RSS
 

Archive for the ‘2013 októberi üzenetek’ Category

Ha nincs benneteket alázat, akkor lelketeket elönti a gőg, és vétkezni fogtok Ellenem

21 nov

2013. október 31. csütörtök, 23.30

Hőn szeretett leányom, oly sokan nem hallgatnak majd Szavamra, mivel nem tudják, hogy Ki Vagyok Én. Sokan állítják azt, hogy ismernek Engem, de csak hibás emberi értelmezésük révén vannak meggyőződve arról, hogy felfogják, Ki Vagyok Én, és mit Tettem azért, hogy megmentsem őket a pokoltól, mely Isten mindazon gyermekére vár, akik nem fognak kérni Engem, hogy bocsássak meg nekik.

A szabad akarat Atyám Ajándéka. Ugyanakkor a szabad akarat akadályozhatja az embert abbéli törekvésében, hogy keresse Isten Szeretetét. Ennek ellenére Atyám megajándékozta Gyermekeit ezzel az Ajándékkal. Ennyire nagylelkű Ő. Ennyire szereti az Ő gyermekeit. Ez az Ajándék megadta nekik azt a szabadságot, hogy bejárhassák a Földet, élvezhessék gyümölcseit, és befogadhassák szépségét. De az ember, akit megkísértett a sátán, visszaélt Atyám bizalmával. Ekkor vált a sátán rabszolgájává, egyezséget kötvén vele, melynek révén a bűn továbbra is elválasztja Isten gyermekeit Tőle.

Kereszthalálom Ajándéka azt jelentette, hogy Én felbontottam ezt a természetellenes köteléket az ember és a sátán között. Kereszthalálom által így lehetővé tettem az ember számára, hogy a bűnbocsánat által kereshesse az üdvösséget. Ez azt jelenti, hogy az ember képes arra, hogy megmeneküljön a sátán karmai közül, de csak azok nyerhetik el valóban az üdvösséget, akik teljes alázatos szolgaságban követnek Engem.  Ha nem vagytok képesek arra, hogy – a kiengesztelődés által – nyíltan bevalljátok Nekem, Jézus Krisztusnak, gyarlóságaitokat, bűneiteket és egymás iránti gyűlöleteteket, akkor nem maradtok tiszták. A lélek tisztagása nélkül nem vagytok képesek arra, hogy alázatossá váljatok a Szememben. Ha nincs benneteket alázat, akkor lelketeket elönti a gőg, és vétkezni fogtok Ellenem. Amikor vétkeztek Ellenem, azt számtalan módon teszitek.

Elsődlegesen bujaságotokat, kapzsiságotokat és gőgötöket fogjátok táplálni. Aztán úgy fogtok viselkedni, mintha ti tájékozottabbak, okosabbak és jobbak lennétek másoknál. Majd ítélkezni fogtok mások fölött. Aztán továbbléptek. Ki fogjátok gúnyolni azokat, akik valódi egységben vannak Velem, azáltal, hogy azt mondjátok róluk, hogy nem tökéletesek. Aztán  rágalmakat gyártotok mindazokról, akik Hűek maradnak Hozzám. Ennek ellenére meg fogjátok győzni magatokat arról, hogy benneteket a Szentlélek tölt be. De nem a Szentlélek lesz az, aki indít benneteket, hanem a gonosz lélek, aki meg fogja szállni lelketeket, és azt fogjátok hinni, hogy a Menny vezet titeket.

Amikor azt mondjátok, hogy ti Engem képviseltek, és hogy különb helyzetben vagytok, mint mások, hogy Királyságom részesei legyetek, aztán meg hazudtok Rólam, akkor nektek szükségetek van mások imáira. Ekkorra már félúton lesztek a pokol mélysége felé, és Beavatkozásom nélkül el fogtok veszni.

