RSS
 

Archive for the ‘2012 májusi üzenetek’ Category

Imádkozzatok, hogy meg tudjátok különböztetni az igaz prófétákat azoktól, akik nem az Én Szent Nevemben beszélnek

22 máj

2012. május 20. vasárnap, 18.10

Drága, szeretett leányom, mondd el Isten gyermekeinek, hogy ma, a világban levő Prófétáimat ugyanúgy elutasítják, mint a kezdetekben.

Azokat akik ma azt állítják, hogy az Én Nevemben jönnek, de nem kapnak üzeneteket Istentől, őket majd befogadják és elfogadják.

Azok, akik Szent Szavamat hirdetik, és Atyám Nevében prófétálnak, ők fogják elszenvedni a legnagyobb elutasítást.

A papok és a papság támadni fogják jelenkori Prófétáimat, mert a sátán vakká teszi őket Szent Szavamra.

Bárkinek, aki megpróbálja megállítani Isten igaz prófétáit, tudnia kell, hogy súlyos bűnt követ el Isten szemében.

Felszentelt szolgáim, és azok, akik hirdetik Tanításaim igazságát, meg lesznek büntetve, ha megpróbálják meghiúsítani ezt a Szent Küldetést.

Nektek, akik nem hisztek – ma, a világnak adott – Szent Szavamban, csendben kell maradnotok.

Mert, ha nem maradtok csendben, és bíráltok Engem, akkor felelősségre lesztek vonva, és sírni fogtok, meg könyörögni Hozzám, hogy bocsássak meg nektek.

De akkorra már az általatok okozott kár érezhető lesz ott, ahol a lelkek elveszettek lesznek.

Soha ne utasítsátok el – a prófétákon keresztül, nektek adott – Szent Szavamat.

Fogadjátok be és fogadjátok el, mert sok munkára van szükség az emberiségnek, az Új Királyságomra való felkészítéséhez.

Ne feledjétek ezt.

Amikor az Emberiség elutasítja Szavamat az akkorra várható, amikor a sátán körüljár a földön.

Amikor Isten egy hithű Szolgája elutasít Engem, ez olyan, mintha tőr járna át Engem.

Ez a legfájdalmasabb minden elutasítás közül. 

Jöjjetek Hozzám, ti mindannyian. Ha nem hisztek, akkor imádkozzatok, hogy hamarosan meglássátok az igazságot.

Ha bármilyen kétely van bennetek, forduljatok Hozzám, és kérjetek Engem, hogy nyissam meg szíveteket.

Hadd töltselek el benneteket kegyelmekkel, hogy segítsetek Nekem időben összeegyűjteni a lelkeket a világ minden részén.

Ne higgyétek azt, hogy Második Eljövetelem meg tud vagy meg fog valósulni Prófétáim segítsége nélkül, akiket azért küldtem, hogy felkészítsenek benneteket, hogy alkalmassá váljatok belépni Királyságomba.

Imádkozzatok, hogy meg tudjátok különböztetni az igaz prófétákat, azoktól, akik nem az Én Szent Nevemben beszélnek.

Jaj azoknak, akik ízekre szedik Prófétáimat, mert felelniük kell majd Szent Atyám, a Magasságos Isten ellen elkövetett vétkeikért.

Rajta, nyissátok ki szemeteket.

Figyeljetek és vegyétek észre, amikor Én kinyilatkoztatom nektek az igazságot.  

Ne fordítsátok el fejeteket.

Ne csukjátok be szemeteket.

Itt az idő, hogy válasszatok.

Kövessetek Engem, és segítsetek elvezetni Gyermekeimet az Örök Életre.

Ha hátat fordítotok, megvonjátok a lehetőséget a lelkektől, hogy megmentsék magukat az Én szememben.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Szűz Mária: A gonosz azokat támadja, akik a legjobban szeretik Istent

21 máj

2012. május 20. vasárnap; 12.15

Gyermekem, ahogy egyre többen elfogadják Isten gyermekei közül ezen Szent Üzeneteket, úgy egyre többen fogják azokat elutasítani is.

A gonosz mindazokat kísérteni fogja, akik a legközelebb állnak Fiamhoz, hogy fordítsanak hátat Neki.

Ők fognak a legjobban szenvedni, és kételyeik elzárják elméjüket az igazság elől.

A gonosz azokat támadja, akik a legjobban szeretik Istent.

Ha a gonosz vakká teszi őket az igazságra, akkor ő győz.

Azok, akik tisztelnek engem, az Isten Anyját, ők is célpontjaivá válnak a gonosznak, mikor is eltávolítja őket az Igazság Könyvétől.

Ő, a gonosz, sosem adja fel. Olyan szörnyű gyötrelmet okoz a szerető lelkeknek, hogy ők meg fogják tagadni Isten Igéjét.

Kérem mindazokat, akik szeretik Fiamat, hogy hallják meg hívásomat. Meg kell hallgatnotok, mikor Fiam szól hozzátok.

Ne szalasszátok el a lehetőséget, hogy segítsetek testvéreiteknek elnyerni a nekik megígért örök életet.

Ne engedjétek, hogy a csaló által elültetett kétségek megakadályozzák lelkek millióinak a megmentését.

Ez az a heves ellenzék, amely támadásokat fog intézni ellenetek mától.

Engem kell, hogy hívjatok, Édesanyátokat, hogy segítsek, vezesselek és irányítsalak benneteket az igaz úton.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Isten, az Atya: Ne az Én Kezemtől féljetek, hanem ellenségeitek kezétől

20 máj

2012. május 18. péntek; 15.20

Ma azért beszélek veled, drága leányom, hogy megvigasztaljam azokat, akik félnek a jövőtől.

Drága gyermekek, a jövő az Én Szent Kezemben nyugszik.

Elérkezett az idő, hogy megvalósuljon az új Királyság, az a Királyság, amelyben Szeretett Fiam fog uralkodni.

Ez az utolsó szakasza a föld felkészítésének arra, hogy megsokszorozódjon azok száma, akik szeretik Fiamat, és egyúttal Engem is.

Sok mindennek meg kell történnie, mert Isteni Akaratomnak be kell teljesednie, és ehhez ima, türelem és bátorság szükségeltetik.

Ne az Én kezemtől féljetek, hanem ellenségeitek kezétől.

A sok gonoszság elburjánzott a világban, és elérkezett az idő Számomra, hogy megbüntessem azokat a nemzeteket, akik gyötrik és kínozzák az Én gyermekeimet a földön.

Amint megkezdődik a küzdelem, azon Házak, akik tisztelnek Engem, Istent, az Atyát, meg lesznek újítva.

Hamarosan rá fognak döbbenni, hogy miként utasították el az egy Igaz Messiást, akit Én küldtem a világba, Fiam, Jézus Krisztus személyében, hogy üdvözítse a világot.

Akkor azok, akik hisznek Fiamban és Bennem, Istenben, az Atyában, egyként fognak felkelni, hogy felkészítsék a földet, hogy Fiam Második Eljövetele bekövetkezhessen.

Csak akkor fog Fiam visszatérni, amikor a megtisztulás befejeződött.

A megtisztulás – amelyről beszélek – az, amikor a jók el lesznek különítve a gonoszoktól. Még mindig van idejük megbánni bűneiket azoknak, akik a sátán által a lelkükbe plántált hazugságokkal telve élik életüket.

Én mindent meg fogok tenni, hogy megmentsem őket a fenevadtól, mert Én nem mondok le olyan könnyen Gyermekeimről.

Az Általam jóváhagyott különböző Isteni Beavatkozások révén, Én megpróbálom majd Irgalmas Karjaimba venni őket, hogy megmentsem őket.

A Bennem való hit és bizalom az út az Örök Élethez.

Csak Fiam – a Világ Megváltója – által jöhettek Hozzám, a Világmindenség Atyjához.

Mert, ha Hozzám jöttök, akkor bizonyára megmenekültök a Bűntől.

Hogy megmeneküljetek a Bűntől, meg kell mentenetek magatokat Fiam Szemében.

Ahogy Én elküldtem Fiamat első alkalommal, hogy megszerezze nektek az üdvösséget, ugyanúgy elküldöm Őt újra, hogy megmentsen benneteket még utoljára, mielőtt az Új Ég és az Új Föld eggyé olvad.

Azok, akik nem hajlandók elfogadni Fiam Nagy Irgalmasságát – ezután az utolsó Hadjárat után, hogy elvigye valamennyi Gyermekemet a Paradicsomba, ami az ő jogos örökségük – örökre elvesznek.

Utána már nem lehet visszakozni.

Sose felejtsétek el, hogy ki vagyok Én.

Én Vagyok Isten, az Atya, és Én teremtettelek titeket.

Szeretlek benneteket.

Vágyom arra, hogy hazavigyelek mindannyiatokat, de mily nagyon folynak Könnyeim.

Azért, mert oly sokan lesznek azok, akiket Én nem fogok tudni megmenteni, hacsak nem fordulnak Felém, és nem kérik Segítségemet.

Ez a Mennyekből jövő hívás meg volt jövendölve.

Csak az Isten Bárányának, Fiamnak van hatalma kinyilatkoztatni nektek az előttetek álló eseményeket.

Csak Ő nyithatja fel a Pecséteket.

Ő épp most teszi ezt, a Hetedik Angyal, a Hetedik Hírnök segítségével.

Nyissátok ki szemeteket és fogadjátok el végre, hogy a megjövendölt Igazság Könyve most szemetek láttára, fejezetről fejezetre tárul fel.

Fogadjátok ezt úgy, mint egy Ajándékot, mert ez hozza el majd nektek az örök életet.

Szeretett Mennyei Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Az Egy-Maradék-Egyház, mely állni fog, legyőzetlenül, az Új Jeruzsálem feltámadásáig

20 máj

2012. május 18. péntek, 10.48

Drága, szeretett leányom, mostanra már tudnod kell, hogy Szentlelkem kezd fokozottan elterjedni a világban. Az Igazság Lángja el fogja ragadtatni a világot, és eltölti majd sokak lelkét Nagy Irgalmasságom iránti egyszerű csodálattal.

Sok megbeszélés (vita) fog folyni, és ekkor Maradék Hadseregem fel fog emelkedni, hogy hatalmas erővé váljon az Antikrisztus elleni küzdelemben.

Maradék Keresztény Egyházam el fogja juttatni a Szent Evangéliumot a világ minden szegletébe.

Tűz fog kiáradni mindazokra, akik megpróbálnak ártani Maradék Egyházamnak. Mert csak kevesen lesznek képesek ellenállni Szent Szavam Igazságának, amikor azt megmutatják nekik.

Olyan sokan lesznek, hogy több mint 20 milliót fognak számlálni.

Vezetők fognak kiemelkedni közületek, és bizonyos helyeken hiteteket titokban kell gyakorolnotok majd.

Ti fogjátok vezetni Tanításaim Hadjáratát, és Imahadjáratom lesz a ti fegyvereket az ellenség legyőzéséhez.

Az idegenek közel kerülnek majd egymáshoz, a különböző országokból származó emberek egybegyűlnek majd, és a múltban, a különbözőségek miatt szétszakadt vallások mind egyesülni fognak.

Az Egy-Maradék-Egyház, mely állni fog, legyőzetlenül, az Új Jeruzsálem feltámadásáig.

Ez Második Eljövetelemkor fog bekövetkezni.

Akkor majd Új Jeruzsálemem feltámad hamvaiból, azon hamvakból,  amelyről a Velem ellenségesek  azt gondolták, hogy földi Egyházam porig lett égetve.

És akkor ez következik:

Az Új Kezdet.

Az Új Korszak.

Az Új Ég és az Új Föld.

Az ideje annak, hogy Atyám Isteni Akarata végre megvalósuljon.

Kelj fel most, Hadseregem. Terjeszkedjetek és terjesszétek ki szárnyaitokat. Soha ne térjetek el a Szent Bibliában levő Igazságtól.

Soha ne kételkedjetek a Szentírás szavaiban.

Közületek azoknak – beleértve földi Egyházam tagjait is-, akik kételkednek, meg kell nyitnotok szíveteket az Igazságra.

A Biblia Isten Szent Igéjét tartalmazza. A Biblia a teljes Igazságot tartalmazza. 

Az nem hazudik.

Ha tagadjátok a benne foglalt Igazságot, akkor Isten Igéjét tagadjátok.

Megváltótok

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Szűz Mária: Ez a Pecsét meg volt jövendölve János Könyvében

20 máj

2012. május 17. csütörtök; 8.50

Gyermekem, Isten gyermekei képesek lesznek megvédeni hitüket, bátorságukat és biztonságukat bármilyen háború során, amennyiben továbbra is imádkozzák az Imahadjárat „Az Élő Isten Pecsétje” imáját.

Ez az egyik utolsó, és egyben legnagyobb Védelmi Pecsét, a Mennyből, az emberiségnek küldött valamennyi ima közül.

Ez segít kibírni mindent, bármely eljövendő üldöztetés során, különösképpen elnyomás és háború idején.

Ez a Pecsét meg volt jövendölve János Könyvében, és sok isteni erő társul hozzá.

Tartsátok becsben, és ne csak saját magatok, de családotok védelmére is használjátok.

Szükség van most erre az emlékeztetőre.

Menjetek békével.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Alakítsatok imacsoportokat a „Jézus az Emberiséghez” üzeneteknek szentelve

19 máj

2012. május 16. szerda; 17.38

Drága, szeretett leányom, nyomatékosítanom kell mindazoknak, akik hisznek Bennem, hogy imádkoznotok kell nemzeteitekért.

Ahhoz, hogy ezt hatékonyan tegyétek, imacsoportokat kell alakítanotok a „Jézus az Emberiséghez” üzeneteknek szentelve.

Használjátok fel ezt a Csoportot arra, hogy a nektek adott Imahadjárat minden imáját imádkozzátok.

Leányom, Mária *, meg fogja szervezni, hogy olyan formában legyenek az imák összeállítva, amely lehetővé teszi számotokra, hogy kinyomtathassátok azokat, bárhol a világon.

Kérlek, terjesszétek Szent Szavamat (Üzenetemet) a papság minden tagja felé.

Néhányuk el fogja utasítani Üzeneteimet.

Mások szeretettel fogadják majd szívükbe azokat.

Ugyanakkor a legtöbb helyen kigúnyolnak és elutasítanak majd benneteket az Én Szent Nevemben.

Úgy fogtok szenvedni, mint ahogyan Apostolaim szenvedtek, és nevetség tárgyává lesztek téve földi Egyházam bizonyos köreiben.

Ezek a szóbeli és gyalázkodó támadások fokozódni és erősödni fognak, és bántani fognak benneteket. De Én a következőt mondom.

Ne feledjétek, hogy az irántatok mutatott gyűlölet bizonyítani fogja, hogy valóban Én, a Ti Jézusotok szólok hozzátok a Mennyből.

Emiatt a szenvedés miatt, Én újra és újra felemellek benneteket, minden egyes alkalommal, amikor a földre löknek titeket.

Felemellek és erősebbé Teszlek benneteket, mint valaha voltatok.

Hogy miért teszem Én ezt? Azért Teszem, hogy alkalmassá és erősebbé váljatok Szent Szavam (Üzenetem) terjesztésére.

Mert csak ekkor fogtok nagyobb Ajándékokat kapni, melyeket Szentlelkem által fogok megadni nektek.

Hát, keljetek fel, és készítsétek fel jobban nemzeteteket, hogy ők megkapják majd a Fenevad Bélyegének elkerüléséhez szükséges védőpajzsot.

Soha ne feledjétek el az Élő Isten Pecsétjének fontosságát.

Ez nemcsak lelki, de fizikai védelmet is fog nyújtani nektek és családotoknak.

Áldottak vagytok, hogy megkapjátok a Pecsétet, és a ti feladatotok az, hogy biztosítsátok, hogy Isten minél több gyermeke megkapja azt, mindenütt.

Ne feledjétek, Én ott állok minden Követőm mellett, minden percben, és amikor ők az Általam adott munkát végzik, akkor különleges Kegyelmekben részesülnek, mely bátorrá, erőssé és elszánttá teszi őket, a világon minden férfi, nő és gyermek lelkének megmentésére.

Szeretett Megváltótok

 

* Maria Divine Mercy, az Isteni Irgalmasságról nevezett Mária látnoknő

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Szűz Mária: A világban lévő látnokaimat arra fogják kérni, hogy imádkozzanak annak érdekében, hogy egy világháborúval járó veszélyek elháruljanak

18 máj

2012. május 16. szerda, 09.00

Gyermekem, kérlek, próbálj erős maradni, ebben a Fiamnak végzett munkában.

Fontos, hogy mindazok, akik hisznek a – jelenleg a világnak adott – Szent Szó (Üzenet) igazságában, maradjanak higgadtak.

A ti feladatotok az, hogy válaszoljatok szeretett Fiam kéréseire. Az ima és a Fiamba vetett bizalom fogja eredményezni a ti üdvösségeteket.

Az Élő Isten Pecsétjének ajándéka lesz a ti legnagyobb védelmetek háború vagy viszály idején.

Azáltal, hogy – ezen ingyenes ajándék elfogadásával – hűséget fogadtok Istennek, az Atyának, szabadok maradtok.

Sose felejtsétek el az ima erejét, hatalmát, és hogy ez enyhíteni tudja az ilyen események hatását.

Sajnos, sok ilyen eseménynek be kell következnie, mert ezeket már megjövendölték.

Gyermekek, Én szólítalak mindannyiatokat, akik tiszteltek engem, a ti Áldott Édesanyátokat, hogy értsétek meg,  ez egy Mennyből jövő hívás.

A világban lévő valamennyi látnokomat arra fogják kérni, hogy imádkozzanak annak érdekében, hogy elháruljanak egy világháborúval járó veszélyek.

Ki kell tartanotok a szenvedésben, és fel kell ajánlanotok ezt ajándékként Istennek, az Atyának.

Rózsafüzérem naponta való imádkozása nagyon fontos, mindegy milyen keresztény felekezethez tartoztok.

Imádkoznotok kell a rózsafüzért, mert védelmet nyújt azon nemzeteknek, akik ezt naponta és sokan imádkozzák.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok most Európáért, és forduljatok Fiamhoz, kérjétek Tőle a szükséges erőt, bátorságot és kitartást, hogy megmaradjon az Istenbe vetett bizalmatok.

Szeretett Édesanyátok

A Menny és a Föld Királynője

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Második Pecsét: a III. Világháború

17 máj

2012. május 16. szerda, 03.10

Drága, szeretett leányom, tájékoztatnom kell téged, hogy a III. Világháború kibontakozóban van a világban.

Folynak a könnyeim ma reggel, ahogy te is láthatod. *

A Második Pecsét kibontakozóban van, amint az előre meg volt jövendölve János evangélistának a Jelenések Könyvében.

Európában fog kezdődni.

Bankrendszeretek lesz ennek  az okozója, és Németország ismételten benne lesz ebben a tragédiában, ahogy az elmúlt két alkalommal is.

Amikor ez elkezdődik, ezt nagyban a gazdaság megmentésére irányuló törekvések fogják kiváltani, és katasztrófa fogja sújtani Görögországot, súlyos következményekkel Franciaországban.

A Közel-Kelet – Izrael és Irán részvételével – szintén érintett lesz a háborúban, és Szíria komoly szerepet játszik majd Egyiptom bukásában.

Leányom, nem azért ébresztettelek fel, hogy félelmet keltsek benned, hanem hogy ezt elmondjam neked, és még több imára buzdítsak Európáért, ezekben az időkben.

A háború és a pénzhiány miatt a termés nagy része elvész, és ez fog a Harmadik Pecsét felnyitásához vezetni, amely maga az éhínség.

Ezért buzdítom most Isten minden gyermekét arra, hogy próbáljatok meg szárazárut és nem romlandó élelmiszereket készletezni, hogy etetni tudjátok családjaitokat. Fontos megtermelnetek a saját betevőtöket, ha ez lehetséges.

Ugyanakkor ne feledjétek, hogy az ima enyhíteni tudja ezen szenvedés nagy részét.

Ennek a háborúnak a hatása az lesz, hogy földi Katolikus Egyházamat majd bekebelezi az egy-világ-egyház, az (egyház)egyesítés nevében. 

Ez az egyesítés – azaz a hamis béke –meg fog valósulni, miután megjelenik az Antikrisztus, hogy egy hamis békét hozzon létre, és úgymond véget vessen a háborúnak.

Ez a békés megállapodás kiterjed majd a nyugati világra, amíg Kína és Oroszország részt nem vesz a világ kérdéseiben.

Ők megfenyegetik majd a ’Tízszarvú Fenevadat’, Európát, és le fogják győzni őket, hogy bevezessék a kommunizmust.

A ’Vörös Sárkány’, Kína, már erősen megvetette a lábát a világban, azáltal, hogy a világ pénzügyeit irányítja.

A Vörös Sárkány és „ A Medve”, azaz Oroszország, nem szeretik az Istent.

Őket az Antkrisztus vezeti, aki (a) keletről származik, és a zárt ajtók mögött rejtőzködik.

Amikor ezek a próféciák kibontakoznak, az egész világ hinni fog ezekben az üzenetekben. Akkor már nem lesznek kétségek (az üzeneteket illetően).

Kérlek, imádkozzátok az Imahadjárat ezen imáját, mely segíteni fog enyhíteni ezen események hatását.

Imahadjárat (54) Ima az Atyához a III. Világháború hatásának enyhítéséért

“Ó, Mennyei Atyám, Szeretett Fiad, Jézus Krisztus nevében, aki rettenetesen szenvedett az emberiség bűneiért, kérlek segíts meg minket ezekben a nehéz időkben, melyeknek elébe nézünk

Segíts meg minket, hogy túléljük az üldözést, melyet a kapzsi vezetők terveznek, és azok, akik el akarják pusztítani Egyházaidat és gyermekeidet

Kérünk Téged, Drága Atyánk, segíts táplálni családjainkat, és oltalmazd meg azok életét, akiket akaratuk ellenére bele fognak kényszeríteni egy háborúba

Szeretünk Téged, Drága Atyánk

Könyörögve kérünk, segíts meg minket szükségünk idején

Ments meg minket az Antikrisztus szorításától

Segíts meg minket, hogy túléljük az Antikrisztus bélyegét – a fenevad bélyegét -, anélkül, hogy azt elfogadnánk

Segítsd meg azokat, akik szeretnek Téged, hogy hűek maradjanak a Te Szent Szavadhoz minden időben, hogy nekik tudd ajándékozni a kegyelmeket, hogy túléljék Testben és Lélekben. Ámen.”

Leányom, tisztában vagyok vele, hogy ezek a hírek sokként érhetnek, de ne feledd, hogy az ima és az Imahadjárat (33)-as imája: az Élő Isten Pecsétje megvédelmezi majd minden Követőmet.

Ti, Gyermekeim – Maradék Egyházam – túl fogjátok élni, habár nem lesz könnyű.

Meg fognak félemlíteni benneteket keresztény voltotok miatt, de ti soha nem fogtok elhagyni  vagy elutasítani Engem.

Ezért ajándékokat fogtok kapni. Ajándékom, az Élő Isten Pecsétjének ajándéka, láthatatlanná fog tenni benneteket ellenségeitekkel szemben.

Imádkozzátok a (33)-as imát minden nap, mostantól kezdve. Tegyétek ki otthonaitokban, és áldassátok meg egy pappal.

Kezdjétek el felkészüléseteket már most, mert Európa összeomlásának napja már nincs messze.

Jézusotok

 

*Megjegyzés: Miközben az Isteni Irgalmasságról nevezett Mária látnoknő ezen üzenetet kapta, egy nedves könnycsepp gördült le az előtte lévő Jézus-képről

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Imakérések: Menj most és hirdesd ezt a kérést – “Kiáltásom Jézushoz”

16 máj

2012. május 14. hétfő; 18.00

Legdrágább, szeretett leányom, a Nekem szánt ajándékodat elfogadtam, és ennek eredményeképpen további 5 millió lélek* fog megmenekülni.

Az a legbecsesebb Óhajom, hogy véget vessek szenvedésednek, de ez, a Nekem adott drága ajándékod most azt fogja jelenteni, hogy Isten még több gyermekét tudom megmenteni.

Soha ne feledd, hogy ennek a küldetésnek a célja: az emberiség pokoltól való megmentése. Szükségem van a te segítségedre, és mások segítségére, ennek véghezviteléhez.

Soha ne érezd magad egyedül, mert Én szeretlek, és folyamatosan veled vagyok.  Isten gyermekei közül egyre többen kezdik (meg)hallani Hangomat végre.

A Szentlélek munkálkodása gyümölcsöt fog teremni, és hamarosan Isten szeretetét fogják érezni még a legsivárabb szívűek is.

Azok az elveszett, üres és sivár lelkek érezni fogják a Szeretet egy lángját, és tapasztalni fognak egy ismerős vágyakozást, hogy földi Új Királyságom részévé váljanak. Sokan nem fogják érteni, miért, de képtelenek lesznek tagadni érzéseiket: a melegség, a szeretet és a béke érzését.

Oly sokan fognak meglepődni, és Velem akarnak majd beszélni. Egyesítened kell most az embereket az egész világon, hogy kérjék Szeretetem ajándékát. Nekik kérniük kell a különleges kegyelmek adományát.

Leányom, neked hetente egy napot ennek kell szentelned. Minden elveszett léleknek kérnie kell Segítségemet. Ha kérésük megegyezik Szent Akaratommal, akkor válaszolni fogok imáikra. Ez meg fogja bennük erősíteni Szent Szívemhez és Nagy Irgalmamhoz való kötődésüket.

Menj most és hirdesd ezt a kérést „Kiáltásom Jézushoz”.

Leányom, tedd meg ezt, amilyen gyorsan csak tudod, mert biztosítani szeretném, hogy ezek a lelkek, különösen azok, akik eddig ezt nem fogadták el, most beszéljenek. Végre ők meg fogják érteni, hogy Én milyen közel állok minden egyes lélekhez.

Mondd el nekik, hogy Én mindenkit szeretek, és nem zárok ki egyetlen bűnöst sem, nem számít, mennyire súlyos is a bűnük.

Csak arra kérem őket, jöjjenek Hozzám, és kérjék a Segítségem.

Jézusotok

 

* Az első mondatban lévő hivatkozás az Isteni Irgalmasságról nevezett Mária látnoknő személyes szenvedéseinek felajánlásával kapcsolatos lelkekre vonatkozik, nem pedig az egész világra, mert jelenleg lelkek milliárdjai menekülnek meg az imák által.

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Az Új Királyságom: El lesztek halmozva igen bőségesen, és semmiben sem fogtok hiányt szenvedni

15 máj

2012. május 13. vasárnap; 16.00

Drága, szeretett leányom, ideje megérteni, hogy Üzeneteimnek nem az a céljuk, hogy félelmet keltsenek.

Azért vannak, hogy szeretetet hozzanak. Azt a célt is szolgálják, hogy elmondják azoknak, akik bűnt követnek el, vagy rosszat cselekednek, hogy jóvá kell azt tenniük az Én szememben, máskülönben örökre elvesznek Számomra.

Hogyan is tudnám nem elmondani az igazságot az emberiségnek?

Úgy látom leányom, hogy te, aki ezen Isteni Üzeneteket kapod, időről időre ezt teherként éled meg. Soha nem engedheted, hogy félelem költözzön a szívedbe, mivel az nem Tőlem jön.

Hát nem elmondtam neked (nektek), hogy egy csodálatos Új Béke – Korszak vár mindazokra, aki szeretnek Engem?

Mi az, ami félelmet kelthet ott?

Talán a jövőtök, a családotok miatti aggodalom, vagy az előttetek álló ismeretlen? Ha így van, akkor tudnotok kell a következőt.

Szeretlek mindannyiatokat. Isten valamennyi gyermekét egy Szent Családként akarom egyesíteni, szeretetben együtt.

Emiatt kommunikálok most, rengeteg időt fordítva erre, hogy mindannyiatokat közelebb vonzzam Magamhoz.

Annak érdekében, hogy ti mindannyian afelé a szeretet felé  fordítsátok és nyissátok  meg a szíveteket, melyet minden egyes lélek iránt érzek ezen a világon, figyelmeztetnem kell az emberiséget azokra a veszélyekre, melyekkel szembenéznek.

Ha nem szeretnélek olyannyira, akkor nem figyelmeztetnélek benneteket.

Szeretetem oly erős és hatalmas, amilyen szeretetet egyetlen emberi lény sem ismer. Mert egyikőtök sem képes olyan szeretetet érezni, amilyet Én érzek irántatok.

Szeretetem azt jelenti, hogy nem akarom, hogy Isten gyermekei szenvedjenek.

Elviszem majd mindegyikőtöket, aki a Nagyfigyelmeztetést követően meglátja az Igazságot, és meg fogom mutatni nektek a Bennem lévő szeretetet.

Ti, és mindazok, akik Hozzám tartoznak szellemben, testben és lélekben, meg fogjátok kapni a legtökéletesebb, – képzeleteteket is felülmúló – ajándékot.

Az Új Paradicsom vár rátok, és a világ, – melyről most talán azt képzelitek, hogy majd vágyni fogtok utána – nem fog jelenteni semmit, amint meglátjátok az elkészített Királyságot.

Gyermekek, oly sok minden vár rátok. Szükségtelen félni.

Inkább gondoljatok arra, hogy örök életet fogtok kapni.

El lesztek halmozva igen bőségesen, és semmiben sem fogtok hiányt szenvedni.

A színek, az illatok, a szeretet, melyet érezni fogtok a körülöttetek lévők iránt, a családotokban lévő béke, a félelem hiánya, az Isten szeretetével eltelt lelketek és tökéletes testetek – hogyan is tudnátok nem vágyni Királyságomra?

Királyságom új otthonotokká fog válni, amikor a Menny és a föld eggyé válik, és a holtak, akik elfogadtak Engem Megváltójukként, feltámadnak, hogy egyesüljenek családjaikkal, testvéreikkel, szeretetben és boldogságban.

Megkönnyebbülést fogtok érezni, amikor a bűn világa, melyben most éltek, már nem fog örömet, nyugalmat és elégedettséget nyújtani.

Nem lesz több(é) aggodalom, félelem, szorongás vagy bűn.

Továbbra is meglesz a szabad akaratotok, de ez más lesz.  Teljes egységben fogtok élni Velem, Atyám Szent Isteni Akarata szerint. Ő türelmesen várja ezt a pillanatot.

Én türelmesen készítem fel Isten valamennyi gyermekét, hogy egyetlen lélek se vesszen el.

Tehát, legdrágább leányom, ne félj.

A szenvedés nem fog sokáig tartani. Ehelyett ez az otthonává válik Isten minden gyermekének.

Ez az Én ígéretem mindannyiatok számára. Ne legyetek szomorúak, ne féljetek vagy aggódjatok, mert ez teljességgel felesleges.

Csak tanuljatok meg jobban szeretni Engem. Minél jobban szerettek Engem, annál jobban fogtok bízni Bennem.

Csak ekkor fog elhagyni benneteket a félelem.

Csak ekkor lesztek valóban szabadok.

Szeretlek mindannyiatokat. Erre mindig emlékezzetek, különösképpen akkor, ha a jövő miatt aggódnátok.

Szeretett Megváltótok

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy