RSS
 

Archive for the ‘2012 májusi üzenetek’ Category

Szűz Mária: Június – A Keresztes Hadjárat Hónapja a Megtérésekért

02 jún

2012. május 31. csütörtök; 21.00

Gyermekem, a sátán és az általa megfertőzött lelkek, minden erőfeszítést megtesznek azért, hogy aláássák Fiam Legszentebb Szavát (Üzenetét).

Soha ne feledjétek, hogy a sátán a kételyek első csíráit a kiválasztott lelkek szívébe ülteti el.

A legrosszabb ítéletet azok fogják rázúdítani ezen Szent Üzenetekre, akik bensőséges kapcsolatban állnak Drága Fiammal.

Amikor a sátán megteszi ezt, azzal lelkeket nyer meg.

Ne hagyjátok, hogy ezt tegye, Gyermekem. Álljatok odébb, és ne foglalkozzatok vele.

Fiam sosem védte az Ő Szent Szavát (Üzenetét), nektek sem szabad ebbe a kísértésbe esnetek.

A sátáni befolyás mértéke növekszik és terjed az egész világban.

Szegény gyermekeim nagyon szenvednek, és én a bánat könnyeit hullatom, mikor látom rémületüket, aggodalmukat és szomorúságukat.

Imádkozzatok gyermekeim ebben az időben a békéért, hogy Isten gyermekei mindenütt forduljanak erőért Fiamhoz.

Csak az imáitok révén elnyert kegyelmek által jött isteni beavatkozás képes enyhíteni fájdalmatokat és szenvedéseteket.

Fiam arra áhítozik, hogy Maga felé fordítsa a lelkeket, mivel csak Ő tudja megadni nekik, a számukra szükséges vigaszt. Semmi más nem fog enyhülést nyújtani az általatok jelenleg átélt szenvedéssel és kínnal szemben.

Arra buzdítalak benneteket gyermekek, hogy június havát szenteljétek az emberiség megtérítésének, és annak biztosítására, hogy az üdvösséget keressék.

Legyen ennek a hónapnak a neve: ’Keresztes Hadjárat a Megtérésekért’ hónap, és imádkozzatok egyként az imacsoportokban, az egész világon.

Íme, az Imahadjárat imája: Keresztes Hadjárat a Megtérésekért

Imahadjárat (58) A  Keresztes Hadjárat Imája a Megtérésekért

„Ó drága Jézusom, Hozzád kiáltok, hogy öleld Magadhoz Isten minden gyermekét,
és borítsd be őket Drága Szent Véreddel
A Te Véred minden egyes cseppje borítson be minden egyes lelket,
védőpajzsként a gonosz ellen
 
Nyisd meg minden ember szívét, különösképpen a megkeményedett lelkűek szívét, és azokét, akik ismernek Téged, de túl gőgösek ahhoz, hogy leboruljanak, és Szereteted – lelküket elárasztó – világosságáért könyörögjenek

Nyisd fel szemüket az Igazságra, hogy Isteni Irgalmasságod hajnala hulljon rájuk, és Irgalmasságod Sugarai borítsák be őket.

Drága Jézusom, kérlek most Téged, téríts meg minden lelket a kegyelmek által  (személyes szándékok felsorolása)

Irgalomért esedezem Hozzád, és felajánlom Neked a heti egy nap böjt ajándékát június hónapban, engesztelésül minden bűnért.
Ámen.”

Gyermekek, böjtölnötök kell minden héten egy napot június hónapban.

Szent Rózsafüzéremet és az Isteni Irgalmasság Rózsafüzérét naponta el kell imádkoznotok.

Ennek megtételével, gyermekek, lelkek millióit fogjátok megmenteni Fiam, Jézus Krisztus Irgalma által.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Én újra és újra átélem a Kertbéli Haláltusámat, és kétrét görnyedek a szenvedés fájdalmától

01 jún

2012. május 30. szerda; 15.30

Drága, szeretett leányom, most intenzívebbé fog válni az a gyötrelem, melyet azok mérnek rád, akik híján vannak a valódi alázatosságnak, mégis azt állítják, hogy az Én Nevemben beszélnek.

Ne figyelj másra, csak az Én hangomra. Ne foglalkozz azokkal, és ne válaszolj azoknak, akik sértegetnek Engem.

Ők hagyták, hogy az emberi gőg kizárjon Engem, majd, mintha ez nem lenne elég, még gyötörnek is Engem.

Második Eljövetelem hasonlatos lesz azon eseményekhez, melyek az első alkalommal, a földön töltött Időm során történtek.

Szent Szavamat (Üzenetemet) megkérdőjelezik, kritizálják, visszautasítják és elvetik majd.

Elsőként az Enyéim fognak elutasítani Engem, azok a lelkek, akik a legjobban szeretnek Engem. Ők az első sorban fognak állni, hogy az első követ vessék Rám.

Én újra és újra átélem Kertbéli Haláltusámat, és kétrét görnyedek a szenvedés fájdalmától.

Elszenvedtem az emberiség bűneit, nemcsak az akkoriban élőkét, hanem azokét is, akik ma elutasítanak Engem. Akik ma elutasítanak Engem, azok jobban bántanak Engem, mert Én meghaltam az ő bűneikért. Ők semmit sem tanultak.

Aztán azok, akik kigúnyoltak Engem, és a Töviskorona leghegyesebb töviseivel szúrták át a Szememet, ők az Én Földi Egyházam képviselői.

Ők nem akarják elfogadni Második Eljövetelemet, sem a figyelmeztetéseket, melyeket most nyilatkoztatok ki nekik.

Azok az alázatos lelkek, akik olyanok, mint az éhező gyermekek, isszák minden szavamat, melyek Ajkamról fakadnak.

Ugyanakkor azok, akik Tanításaim Igazságának ismeretével táplálkoznak, elfordítják fejüket, és inkább másfelé néznek.

Követőim közül sokakban már nincs jelen az alázat, ezért ők nem fognak tudni élni Különleges Kegyelmeimmel.

Amíg nem váltok kicsinyekké az Isten szemében, addig nem hallotok Engem.

Amíg nem adjátok fel a gőgöt és az arroganciát, addig nem fogjátok érezni a Szentlélek erejét.

Amikor ma elutasítotok Engem, akkor veritek az első szeget a Csuklómba.

Amikor ti, Felszentelt Szolgáim, elutasítjátok a most nektek adott Szent Szavamat (Üzenetemet), a második szeget veritek a másik Csuklómba.

Azoknak a szegény lelkeknek, akik nem érdeklődnek Tanításaim, vagy a Kereszthalálom által, a világnak adott Megváltás iránt, nekik nincs senkijük, aki vezetné őket.

Itt ők az áldozatok. Őket nem vezetik Felém. Tőlük megvonták a lehetőséget, hogy felkészüljenek Második Eljövetelemre.

Most valamennyi Követőmet hívom, hogy készüljetek fel. A hívek között a csata hamarosan megkezdődik. A hívek fele nemcsak, hogy elutasítja majd ezeket az üzeneteket, de megpróbálják majd be is tiltani ezeket.

A hívek másik fele majd mások megtérítésére fogja ezeket használni.

Azok az egyszerű elveszett lelkek, akik egyáltalán nem ismernek Engem, majd megismernek Engem, amint feltárom előttük az Igazságot a Nagyfigyelmeztetés során.

Könnyebb lesz nekik meglátniuk az Igazságot, mint azoknak, akik azt mondják, szeretnek Engem, mégis megtagadnak most Engem.

Ezért kell imádkoznotok a kegyelmekért, hogy láthassatok Engem, hallhassatok Engem, és hogy felkészíthesselek benneteket Második Eljövetelemre.

Soha ne gondoljátok, hogy könnyű lesz Engem igazán követni, különösképpen ezekben a Végidőkben.

Ezennel nem lesz elég a Szent Szavam iránti csendes hódolat.

Olyanok lesztek, mint egy újonc, bármely hadseregben. Szükségetek lesz oktatásra, lelketek megújítására, és hogy Hozzám jöjjetek a Szentségeken keresztül, mielőtt elég erősekké és bátrakká nem váltok Szent Szavam (Üzenetem) terjesztésére.

Imahadjáratom imáinak terjesztése lesz az elsődleges feladatotok.

Ti, az Én Hadseregem, fogjátok az Én Szent Küldetésem mindenkori legnagyobb Keresztes hadjáratát vezetni a földön. Kevesen lesztek a kezdetekkor, de számotok 20 millióra fog növekedni.

Maradék Egyházam imái és szenvedése elegendő lehet az egész emberiség megmentéséhez. Soha ne feledjétek, hogy imáitok a legsúlyosabb bűnösök lelkét is megmenthetik, oly hathatós az ima. Hát készüljetek fel, hogy összegyűljetek. Készüljetek fel megfelelően, mert erőfeszítéseket fognak tenni a megállításotokra. Fogadjátok el, hogy gyalázkodó sértéseket vágnak majd hozzátok.

Tudnotok kell, hogy mindenféle érvet fel fognak hozni nektek, hogy megállítsanak benneteket küldetésetekben. De tudnotok kell, hogy Én vezetlek és irányítalak benneteket, és erősekké teszlek titeket.

Azt is tudnotok kell, hogy nektek – az Én Hadseregemnek – lesz a felelősségetek lelkek millióinak a megmentése. Olyan lelkeké, akiknek semmi reményük sem lenne.

Engedjétek, hogy Szeretetem megérintse a lelketeket, és egyként kössön össze benneteket, Velem, a ti Jézusotokkal egységben.

Engedjétek, hogy Drága Véremmel borítsalak be benneteket, és Ajándékaimat nektek adományozzam, hogy segítsenek hűségeseknek maradnotok Hozzám, hogy legyen bármilyen erős is a kísértés, ti soha többé ne utasítsátok vissza a most hozzátok intézett Hívásomat.

Megáldalak benneteket mind, Én erős Hadseregem.

Vezetni foglak benneteket, amint a Béke Új Korszakába meneteltek, minden lépéseteknél az úton.

Szeretett Megváltótok

Az Emberiség Megmentője

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Az imák el tudják hárítani azokat a tervbe vett szörnyűségeket, melyek atombombák bevetését szorgalmazzák

30 máj

2012. május 29. kedd, 17. 42

Drága, szeretett leányom, Prófétáim, Hírnökeim és valamennyi igaz látnokom a világban, most lélekben egyesülnek, hogy hirdessék Szent Szavamat (Üzenetemet) ebben az időben.

Akik nehéz küldetésre választattak, miszerint biztosítsák az egész emberiség lelkének felkészítését Második Eljövetelemre, azokat jelenleg arra kérik, hogy szóljanak a világnak.

Ők hamarosan sürgős imára fognak buzdítani, hogy segítsünk azoknak, akik szenvedni fognak a közelgő háborúkban.

A háborúk kitörésének ideje közel van, és sok ártatlan lélek esik majd áldozatául ezeknek, az Isten gyermekei ellen intézett, gyűlölettel teli borzalmaknak.

Ezekben a háborúkban sokan elszakadnak majd egymástól, különböző irányokba,  és nagy lesz a zűrzavar a Közel-Keleten.

Annyi kis háború fog nagyméretűvé válni.

Eleinte, mindenütt nagyon sok, különböző álláspontot képviselő csoport lesz, amelyek egyesülni fognak, és ezáltal csak néhány csoport lesz.

Aztán a nagyobb hadseregek kerülnek majd bevonásra, sok nemzet csatlakozásával.

Mily nagyon hullatom Könnyeimet, efelett a sátán befolyása által vezetett szörnyű gonoszság felett, aki meg akarja ölni a lehető legtöbb embert, a lehető leggyorsabban.

Imádkozzatok azért, hogy ezek a háborúk enyhüljenek.

Imádkozzatok, hogy Isten gyermekei, imáik révén el tudják hárítani azokat a tervbe vett szörnyűségeket, melyek atombombák bevetését szorgalmazzák.

Drága leányom, a sátán mindent, ami hatalmában áll, meg fog tenni most, hogy arra sarkallja a Katolikus Egyházat, hogy elítéljen téged, és eretnekségnek nyilvánítsa ezeket az üzeneteket.

Nem szabad törődnöd ezekkel a támadásokkal. Mindazoknak, akik követik Tanításaimat, csak a szívüket kell követniük, mert könnyen meg fogják különböztetni az igazságot.

Ha Prófétáim nem kapnának Mennyei kegyelmeket, hogy kiállják az ilyen üldöztetést, akkor Szent Szavam (Üzenetem), Isten valamennyi gyermekének, Második Eljövetelemre való felkészítésére vonatkozó Útmutatásaim nem kerülnének meghallgatásra.

Ha nem lenne az idők kezdete óta Isten valamennyi prófétájának és hírnökének makacs kitartása, akkor Isten gyermekei tudatlanok maradnának.

Ha már egyszer megkaptátok a tudást, drága Követőim, akkor soha nem szabad félnetek, hiszen ti követitek az Örök Élethez vezető utat. Semmilyen más út – függetlenül a dicsőséges, de haszontalan kísértésektől, melyek a világi csábítások felé vonzanak benneteket – nem fog benneteket elvezetni Hozzám.

Mert, ha és amikor, a hazugságok, Szent Eucharisztiámról, elkezdenek megjelenni, bátornak kell lennetek, és odébb kell állnotok.

Imádkozzatok az erőért, elszántságért és bátorságért, hogy követni tudjatok Engem az Üdvösségre vezető végső Úton.

Szeretett Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tudnotok kell, hogy a Jelenések Könyvében említett ezer év, pontosan azt jelenti

30 máj

2012. május 28. hétfő, 20.45

Drága, szeretett leányom, amikor az ember megkérdőjelezi a Szent Bibliában lévő tanításokat, az természetes emberi reakció.

Amikor az ember elferdíti és kiforgatja a Szent Biblia tanításait, hogy azok illeszkedjenek az ő terveihez, ez sért Engem.

De amikor Felszentelt Szolgáim bírálják a Szent Biblia egyes részeit, és félredobják azokat, mintha azoknak semmi jelentőségük sem lenne, akkor ők megtagadnak Engem, az Emberfiát.

Minden, amit a Szent Biblia tartalmaz, Örök Atyámtól való, aki minden egyes szót szentesített az Ő felkentjei által.

Higgyétek el, hogy Atyám Könyve Isten Szent Igéjét tartalmazza, egyetlen szava sem hazugság.

Akkor azok, akik azt állítják, hogy tudósai és szakértői a Szent Bibliában lévő Igazságnak, miért kérdőjelezik meg Szent Szavamat, ahogyan Én azt ezekben az üzenetekben mutatom be nektek?

Igazságom most újra megadatik nektek, emlékeiteket felfrissítendő, hogy emlékeztesselek benneteket a benne foglalt tanításokra.

Nektek, Gyermekeim a földön, tudnotok kell, hogy a Dániel Könyvében és a Jelenések Könyvében szereplő próféciáknak még be kell következniük.

Tudnotok kell, hogy a Jelenések Könyvében említett ezer év, az pontosan azt jelenti.

Ha ez valami mást akarna jelenteni, akkor egy más időtartam lett volna megadva.

Egyházam, a Katolikus Egyház, még nem deklarálta ebbéli meggyőződését, mert még nem győződött meg erről.

Maradék Egyházam – a földi Katolikus Egyházam megmaradó sarjai – meg fogja érteni az Én földi Béke-Korszakom valódi jelentését.

Ti az utolsó időkben éltek, de a föld meg lesz újítva.

Mindannyiatokat hívlak, Felszentelt Szolgáim. Már rekedt a Hangom, ahogy könyörögve kérlek benneteket, hogy válaszoljatok az Én Mennyből jövő, Szent Hívásomra.

Én, a ti szeretett Megváltótok, sok látnokot küldtem nektek, mostanáig. Ezek a látnokok segítettek felnyitni az elméteket ezekre az eljövendő eseményekre.

Eddig vártam, hogy kihirdessem a világnak a végső kinyilatkoztatásokat. Én most elküldöm Utolsó Hírnökömet, Maria Divine Mercy-t, az Isteni Irgalmasságról nevezett Máriát, a hetedik hírnököt, hogy elkészítse az utolsó fejezetet, úgy, ahogyan az fel van fedve számotokra.

Hangom, mint a mennydörgés, mely továbbra is hallatszani fog az egész világon. Ez nem szűnik meg addig a napig, amíg Én el nem jövök ítélni.

Lehet, hogy most nem figyeltek Rám. Sokan közületek el fogják utasítani Szavamat, olyan arroganciával, amely mélyen megsebez Engem.

Mások, félelmükből fakadóan, figyelmen kívül hagynak majd Engem, mert így könnyebb. De hamarosan bekövetkeznek azok a változások, amelyekről beszélek. Akkor kezd majd derengeni nektek az Igazság.

Hívlak most benneteket, és a következőket mondom nektek. Akár válaszoltok, akár nem, most vagy a jövőben, Én várom válaszotokat.

Én várok. És várni is fogok, türelmesen, egészen addig a napig, amikor futva jöttök Hozzám Védelmemet keresvén.

Soha nem mondok le az Én választott szolgáimról, akiket Én elsősorban hívtam.

Emlékeztek az első alkalomra, amikor hívtalak benneteket? Éreztétek, hogy Hangom lelketekhez szól, buzdítván benneteket, hogy egyesüljetek Velem. Most hallotok Engem?

Kérjétek, hogy kinyilatkoztassam most nektek, hogy Én vagyok, a ti Jézusotok, aki könyörög nektek, hogy jöjjetek, keljetek fel, és kövessetek Engem, ezen az Örök Életre vezető, utolsó, fáradságos és nehéz úton. Ne féljetek Hívásomtól. Bízzatok Bennem, és mondjátok ezt az imát, kérvén Engem, hogy meghallhassátok Hívásomat.

Imahadjárat (57) Ima a Papságnak – Jézus, hadd halljam meg Hívásodat

„Ó, drága Jézusom, nyisd meg fülemet, hogy meghalljam a Te Hangodat
Nyisd meg szívemet a Te szerető Hívásodra
Töltsd el lelkemet a Te Szentlelkeddel, hogy fel tudjalak ismerni Téged ebben az időben
 

Felajánlom Neked alázatos hűségemet minden iránt, amit kérsz tőlem
Segíts, hogy megkülönböztessem az igazságot, felkeljek, válaszoljak és kövessem a Te Hangodat, hogy segíteni tudjak neked az egész emberiség lelkének megmentésében
 
Akaratod számomra parancs
Add meg nekem a bátorságot, hogy hagyjam, hogy Te vezess engem, hogy kellőképpen fel tudjam vértezni magam, hogy vezessem a Te Egyházadat, Új Királyságod felé.
Ámen.”

Ne feledjétek, hogy Én, Jézus Krisztus, soha nem fogom hagyni, hogy Felszentelt Szolgáim letérjenek az Igazság Útjáról.  Én ott fogok állni minden saroknál, minden úton, és mutatom majd nektek a helyes irányt.

Lehet, hogy ezt időnként frusztrálónak találjátok. Lehet, hogy össze vagytok zavarodva. Lehet, hogy nem akarjátok meghallani az Igazságot.  Lehet, hogy féltek. De tudnotok kell:

Én örökké szeretni foglak benneteket.  Én mindig mellettetek fogok állni.

Soha nem foglak cserbenhagyni, vagy elhagyni benneteket.

Szeretett Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A sátán meg akar győzni benneteket, hogy Üzeneteim tőle valók

29 máj

2012. május 27. vasárnap; 18.00

Leányom, Követőim közül sokan megkérdezik, hogy ezen próféciák közül oly sok, vajon miért kelt félelmet szívükben.

Sokan vélik úgy, hogy Én félelmet keltek. De ez nem egészen igaz.

A sokak lelkét elöntő félelem a megtestesülése annak, hogy amit Én mondok, az maga az Igazság.

Ahogyan bármely jó szülő is figyelmeztet egy gyermeket az élet veszélyeire.

Időnként a veszélyek, melyekre egy szülő figyelmeztet, félelmet kelthetnek.  De a félelmet – melynek elébe nézünk, és amely a gonoszsággal függ össze – az ember okozza. 

Ugyanez igaz a világban lévő gonoszságra.  Azt is az ember okozza, akit viszont a csaló, a sátán befolyásol.

Az Isten által az emberi fajnak adott próféciák az idők kezdete óta félelmet keltettek némelyek szívében.

Ugyanakkor más helyeken nagy nevetség tárgyává váltak. Ez történt, mielőtt Noé elkezdte megépíteni a Bárkát. Miközben őt kinevették, kigúnyolták és nevetségessé tették, azok, akik félelemben voltak, azt tették, amire kérték őket. Ők építették a Bárkát, hogy megmentsék saját magukat.

Azok, akik Noét kinevették, nevetségessé tették és elutasították, el lettek pusztítva.

Az Istentől jövő valamennyi prófécia tartalmaz figyelmeztetéseket, hogy az ilyen eseményekre való felkészülésre buzdítsák az emberiséget.

Csak a lelketek felkészítése által tudjátok elviselni azt az előttetek álló kínzó gyötrelmet, melyet az ember bűnei okoznak.

Azoknak a Követőimnek, akik azt kérdezik, hogy miért kelthetnek esetleg félelmet Üzeneteim, a következőt mondom.

Ne higgyetek a hazugságoknak, melyeket a sátán ültetett a szívetekbe, hogy az Isten sosem adna a világnak olyan üzeneteket, melyek félelmet keltenek az Ő Gyermekei szívében.

Sokan közületek, különösképpen azok, akik szeretnek Engem, el lesznek fordítva Szent Szavamtól (Üzenetemtől).

A sátán egyik kedvenc gúnyolódása, hogy meggyőz bennetek arról, hogy az Isteni Üzenetek nem tartalmaznak félelmet keltő próféciákat.

Biztos, hogy az ilyen üzenetek csakis a gonosztól valók lehetnek?

Ó mennyire nevet a sátán saját ravasz megtévesztésén.

A sátán meg akar győzni benneteket arról, hogy Üzeneteim tőle (a sátántól) valók, ő nagyon elszánt, hogy meggyőzzön benneteket, hogy ne kövessétek Útmutatásaimat.

Nektek, Követőim, el kell mondani az Igazságot.

Fel kell, hogy készítselek benneteket, és ez azt jelenti, hogy előre figyelmeztetlek benneteket az eljövendő dolgokat illetően, csakis a ti védelmetekben. A megmentésetek érdekében.

Soha ne hallgassatok az ilyen hazugságra.

Üzeneteim az egész teremtés iránti Isteni Szeretetemből adatnak nektek. Engedjétek meg Nekem, hogy jó szülőként vezesselek benneteket.

Ha Rám hallgattok, és követitek az imádkozásra vonatkozó Útmutatásaimat, Én meg foglak védeni benneteket.

A félelem nem Tőlem való. Ha hisztek Bennem, és bíztok Bennem, nem lesz bennetek félelem, nem számít, hogy a gonosz mennyire mutatkozik meg nektek az emberiség bűnein keresztül.

Egyetlen dolgot nem tehettek meg soha: nem rejtőzhettek el azt feltételezve, hogy minden rendben lesz.

Mert ha ezt teszitek, elutasítjátok a gonosz létezését a világban.

Fogadjátok el, hogy a sátán létezik. Higgyetek abban, hogy az imádság enyhítheti, és enyhíteni is fogja az ő hatalmát.

Majd álljatok fel, és vállaljatok felelősséget, az Én, Jézus Krisztus követőjeként.

Amikor az igazsággal szembesültök, engedjétek, hogy Én vezesselek benneteket, és akkor nem fog félelem költözni a szívetekbe.

Szeretett Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Fondorlatos eszközökkel el akarják űzni XVI. Benedek pápát Péter Székéből

27 máj

2012. május 26. szombat; 16.00

Örömmel tölt el, hogy újból itt vagy Velem. Fontos, hogy a Közelemben maradj most, leányom. Az idő rövid, és sok teendőd van még.

Ma azt kérem Követőimtől, legdrágább leányom, hogy állhatatosan imádkozzanak az Én szeretett Helytartómért, XVI. Benedek pápáért. Ő, az Én Szent Szolgám, rettenetes üldöztetést áll ki, zárt ajtók mögött a Szentszékben.

Már mondtam nektek korábban, hogy a Szabadkőműves Csoportok, melyeknek a Vatikánon belül satuszerű szorításuk van, ki akarják tenni Szeretett Pápámat.

És ők azt tervezik, hogy fondorlatos eszközökkel elűzik őt (XVI. Benedek Pápát) Péter Székéből.

Ő kénytelen lesz (el)menekülni – amint azt már korábban mondtam nektek -, mivel nemigen lesz más választása.

Soha nem szabad elfogadnotok semmit, ami nem az Igazság.

Soha nem szabad elfogadnotok a Szentszékem falain belülről eredő eretnekséget. Ha mégis ezt teszitek, azzal eltávolítjátok magatokat Tőlem.

Sokatoknak majd titokban kell a Szentmisét bemutatnotok, és minden bátorságotokra szükségetek lesz, amit megkaphattok, ha Hozzám imádkoztok, és kéritek, hogy tegyelek benneteket erőssé.

A változások magában a Szent Eucharisztiában veszik majd kezdetüket. Hamarosan azt mondják majd nektek, hogy a Szentáldozás, az Én Valóságos Jelenlétem, valójában, valami más.

Azt mondják majd nektek, ez más dolgokat jelent. De ez egy szörnyű hazugság.

A Szent Eucharisztia az Én Testem és Vérem, mely azért adatott nektek, hogy lehetővé tegye Számomra, hogy Szentlelkemmel eltöltselek benneteket, hogy a lelketeknek szükséges táplálékot megadjam nektek.

Mikor eljön az idő, és nektek, Felszentelt Szolgáim, bemutatják az új, modern értelmezést, akkor tudni fogjátok, hogy a megfertőzés már elkezdődött.

Ekkor kell majd nektek felkészülni. Fogjatok össze, és védjétek meg Keresztre feszítésem Igazságát. Ne fogadjátok el a hazugságokat, a Szentmisében és a Szent Eucharisztiában való változtatásokat. Mert, ha elfogadjátok, akkor Jelenlétem el fog veszni Isten valamennyi gyermeke számára.

Kövessetek Engem. Ez a legnagyobb kihívás, amivel valaha is szembe kell majd néznetek, de Én meg fogom adni nektek a Kegyelmeket, hogy megkülönböztessétek az igazságot attól a szentségtörő kitalációtól, melynek az elfogadását fogják kérni tőletek az Én Szent Nevemben. 

Ez az idő közel van. Állhatatosan kell imádkoznotok, hogy ő addig maradhasson, ameddig csak lehetséges, mert amint ő távozik, a csaló, azaz a Hamis Próféta, elfoglalja az ő helyét.

Ó mennyire ömlenek most könnyeim az Én Szeretett földi Egyházamért. Mindazon felszentelt szolgáim, akik elfogadjátok Szent Szavamat (Üzenetemet) úgy, ahogyan az most nektek adatik, figyeljetek most Rám.

Hűségeseknek kell maradnotok a Szentmiséhez, és fenn kell tartanotok a napi Áldozatbemutatást. Mert hamarosan egy hazugság elfogadására lesztek kényszerítve.

A Keresztre feszítésem iránti tiszteletből bemutatott napi Áldozatot, valamint a Bor Véremmé, a Kenyér Testemmé való átváltoztatását meg fogják változtatni, ki fogják forgatni, és a Hamis Próféta által bevezetésre kerülő új törvények által rágalmazni, becsmérelni fognak Engem.

Most kérnetek kell Segítségemet ezen, az Imahadjárat (56)-os imája által. Ez a Papoknak szól, akik Védelmet keresnek a Szent Eucharisztiának.

„Ó, Drága Atyám, a Te Drága Fiad nevében, aki feláldozta Magát a Kereszten az egész emberiségért
Segíts meg engem, hogy hűséges maradjak az Igazsághoz
Boríts be engem a Te Fiad Drága Vérével, és add meg nekem a Kegyelmeket, hogy továbbra is hittel, bizalommal és becsülettel szolgáljalak Téged, papi szolgálatom hátralevő részében

Soha ne engedd, hogy eltérjek a Szentmise-Áldozat valódi értelmétől vagy a Szent Eucharisztia, Gyermekeidnek való bemutatásától
Add meg nekem az erőt, hogy Téged képviseljelek, és úgy tápláljam a Te nyájadat, ahogy táplálni kell őket, a Te Fiad, Jézus Krisztus, az Emberiség Megváltójának Testével, Vérével, Lelkével és Istenségével. 
Ámen.”

Kérlek, tudjátok, Szeretett Felszentelt Szolgáim, hogy Én mindennap veletek vagyok.

Én támogatlak benneteket. Hagyatkozzatok Rám, és Én Szent Szívem közelében tartalak benneteket, ezekben, a Katolikus Egyházon belüli rettenetes gyötrelmes időkben.

Szeretett Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Mindazok, akik megmentették magukat (*) az Én szememben, azok nem fogják elszenvedni a Nagyfigyelmeztetés alatt a Tisztítótűz kínját

26 máj

2012. május 24. csütörtök; 18.30

Mikor eljön a Nagyfigyelmeztetés ideje, drága, szeretett leányom, számos jel lesz látható.

Azért mondom ezt el nektek, hogy Isten valamennyi gyermekét emlékeztessem, előre fel kell készülniük.

Két csillag fog összeütközni, és sokan fognak rettegni.

Nincs mitől félni, mert ez a legnagyobb ajándék, melyet azért hozok, hogy egyetlen lélek se jusson a pokol tüzére.

Majd Keresztem fog megjelenni az égen, és mindenki észre fogja venni.

Sokan fognak félelmükben összeesni, és egy földrengésszerű nagy rázkódást lehet majd érezni.

Aztán beáll a csend.

Mindig úgy készüljetek erre a napra, mintha ez holnap lenne. Keressétek most az üdvösséget, és tárjátok fel Nekem bűneiteket.

Aki katolikus, annak el kell mennie gyónni.

Azoknak, akik nem katolikusok, az Imahadjárat (24)-es imáját kell imádkozniuk, melyet a világ többi részének adok, Teljes Bűnbocsánatom elnyeréséért.

Teljes Bűnbocsánatom ajándéka, Isten összes, valamennyi hitvallású gyermekének szól, és nagy megtisztulást kínál. Ne utasítsátok vissza ezt az Ajándékot. Fogadjátok azt el.

Azon katolikusoknak, akik megkérdőjelezik Ajándékomat, és akik irigykedve bírálják Ajándékomat, a következőt mondom.

Azt hiszitek, hogy Én nem adományoznám ezt a Szentséget Isten valamennyi gyermekének?

Legyetek nagylelkűek, nemes szívűek, és boldogok, hogy ezt Teszem. Azt gondoljátok, hogy nekik nem kellene ilyen Ajándékot kapniuk? Ha azt gondoljátok, akkor ti nem szeretettek Engem igazán.

Boruljatok térdre, és dicsőítsétek Istent ezért a csodálatos Ajándékért, mely az emberiségnek adatik lelkük megmentésére.

Aztán, a Nagyfigyelmeztetés alatt, mindazok, akik megmentették magukat (*) az Én Szememben, nem fogják elszenvedni a Tisztítótűz kínját.

Azok, akik felfedvén előttük, meglátják saját bűneiket az Én Szememen keresztül, ez sokként fogja érni őket.

Sokak számára nehéz lesz elfogadni, mennyire megfeketedett a lelkük.

Azok, akikkel ez történik, és bűnbánatot fognak mutatni, megbocsátást fognak kérni Tőlem. És Én meg fogok bocsátani.

De néhányan nem fognak megbánást mutatni, és szívükben mentegetőzni fognak az általuk elkövetett szörnyűségekért, ahogy azok Szemeim előtt megjelennek. Ők nem fogják megbánni bűneiket, és arcul ütnek majd Engem.

Mindkét esetben a megtisztulás tüzét és szenvedést fog érezni minden bűnös.

Bűneik súlyától függ majd, hogy meddig fog ez tartani.

Azoknak, akik eltávolodtak Tőlem, szükségük van imáitokra. Ők kapni fognak még időt, hogy visszatérjenek Hozzám, és Bocsánatomat kérjék.

De az az idő lehet olyan rövid, mint egy nap, vagy olyan hosszú, mint pár év. Atyámat kivéve senki sem tudja Második Eljövetelem időpontját.

A két esemény közötti időszak nem lesz olyan hosszú, ahogyan azt talán gondoljátok.

Gyermekeim végül felismerik majd, milyen időkben is élnek, és elfogadják az Igazságot.

Ti, akik már ismeritek az Igazságot, és akik hisztek Bennem, nektek kötelességetek imádkozni azokért a lelkekért, akik nem fogják elfogadni Nagy Irgalmasságomat.

Leányom, leghőbb Óhajom, hogy megmentsem az egész világot, köztük azokat is, akik Számomra elvesztek.

Követőim minden imája – akik egyetlen hangként egyesülnek -, segíthet Nekem ezt megtenni.

Menjetek szeretetben. Mindig bízzatok Bennem, mert az idő rövid, és az emberiség megmentésének tervei Örök Atyám kezében nyugszanak.

Szeretett Jézusotok

 

* Akik megbánást tanúsítanak, és igyekeznek jóvátenni elkövetett vétkeiket (A szerkesztők)

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Isten, az Atya: A világban lévő szenvedés most egyesítve lett Fiam, Jézus szenvedésével

24 máj

2012. május 23. szerda; 15.38

Drága leányom, beszélj minden Gyermekemnek a szeretetről és védelemről, melyet Felajánlok azoknak, akik hívnak Engem.

Végre Szent Szavam meghallgatásra talál a földön, és sok lélek áll készen arra, hogy megtegye a legnagyobb előrelépést, hitüket illetően, hogy befogadják Fiam, Jézus Krisztus Isteni Irgalmasságát.

Keveset tudnak arról, hogy az Új Paradicsomba, a Béke Új Korszakába való belépés, valójában egy egyszerű dolog.

Nézzetek fel, és fogadjátok el, hogy ti, elsődlegesen, az Én gyermekeim vagytok.

Ismerjétek el, hogy mindegyikőtöket Én teremtettem, egyikőtöket sem véletlenül, és hogy ti az Én gyermekeim vagytok. Az Én Családom. A Szeretteim.

Szívem telve van gyengéd szeretettel mindannyiatok iránt.

Sokan azt gondolják, hogy mivel Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég, ezért Hatalmam büszkeséggel tölt el Engem.

Ez, természetesen, sosem történhet meg.

Hogyan is homályosíthatja el egy szülő, gyermeke iránt érzett őszinte szeretetét a büszkeség?

Én mindannyiatokért szenvedek. Sírok azokért, akik elvesztek Számomra. Minden hatalmat fel fogok használni, hogy elveszett Gyermekeimet visszavezessem Családomhoz, Királyságomba.

Gondoljatok egy szülőre, akit elutasít a gyermeke. A fájdalom, melyet Én érzek, nem  Magam iránt, az ő Atyjuk iránt érzem, hanem irántuk, és amiatt a gyötrelem miatt, melyet elszenvednek majd, ha Én nem tudom őket megmenteni.

A világban lévő szenvedés most egyesítve lett Fiam, Jézus szenvedésével.

Hogy miért teszem Én ezt? Miért engedem meg a szenvedést? A bűn miatt.

Azok a bűnösök, akik nem önszántukból jönnek Hozzám, csak mások szenvedése által menthetőek meg.

Azok, akik ebben az életben szenvednek, meg lesznek jutalmazva Ajándékaimmal a következő életben.

Az Engem szerető gyermekeim részéről önként felajánlott segítség, hathatós fegyver a sátánnak tulajdonított hatalommal szemben.

Akik Fiam oldalán harcolnak mások lelkének a megmentéséért, azok az egész emberiséget képesek megmenteni.

A sátán csak azzal a hatalommal rendelkezik, amit kapott – egy hatalommal, mely nem vehető vissza az Ítélet Napjáig.

Drága gyermekek, sokan közületek nem értik az Isteni törvényeket, melyek megengedik ezeket a dolgokat. De bízzatok Bennem, mert Én felfedem ezt.

A sátán el fogja lopni azon Gyermekeim lelkét, akik nem hisznek Bennem, vagy abban a jóságban, melyet Gyermekeimnek nyújtok.

A sátán tehetetlenné válik, mikor a bűnösök szenvedéseik által áldozatokat hoznak, hogy megmentsék testvéreiket a pokolra jutástól.

A sátánt tehetetlenné teszi, mikor Gyermekeim azon bűnösökért imádkoznak, akiket meg kell menteni.

Az ima a védőpajzs Gyermekeimnek, akik segíteni akarnak Nekem megmenteni az egész emberiséget.

Gyermekeim, fogjatok össze Fiammal, és segítsetek Nekem végre egyesíteni Családomat.

Segítsetek Nekem, hogy mindannyiatokat elvihesselek az új, csodálatos Béke Korszakba.

Csak akkor teljesedhet be Akaratom a földön, amint az a Mennyben van.

Menjetek gyermekek. Egyesüljetek imában. *

Működjetek együtt Velem, Atyátokkal, Családom megmentésében segédkezve.

Szeretett Atyátok

A Magasságos Isten

 

* Kedves Testvérek! Szeretettel emlékeztetünk benneteket a Mennyei Atya által adott imára: Isten, az Atya arra kéri Gyermekeit, hogy egyesüljenek Imában (2011. november 15.)
A szerkesztők

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Igazságom Könyve tűzként fog terjedni, gyorsan az egész világon

24 máj

2012. május 22. kedd; 15.20

Drága, szeretett leányom, hamarosan kibontakozik ezen Szent Küldetés következő szakasza.

Igazságom Könyve tűzként fog terjedni, gyorsan az egész világon.

A megtérés gyors lesz, és Szent Szavam minden nyelven hallatszik majd.

Isten minden gyermeke, egytől-egyig, terjeszteni fogja Üzeneteimet, és el fogja őket tölteni a Szentlélek.

Ajkaik tudtul adják majd az Igazságot, mindannyian nyelveken prófétálnak majd, hogy az Igazság gyorsan hallhatóvá váljon.

Nem szomjaznak majd többé Isten gyermekei, akik összezavarodott állapotban tévelyegnek lelkük üressége miatt.

A Jelenlétem iránti kínzó éhség csillapítva lesz, mikor táplálékot Hozok azon lelkeknek, akiknek égető szükségük van rá.

Amikor ez megtörténik, a világon csak nagyon kevés lélek nem lesz tudatában Nagy Irgalmasságomnak.

Fogadjátok el Ajándékomat, Szent Szavamat (Üzenetemet), Igazságom Könyvét, és tegyétek azt a magatokévá, mert anélkül olyanok lesztek, mint a lélek nélküli test.

Ha  befogadjátok Bölcsességem Szavait (Üzeneteit), akkor újra teljessé váltok.

Mikor újra teljessé váltok, készen álltok majd arra, hogy Velem tartsatok a Béke Új Korszakába a földön.

Várakozzatok most, szeretett Követőim, mert Írott Szavam hamarosan veletek lesz, és lelketekben szeretettel és békével fogtok örvendezni.

Menjetek hát, Követőim, ti mindannyian.

Ti, a szeretteitek és valamennyi hívő: prófétáljatok a Nevemben.

Jöjjetek Velem, miközben az Örök Életre vezetlek benneteket.

Szeretett Jézusotok

Az egész Emberiség Megváltója

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Egyre közeledik a Nagyfigyelmeztetés bekövetkezésének ideje

23 máj

2012. május 21. hétfő, 20.15

Drága, szeretett leányom, egyre közeledik a Nagyfigyelmeztetés bekövetkezésének ideje.

De még mindig nagyok sok a teendő, a lelkek, Nagy Irgalmasságomra való  felkészítésében.

Hívom mindazokat, akik szeretnek Engem, hogy imádkozzanak állhatatosan az Általam áhított globális megtérésért.

Nagyon sokan fognak Karjaimba futni, lelküket elárasztja a megkönnyebbülés, mert tudni fogják, hogy Én vagyok az, az ő Szeretett Jézusuk, aki hívom őket.

Nagyon sokan fognak harcolni az Igazság ellen, amikor az feltárul előttük. A bizonyíték, amit Én fel fogok tárni, nem lesz elég ahhoz, hogy lángra lobbantsa a szeretetet lelkükben.

Őket már ellopták Tőlem, és mégsem akarnak szabadulni az őket foglyul ejtő fenevadtól, aki elnyelte az ő lelküket.

Leányom, terjesszétek Szavamat, amilyen gyorsan csak tudjátok.

Ne törődjetek azok gúnyolódásaival, akik próbálnak megállítani benneteket.

Keljetek fel, és hirdessétek az Én Legszentebb Szavam, bármi áron.

Azok, akik azt állítják, hogy az Én Nevemben beszélnek, és megpróbálnak megalázni benneteket, ők folyamatosan keresztre feszítenek Engem. Ők nem titeket, hanem Engem, az ő Szeretett Megváltójukat kínozzák.

Az emberi vélemény nem számít. Csak a lelkek számítanak, akiket Én szeretnék megmenteni.

Imádkozzátok ezen, az Imahadjárat (55)-ös imáját: Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

“Ó, Drága Jézusom, kérlek nyisd meg Isten valamennyi gyermekének a szívét a Te Nagy Irgalmasságod ajándékára

Segítsd meg őket, hogy elfogadják a Te Isteni Irgalmasságodat, szeretettel és hálával

Engedd, hogy alázatossá váljanak Előtted, és bűneik bocsánatáért esedezzenek, hogy a Te Dicsőséges Királyságod részévé válhassanak. Ámen.”

A világban hamarosan sok millióan fogják meghallani Hívásomat, és több lélek tud és fog megmenekülni.

Sose feledjétek Isteni Irgalmasságom Rózsafüzérének naponta történő imádkozását a lelkek megmentéséért.

Menjetek békével és szeretettel.

Szeretett  Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 májusi üzenetek, Maria Divine Mercy