Fogjátok Üzeneteimet. Öleljétek szívetekre, és kérdezzétek meg: „Jézus, ez Te vagy? Valóban szükségem van a Te Segítségedre?” és Én meg fogom adni nektek a választ.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Ha a Szentlélek betölt egy lelket, akkor a lélek feléled, rögtön Atyám Akaratához vonzódik, és teljes önátadásban válaszol

21 nov

2013. október 30. szerda, 18.00

Hőn szeretett leányom, amikor Szentlelkem leszáll egy emberre, akkor számos dolog megy végbe. Az első a döbbenet és a hitetlenkedés érzése. A második annak az érzése, hogy valami oly hatalmas tölti be, hogy megrendíti az embert az, hogy teljesen mértékben az Isten Szent Akaratától függ. Megszűnik a magasrendű emberi értelembe vetett hit, mert az értelem többé már nem fog jelentős szerepet játszani. Ehelyett a lélek átitatódik azzal a tudással, belátással és megértéssel, hogy ez meghaladja az ő gyarló emberi értelmezését.

Ha a Szentlélek betölt egy lelket, akkor a lélek feléled, rögtön Atyám Akaratához vonzódik, és teljes önátadásban válaszol. Amint alábbhagy a kezdeti félelem, egy mély béke fogja hatalmába keríteni, és megszűnik az ember azon félelme, hogy látják, amint Isten Igéjét hirdeti. Nem fognak törődni az emberek véleményével, mert szájukból az Igazság fog áradni. A lélek személyisége – függetlenül attól, hogy könnyen barátkozó, félénk vagy szégyenlős – háttérbe fog szorulni, és másodlagossá válik a tekintetben, hogy hogyan hirdetik Isten Igéjét.

Mindazon lelkek, akik befogadják a Szentlélek Ajándékát, egytől egyig át fogják adni szabad akaratukat Atyám Akaratának. Azon lelkek számára – akik valóban a Szentlélek Ajándékával vannak megáldva – az lesz a feladat, hogy hirdessék Isten Igéjét, és emiatt ők szenvedni fognak. Azonban Isten Szeretetburka beborítja az ilyen lelkeket, ahogy menetelnek előre, félelem nélkül, bátran hirdetvén az Igazságot. Azok, akik Tanításaim Igazságát hirdetik – ezekben a pogány időkben, amikor Egyházam el fog távolodni az Igaz Hittől -, még több erőt fognak kapni azt biztosítandó, hogy Szavam meghallgatásra találjon. Ez az erő Istentől, szeretett Atyámtól fog jönni. Isten Erejének Hatalma által sokan meg fognak térni a sátán seregéből, míg a többiek el lesznek pusztítva.

A Szentlélek égő, lángoló kardként fog belehasítani mindazok szívébe, akik hallgatják és elfogadják az Igazságot.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Üdvösség Anyja: Fiam Egyháza az Antikrisztus székhelyévé fog válni

20 nov

2013. október 29. kedd, 19.30

Kedves gyermekem, az egész Mennyország – Fiammal egyesülve – összefog, hogy segítségére siessen azon szent papoknak, akik egy óriási csata kellős közepén fogják találni magukat. Ezen drága lelkek közül sokaknak kell majd rettenetes gyötrelmet és szenvedést elviselnie, amikor tanúi kell, hogy legyenek az eretnekségeknek, melyek Egyházamból belülről fakadnak majd. Össze lesznek zavarodva, rettegni fognak, és sokan úgy fogják érezni, hogy nincs hová fordulniuk. Ekkor nekik hozzám kell fordulniuk, kérve engem, hogy Ajánljam őket Fiamnak, hogy beboríthassa őket Drága Vérének minden egyes cseppjével. Amikor beborítja őket ez az Ajándék, akkor tudni fogják, hogy mit tegyenek. Nekik tudniuk kell, hogy én gyermekeimet évszázadokon át figyelmeztettem erre a gonosz hitehagyásra, melyet a gonosz tervez.

Fiam Egyháza az Antikrisztus székhelyévé fog válni, és most hogy az Igazság kiderült, sokan meg lesznek rémülve, és Fiam Ostoroztatásának kínját fogják elszenvedni. Fiam Egyházát üldözni fogják, lerombolják és megszentségtelenítik – míg végül helyéül nem szolgál annak a trónnak, melyen az Antikrisztus fog ülni. Innentől kezdve fogja az Antikrisztus azt mondani, hogy ő a Krisztus, és hogy a világ általa kerül megmentésre.

A hazugságok elfogadásával tagadjátok az Igazságot. Az Igazság figyelmen kívül hagyásával hinni fogtok a megtévesztés hálójában, melyet a gonosz szőtt, és ez csapdába fog ejteni benneteket. Ha már csapdába estetek, kísértést fogtok érezni arra, hogy kövessétek azon tömegeket, minden nemzetben, akik nagy tisztelettel fognak adózni az Antikrisztusnak. Kérlek, gyermekek, imádkozzátok ezt az Imahadjárati Imát, harcolván az eretnekség ellen, mely el fogja árasztani Fiam földi Egyházát.

Imahadjárat (125) Ima Isten Legszentebb Igéjének megvédelmezéséért

„Ó Üdvösség Anyja, segíts nekem, Isten alázatos szolgájának, megvédelmezni az Ő Legszentebb Igéjét, a gyötrelem idején. Drága Édesanyám, ajánlj engem Fiadnak, hogy be tudjon borítani az Ő Drága Vérével. Fiad, Jézus Krisztus Közbenjárására add meg nekem a kegyelmet, az erőt és az akaratot, hogy hű maradjak Krisztus Tanításaihoz a Szorongattatás idején, mely fel fogja emészteni az Ő Legszentebb földi Egyházát. Ámen.”

Krisztus drága szolgái, menjetek Fiamhoz. Ti Hozzá tartoztok. Ő majd segíteni fog nektek az üldöztetés idején. Soha nem fog elhagyni benneteket a szükség idején.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Egyházam az Igazságra épült, és ajkairól kizárólag az Igazságnak lenne szabad fakadnia

19 nov

2013. október 27. vasárnap, 23.30

Hőn szeretett leányom, amikor Egyházamat nyíltan ünnepli egy gőgös és szekuláris világ, akkor legyetek tudatában, hogy ez a két különálló egység közel van ahhoz, hogy egyesüljön. Amikor Egyházam befogadja a szekuláris világot, ezáltal politikailag lesz motivált, és a politikai-üzleti világban keresi az elismerést, akkor tudatosítsátok magatokban, hogy Én soha nem hagynék jóvá ilyen intézkedést.

Egyházam az Én Igémre épült. Egyházam az Igazságra épült, és ajkairól kizárólag az Igazságnak lenne szabad fakadnia. Amikor Egyházam, az Én Felhatalmazásommal szónokol a bűn ellen, akkor mindig bírálat fogja érni, mert az ember mindig a bűn pártján áll. A bűn elfogadhatóbbá teszi az ember életét a maga és mások számára, és az ember minden erőfeszítésével azon van, hogy a poklot képtelenségnek nyilvánítsa. Amikor Egyházam csak erről a világról szónokol, annak gondjairól, problémáiról, valamint az ember szenvedéséről, és nem hirdeti Isten Igéjét, ezzel elszakítja magát Tőlem. Egyházamban csak azok mondhatják magukat valóban Egyházamhoz tartozónak, akik hűségesek maradnak ahhoz, ami Én tanítottam nekik. Kizárólag azokból áll Egyházam, akik az Igazságot szólják.

Amikor az Egyházamban lévők elvetnek Engem, Jézus Krisztust, akkor a gonosz lélek már behatolt annak felségterületére. Folyamatosan szorítanak ki Engem Egyházamból. Már nem tisztelnek úgy, ahogy egykor. Saját Szavaimat már nem fogják használni az Igazság hirdetésére. El fogják ferdíteni Szavaimat, hogy igazolják azokat a szavakat, tetteket és cselekedeteket, melyek nem Tőlem erednek, és soha nem is fognak Tőlem eredni. Igémet nem lehet megváltoztatni, és bárki, aki fogja és meggyalázza azt, örökké tartó büntetést fog elszenvedni.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Nem fogom tétlenül nézni, ahogy tönkreteszitek az életeteket, mely mindörökké a tiétek lehetne

19 nov

2013. október 26. szombat, 17.52

Hőn szeretett leányom, amikor az emberek azt próbálják megállapítani, hogy Isten gyermekei közül, melyeknek hozom el Irgalmamat – a válasz az, hogy mindegyiküknek. Én nem teszek különbséget, mert Én szeretek minden egyes megszületett lelket, akik mindegyikét Atyám teremtette. Egy lélek sem rekesztődhet ki ebből, az emberiség megmentésére irányuló végső Küldetésemből. Azért jövök, hogy üdvösséget hozzak mindenkinek.

Kérdezzetek meg egy jó szülőt, hogy feláldozná-e egyik gyermekét a másikkal szemben, és a következőt válaszolnák nektek – „Nem számít, hogy milyen csúnyán viselkednek, vagy hogy bántanak engem, sosem tudnám megtagadni őket, mert ők testem része.” Ugyanez igaz Isten ellenségeire is. Ők bántják Őt, és nagy bánatot okoznak Neki, de Ő továbbra is szereti őket, hiszen Tőle származnak, noha ők ki vannak éhezve az emberiség bűnének következtében.

Hogyan lehet az – kérdezhetitek -, hogy Én meg tudok bocsátani azoknak, akik a legjobban bántanak Engem? Akik másokat sanyargatnak, fájdalmat és szenvedést okozva nekik? Azért, mert szeretem őket. Én örökké szeretni fogom a bűnösöket. Bűneik émelyítenek Engem, mégis minduntalan arra várok, hogy átöleljem őket.

Ez a Küldetés a Megbocsátásról szól. Ez az egész a lelketek megmentéséről szól. Akármilyen szigorúak is a Szavaim időnként, azért adatnak nektek, mert szeretlek benneteket, és nem bírom elviselni a gondolatát annak, hogy elveszítelek titeket. Azoknak, akik az életambíciók miatt elárultak Engem, soha nem szabad félniük Hozzám jönni, és Segítségemet kérni. Hiányoztok Nekem. Én szomorú Vagyok, de minden beavatkozást meg fogok tenni, anélkül, hogy megszegném Atyám Szövetségét a szabad akaratot illetően, mely mindig a tiétek marad, egészen az új kezdetig. Bármit is tesztek, semmi sem fog elválasztani benneteket Tőlem, ha arra kértek, hogy bocsássak meg nektek.

El fogom árasztani a világot Irgalmammal, és Megígérem, hogy be fogok avatkozni minden gonosz tettért, melyet ellenségeim visznek végbe, hogy bűnbe rángassanak benneteket. Nem foglak odavetni benneteket a farkasoknak, akik fel akarnak falni titeket. Nem fogom tétlenül nézni, ahogy tönkreteszitek az életeteket, mely mindörökké a tiétek lehetne. Én fenntartalak majd benneteket, egészen addig, amikor is meg kell majd hoznotok a végső döntést. Én nem fogom ilyen könnyen elengedni a lelketeket. Kegyetlen halált haltam azért, hogy megváltsalak benneteket. Ezúttal tanúi lesztek a legerőteljesebb Isteni Beavatkozásnak, hogy visszaszerezzelek benneteket. Ti az Enyéim vagytok. Én a tiétek. A fenevad nem fogja könnyen megnyerni a lelkeket, mert Én Vagyok az Isten, egy félelmetes erő. Én Mindenható Vagyok. A sátánnak nincs semmije, de ravaszsága vonzani fogja a gyengéket közületek. Arra buzdítalak benneteket, akik szerettek Engem, hogy imádkozzatok, hogy a gyengék, szeretettel szívükben fogadják majd Isteni Beavatkozásomat.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Felvirrad majd a Nagy Nap, és hamarosan kezdetét veszi a vég nélküli világ

17 nov

2013. október 26. szombat, 11.15

Hőn szeretett leányom, annyira gyenge Isten gyermekeinek a hite – függetlenül attól, hogy milyen felekezethez tartoznak -, hogy azoknak, akik ismerik az Igazságot, nagyon nehéz lesz nyíltan gyakorolniuk a vallásukat, anélkül, hogy bírálat érné őket.

Oly sokan utasítanak el Engem, Jézus Krisztust a világban, a történelem ezen időszakában, hogy a legtöbb nemzetben nem lesz többé megengedett nyilvánosan beszélni Rólam. Nagyon ritkán fogjátok hallani Nevemet említeni a médiában, hacsak úgy nem, hogy megkérdőjelezik Létezésemet. Ritkán fogjátok hallani az embereket, amint nyíltan hirdetik az Irántam való szeretetüket a nyilvánosság előtt, mert túl kínosnak fogják ezt találni. Még felszentelt Szolgáim sem lesznek többé hajlandóak hirdetni az Igazságot, mert félnek attól, hogy nevetségessé teszik őket. Azoknak, akik követnek Engem egyre nehezebb lesz hirdetni Szent Igémet. Oly sokan, akik valaha szerettek Engem, többé már nem fognak, és Elhagyatottságom, valamint Szomorúságom úgy hasít Szívembe, mintha tőrrel döfnék át.

Miért, ó miért hagytatok el Engem? Ti, akik hisztek bennem, és ismertek Engem, miért bántjátok megannyi testvéreteket? Miért nő a gyűlölet szívetekben? Miért érzitek szükségét annak, hogy megkérdőjelezzétek most az Evangéliumot, amikor az oly régóta létezik? Ki hatalmazott fel benneteket arra, hogy félremagyarázzátok az Apostolaimnak adott Igémet? Miért ferdítitek el azt, és miért nem hisztek abban, amit Én mondtam? Szavam nagyon egyértelmű. Amikor beszélek, azt értem alatta, amit mondok. Ha mondok valamit, akkor nem mást értek alatta. Miért mondanék – például – ellent Magamnak, különösen most, ebben a Küldetésben?

Ami Isten prófétáinak adatik az maga az Igazság. El kell utasítanotok mindent, ami ellentmond ezeknek az Üzeneteknek, azok szájából, akik azt állítják, hogy Én beszélek velük. Soha nem versenyeznék Saját Hangommal, mert biztosítanom kell, hogy megkapjátok az Igazságot.

Mit kell tennem ahhoz, hogy rávegyelek benneteket arra, hogy meghallgassatok? Mit kell tennem ahhoz, hogy megállítsam tévelygéseteket, és kereséseteket az izgalmak egyéb formáit illetően? Oly sok drága időt vesztegettek arra, hogy keressétek a jövendőmondást – mely méregként áramlik az úgynevezett misztikusok és szenzációhajhászok szájából -, hogy sértetek Engem azzal, hogy elfordultok Tőlem. Én itt Vagyok. Ezek az Én Szavaim. Mi mást kerestek, mert az Én Számból kizárólag az Igazságot fogjátok hallani. Én az Igazságot szóltam, amikor a Földön jártam. Én nagy reményt és üdvösséget hagytam örökül. Most is az Igazságot szólom, amint Végső Szavaimat hozom el nektek, ebben az időben, mert felvirrad majd a Nagy Nap, és hamarosan kezdetét veszi a vég nélküli világ.

Amikor beszélek, szeretném, ha meghallgatnátok, de nem kényszeríthetlek benneteket erre. Kereshetitek mindenütt, és megpróbálhatjátok fellelni Üzeneteimet, melyek azért adatnak, hogy felkészítsék most a világot Második Eljövetelemre, de nem fogtok rájuk bukkanni. Nyilvános Üzeneteim – melyek felkészítenek benneteket erre a befejező szakaszra, még mielőtt Szövetségem beteljesedik – egyedül az Igazság Könyvében találhatóak meg.

Ez az Én Szavam. Szavaim minden nemzetben hallhatóak lesznek. Senki sem állíthat meg Engem, mert Hatalmam Mindenható.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A mai világban nagyon kevés embernek van bármi hite vagy bizalma Istenben

17 nov

2013. október 25. péntek, 23.55

Hőn szeretett leányom, amikor az emberek azzal vádolnak téged, hogy ezekkel az Üzenetekkel félelmet terjesztesz, akkor nekik meg kell érteniük valódi Szándékomat. A félelem azon közöttetek járók gonoszságától ered, akik a lélek sötétségével vannak átitatva. A ti ellenségeitek az Én ellenségeim. Ők egy olyan hamis szellemiséget fognak teremteni minden nemzetben, mely nem Tőlem ered. Oly megnyerőek lesznek, hogy beférkőznek a magas rangúak közé, hogy terjesszék a sátáni eredetű new age hamis tanát. Sokan ártalmatlan tréfának fogják tekinteni ezeket a rettenetes cselekedeteket, de a látszólag ártatlan külső mögött egy nagyon ravasz terv rejlik, mégpedig, hogy megfosszák a világot a Szentháromságba vetett hitétől.

A mai világban nagyon kevés embernek van bármi hite vagy bizalma Istenben, és így amikor a sátán szolgái hamis értékeket, hamis szellemiséget és pogányságot tárnak eléjük, sokan el fognak csábulni. Vonzani fogják őket a hamis jótékonysági felhívások azok jogaiért, akik arra törekednek, hogy elfogadtassák életüket, mely ellenszegül az Atyám által lefektetett Törvényeknek. Mivel gyenge az Istenbe vetett hitük, nyitottak lesznek a hazugságokra, és egy hamis istent fognak imádni, mégpedig az Antikrisztust.

Én azért mondom el ezeket a dolgokat nektek, mert mindez az Igazság. Miért ne figyelmeztetnélek benneteket ezekre a dolgokra? Én vagyok a ti Megváltótok, és arra készülök, hogy eme hosszú és gyötrelmes időszak után végre megmentselek benneteket. Az embernek a sátán miatt temérdek szenvedést kell elviselnie. Nagyon sokan nem fogják fel, hogy a sátán mennyire tönkreteszi az életeket. Lerombolja a többi emberrel való kapcsolataitokat, bűnre csábít benneteket, mely bűnök tönkretesznek, megváltoztatnak, és csapdába ejtenek benneteket. Mindegy mit ad ő nektek, mindig ürességet fogtok érezni. Egyre lejjebb süllyedtek, mígnem részt vesztek az aljas és gonosz cselekedetekben, és nem fogtok megelégedésre lelni. Csak Én, Jézus Krisztus hozhatom el nektek az igaz békét, szeretetet és üdvösséget. Mivel az Antikrisztus minden képzeleteteket felülmúlóan meg fogja változtatni földi életeteket, Nekem figyelmeztetnem kell benneteket. Nem azért, hogy félelmet keltsek bennetek, hanem hogy felkészítselek benneteket az Igazságra. Csak az Igazság fog megszabadítani benneteket azok gonoszságától, akik élnek, lélegeznek, majd aztán meghalnak a sátán és annak démonai iránti hűségük miatt.

Kizárólag Én, Jézus Vagyok a ti Utatok, hogy menekvésre leljetek az üldöztetés elől, amit ezek a gonosz, ravasz és csalárd emberek szabadítanak majd a világra.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Isten, az Atya: Ez egy Felhívás azok üdvössége érdekében közületek, akik nem fogjátok megkérdőjelezni a hamarosan bejelentésre kerülő eretnekségeket

15 nov

2013. október 24. csütörtök, 19.45

Drága leányom, azért jövök, hogy közöljem a világgal, hogy az ellenség – akik azok képében járnak körül a Földön, akik azt állítják, hogy Fiam Szavát közvetítik a tömegeknek -, már egyként egyesült. Egyként egyesítik minden erejüket, és gonosz megtévesztésükkel bemocskolják a Földet.

Én készen állok, és várok. Amint bevezetik gonosz törvényeiket, le fogok sújtani, és a világ tanúja lesz Büntetéseimnek. Figyelmeztetéseim süket fülekre találtak, és ők túl büszkék ahhoz, hogy elfogadják az Irgalmas Kezet, mely Üzeneteimen keresztül adatik nektek. Azok a vezetők, akik – az emberi jogok nevében – üldözni fognak benneteket, Kezem által fognak szenvedni. Ők azt hiszik, hogy hatalmuk mindenható, és hogy legyőzhetetlenek, de hamarosan rá fognak jönni, hogy ők semmik Teremtőjük Hatalma nélkül.

Én vagyok az Élet Szerzője, és ha azok, akik úgy határoznak, hogy hatalmukat arra használják, hogy elvegyék Gyermekeim életét, testestül-lelkestül, el fognak veszíteni mindent. Ha harcoltok Gyermekeim ellen, és ha eláruljátok Fiamat, Jézus Krisztust, csekély remény marad számotokra. Én nem adom Irgalmamat könnyen nektek, mert nagy Haragra gerjesztetek Engem. Bár vágyom hűségetekre, mégis figyelmeztetlek benneteket annak veszélyeire, ha a gonosszal játszotok. Én minden lehetőséget megadok nektek, hogy levessétek a béklyókat, melyek a szentségtelen háromsághoz láncolnak benneteket. Nektek kell megszabadítanotok magatokat a sátán kötelékeitől. Rövid az időtök.

Arra kérlek benneteket, hogy lapozzátok fel Szent Bibliámat, az Evangéliumot, és keressétek ki azokat a jeleket, melyek a megjövendölt nagy hitehagyásról adattak nektek, mely elárasztotta a világot, és mint egy halálos vírus társadalmaitok minden elképzelhető rétegébe eljut. Már megfertőződtetek, és most Én, a Ti Atyátok azért Jövök, hogy megtisztítsalak benneteket ettől a borzalmas szenvedéstől. Könyörögve kérjétek Segítségemet, mielőtt még túl késő lesz számotokra.

Imádkozzátok most ez az Imahadjárati Imát. Kérjétek Segítségemet.

Imahadjárat (124) Hallgasd meg a szabadulás iránti kérésemet

„Ó, Istenem, Irgalmas Atyám, minden létező Teremtője, hallgasd meg a szabadulás iránti kérésemet. Szabadíts meg engem a szolgaság kötelékeitől, és oltalmazz meg engem a gonosz üldöztetéstől. Segíts, hogy felismerjem az Igazságot, és jöjj segítségemre, még ha össze is vagyok zavarodva, és esetleg kételkedem Szavadban. Bocsáss meg nekem, ha megbántottalak Téged, és vigyél engem Új földi Paradicsomod menedékébe. Ámen.”

Közel az idő Számomra, hogy bejelentsem Fiam Második Eljövetelét. Az idő gyorsan halad, és ellenségeim uralma, akármilyen rövid életű is lesz, örökkévalóságnak fog tűnni a Gyermekeim iránt tanúsított kegyetlenkedésük miatt. Ők egyáltalán nem fognak kitartani azon esztelenek mellett, akik hűséget esküsznek majd a fenevadnak. Mivel a gonosz gyűlöl Engem, ezért ő gyűlöli Gyermekeimet is, a jókat és gonoszakat egyaránt. Ez egy Felhívás azok üdvössége érdekében közületek, akik nem fogják megkérdőjelezni a hamarosan bejelentésre kerülő eretnekségeket. Újra és újra meg kell vizsgálnotok minden kételyt, melyek lelketeket támadják meg, amikor elkeseredtek minden olyan új tan miatt, melyet nem éreztek helyesnek a szívetek mélyén.

Én nem adtam felhatalmazást semminemű új törvény vagy szentség Legszentebb Nevemben való bevezetésére.

Szeretett Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Üdvösség Anyja: Fiam nagy megújulást tervez a Földön ebben az időben, ami sok fájdalmat fog okozni

14 nov

2013. október 23. szerda, 15.34

Gyermekem, védelmemmel burkolom be valamennyi gyermeket ebben az időben, hogy továbbra is nyugodtak, békések és erősek maradjanak, a nagy megpróbáltatások ezen idejében.

Drága gyermekek, el kell fogadnotok azt a tényt, hogy minduntalan fájdalmat fogtok érezni az azok részéről történő elkülönítés, elutasítás, és elűzés miatt, akik megvetik Isten Szavát. A Világosság vonzza a sötétben lévőket, ezért ők folyton-folyvást támadni fognak benneteket és kirohannak ellenetek, amikor ti teljes egységben vagytok Fiammal, Jézus Krisztussal.

Fiam nagy megújulást tervez a Földön ebben az időben, ami sok fájdalmat fog okozni, mivel ez egyfajta megtisztulást igényel. Ez azt jelenti, hogy sokan fognak most szenvedni bűneikért, és hogy a Föld felkészítés alatt áll Jézus Krisztus számára, hogy amikor a megtisztulás véget ér, megtörténjék majd a bejelentés. Mindeközben Isten ellenségei hazugságokat és eretnekségeket fognak terjeszteni, hogy megnyerjék a bűnösöket, és mindazokat, akik szeretnek Engem, azért, hogy uralkodhassanak felettük. Mindezeknek a szomorú eseményeknek meg kell történniük, még Fiam, Jézus Krisztus Második Eljövetele előtt.

Arra kérlek benneteket, drága gyermekek, hogy legyetek türelemmel, és viseljétek el ezeket a nehézségeket Fiam kedvéért, Aki oly nagyon szeret benneteket. Ne nyugtalankodjatok, mert hamarosan tanúi lesztek az Ő Új Paradicsomának, ahol se bánat, se fájdalom, se gonoszság nem fog létezni. Oly semmiség, amikor Fiamért szenvedtek, és jelentéktelen ahhoz képest, amit Ő szenvedett el mindannyiatokért, amikor meghalt a Kereszten, hogy megváltson benneteket.

Ezért kérlek, vessétek minden bizodalmatokat Fiamba, és legyetek hálásak, hogy Mennyei vezetés küldetik nektek. Örüljetek, mert megfelelő mennyiségű időt kaptatok, hogy kellően felkészüljetek az Úr Nagy Napjára.

Legyetek békében.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Ti vagytok az a nemzedék, akinek tanúbizonyságot kell tennie Egyházam végső Keresztre feszítéséről

13 nov

2013. október 22. kedd, 13.30

Hőn szeretett leányom, szeretett Szolgáimnak kevesebb, mint a fele fog egyesülni, egységben Velem, de Irántam való hűségük segíteni fog Hadseregemnek fennmaradni és gyarapodni, hogy terjesszék az Evangéliumot a globális sötétség alatt, mely érezhető lesz eme, minden idők legnagyobb hitehagyásának idején.

Az Irántam, Jézus Krisztus iránti tisztelet hiánya egyre nyilvánvalóbb minden nemzetben, a nyilvános helyeken és Templomaimban. Most szeretném megfelelően felkészíteni Hadseregemet. Szeretett Követőim, ne engedjétek, hogy ezek a dolgok megzavarjanak benneteket, mert ezek csak el fogják vonni figyelmeteket, amikor Nekem arra van szükségem, hogy szilárdak legyetek a hitetekben. Ahogy Édesanyám orra előtt is becsapódtak az ajtók, ahogy próbált menedékre lelni közvetlenül Születésem előtt, ugyanúgy a ti orrotok előtt is be fognak csukódni az ajtók. Tudnotok kell, hogy amikor ezek az ajtók – Egyházam félrevezetett szolgái által – becsapódnak az orrotok előtt, akkor kizárólag Hozzám kell fordulnotok. Azt is tudnotok kell, hogy azok, akik magukat szent embereknek tartják, valamint a Szentírásban és Egyházam Tanításaiban jártasaknak, ott fognak sorakozni, hogy elsőként ítélhessenek el benneteket, mivel az Igazságot követitek. Én azokra a világban lévő lelkekre utalok, akik szeretnek Engem, és ismerik az Igazságot, és nem feltétlenül azokra, akik követik ezeket az Üzeneteimet, melyek az egész világnak szólnak.

A Szentlélek Ajándéka kizárólag azokra fog leszállni, akik méltóak arra, hogy befogadják ezt az értékes Ajándékot Istentől. Azok, akikben nincs a Szentlélek, szitkokat fognak szórni, és próbálnak meggyőzni benneteket arról, hogy az eretnekségeket kövessétek, melyek hamarosan uralkodóvá válnak valamennyi Keresztény egyházban. Minél inkább kimutatják ezen Üzenetek miatti félelmüket, annál inkább le fognak csapni rátok. Ne törődjetek förtelmes gyűlöletükkel, inkább maradjatok csendben. Ezek a napok szinte már a nyakatokon vannak. Néhányan közületek addigra már bepillantást nyernek abba a komoly ellenállásba, melyet Miattam kell majd elszenvednetek.

Ti vagytok az a nemzedék, akinek tanúbizonyságot kell tennie Egyházam végső Keresztre feszítéséről, de tudnotok kell a következőt. Dicsőséges Testem, az Új Jeruzsálem fel fog támadni hamvaiból, és ti lesztek a kiválasztottak, hogy uralkodjatok a tizenkét nemzet körében. Ha hűek maradtok Hozzám, dicsőségre foglak emelni benneteket, és az Ég és a Föld a tiétek lesz az eljövendő világban. Csak Rám szegezzétek tekinteteteket az utálatosság pusztítása idején, mert ez rövid lesz. És akkor többé már soha semmi nem választ el benneteket Tőlem.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy