboroznia, akik eltávolodtak az Egyháztól. A szekuláris világra apellálva azt fogják mondani, hogy az Egyház még több embert meg fog téríteni ezzel az új liturgiával.

Ó mennyire megtévesztő lesz az az utálatosság, és mennyien be fognak dőlni a hazugságoknak, melyek sokakat el fognak téríteni az Igazságtól. Dániel prófétának meg lett jövendölve az Igazság Könyve, hogy Isten gyermekei sose felejtsék majd el az Igazságot, amikor a hazugságokban fuldokolnak, melyek felemésztik majd földi Egyházamat.

Fogadjátok el a földi Egyházam által lefektetett Igazságot. Ne fogadjátok el az új törvényeket, melyeknek az Én Nevemben való elfogadására kényszerítenek majd benneteket, melyek szentségtöréshez vezetnek majd.

Jézusotok

 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Igaz Egyházamat ki fogják utasítani Rómából, és jó néhány évig elhagyatottságban kell majd élnie

18 okt

2013. szeptember 28. szombat, 15.23

Hőn szeretett leányom, mindig gondolj arra, akik hisznek Bennem, de akiknek sejtelmük sincs arról, hogy közeledik Második Eljövetelem, hogy nekik mindig ébernek kell lenniük a jelekre, melyek meg lettek jövendölve Atyám Könyvében, a Nagy Napot megelőző időszakra vonatkozólag.

Az első jel a nagy hitehagyás.  Ez az, amikor az Igazságba – azaz az Isten Szavába – vetett hit szertefoszlik, és amikor a világ minden táján dicsőítik a bűnt. A jel arra, hogy Második Eljövetelem már nagyon közel van az, amikor a nagy hitehagyás belülről szorongatja földi Egyházamat. Amikor látjátok azokat, akik azt állítják, hogy Én jelöltem ki őket földi Egyházam vezetésére, hogy a szekuláris világgal foglalkoznak azért, hogy elnyerjék annak kegyét, tudni fogjátok, hogy a változások kezdetüket vették. Amikor látjátok, hogy a Nagy Áldozat – Keresztre feszítésem – vita tárgyát képezi, és új értelmet tulajdonítanak Eucharisztiámnak, tudni fogjátok, hogy Egyházamat a pusztába fogják űzni.

Egyházam alatt Én azokra gondolok, akik nem térnek el az Igazságtól, és ahogy eddig is, továbbra is elfogadják az Isten Szavát. Igaz Egyházamat ki fogják utasítani Rómából, és jó néhány évig elhagyatottságban kell majd élnie. A pogányok végig fognak tiporni Egyházamon, és Egyházam szenvedni fog, de Kegyelmemnek köszönhetően sértetlen marad, és azok a bátor lelkek, akik nem hajlandóak elhagyni Engem, rendkívüli Adományokban fognak részesülni Általam. Amint Egyházam falain belül tapasztalhatóak lesznek a förtelmes gyógyulások – az úgynevezett ’csodák’ –, és az emberiség iránt színlelt alázat és szeretet gesztusai, akkor lesznek láthatóak az Általam való igazi csodás beavatkozások. Imahadjárati Imacsoportjaim által fogom kinyilvánítani a Szentlélek Jelenlétét azoknak, akik csúfolják és gúnyolják őket. Sok csodában lesz részük Imacsoportjaimnak, és azoknak, akik imádkozzák az Imákat, mintegy ajándékot, mely segít szeretett Tanítványaimnak megbirkózni a vallási üldöztetéssel.

Az üldöztetés, amelyről Beszélek, elsődlegesen lelki – szellemi üldöztetés lesz. Igaz tanítványaim – és Én ez alatt minden felekezetű Keresztényt értek, a világon mindenütt – nagy bánatukban látni fogják, amikor tanúi kell hogy, legyenek a nagy megtévesztésnek, mely a Katolikus Egyházra fog ereszkedni. A Katolikus Egyház be fogja fogadni a szekuláris világot, majd kijelenti, hogy halálos bűn nem létezik többé. Nem fognak tudomást venni a bűnről, és annak érdekében, hogy megtévesszék az ártatlanokat, azt fogják mondani nekik, hogy nem nehéz bejutni Királyságomba. A gyónások meg fognak szűnni a jelenlegi formájukban. Az embereknek azt fogják mondani, hogy a maguk módján könyörögjenek üdvösségükért, és így sokan nem fognak törődni azzal, hogy Megbocsátásomért könyörögjenek. Azért nem tesznek majd így, mert többé már nem fogadják el azt, hogy a bűn akarattal idéződik elő, és éppen ezért Isten mindent meg fog bocsátani. Ez az a tévedés, mely meg lett jövendölve, és amely milliókat fog a pokol tűzébe vinni, akiket a hamis próféta és az Antikrisztus fog odavezetni.

Hamarosan minden pogány ünnep és fesztivál be fog épülni a Katolikus Egyházakba, szerte az egész világon. A pogányokat, és azokat, akik gyűlölik Istent, az oltárokhoz fogják hívni, a tabernákulumok elé. Ezt az ünnepi lakomát az Áldozás egy új formájának fogják nyilvánítani – melynek során Isten valamennyi gyermeke egyesül, tisztelvén egymás hitét és emberi jogait. Titeket, szeretett Követőim, arra fognak kérni, hogy mutassatok tiszteletet azok iránt, akik meg akarják semmisíteni Jelenlétemet a Szent Eucharisztiában. Azzal fognak vádolni benneteket, hogy anti-keresztények vagytok, és hogy nem fogadjátok be a pogányságot. Így fognak mindannyiatokat megtéveszteni. Így fognak Engem, Jézus Krisztust meggyalázni. Ugyanezt fogják tenni az iskolákban, hogy száműzzék a Kereszténységet. Ugyanezt fogják tenni a politikai körökben, ahol minden Velem kapcsolatos dolgot el fognak törölni. Semelyik más vallást nem fogják ilyen gyűlölettel támadni. A Kereszténységet – mivel az maga az Igazság – ki fogják irtani.

Amit nem fogtok fel az az, hogy azáltal, hogy önkéntes résztvevőivé váltok ennek a gonosz megszentségtelenítésnek, lelketek sötétté válik, és idővel lemondotok üdvösségetekről.

Ha elárultok Engem, Én meg fogok bocsátani nektek. Ha megtagadtok Engem, Én meg fogok bocsátani nektek. De ha meggyaláztok Engem, és hűséget esküsztök a fenevadnak, azzal teljesen elszakítjátok magatokat Tőlem, és lehetetlen lesz majd számotokra elfogadni Irgalmamat.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Isten, az Atya: Ha városokat is kell elpusztítanom ahhoz, hogy megfékezzem a gonosz terjedését, meg fogom tenni

16 okt

2013. szeptember 26. csütörtök, 17.55

Legdrágább leányom, Igazságos Kezem lesújtott a világra, és meg fogom büntetni azokat, akik – mind testileg, mind lelkileg – bántják Gyermekeimet. Féljétek Haragomat, de fogadjátok el Irgalmamat.

Be fogok avatkozni nemzetekben azért, hogy megakadályozzam a háborúk elmérgesedését, és ha városokat is kell elpusztítanom ahhoz, hogy megfékezzem a gonosz terjedését, meg fogom tenni. Mivel az emberi gonoszság terjed, mint a vírus, ketté fogom hasítani ezeket a lelkeket, és le fogok sújtani rájuk.  Mennyire émelyít Engem az abortusz, a háború, és a gyilkosság gonosz bűne, valamint azok megtévesztése, akik segédkeznek a bűn terjedésében. Ők meg fognak fizetni ezért most.

Azok a politikai pozíciókban lévők lesznek elsőként megbüntetve, akik kezükben tartják az abortuszhoz való hozzáférést. Várjatok most, és meg fogjátok látni, hogy mennyire fognak ők szenvedni azokért a rémtettekért, amelyek fölött szemet hunynak Előttem. Azok a csoportok, akik az abortusz által a világnépesség kimúlását tervezik, Kezem által fognak kínhalált halni. Végül Igazságot fogok szolgáltatni nekik, mert többé már nem hagyom, hogy ilyen gonoszsággal sújtsák Gyermekeimet. Öntelt kijelentéseik – miszerint az emberiség érdekében cselekednek – el lesznek hallgattatva, mert elszakították magukat Tőlem, és nem lesz túl sok idejük arra, hogy megmentsék a lelküket.

Azoknak, akik azt a feladatot kapták, hogy az Evangélium Igazságát tanítsák Gyermekeimnek, meg kell szívlelniük a következő Ígéretet. Fel foglak emelni benneteket, amikor az Igazságot szóljátok, de a mélységbe foglak vetni benneteket, ha és amikor megszentségtelenítitek a Szent Eucharisztiát. És habár a hazugok meg fognak győzni benneteket az Igazság megváltoztatásának szükségességéről, és üldözni fognak titeket, mindez semmiség lesz ahhoz a sötétséghez képest, melyet az egész Földre fogok bocsátani. Akkor lesz ott sírás és fogcsikorgatás, de senki sem fog hallani benneteket. Nem fogtok se látni, se hallani többé semmit, de érezni fogjátok azoknak a lelkeknek a fájdalmát, akiket tönkretettetek a hitehagyás (aposztázia) következtében, melyet segítettetek életben tartani addig, amíg az elborította azoknak a felszentelt szolgáknak a lelkét, akiket ti utasítotok.

Féljétek Haragomat, mert hirtelen fog lesújtani rátok, és akkor már túl késő lesz számotokra. Soha nem fogjátok meglátni Arcomat. Ezt az utolsó figyelmeztetést adom azoknak a vezetőknek, akik földi Egyházamat vezetik.

Ha nem védelmezitek meg Isten Igéjét, vagy ha nem őrzitek meg a Szent Eucharisztiát, akkor halál és kétségbeesés lesz a vége. Nem fogok időt hagyni nektek, hogy elpusztítsátok azokat a lelkeket, akiket ellenségeim irányoztak elő.

Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Üdvösség Anyja: Csak kevesen lesznek elég bátrak ahhoz, hogy nyíltan hirdessék Isten Szavát, Fiam földi Egyházának Keresztre feszítése során

16 okt

2013. szeptember 25. szerda, 12.15

Gyermekem, Fiam földi Egyházának Keresztre feszítése ténylegesen kezdetét vette, és a jelek elkezdtek látszani. Ahogy Fiamat Keresztre szegezték, és csak egy Tanítványa volt Mellette a végsőkig, ugyanígy csak néhány földi Tanítványa meri majd mutatni, hogy védelmezi az Ő Misztikus Testét a Földön, amint azt kifosztják, gyötrik, majd megsemmisítik.

Azok közül, akik hűséget esküdtek Fiamnak csak nagyon kevesen nézték az Ő megostorozását, illetve kísérték Őt a Kálvária hegyére menvén. Mindössze négy hűséges tanítványom maradt – unokahúgom Mária, Márta, Mária Magdolna, és János -, hogy támogassanak és segítsenek nekem gyötrelmemben, amint tanúja kellett, hogy legyek Fiam borzalmas kínzatásának. Sokan követik Fiam utasításait – ezeken a világnak szóló szent Üzeneteken keresztül -, de csak kevesen lesznek elég bátrak ahhoz, hogy nyíltan hirdessék Isten Szavát, Fiam földi Egyházának Keresztre feszítése során.

Nagy az én bánatom jelenleg, mert mindaz, amit én előre megmondtam a La Salette-i illetve a Fatimai jelenések alkalmával, most bontakoznak ki a szemetek előtt, de sokan vakok vagytok. Ti, akik órákat töltöttetek előttem legszentebb kegyhelyeimen, jöjjetek, és kérjetek engem, a ti Édesanyátokat, hogy nyissam fel szemeteket az Igazságra. Kérjetek engem, hogy ajánljam szíveteket és lelketeket Fiamnak, különben ti is meg fogjátok tagadni Őt.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Jaj azoknak a Keresztényeknek, akik a new age pogányságért elhagytak Engem

15 okt

2013. szeptember 24. kedd, 22.44

Hőn szeretett leányom, minden élő lélek erős ösztönnel rendelkezik a tekintetben, hogy az Istent keresse életében. Azok, akik rálelnek Isten Szeretetére – annak legtisztább formájában -, megkapják ezt az Ajándékot, alázatosságuknak, illetve azon tény elfogadásának köszönhetően, hogy minden Dicsőség Istené.

A pogányok viszont – a lelki békére való törekvésükben – inkább az Igaz Isten Teremtését keresik, semmint Teremtőjüket. Ahelyett, hogy Isten, az Én Mindenható Atyám, a mindenség Teremtője előtt borulnának le, ők a hamis bálványok, köztük azon csodák előtt borulnak le, melyet Ő teremtett a világnak – a Föld, a Nap, a Hold és a csillagok előtt. Ők ezeket a hatalmas csodákat bálványozzák, és aztán azt hiszik, hogy ez által, ez nagy hatalmat ad nekik. Amit ők keresnek az egyfajta spirituális megvilágosodás, mely reményeik szerint örömet és békét szerez nekik. Sokan aztán a meditáció és a jóga által nyitják meg szellemüket és lelküket, engedvén így a gonosz léleknek, hogy megrontsa őket. Ők tévesen azt hiszik, hogy valamilyen más hatalom – azon kívül, ami a Magasságos Istentől való – szerezheti meg számukra az áhított békét.

Most már tisztában vagytok azzal, hogy csak egy Isten létezik. Az imádat minden egyéb formája pogányságot eredményez. Mindegy, hogy mit mondanak, vagy hogy hogyan igazolják cselekedeteiket, felkérik a sátánt, hogy szállja meg lelküket, és ha egyszer ő bebocsátást nyer, ő és az általa küldött démonok nem fogják békén hagyni ezeket a lelkeket. Gyötörni fogják ezeket a lelkeket, hazugságokkal fogják tömni őket, és elhitetik velük, hogy egy adománnyal rendelkeznek. Egyesek azt hiszik, hogy gyógyítani tudnak másokat, az olyan gyakorlatok által, mint például a Reiki, melynek során nem tesznek mást, mint megfertőznek másokat, köztük az ártatlanokat is. Amikor a pogányok – lelki adományokat vonzandó - kántálnak, azt mondják, hogy ez békét szerez nekik. Habár sokan hiszik ezt, tudniuk kell, hogy nagyon rövid időn belül –miután a gonosz szellem behatolt elméjükbe – zaklatottá válnak majd, és nem fognak nyugalomra lelni. Folytonosan az érzéki örömöket keresik, és amit cserébe kapnak majd mindannyian, az a lélek sötétsége lesz.

A pogányság rettenetes nyugtalanságot szül, és azokban az országokban, ahol a pogányok hamis istenekhez kiáltanak, Atyám haragját vonják magukra. Sok ilyen lélek nem fogja fel, hogy mit csinál, de felismerni őket azáltal, ahogyan testüket cicomázzák, mivel magukat szent edényeknek tartják a hamis bálványok szemében, melyet állításuk szerint imádnak. Híján lesznek a szeretetnek, az alázatnak, és a mások javát szolgáló személyes áldozatnak, mert ők csak az érzékeket imádják. Ők nem értik meg, hogy lelkük Isten Ajándéka, és így eladják a lelküket a tökéletesség keresése során, mely soha nem lehet az övék.

A Nagyfigyelmeztetés során fel fogom ébreszteni ezekben a lelkekben az Igazságot azt illetően, hogy Ki az, akihez ők tartoznak. Imádkozzatok, hogy elfogadják majd Irgalmas Kezemet. Jaj azoknak a Keresztényeknek, akik a new age pogányságért elhagytak Engem. Ők azok, akik nem kérnek Irgalmamból, és inkább ostobasággal foglalkoznak, mert az táplálja önérzetüket, amikor azt gondolják, hogy rendelkeznek azzal a hatalommal, mellyel a spirituális dolgokat irányíthatják. Ha azonban ily módon keresik a személyes tökéletességet, teljesen elszakítják magukat Istentől. Így ajtót nyitnak a gonosznak, aki elcsábítja, és hipnotizálja őket a babonás ígéretek varázsa által, melynek következtében lelkük sivárrá válik, ahol Isten Szeretete képtelen növekedni.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Olyan sokan elfelejtettek Engem, ugyanakkor meg sok esetben természetesnek vesznek Engem

13 okt

2013. szeptember 24. kedd, 18.00

Hőn szeretett leányom, mennyire magányosnak érzem Magam, amikor sokan – köztük azok is, akik hűségesek Szent Szavamhoz – oly kevés időt töltenek Társaságomban. Mennyire vágyom figyelmükre, akár csak egy pillanatra is a nap folyamán. Olyan sokan elfelejtettek Engem, ugyanakkor meg sok esetben természetesnek vesznek Engem. Talán nem tudjátok, hogy ha pusztán beszélgettek Velem, akár csak egy rövid ideig is, akkor Kegyelmeimet árasztom rátok?  Azok, akik azzal vigasztalnak Engem, hogy beszélgetnek Velem – úgy, ahogy a legkönnyebb a számukra – olyan belső békére tesznek szert, mely sehol másutt nem lelhető a világban.

Az élvezetek, a jólét és az izgalmak hajszolása során, kitörő megelégedettségetek csak rövid életű lesz. Semmi, még a legnagyobb világi kincsek sem fognak kielégíteni benneteket.  Nekem – Nagy Irgalmamnak – köszönhetően kaptátok meg a legnagyobb kincset, azaz egy olyan élet Ajándékát, mely nagy dicsőséggel, csodálatos környezettel, egy tökéletes, szép testtel, és azzal a képességgel teljes, hogy egy folytonos szeretet érezzetek, mely eláraszt majd benneteket, ugyanakkor hatalmas boldogságot is fog szerezni nektek. Ez az Örök Élet, és közel van Számomra az az idő, hogy átvigyelek benneteket Új Királyságomba.

Amikor Velem beszéltek, arra kérvén Engem, hogy készítselek fel benneteket erre a Nagy Napra, készen fogtok állni, de időbe telik megtenni azokat a változtatásokat, melyek szükségesek a részetekről az Úr Nagy Napjára.

Mint ahogy egy menyasszonynak és egy vőlegénynek, nektek is mindent el kell rendeznetek a Nagy Áldás Napja előtt.  Jó előre fel kell készítenetek a családotokat, a barátaitokat, és a rokonaitokat. Aztán azon a Napon, amikor eljövök, hogy tanúja legyek ennek a Dicsőséges Átmenetnek, felkészültnek kell lennetek testben és lélekben, hogy méltóak legyetek arra, hogy belépjetek az Új Paradicsomba.

Minden egyes, mások szükségleteivel foglalatoskodva eltöltött nap, szánjatok legalább tíz percet a napból bűneitek engesztelésére. Ez nagyon fontos, mert szeretlek, és tárt karokkal várlak benneteket. Ahhoz, hogy méltóképpen kommunikáljatok Velem, először mindig alázatos szolgálóként kell Elém járulnotok. Amikor letérdeltek Elém, vagy csak egyszerűen beszélgettek Velem a szívetekben, mindig ezzel kezdjétek:

„Jézus, bocsáss meg nekem, mert vétkeztem.”

Ezt követően érezni fogjátok Jelenlétemet, és Én a lelketekben fogok élni. Minél gyakrabban fordultok Hozzám, annál közelebb kerültök. Hamar olyan leszek, mint egy barát, aki nélkül nem tudtok élni. Akkor minden apró dolog miatt Hozzám fogtok fordulni, és Én ott leszek. Én mindig gondoskodni fogok arról, hogy azok, akik az Én Társaságomban töltenek időt, nagy kegyben fognak részesülni, és Kegyelmeim lelki békét és nyugalmat teremtenek majd. Ne feledjétek, Én rögvest válaszolok azoknak, akik keresnek Engem.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A világ négy része, amire Én utalok, az a négy nagy birodalom – az Egyesült Államok, Oroszország, Európa és Kína

12 okt

2013. szeptember 24. kedd, 11.18

Hőn szeretett leányom, a világ négy része, amire Én utalok, az a négy nagy birodalom – az Egyesült Államok, Oroszország, Európa és Kína. Az összes megjövendölt próféciában szerepelnek ezek a hatalmak, melyek körül nagy felfordulások történnek majd a vallási és a politikai struktúrákban egyaránt.

Szíria és Egyiptom, az országaikban lévő zavargások miatt, katalizátorai lesznek egy nagy háborúnak, mely érinteni fogja a négy nagyhatalmat. Ezek a hatalmak összefognak, hogy egy egységes rendszert hozzanak létre, melyet arra fognak használni, hogy felügyeljék a világ vagyonát és népességét.

A vallási háború központi szerepet fog játszani ebben a felügyeletben, és a Keresztény Egyházaimban lévő kijelölt vezetők legyőzetnek és megsemmisülnek a fenevad elleni felkészülés során, aki mind a négy birodalmat uralni fogja. Egyik vezető sem – akik ellenszegülnek Isten Szavának, vagy akik megpróbálják elpusztítani az Ő gyermekeit – fog felhatalmazást kapni Istentől arra, hogy erőszakkal megkaparintsák azokat, akiknek neve benne foglaltatik az Élet Könyvében. És habár Én a Keresztényekről beszélek, és arról, hogy hűségesnek kell maradniuk Hozzám, egyúttal a zsidókra is utalok, mert védelmezőjük, Szent Mihály Arkangyal, őrködni fog felettük, és segíteni fog nekik, hogy kibírják az üldöztetést, melyet – mint Isten választott népének – nekik is el kell szenvedniük.

Isten Terve már megalkotódott, és az összes angyal és szent a Mennyben most készül, hogy segítsen nekem azon Küldetésemben, hogy egyesítsek mindenkit, és hogy megvédelmezzem az Engem szeretőket a nagy megtévesztéstől, mely azért jött létre, hogy megtévessze a világot. Még soha nem volt az Isten elleni gonoszság ennyire összehangolt az emberiség által, mint ma. A halandó ember még soha nem volt képes  - az uralom érdekében való hatalom megszerzése révén – ilyen sok szenvedést okozni, mint a történelem ezen pillanatában. Az Isten gyermekei elleni nagy üldöztetés – melyet a sátán idézett elő a gonosz, hataloméhes, nagy hatalommal bíró pozíciókban lévő férfiak és nők készséges támogatásával – a szemetek előtt bontakozik ki. Mégis sokan közületek nem látjátok, mert már meg vagytok tévesztve.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 szeptemberi üzenetek

 

Üdvösség Anyja a papokhoz: Ahhoz hogy hűek maradhassatok Fiam földi Egyházához, fel kell készülnötök, hogy táplálni tudjátok az Ő nyáját

09 okt

2013. szeptember 23. hétfő, 13.30

Gyermekem, sok Égi jel lesz látható Fiam Templomainak tetején, amikor megtörténnek a végső változtatások a Szentmise Liturgiájában. Mindazok, akik nyitva tartják a szemüket és a fülüket, tanúi lesznek Fiam Haragjának úgy, hogy azt lehetetlen lesz nem észrevenniük.

Fiam megígérte, hogy ki fogja nyilvánítani Haragját, amikor földi Egyházában ismételten keresztre feszítik Őt azáltal, hogy meggyalázzák Testét és Vérét a Szentmise Áldozati részében. Mennydörgés és villámlás, aztán pedig hatalmas viharok fogják ledönteni a lábukról az embereket. Még több árvíz lesz látható, ahogy az emberi bűnök el lesznek söpörve, amint kezdik felismerni az Istentől eredő büntetéseket, melyek az emberiségre zúdulnak.

Ők rabjai a bűnnek – még azok is, akik szeretik Fiamat, és akik hűségesek maradnak a Szentmiséhez -, és így nem fogják felismerni az eltérést, amikor bemutatják az utálatosságot. Ne feledjétek, hogy a Szentmise a Fiam haláláról való megemlékezés, melyben Fiam Valóságos Jelenléte kerül kinyilvánításra. Hamarosan nem fogják elismerni az Igazságot, és az új mise pogány szertartássá fog válni. Ez a nap még előttünk áll, és ez hirtelen és váratlanul fog bekövetkezni – olyan gyorsan fog a hamis próféta lépni. Itt a felkészülés ideje. Mindazoknak a felszentelt szolgáknak, akik továbbra is hűségesek a Legszentebb Eucharisztiához, és akik ki fognak tartani Isten Szent Igéje mellett, már most el kell kezdeniük a felkészülést.

Ahhoz hogy hűek maradhassatok Fiam földi Egyházához, fel kell készülnötök, hogy az Élet Eledelével, azaz az Ő Szent Eucharisztiájával tudjátok táplálni az Ő nyáját. Ez az a fogadalom, amit Jézus Krisztusnak tettetek, amikor azt mondtátok, hogy szolgálni fogjátok Őt, és hogy a Szentmisében az Ő Testét és Vérét fogjátok kiszolgáltatni mindazoknak, akik az üdvösséget keresik. Tiszteletben kell tartani ezt a fogadalmat, egészen az utolsó napig.

Ne féljetek az előttetek álló időktől, amikor Isten ellenségei megpróbálják arra használni az Ő Nevét, hogy jóváhagyják a bűnt, és elfogadottá tegyék azt mindenki számára; amikor mindenkit megfosztanak az Ő Testétől és Vérétől. Mindez nem fog számítani, ha továbbra is Fiamat szolgáljátok, amilyen módon csak tudjátok.

Menjetek békével, abban a reményben, hogy ti, akik szeretitek Fiamat, a Szentlélek Ajándékával lesztek megáldva, hogy meg tudjátok majd különböztetni az Igazságot.

Áldott Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Sokan el fognak árulni Engem azáltal, hogy elfogadják a csalárdságokat

09 okt

2013. szeptember 21. szombat, 13.45

Hőn szeretett leányom, Erőm most szét fog áradni a hívők szívében, ahogy a Szentlélek Ereje által egyfajta békességet fognak érezni a nagy hitehagyás ellenére, melyet lassan kezdenek megtapasztalni Egyházamban.

Szeretett Atyám Hatalma és Dicsősége által nagy erőt és bátorságot fogok adni nektek, szeretett Tanítványaim, ezen megpróbáltatások során. Az Imahadjárati Imákon keresztül kapjátok ezeket az Ajándékokat, mert ezek nélkül lehetetlen lenne számotokra, hogy túléljétek a vallási üldöztetést, melynek elébe néztek. Azért kapjátok ezeket az Ajándékokat, hogy meg tudjátok menteni a többieket, akik elutasítják Mennyei Hívásomat, és akik ártatlanul belesétálnak az oroszlán barlangjába, ahol elszabadul a pokol. A sötétség barlangjában aztán pogány szertartásokba fognak sodródni. Lelkük megnyílik a gonosz szellem előtt, és nagyon rövid időn belül vakká válnak az Igazságra – az Isten Szent Igéjére, mely kezdettől fogva meg van határozva.

Sokan el fognak árulni Engem azáltal, hogy elfogadják a csalárdságokat. Pedig megkapták az Igazságot Kereszthalálom által. Amikor a Földön jártam, sok Tanítványom árult el Engem a Keresztre feszítésemet megelőző napokban. Utánozván a farizeusokat, ezeket a szavakat kiáltozták:”Távozz tőlem, eretnekségeket beszélsz. Kigúnyolod a farizeusokat, akik Isten Nevében beszélnek. Egy hazug vagy, és gonoszságot beszélsz. Te a sátán fia vagy.”

Most, hogy készítelek fel benneteket Második Eljövetelemre, pontosan ugyanezeket a vádakat fogjátok fröcsögni újfent. Most azért jövök ezeken a Mennyből jövő Isteni Üzeneteken keresztül, hogy elhozzam nektek az Igazságot, annak ellenére, hogy már mindent tudtok Rólam. Én ezt azért teszem, mert az Igazságot el fogják törölni Egyházamban. Hamarosan a Nevemben tett hazugságokat fogtok elfogadni, és az Igazság már sehol sem lesz fellelhető.

Ne feledjétek ezeket a Szavakat. Csak azért jövök, hogy beteljesítsem az Atyámnak tett Ígéretemet. Azért jövök, hogy örök üdvösséget hozzak nektek, mely meg lett ígérve nektek. A sátán nem akarja, hogy ez megtörténjen, de nem tud megállítani Engem. Viszont amit tenni fog az az, hogy Isten gyermekei közül sokakat meg fog akadályozni abban, hogy elfogadják végső Irgalmamat. Ellenségeim segítsége révén teszi majd ezt, akiket már elcsábított földi Egyházamban.

Ébredjetek ti, akik alszotok. Úgy jövök el, mint éjjel a tolvaj. Csak azok fognak megmenekülni, akik felkészültek.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Négy hatalmas birodalom fog felemelkedni, mint elsődleges kiindulópontok, ahonnan háborúk kerekednek majd

09 okt

2013. szeptember 21. szombat, 12.22

Hőn szeretett leányom, sok minden fog történni a világban, amint nő a hamis próféta hatalma, és bárki, aki szembe merészel szállni vele, mellőzve lesz, még ha magas rangúak is Egyházamban.

A politikai nézeteltérések négy részre fogják osztani a Földet. Négy hatalmas birodalom fog felemelkedni, mint elsődleges kiindulópontok, ahonnan háborúk kerekednek majd. Ahogy nő ezeknek a birodalmaknak a hatalma, ők fogják uralni a világ számos részét, de nem az egész világot, mivel ezt nem engedné Atyám.

Mindezek a nemzetek harcolni fognak egymással, habár azt fogják állítani, hogy együttműködnek. Ahogy egyre nő a bizalmatlanság, mindegyikük próbál majd túltenni a másikon, és így tovább folynak majd a harcok. Ők meg fogják semmisíteni saját szegény országuk nagy részét. Az embereknek, akiket ők kormányozni fognak, csak nagyon kevés hatalmuk marad, melynek során a demokrácia csak egy hajszálon fog függni. Ezek az ártatlan és szenvedő emberek azok, akik részesülni fognak Isten Védelmében, ha rendelkeznek az Élő Isten Pecsétjével.

Soha ne becsüljétek alá Istennek ezt az ingyen Ajándékát. Az Élő Isten Pecsétje meg fog óvni benneteket a testi és lelki haláltól a háborúk során. Kérlek, juttassátok el ezt a lehető legtöbb emberhez, minden országban.

Egyiptom és Szíria hatalmi harcba fog keveredni, mely hatással lesz Izraelre. Sok ellensége van a zsidóknak. Az összes olyan háború, mely ezt a két országot veszi célba és keveri bele, egy végső csatába fog torkollni, mely Izraelt is érinti majd, akik a Második Világháború óta látott legkegyetlenebb népirtást fogják elszenvedni.

Jeruzsálem bukása és felemelkedése meg van jövendölve, és ezeknek a csatáknak végbe kell menniük, még mielőtt a próféciák beteljesednek.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 szeptemberi üzenetek, Maria Divine Mercy