RSS
 

Archive for the ‘2013 januári üzenetek’ Category

Isten Anyja: Krisztus maradék egyháza Győzni fog

08 feb

2013. január 31. csütörtök, 15.30

Szeretett gyermekeim, Isten gyermekei, Én vagyok a ti mennyei Édesanyátok, az Irgalom Anyja, az Üdvösség Anyja. Ti vagytok az én drága gyermekeim, és Én rátok borítom fátylamat, az üdvösség fátylát, ahogy megfáradt lelketek kínok közt vergődik.

Gyermekeim, imádkozzatok Fiamhoz, teljes hittel és az Ő Irgalmába vetett teljes bizalommal. Ő soha nem hagy cserben benneteket. Habár fájdalomtól és szomorúságtól szenvedtek, mert ismeritek az Igazságot, és nyomorultul érzitek magatokat a körülöttetek lévő gonoszság láttán, nyugodjatok meg. Mert Isten, az én Atyám szeretete körülölel benneteket, és a Fiam által nektek adományozott Kegyelmekkel vagytok megáldva, mely gazdagítja a lelkeket.

Nem szabad engednetek, hogy a félelem és aggodalom eltérítsen benneteket attól a szereptől, melyet Fiam formált belőletek. Krisztus maradék egyháza győzni fog, és ennek következtében több milliárd lelket fog szerezni, akiket Isten Trónja előtt mutat majd be.

Micsoda áldás ez számotokra. Ti, akik vezetni és segíteni fogjátok Fiam Imahadjárati Imacsoportjait, lelkek milliárdjait mentitek meg. Semmihez sem foghatóak ezek az imák, melyek Ajándékként adattak az emberiségnek, és különleges Kegyelmek fűződnek hozzájuk. Ti nem tudjátok, hogy ha ezeket az imákat imádkozzátok, harmincszor több lelket segítetek megmenteni. Ezekkel az imákkal meg tudjátok vigasztalni Fiam Szívét, azáltal, hogy ezek gyarapítják azon lelkek számát, akikre Neki szüksége van, hogy beteljesítse Üdvösség – Tervét.

Köszönöm, hogy válaszoltok Fiam Mennyből jövő kérésére. Sok Kegyelemben részesültetek az elmúlt két hétben. Ezen kegyelmek gyümölcsei egyre világosabbá válnak számotokra, ahogy haladtok előre az Igazság Útján, az örök élet felé.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Atyám már megkezdte a beavatkozást, és Haragja meg fogja rázni a földet

07 feb

2013. január 30. szerda, 23.10

Drága, szeretett leányom, fokozódik az emberi élet pusztítása, azok keze által, akik nem tartják tiszteletben Isten eme Ajándékának jelentőségét. Atyám haragja – ezen förtelmes bűn miatt – olyan méreteket öltött, hogy Dörgedelmeit hallani lehet az egész Mennyben.

Haragjának Keze száműzni fogja ezt a gonoszságot, amint Kiragadja majd ezeket a gonosz embereket, és elpusztítja őket. Minden – állatként lemészárolt – emberért, Atyám a pokol tüzére fogja vetni a gyilkost.

Szeretném, ha tudnátok, hogy amint a háborúk fokozódnak, a diktátorok köreiben lévő gonoszok támadva lesznek. El fogják távolítani őket, és azzal az Igazságossággal mérnek majd nekik, melyet magukra vonnak.

Az emberek nem látják azt, amit Én látok. Ők nincsenek tudatában a gonoszság mértékének, mely az élet kipusztítását, a föld pusztulását és az emberek üldöztetését eredményezi, felebarátaik által.

Atyám már megkezdte a beavatkozást, és Haragja meg fogja rázni a földet. Nagyon. Ennek a gonoszságnak a gyökere az, hogy az ember nem fogadja el Isten Létezésének Igazságát. Az ember úgy játszadozik az élettel, mintha ő irányítana minden létezőt a földön, melyek fölött neki nincs is hatalma. Nem folytatódhat tovább ez a gonoszág. Ez azokra fog vonatkozni, és azok fognak Istentől való félelmet érezni, akik nem ismerik el az Ő Törvényeit.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Mérhetetlenül fokozódik a gyűlölet, a gyilkosság, valamint a jótékonyság hiánya, és a bűn futótűzszerűen elárasztotta a földet

05 feb

2013. január 29. kedd, 04.15

Drága, szeretett leányom, a sátán dühe zúdul a világra, ahogy a Szentlélek – ezen és más, Általam jóváhagyott Küldetéseken keresztül – fokozza az Ő Isteni Jelenlétét nagyon sok lélekben.

Mérhetetlenül fokozódik a gyűlölet, a gyilkosság, valamint a jótékonyság hiánya, és a bűn futótűzszerűen elárasztotta a földet.

Most nagy gondossággal meg kell kezdeni a Visszatérésem Nagy Napjára való felkészülés idejét. Mivel ti, szeretett Követőim, válaszoltok Hívásomra, Én növelni fogom hiteteket, és akkor megsokasodtok majd mindenütt.

Ez a Küldetés a betetőzése valamennyi – az Atyám által az emberiségnek adott – útmutatásnak, mindazok számára, akik előtted jöttek. Nem vetted észre, hogy a próféták, a kezdetektől fogva, amikor az Úr Napját írták le, az az Én Időmre utal, arra az időszakra, melyben Én be fogom teljesíteni a végső szövetséget?

Az a Tervem, hogy eljövök, és nektek adom az örök életet, melyet akkor Ígértem, amikor megszabadítottalak benneteket a bűn rabláncaitól Kereszthalálom által. Nektek, akik nem bíztok Bennem, tudnotok kell, hogy Én soha nem tudnálak becsapni benneteket egy olyan Küldetéssel, mint amilyen ez. Én nem kérnélek benneteket arra, hogy segítsetek Nekem megmenteni a lelkeket, hogy harcoljatok a gonosz ellen, vagy nem buzdítanálak benneteket arra, hogy imádkozzatok, ha nem Én lennék az, a ti Jézusotok, Aki hív most benneteket.

Szegény kicsinyeim, ti egy vadonban éltek, melyet nem ti idéztetek elő. Én Vagyok a ti egyetlen kiutatok. Ha nem követtek Engem most, akkor el fogjátok vesztegetni az időt azzal, hogy tévelyegtek, eltévedtek és elkalandoztok. Hitetek csak a Szentségek által maradhat erős. Őrizzétek meg hiteteket, és Engem kövessetek. Ez minden, amit Kérek. És imádkozzatok a lelkek üdvösségéért.

Én soha nem foglak elítélni benneteket azért, mert nem fogadjátok el ezen Szent Üzeneteimet. De Én soha nem fogom megbocsátani nektek, ha káromoltok az Isten Szava ellen, mely a Szentlélek Ereje által adatik nektek. Ha ti nem hisztek Üzeneteimben, akkor hagyjátok azokat, és folytassátok az Irántam való áhítatot.

Drága Tanítványaim, gyorsan meg kell alakítanotok majd egy nagy hadsereget, és egy erős védelmet Isten ellenségei ellen. Ahogy ez fokozódni fog, kérlek, buzdítsátok a lehető legtöbb felszentelt Szolgámat, hogy segítsenek benneteket. Nem számít, mekkora ellenállásba is ütköznek, de fontos, hogy ők továbbra is biztosítsák a napi Szentmisét, és a Szentáldozás Szentségét a rászorulóknak.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Hamarosan hoznak egy törvényt, mely száműzi az istenkáromlás fogalmát

05 feb

2013. január 28. hétfő, 21.15

Drága, szeretett leányom, mondd meg Tanítványaimnak, hogy soha nem szabad feladniuk Szent Szavam (Üzenetem) iránti elköteleződésüket.

Az ateizmus elharapódzása oda vezet, hogy Istennek, vagy az Általa előírt törvényeknek a puszta említése is felháborodást kelt. Mintha már istenkáromlás lenne (meg)említeni Isten szerepét az életetekben.

Hamarosan hoznak egy törvényt, mely száműzi az istenkáromlás fogalmát, azért hogy kiirtsák az Isten iránti tisztelet minden nyilvános kifejezését.

Szegény Követőim, nehéz lesz felemelnetek hangotokat az Én Nevemben. Sértegetni fognak benneteket, és szörnyű dolgokat fognak állítani Rólam, de ti nem fogtok tudni megvédeni Engem.

Azoknak a Keresztény országoknak, kiknek népei tisztelnek Engem, nem fogják megengedni, hogy nyíltan hirdessék Kereszténységüket, azon törvények megalkotásának következtében, melyek ellenszegülnek Tanításaimnak.

Oly sokan nem akarnak megismerni Engem. Titeket, akik viszont meg akartok ismerni, üldözni fognak. Ezalatt azt Értem, hogy minden alkalommal, amikor próbáltok imádkozni Hozzám, megzavarják majd egyedülléteteket. Minden egyes alkalommal, amikor próbáltok részesülni a Szentségekben, egyre nehezebb lesz hozzájutnotok.

Majd amikor megalakítjátok az Imacsoportokat, azt fogják mondani nektek, hogy szüntessétek meg. Minden egyes csoport, nemcsak ellenállást fog tapasztalni bizonyos körök részéről, de csaló szélhámosok is próbálnak majd beférkőzni a csoportokba, hogy tönkretegyék a gyümölcsöket, melyeket ezek a csoportok teremnek majd végül. Még soha ilyen ellenállást nem láttatok, mint amit látni fogtok, Irántam, Imahadjárati Imacsoportjaim, vagy Üzeneteim iránt.

Sok pap gyorsan fog válaszolni Hívásomra, mert megismernek Engem, és felismerik Hangomat. Nagyon sokuk továbbra is hívogatva lesz, mígnem Kérésem, hogy készítsék fel a rájuk bízott lelkeket, megválaszolásra kerül majd.

De míg számuk gyarapszik, addig nyájukban többek felháborodásban és elutasításban fognak kitörni. Ők az Irántam való szeretetük miatt fognak szenvedni. Ellenségeiket azok alkotják majd, akik szeretnek Engem, de akik félre vannak vezetve azok által, akiknek hűséget fogadtak. Másokat a gonosz lélek fog megkísérteni, hogy utasítsanak el Engem. Ők ezt azért teszik majd, hogy megakadályozzák Atyám Akaratának beteljesítésére vonatkozó Tervemet, hogy a lelkek megmeneküljenek, és hogy Isten valamennyi gyermekét átölelje az Ő Új Paradicsomában.

Álljatok ellen az efféle törekvéseknek, de maradjatok méltóságteljesek mindenkor. Továbbra is imádkozzatok azon felszentelt Szolgáimért, akik Júdáshoz hasonlóan, megcsókolják egyik Orcámat, miközben a másik Orcámra adott csókkal elárulnak Engem.

Veletek maradok majd ezen gyötrelem közepette, amikor még inkább megdöbbentek majd attól a gyűlölettől, mely azok szájából fog záporozni, akik Tanítványaimnak vallják magukat.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A Jelenések Könyvében szereplő próféciák csak részben ismertek

03 feb

2013. január 27. vasárnap, 20.30

Drága, szeretett leányom, köteles Vagyok tájékoztatni Követőimet, hogy némely felszentelt Szolgám meg fog fenyíteni benneteket. Néhányuk hamarosan arra fog utasítani benneteket, hogy hagyjátok abba ezt a Feladatot.

Úgy fognak bánni veletek, mint ahogy Tanítványaimmal bántak a papok az ő idejükben. Nekik is azt mondták, hogy hagyjanak ott Engem, és sokukat nem engedték be a templomokba, hogy hódolhassanak Istennek, Örök Atyámnak.

Az emberiségnek szóló Ígéreteimet illető sok félreértést egyfajta eszközként fogják használni, hogy másokat arra buzdítsanak, hogy utasítsanak el Engem, amint Én jelenleg Szent Szavamat (Üzenetemet) közlöm az egész világgal.

Titeket, Tanítványaim, eretnekségekkel fognak vádolni, és azt mondják majd, hogy nem követitek a Szent Tant.

Súlyos hibát követnek majd el Felszentelt Szolgáim, ha a Királyságomhoz vezető út elágazásánál a rossz utat fogják követni. Tudatlanságból teszik majd ezt, mert sokuk azt feltételezi, hogy már ismeri azokat a próféciákat, melyeket még ki kell nyilatkoztatnom a világnak, Második Eljövetelem előtt.

Ó, mennyire össze lesznek zavarodva, amikor arra utasítják majd őket, hogy helytelen dolgot tegyenek, azaz utasítsák el a mindannyiatoknak – a lelkek üdvösségére – adott Figyelmeztetéseimet. A Jelenések Könyvében szereplő próféciák csak részben ismertek.

Egyházam egyetlen felszentelt szolgája sem érti a Jelenések Könyvét, még. Ők tájékoztatva lesznek, és ezt Én részletekben fogom tenni. Csak akkor lesz a tudomásotokra hozva, amikor Én úgy határozok, hogy itt az ideje.

Kérlek, nyissátok meg szíveteket az Igazságra. Vigyázzatok, amikor megítélitek Isten Szavát (Üzenetét), melyet az Ő választott prófétáinak ad(ott). Ha szigorúan ítélitek meg őket, ti is ekként lesztek megítélve. Ha kegyetlenül elutasítják őket, ti is el lesztek utasítva Igazságos Kezem által. Ha szeretettel elfogadjátok őket, Én Szent Karjaimba ölellek majd benneteket.

Semmi olyat nem adok most nektek, amely Atyám Könyvével ellentétes, mert az lehetetlen. Én azért jövök most, hogy befejezzem az Általam, a földi Időm során adott Tanításokat. Amikor Művem befejeződik, Szövetségem végre beteljesedik majd. Akkor Én elhozom a Legdicsőségesebb Ajándékot, az Örök Élet Ajándékát.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Isten az Atya: Ezért csak egy csoda mentheti meg az emberiséget

01 feb

2013. január 26. szombat, 19.22

Legdrágább leányom, Drága Fiam, aki kegyetlen halált szenvedett Gyermekeimért, az Ő Nagy Irgalmasságára készül.

Én, egészen mostanáig,  megadtam Neki a szükséges időt arra, hogy az Ő Isteni Irgalma által a lehető legtöbb lelket visszahozza, anélkül hogy le kellene mondania egyetlen tévelygő lélekről is. Már nagyon közel az ideje az emberiségnek szánt Ajándékomnak.

Az emberiség eltékozolta azt az időt, amikor Fiam, a Messiás eljött, hogy a földön éljen. Az emberek elutasították Őt. Nem lesz ez másként második alkalommal sem, amikor Én engedélyt adok Neki, hogy visszatérjen. Ugyanúgy el fogják utasítani Őt.

Ezért csak egy csoda mentheti meg az emberiséget. De ez a csoda csak akkor lehetséges, ha Én, a mindenség Teremtő Istene, biztosítani tudom, hogy az emberiség szabad akarata érintetlen maradjon. Ebbe az Ajándékba, a szabad akarat Ajándékába soha nem szabad beavatkozni. Ha valaki ezt ajándékként felajánlja Nekem, ez a legdrágább és legtökéletesebb ajándék mind közül.

Azzal, hogy a lelkek szembesülnek bűneik bizonyítékával, Fiam ösztönözni tudja őket, hogy válaszoljanak Hívására. És ha bűnbánatot mutatnak, Fiam Irgalma lelkek milliárdjait fogja felölelni, akik máskülönben sohasem tudnának megmenekülni.

Nagyon kérlek benneteket, drága gyermekek, hogy kellőképpen készüljetek fel.

Szerető Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Zokogni fognak a megkönnyebbüléstől, amikor tudatosul bennük, hogy egy olyan jövő vár rájuk, ahol nem létezik halál

01 feb

2013. január 25. péntek, 23.20

Drága, szeretett leányom, Erőm a Szentlélek Erején keresztül áramlik most az emberek szívében. Még a fagyos és eltávolodott lelkek is meg fognak térni Ajándékaim által, melyeket az emberiségre Árasztok, Mennyei Hívásomra adott nagylelkű válaszotoknak köszönhetően.

Nem lesz egy nemzet sem, aki ne ismerné el a Szentlélek Erejét; egyetlen kő sem marad érintetlenül; nem lesz egy pap sem, aki ne tudna Üzeneteimről; nem lesz egy olyan szeretett Tanítványom sem, akit ne érintene meg az a hír, amit Hozok. Még azok is, akik elutasítanak Engem, újra vissza fognak térni, hogy hallják Szavamat, mert Lelkem megérinti szívüket.

Örvendezzetek, mert még csak két éve, hogy ez a Küldetés elkezdődött, és már több mint kétszáz országban és közel negyven nyelven olvasható Szavam (Üzenetem). Én továbbra is terjeszteni fogom Üzeneteimet, minden nyelven; gazdagok és szegények körében; az ateisták és felszentelt Szolgáim körében.

Én nem teszek különbséget azok között, akik nem hisznek Istenben, és akik életüket Nekem, az ő Jézusuknak szentelik. Minden egyes lélek egyformán fontos Nekem, azok is, akik bántanak Engem; akik elárulnak Engem, akik megríkatnak Engem; akik támadnak Engem; akik keresztre feszítenek Engem, és gyűlölnek Engem – Én mindannyiukat Szeretem. Ezért Én türelmes Vagyok. Tudom, hogy amikor az Igazság leülepszik majd bennük, ők jönni fognak Hozzám. Aztán zokogni fognak a megkönnyebbüléstől, amikor tudatosul bennük, hogy egy olyan jövő vár rájuk, ahol nem létezik halál.

Ez az Én Ígéretem, és amikor gondterheltek vagytok, amikor ostoroznak, szidalmaznak és bolondnak néznek benneteket, akkor csak erre gondoljatok. Ez az Új Paradicsom mindannyiatoké. Miközben harcoltok a lelkek megmentéséért, őrizzétek szívetekben ezt az ígéretet.

Szeretett Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Imahadjárati Imacsoportjaim ereje által Én enyhíteni fogom az előre megjövendölt szenvedések nagy részét

30 jan

2013. január 25. péntek, 20.00

Drága, szeretett leányom, arra Szeretném kérni Imahadjárati Imacsoportjaimat, hogy legyenek óvatosak, amikor megalakulnak nemzeteikben. Tartsanak Szenteltvizet a közelükben, legyen jelen Feszületem, és imádkozzák ezt a különleges Imahadjárati imát, hogy Áldás és Védelem legyen Imahadjárati Imacsoportjukon.

Imahadjárat (96) Áldd meg és Védelmezd meg Imahadjárati Imacsoportunkat

„Ó, legdrágább Jézusom, kérlek, áldj meg, és védelmezz meg minket, a Te Imahadjárati Imacsoportodat, hogy védettekké váljunk a sátán, és minden gonosz szellem ördögi támadásaival szemben, akik gyötörhetnek minket, ezen, a lelkek megmentését szolgáló Szent Küldetés során.

Add, hogy hűségesek és erősek maradhassunk, amint kitartóan próbáljuk megőrizni a Te Szent Nevedet a világ előtt, és hogy soha ne adjuk fel azon törekvésünket, hogy terjesszük a Te Szent Szavad Igazságát.

Ámen.”

Kérlek, imádkozzátok ezt az imát minden imatalálkozó előtt és után.

Továbbá arra kell Kérnem benneteket, szeretett Tanítványaim, hogy biztosítsátok azt, hogy az imádság alkossa minden imatalálkozónak az alapját. Nem szeretném, ha a negatív dolgokon morfondíroznátok, vagy félelmet keltenétek magatok között, mert Én csak Szeretetet és Irgalmat hozok.

Üzeneteim reményteljesek, és Imahadjárati Imacsoportjaim ereje által Én enyhíteni fogom az előre megjövendölt szenvedések nagy részét. Ennek a Küldetésnek a lélekmentés a célja. Sosem szólt másról. Üzeneteim azért adatnak, hogy megvilágosítsanak benneteket, hogy felhívják a figyelmeteket azokra a veszélyekre, melyek hatással vannak hitetekre, és hogy felkészítsenek benneteket az Én Új Paradicsomomra.

Most menjetek Békével. A Tisztánlátás Adományával együtt Kegyelmeim Özönét fogom árasztani minden egyes Imahadjárati Imacsoportra.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Arra kérem Követőimet, hogy hívják fel az emberek figyelmét a Szent Biblia olvasásának fontosságára

29 jan

2013. január 23. szerda, 16.40

Drága, szeretett leányom, boldog Vagyok, és örülök amiatt a szeretet miatt, melyet Tanítványaim éreznek a szívükben Irántam.

Örvendezik a Menny azért, amilyen iramban terjednek Isteni Üzeneteim és Imáim, szerte az egész világon. Ez az az időszak, mely már nagyon régen meg lett jövendölve, amikor is hirdetni fogják Szent Evangéliumomat, szerte az egész világon.

Arra kérem Követőimet, hogy hívják fel az emberek figyelmét annak fontosságára, hogy olvassák a Szent Bibliát, az Atyám Akarata szerint közzétett Igét.

Ma azért hallatom Szavam, hogy ismételten elültessem az emberek gondolataiban, mennyire fontosak Tanításaim ma is. Ha nem hajlandóak elfogadni Isten Igéjét, az a lélek halálát eredményezi.

Minden ember a földön, szabad akarattal együtt született. Mert minden embernek, akinek Atyám életet adott, rendelkezésére volt bocsátva a Keresztség Szentsége, de Isten gyermekei közül nem mindenkinek adatott meg az, hogy hozzájusson ehhez a fontos Ajándékhoz, mely megtisztítja a lelket, és megszabadítja azt a démonoktól.

Tanításaim Igazsága minden embert megilletett, de nem minden emberhez jutott el az Igazság. Ehelyett hamis vallásokkal etették az ártatlanok lelkét. Ez egymás gyűlöletéhez vezetett, mivel az említett hamis vallások által gyártott és terjesztett hazugságok megfertőzték az emberek szívét.

Az Igazság az, hogy Szent Igém a lélek tápláléka. E nélkül a lélek elsorvad. Amikor nincs a lélekben béke, melyet Szeretetem nyújt számára, akkor a lélek a világi hívságok ölelésében keres megnyugvást, melyek valójában megfosztják a lelket minden vigasztól.

Most, hogy Szent Szavam lángra lobbantja a fásult szíveket, Szeretetem szétárad majd, amikor az Igazság megadatik az emberiségnek. Ez a Szeretet vonzani fogja az éhező lelkeket, és így Üdvösség – Tervem folytatódni fog. Én ki fogom meríteni az összes lehetőséget, felhasználva minden alázatos szívű lelket – akik őszintén szeretnek Engem –, hogy megmentsem az egész emberiséget. Mindegy milyen istent bálványoznak, mert hamarosan, az Igazság kinyilatkoztatásra kerül számukra. Akkor majd nem vágynak semmi másra, csak Dicsőséges Jelenlétemre.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Szűz Mária: Az ima ereje által tud Fiam Irgalma szétáradni az egész világban

29 jan

2013. január 23. szerda; 16.05

Gyermekeim, törekednetek kell, hogy legalább naponta tizenöt percet szenteljetek az Imahadjárati imák imádkozására, mivel ez nagyon fontos.

Időt kell szakítanotok ezen imák imádkozására, mivel ezek már sok olyan katasztrófát mérsékeltek a világban, melyet azon gonosz emberek okoztak, akik gonosz tetteket hajtanak végre.

Soha ne feledjétek az ima erejét, illetve azt a tényt, hogy közbenjárásommal, Én segíthetek nektek Hitetekkel való küzdelmetekben.

Sokan közületek más dolgokkal vagytok elfoglalva életetekben, de mindent el kell követnetek, hogy hódoljatok Fiamnak. Az imádkozás sokaknak lehet nehéz.

Nehézséget okozhat egyedül imádkozni, és azok, akik nem láthatják Fiam, Jézus Krisztus legtökéletesebb és gyönyörű arcát, nekik könnyen elkalandozik a figyelmük.

Íme, egy rövid Imahadjárat ima (95) Segíts időt szakítanom az imádságra

„Ó, Üdvösség Anyja, jöjj segítségemre, amint igyekszem időt szakítani az imádságra.

Segíts nekem, hogy megadjam a te szeretett Fiadnak, Jézus Krisztusnak, az Őt megillető időt, megmutatván ezzel Neki, mennyire szeretem Őt.

Kérlek, hogy te, Áldott Édesanyám, Üdvösség Anyja, esdekeld ki számomra a szükséges Kegyelmeket, és esdekelj ki drága Fiadnál minden kegyelmet és áldást, hogy Ő, Szent Szívének Kebelére ölelhessen engem.

Ámen.”

Gyermekek, az Igazság Útjának követéséhez csak annyit kell tennetek, hogy kellő időt szántok az imádságra. Az ima ereje által tud Fiam Irgalma szétáradni az egész világban. Az Imahadjárati imák imádkozásának köszönhetően teljesedhet be a Szövetség Fiam által, a világ megmentésére.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 januári üzenetek, Maria Divine Mercy