RSS
 

Archive for the ‘2012 februári üzenetek’ Category

Nem tudjátok, hogy a Szentlélek nem tud, és nem is hajlandó belépni a megkeményedett szívűek lelkébe?

01 márc

2012. február 29. szerda; 17.30

Drága, szeretett leányom, Atyám akaratának időzítését nem kell tudnod.

Követőimnek türelmesnek kell lenniük, mivel a világban minden úgy fog kibontakozni, amint az Atyám Könyvében meg lett jövendölve.

Mindezek Atyám időzítésének megfelelően fognak történni, és aszerint, ahogyan imáitok segédkeznek majd a globális háborúk elhárításában.

Már nincs messze, amikor valamennyi Ígéretem beteljesül.

Nektek, Követőim, bíznotok kell Bennem, szeretett Jézusotokban.

Imádkozzatok a lelkekért, és hagyjatok mindent az Én kezemben.

Soha ne feledkezzetek meg Atyámhoz imádkozni, az Élő Isten Pecsétjéért, amilyen gyakran csak tehetitek, hogy megvédjétek saját magatokat és családjaitokat.

Imahadjárat (33) – Ima az Élő Isten Pecsétjéért, valamint annak szeretettel, örömmel és hálával való elfogadásáért.

„Ó Istenem, Szerető Atyám, szeretettel és hálával elfogadom a Te Védelmed Isteni Pecsétjét

Istenséged körbeöleli testemet és lelkemet az örökkévalóságig
Alázatos hálával leborulok és felajánlom Neked az Irántad, Szeretett Atyám iránti mérhetetlen szeretetemet és hűségemet

Könyörgök, oltalmazz meg engem és szeretteimet ezzel a különleges Pecséttel, és én felajánlom életemet a Te szolgálatodra örökkön örökké 
Szeretlek Drága Atyám, 
Vigasztallak Téged, Drága Atyám ezekben az időkben
 
Felajánlom Neked drága szeretett Fiadnak Testét és Vérét, Lelkét és Istenségét, engesztelésül a világ bűneiért és valamennyi gyermeked üdvösségéért.

Ámen.“

Gondoskodjatok arról is, hogy másokat is buzdítsatok az Imahadjárat (24)-es imájának hétnapos imádkozására, hogy elnyerjétek bűneitek bocsánatát.

“Ó, Jézusom, Te  vagy a világ világossága
Te vagy a ragyogó fényesség, mely megérint minden lelket
Irgalmad és szereteted végtelen
Nem vagyunk méltók a Te kereszthalálod által hozott áldozatra
Mégis tudjuk, hogy nagyobb a Te szereteted irántunk, mint a mi Irántad érzett szeretetünk,
Add meg nekünk, Ó, Urunk, az alázatosság ajándékát, hogy kiérdemeljük a te Új Királyságodat
Tölts el bennünket a Szentlélekkel, így tovább menetelhetünk és vezethetjük a Te hadseregedet, hogy hirdessük a Te Szent Szavad igazságát és felkészítsük testvéreinket Dicsőséges Második Eljöveteledre a földön
Magasztalunk Téged
Dicsőítünk Téged
Felajánljuk magunkat, bánatainkat, szenvedéseinket Neked ajándékként a lelkek megmentésére
Szeretünk téged Jézus
Légy Irgalmas minden gyermekedhez, bárhol is legyenek.
Ámen.

Azok, akik kétségbe vonják ezt a különleges ima-ajándékot, melyben a teljes bűnbocsánatot ajánlom fel, tudnotok kell a következőt.

Én Jézus Krisztus vagyok, az Ember Fia, és megkaptam a felhatalmazást minden bűn megbocsátására.

Felszentelt papjaim szintén fel lettek hatalmazva a bűnök megbocsátására a Szentgyónás Szentsége által.

Azt kérem, fogadjátok el Ajándékomat,  a teljes bűnbocsánat ajándékát azok javára, akik nem kaphatják meg a Gyónás Szentségét, illetve azokért, akik nem tagjai a Római Katolikus Egyháznak.

Megtagadnátok ezen értékes lelkektől a jogot az Én ajándékomhoz?

Miért próbálnátok meg lebeszélni azokat a lelkeket, akik elfogadják Isteni Szavamat (Üzenetemet) arról,  hogy teljes búcsúban részesülnek? Azt szeretnétek inkább, ha ők nem mentenék meg magukat az Én szememben?

Szeretetet kell mutatnotok felebarátaitok iránt, és örülnötök kell, amiért  ők megkapják ezt a különleges ajándékot Tőlem, szeretett Jézusuktól.

Még ha soha nem is olvasták a neked adott Üzeneteimet, leányom, akkor is joga van minden bűnösnek kérnie Megbocsátásomat, ha igaz bűnbánatot mutatnak lelkükben.

Nyissátok meg szíveteket, és imádkozzatok az alázatosság ajándékáért.

Hát nem tudjátok, hogy a Szentlélek nem tud, és nem is hajlandó belépni a megkeményedett szívűek lelkébe?

Isteni Megváltótok

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A világ hamarosan keresztül fog menni a tisztulás következő szakaszán

29 feb

2012. február 27. hétfő 15.30

Drága szeretett leányom, ahogy a világban továbbra is gyarapodnak a rendbontó események, Isteni Irgalmasságom ideje egyre közeledik.

Ahogy minden irányban terjednek a háborúk és zavargások, Egyházam hite továbbra is gyengülni fog.

Szent Egyházam szakadása hamarosan gyorsan kibontakozik.

Pap, pap ellen.

Püspök, püspök ellen.

A világ hamarosan keresztül fog menni a tisztulás következő szakaszán.

A harag, Atyám ellen, a világ minden országában meg fog jelenni.

Követőim most meg fogják tapasztalni a hitükért való szenvedést úgy, mint még soha ezelőtt.

A szegény lelkek által érzett fájdalom, az Általam éppen most elszenvedett fájdalom tükörképe.

Mindazok, akik egységben vannak Velem, az ő szeretett Jézusukkal, most tudni fogják minden kétséget kizáróan lelkükben, hogy az Én Szentlelkem nyugszik most bennük.

Ők azonnal fel fogják ismerni, ha bűnt látnak maguk körül, és hogy az mennyire fáj Nekem.

Amikor látják az ártatlanoknak okozott háborúkat, érezni fogják testük minden egyes csontjában az Én gyötrelmemet.

Amikor az abortusz bűnének látványát vonultatják fel előttük, mintha ennek nem lenne következménye, akkor ők az Én fájdalmammal vannak tele.

A bűn fokozódik és terjed. Egyházam hite szertefoszlik.

Szent Szolgáim hűsége gyengül.

A Tanításaimba vetett hitet elutasítják Szent Szolgáim, ahol Nyájamnak hazugságokat mondanak a bűn súlyosságát illetően.

Aztán ott vannak az Én szeretett papjaim, apácáim, és valamennyi vallási felekezet papsága – akik hittek Bennem és Örök Atyámban -, akik szenvednek a kíntól, amikor tanúi kell, hogy legyenek a bűn terjedésének, mint egy futótűz, amely vad sebességgel nyeli el a nemzeteket mindenütt.

Nem számít milyen nehéz ez számotokra, de erősnek kell maradnotok, és egységben kell lennetek az Én nevemben.

Az imára most szükség van, és legalább naponta egy órát kell imádkozással töltenetek, hogy mérsékeljétek az eseményeket, melyek most fognak kibontakozni a világban.

A világi csoportok folyamatosan támadják és gyötrik a keresztény egyházakat.

Arra fognak törekedni, hogy eltöröljenek minden olyan dolgot, mellyel tisztelnek Engem, az ő Isteni Megváltójukat, Jézus Krisztust.

A gyűlölet beivódott lelkükbe a sátán keze által.

Imádkozzatok, imádkozzatok most, hogy azok a lelkek, akik fájdalmat és szenvedést okoznak Isten gyermekeinek, megmenthetőek legyenek.

 

Jézusotok

 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Isten, az Atya: A balzsam, amelyre oly nagyon szükségetek van, hogy megnyugtassa lelketeket

27 feb

2012. február 26. vasárnap, 21.45

Leányom, azon Gyermekeimnek – akiket arra hívtam, hogy hirdessék Szent Szavamat (Üzenetemet), hogy felkészítsék a világot szeretett Fiamnak, Jézus Krisztusnak az eljövetelére – a következőket kell mondanom.

Nektek, Gyermekeim, akik ismertek Engem, szeretett Atyátokat, harcolnotok kell a nap minden percében elétek helyezett kísértések ellen.

Benneteket eltöltött a Szentlélek egy, a világnak – Fiam által 2011. május 10-én – adott különleges áldás révén.

Meg kell értenetek a felelősségeteket, amivel most szembenéztek.

Mivel most egyesültök egy hadsereggé – amely maradék Hadseregem magját fogja alkotni a földön – minden oldalról támadni fognak benneteket.

Hitetek, és Irántam, szeretett Atyátok iránti, valamint az Én drága Fiam, Jézus Krisztus iránti hűségetek próbára lesz téve kitartásotokat meghaladóan.

Nektek, – Fiamat követve -, el kell majd viselnetek az Ő keresztjének súlyát, és ez nem lesz könnyű.

Tele lesztek kétségekkel, belső szenvedésekkel, valamint megpróbáltatásokkal, és időnként hátat akartok majd fordítani.

Sokan, akikben bíztok, megpróbálhatnak lebeszélni benneteket.

Azt fogják mondani nektek, hogy képzelődtök, hogy téveszmékben szenvedtek, és kicsúfolnak, kigúnyolnak, valamint elutasítanak benneteket.

Az is előfordulhat, hogy megadjátok magatokat a hazugságoknak és a megtévesztésnek, melyeknek az lesz a céljuk, hogy rávegyenek benneteket ezeknek az üzeneteknek az elutasítására.

Óriási hitet és bátorságot fog igényelni, hogy felvegyétek kereszteteket, és kövessétek Fiamat, hogy segítsetek felkészíteni az emberiséget az Ő Dicsőséges földre való Visszatérésére.

El fognak gáncsolni benneteket, és csapdákat fognak állítani nektek.

Soha ne essetek abba a csapdába, amikor arra kérnek benneteket, hogy ítéljétek meg az embereket, ha nem fogadják el ezeket az üzeneteket.

Soha ne harcoljatok egymással, amikor véditek Szent Akaratomat.

Szeressétek egymást.

Legyetek türelmesek azokhoz, akik nemcsak, hogy gúnyolják és kifogásolják ezeket az üzeneteket, hanem benneteket személy szerint is megvetnek.

Maradjatok csendben. Legyetek türelmesek. Mutassatok szeretetet azok felé, akik azt állítják, hogy az Én nevemben beszélnek.

Soha ne ítéljétek meg egymást az Én nevemben, mert nincs jogotok ezt tenni.

Soha ne rágalmazzátok egymást az Én nevemben, mert ha ezt teszitek, megszegitek Parancsaimat.

Imádkozzatok azokért, akik fájdalmat okoznak nektek, még akkor is, ha az Én nevemben teszik ezt.

Gyermekek, azt akarom, hogy egyesüljetek.

Dobjátok félre minden közönyötöket.

A szegény lelkek, akiknek szükségük van a figyelmetekre, nem azok, akik már megtértek, hanem azok, akik nem ismernek Engem egyáltalán.

Imádkozzatok most mindazon Gyermekemért, akik semmit nem tudnak Rólam.

Imádkozzatok azokért is, akik tudnak Rólam, de nem hajlandók elismerni Engem, az ő Teremtőjüket, szeretett Atyjukat, aki gyengéden szereti őket.

Szeretném egyesíteni valamennyi Gyermekemet.

Arra buzdítalak benneteket, hogy vessétek le félelmetek, haragotok és türelmetlenségetek minden fegyverét, és engedjétek, hogy elvigyelek benneteket a Paradicsomba vezető utazásra.

Ez az utazás gyötrelmes lesz, de a szeretet és béke, amit az út végén megleltek majd, balzsam lesz, amelyre oly nagyon szükségetek van, hogy megnyugtassa lelketeket.

A nyugalom (nagyon) fontos, gyermekek.

Türelemre van szükség.

A szeretet egymás iránt – azok iránt is, akik bántanak vagy támadnak benneteket – elengedhetetlen annak érdekében, hogy belépjetek Szeretett Fiam Uralmába, az Új Föld és Égben, az Új Paradicsomban, amint azt oly régen megígértem nektek.

Szeretett Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Soha ne utasítsátok el az Úr prófétáit

25 feb

2012. február 24. péntek, 21.45

Leányom, feltétlen maradj csendben, amint az üldözés elkezdődik.

Örök Atyám Szent Szavát (Üzenetét) el fogják utasítani azok a nagyon szent szolgák, akik azt állítják, hogy az Ő Legszentebb Szavának igazságát hirdetik.

A Katolikus Egyház az egy igaz Egyház.

Második Eljövetelemkor egyesülni fog valamennyi Egyház, Szent és Apostoli Egyházat alkotva.

Amíg ez meg nem történik, addig Atyám által – egy lelkileg száraz világnak – adott minden szót vagy figyelmen kívül fognak hagyni, meg fognak támadni vagy hevesen elleneznek majd.

Azok, akik hevesen ellenezni fogják a neked – a végidők 7. hírnökének- adott Üzeneteimet, két táborra fognak oszlani.

Az egyik tábort azok fogják alkotni, akik a sátánt követik a new age-es jósláson és boszorkányságon keresztül.

A másik tábort azok, akik lelkileg, szellemileg vakok, de azt hiszik, hogy őket isteni módon eltölti a Szentlélek Ajándéka.

Mindkét tábor el fogja utasítani Isten szavát (üzenetét), melyet a Szentháromság és szeretett Édesanyám által kapsz.

Még a jó papok is – akiknek megtiltották ezen üzenetek nyilvános támogatását – úgy fogják érezni, hogy indokoltan gyalázzák Szent Szavamat (Üzenetemet) az egész világ füle hallatára.

Csekély igaz alázattal szívükben azt fogják célul kitűzni, hogy aláássák ezt a Mennyből jövő hívást, amely azért adatik, hogy segítsen az emberiségnek.

Ezek a papok, a papság és más önjelölt apostolok, akik azt állítják, hogy ismernek Engem, megpróbálják majd arra buzdítani a lelkeket, hogy utasítsák el Szavamat (Üzenetemet).

Nincs szégyenérzetük, amiért ők arrogánsan szét fogják szakítani Igazságom Könyvét, mivel az feltárulóban van az egész emberiség számára.

Aztán darabokra szaggatják a tartalmát, rosszindulattal és haraggal szívükben.

Nem akarják meghallani az igazságot, mert az feldúlja és feltépi majd a hamis biztonság bábját, amibe beburkolóztak.

Ó mennyire bántanak ők Engem.

Mennyi kárt okoznak ők majd, és még csak nem is veszik ezt észre.

Imádkozzatok, hogy ezek a lelkek – akik vakok az igazságra a csaló befolyása révén –, nyissák majd meg szívüket, és fogadják majd el Isten Szavát (Üzenetét), ahogy ezt bemutatják nekik ma.

Nekik nincs joguk nyilvánosan elutasítani ezeket az üzeneteket anélkül, hogy megkülönböztetnék azokat tiszta lélekkel, amelynek alázatosnak kell lennie mindenben.

Míg Isten megengedi a szenvedéseket, amiket az ő látnokai tapasztalnak meg a földön, hogy biztosítsák a lelkek megmentését, Ő nem fogja eltűrni felkent prófétáinak gyalázását.

Te, leányom, egy próféta vagy.

Elfogadod a szenvedést, mint egy ajándékot a Számomra.

De ez nem rólad szól, mert te semmi vagy Nélkülem, és te ezt tudod, és elfogadod.

Isten, az Én Atyám, szól a világhoz, az Ő prófétáin keresztül.

Az Ő szavát (üzenetét) utasítjátok el, amikor nyilvánosan rágalmazzátok az Ő prófétáit.

Mert ez bűn az Ő szemében.

Soha ne utasítsátok el az Úr prófétáit.

Soha, semmilyen módon ne okozzatok fájdalmat, vagy ártsatok az Ő prófétáinak.

Maradjatok csendben minden időben, ha kétségeitek vannak, és imádkozzatok értük.

Ha támadjátok az igaz prófétát, akkor tűz fog lezúdulni rátok a Mennyből büntetésként Atyám Keze által.

Senki sem fogja megakadályozni, hogy az Úr Szava (Üzenete) eljusson az Ő gyermekeihez.

Ez Atyám ígérete a kezdetektől fogva.

Halljátok meg Hangját.

Fogadjátok el, hogy az utolsó időkben éltek.

Imádkozzatok, hogy ezek az üzenetek meghallgatásra leljenek majd, hogy Isten valamennyi gyermekének örök élete legyen.

Tanítótok

Az egész Emberiség Megmentője

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Az Új Paradicsomban nem lesz halál, nem lesz betegség, és nem lesz bűn

25 feb

2012. február 24. péntek, 15.30

Drága szeretett leányom, sosem szabad elfelejtened, hogy – az emberiségnek adott szigorú Figyelmeztetéseim ellenére –, Én nagyon különleges szeretetet érzek szívemben valamennyi Gyermekem iránt.

Szükséges megtisztítani a földet most, mert ha most térnék vissza, nem lenne alkalmas Számomra, hogy rajta járjak.

Amikor már megtisztult az emberiség, csak azok fognak (meg)maradni, akik szeretettel vannak Irántam, és Örök Atyám iránt.

Az Én választott nemzedékem az örökkévalóságig Velem lesz majd. Ez a Paradicsom 1000 éves békét, szeretetet és harmóniát fog nyújtani.

Ezután az időszak után, a halálból való második feltámadás fog végbemenni.

Csak akkor lehet felkínálni az örök életet valamennyi léleknek, akiket Isten világossága ragyogja át.

Miért tétovázol, leányom, hát nem tudod, hogy ezek a próféciák előre meg voltak jövendölve?

Senki ne értse félre. Ti, – ennek a nemzedéknek a gyermekei –, meg fogjátok kapni a Paradicsomi élet ajándékát, amely még szebb, mint ami Ádámnak és Évának készült.

Életkor nem létezik majd, mivel az emberiség békében fog élni a családok generációival.

Az oly sok szeretet és öröm mindennapos esemény lesz. Végre akkor megadatik az igazi tartós béke lelketekben.

Miért ne lenne ez lehetséges? Ezt a földet Atyám tervezte, akinek Isteni Akarata végül meg fog megvalósulni végre a földön is, amint a Mennyben.

Örvendezzetek ti mindannyian. Az Új Paradicsomot izgalommal, lelkesedéssel, és örömteli várakozással kell üdvözölnötök.

Ott nem lesz halál. Nem lesz betegség. Nem lesz bűn. Az örök boldogság ajándékát fogjátok megkapni.

Imádkozzatok azokért, akik – bűneik és engedetlenségük miatt -, el fognak veszíteni minden jogot az őket megillető örökséghez, amelyet az Én Örök Atyám tervezett az idők kezdete óta.

Szeretett Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Isten, az Atya: Felhívás a Katolikus Egyházhoz, hogy fogadják el az Új Béke – Korszakot a földön

24 feb

2012. február 23. csütörtök; 16.42

Én vagyok Isten, a Mindenható Atya, a mindenség Teremtője, a Magasságos Isten.

Leányom, fontos, hogy azok, akik a Római Katolikus Egyház tanításait követik, elfogadják a millenniumot – az ezer éves időszakot -, amint azt minden Gyermekemnek megígértem.

Az Én szent Könyvem, a Szent Biblia által tartalmazott szavak nem hazudnak.

Ígéretemet az Apostolok Cselekedetei tartalmazzák.

János Evangélista is hallott szeretett Fiam dicsőséges visszatéréséről, amikor Ő fog uralkodni az új Béke- Korszakban 1000 éven keresztül.

Miért van az, hogy akik azt állítják, értik Szent Szavamat (Üzenetemet), annak egy részét nem fogadják el, míg más részét igen?

Nektek, felszentelt szolgáim, azt mondom most, hogy nyissátok ki az Igazság Könyvét.

Nektek az a kötelességetek, hogy az igazságot hirdessétek.

Nem hallgathattok saját köreiteken belül azokra, akik kiforgatják az igazságot a földi Új Béke – Korszakkal kapcsolatban.

Mi motiválja azon testvéreiteket az Én Római Katolikus Egyházamon belül, akik tagadják az igazságot?

Ti összezavartátok Gyermekeimet.

A Római Katolikus Egyház,  az egy igaz Egyház iránti hűségük miatt, ti megtagadjátok Gyermekeimtől a lehetőséget, hogy felkészítsék lelküket az Én Fiam uralkodására a Földi Új Paradicsomban.

A ti kötelességetek Gyermekeimet tájékoztatni az igazságról.

Gyermekeim, nektek soha nem szabad elutasítanotok a Szent Bibliában lévő igazságot, amely az igaz szót tartalmazza.

Gyermekeim, el kell fogadnotok Fiam ígéretét, melyet a halálból való Dicsőséges Feltámadása után tett.

Ő azt mondta, el fog jönni újra. Ez az idő – az Én Szeretett Fiam Második Eljövetelének ideje a földre -, egyre közeledik.

Ha hisztek Fiam ígéreteiben, tudni fogjátok, hogy Ő komolyan gondolja, amit mondott.

Amikor Ő újra eljön, akkor Ő azért jön, hogy uralkodjon, és elfoglalja az Őt megillető trónt az Új Paradicsomban, melyet Én mindannyiatoknak készítettem a földön.

Soha ne vonjátok kétségbe az Én Szeretett Fiamnak, Jézus Krisztusnak Isteni ajkáról eredő szavait.

Tudnotok kell, hogy Én, Szeretett Atyátok azt akarom, hogy ti mindannyian egy családként egyesüljetek Fiammal a Paradicsomban.

Fogadjátok el az igazságot. Ne forgassátok azt ki, és ne változtassátok azt úgy meg, hogy megfeleljen az igazságról alkotott hamis elképzeléseiteknek.

Én vagyok az igazság.

Nem tudtok megváltoztatni Engem, vagy azt, aki Vagyok.

Az igazság szabaddá tesz benneteket.

 

Szeretett Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Szűz Mária: Imádkozzatok, hogy a nukleáris háború elhárítható legyen Iránban

23 feb

2012. február 23. csütörtök; 16.00

Gyermekem, itt az idő, hogy gyermekeim – tiszteletadással drága Fiam iránt – egyként fogjanak össze, hogy a nukleáris háború elhárítható legyen Iránban.

Ez a háború nagyon közel van, és kitartóan kell imádkoznotok, hogy megállítsátok, mert ez Isten gyermekeinek millióit fogja elpusztítani.

A sátán és démonai azon munkálkodnak, hogy borzasztó pusztítást végezzenek.

Ha ők elpusztítják a lelkeket, mielőtt azok lehetőséget kapnának, hogy megmentsék magukat Fiam szemében, akkor ők elvesztek.

Ez a gonosz terve.

A sátán oly sok lelket kísérel meg megakadályozni, hogy Atyám Királyságába belépjenek.

Az én Szent Rózsafüzérem, egyetlen imában valamennyi titok imádkozásával, megakadályozhatja a háborút, gyermekek.

Egyesüljetek most egy napra, és imádkozzátok Szent Rózsafüzéremet, hogy megállítsátok ezt a nukleáris háborút, melyet most terveznek.

Imádkozzatok azokért a szegény lelkekért, nemcsak Iránban, hanem azokban az országokban is, amelyek akaratlanul belesodródnak.

Imádkozzatok azokért a szegény országokért is, amelyeket sakkfiguraként használnak a hazugságok gonosz játszmájában, melyet olyan csoportok terveznek, melyek nem Istentől, az én Örök Atyámtól valók.

Most menjetek gyermekeim, és gyűjtsétek egybe minden gyermekemet, hogy imádkozzatok ennek az óriási, emberiség elleni kegyetlenségnek az enyhítéséért.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A böjt fontos a lelketeknek

22 feb

2012. február 22. szerda; 19.00

Az üzenetet az Isteni Irgalmasságról nevezett Mária Szentségimádás közben kapta.

Drága, szeretett leányom, mondd el Gyermekeimnek, hogy ez a Nagyböjti időszak a csendes elmélkedés, a személyes áldozathozatal időszaka, és lehetőség a világban dúló háború enyhítéséért való imádkozásra.

Kövessétek az Én pusztai böjtömet, azáltal, hogy kis áldozatokat hoztok.

A böjt fontos a lelketeknek. Ez megtisztítja az elmét, és nagy vigaszt nyújt Nekem.

Sok lelket menthettek meg, akár csak heti egyszeri böjttel.

Ez történhet a ti óhajotok szerint, csak az számít, hogy ezt a napot a lelkekért ajánljátok fel.

Használjátok ezt az időt arra, hogy segítsetek Nekem a lelkekért vívott Csatámban.

Elmélkedjetek földi Életemen, és az ajándékon, melyet Kereszthalálom által adományoztam, hogy valamennyi Gyermekemnek Örök Élete legyen.

Ezt a néhány Nagyböjti hetet saját lelketek, és felebarátaitok lelkének felkészítésére kell felhasználni.

Kérlek, készüljetek fel a Nagyhétre és a Húsvétra az Imahadjárat (34)-es imájával, Böjtö(lése)m ajándéka Jézusnak:

“Ó, Jézusom

Segíts nekem, hogy a magam szerény módján kövessem a Te életáldozatodat az emberiség megmentése érdekében

Engedd, hogy felajánljam Neked a heti egy nap böjt ajándékát az egész Nagyböjtben, hogy megmentsd az egész emberiséget, hogy beléphessenek az Új Földi Paradicsom kapuin

Felajánlom Neked, drága Jézus, Áldozatomat, szeretettel és örömmel szívemben, hogy megmutassam Neked szeretetem nagyságát

Ezzel az áldozattal esedezem minden lélek üdvösségéért, akik talán elestek a kegyelemtől.

Ámen.”

 

Ne engedjétek, hogy a félelem elhomályosítsa reményeteket az örök üdvösségre, gyermekek. A megtisztulás gyors lesz.

Ti, Követőim, akik elfogadjátok az Élő Isten Pecsétjét, áldottak vagytok.

Nem szabad aggódnotok.

Erősnek kell lennetek.

Bizakodónak kell lennetek, és Rám kell összpontosítanotok minden időben.

Csak akkor fogtok felállni, és habozás nélkül végigmenni a tövises úton. Én irányítani és vezetni foglak benneteket utazásotok minden egyes lépésénél.

Szeretett Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Miért utasítjátok el Figyelmeztetéseimet, hogy készüljetek fel Második Eljövetelemre?

22 feb

2012. február 21. kedd, 19.45

Drága szeretett leányom, mennyire szenvedsz az Én nevemben és szeretett Atyám nevében.

Erősnek kell lenned, ahogy ezek az üzenetek felháborodást fognak kiváltani bizonyos körökben, ugyanakkor ezek fellelkesítenek majd más lelkeket, és erőt fognak adni más lelkeknek.

Szent Igémet elutasították a tanult emberek, a földön töltött Időm alatt.

Elutasítottak, mint egy csaló szélhámost a papok, és azok, akik szent embernek vallották magukat.

Közületek azoknak, akik azt mondják, hogy ez a Rám mért bánásmód barbár volt, nektek igazatok lenne.

Azok az emberek, akik azokban az időkben éltek, tanulatlanok, durván gorombák és gonoszak voltak.

Ők kegyetlenül bántak Velem, az ő szeretett Megváltójukkal.

Néhányan azt mondhatják, hogy ők tudatlanok voltak, és semmit nem tudtak a Szentírásról. De ez nem igaz. Mert annak ellenére, hogy a világban ma élők tanultabbak és tájékozottabbak, nem különböznek tőlük.

Azoktól, akik teljesen járatosak a Szent Bibliában, elvárnátok, hogy óvatosak legyenek a benne foglalt tanításokat illetően, de ők vakok az igazságra.

Mert annak ellenére, hogy Atyám Szent Könyvét teljesen megértették, elmulasztottak felkészülni arra az időre, amikor Én újra eljövök.

Mit gondoltak, mikor fog megadatni számukra ez az idő?

Az idő már nagyon közel van Második Eljövetelemre a földön.

Mégis, az emberiség nem készítette fel még magát Érkezésemre.

Még Felszentelt Szolgáim sem prédikálnak ennek a legdicsőségesebb eseménynek a fontosságáról. Miért van ez?

Semmit sem tanultatok? Mit kellene tennem?

Mit gondoltatok, mikor jöhetek, és miért gondoljátok azt, hogy ez az idő nincs közel?

Mi az, ami vakká tesz benneteket, és lezárja fületeket Hangomra?

Vessétek le arany és ezüst köpenyeteket, gazdagságotokat, és fogadjátok el azt, hogy Nélkülem semmik vagytok.

Kegyelmeim nélkül ti nem tudjátok felkészíteni lelketeket Dicsőséges Visszatérésemre.

Szeretett Atyám mindig küld prófétákat, hogy felkészítsék az Ő gyermekeit. Ő ezt teszi az idők kezdete óta.

Miért utasítjátok el Figyelmeztetéseimet, hogy készüljetek fel Második Eljövetelemre?

Kérlek benneteket, figyeljetek Rám.

Én nem parancsolhatom meg nektek, hogy figyeljetek, mert megkaptátok a szabad akarat ajándékát.

Én sosem tudnálak kényszeríteni benneteket, vagy sosem tudnám megparancsolni nektek, hogy cselekedjetek, mert ez lehetetlen.

Atyám sosem fog beleavatkozni szabad akaratotokba.

De ő sosem fog habozni figyelmeztetni benneteket, vezetni benneteket, és eltölteni lelketeket a kegyelmekkel, melyek erőssé tesznek benneteket.

A nyitott szívűeknek Ő meg fogja adni a Szentlélek ajándékát.

A gőg, a vallási sznobizmus és az arrogancia bűnébe esett emberek lehetetlennek fogják találni, hogy megnyissák szívüket, mert a legfontosabb tulajdonság hiányzik belőlük. Az alázat.

A szív alázata és nagylelkűsége nélkül nem tudtok közel jönni Szent Szívemhez.

Jöjjetek Hozzám, gyermekek. Hadd vigyelek el benneteket Nyájamba, így mint egy jó pásztor elvezethetlek benneteket a biztonságba.

 

A ti Jézusotok

Az Emberiség Megmentője

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Isten, az Atya: Ti vagy Velem vagytok, vagy Ellenem. A választás a tiétek.

21 feb

2012. február 21. 00.30

Én vagyok Isten, az Atya, a mindenség Teremtője. Ma éjjel a Szentháromság nevében beszélek veled.

Leányom, az idő elérkezett az első pecsét feltörésére, és ez annyira elszomorít Engem.

Én megígértem, hogy mielőtt ez megtörténik, fel fogom kínálni Védelmem Pecsétjét mindazoknak homlokára, akik hisznek Bennem.

Én most adok nektek, gyermekek, egy utolsó esélyt, hogy felálljatok és döntsetek.

Ti vagy Velem vagytok, vagy Ellenem. A választás a tiétek.

Azok, akik visszautasítják ezen végidő-prófétának adott Szent Szavamat (Üzenetemet), nektek most meg kell hallgatnotok Engem, amint beszélek.

Prófétákat adok nektek, hogy vezessenek benneteket.

Miért utasítjátok el Szeretetemet?

Miért engeditek, hogy a kétségek vakká tegyenek benneteket az igazságra?

Bármennyire is szeretlek benneteket, kevés az idő, és másodperceket fogtok kapni, hogy döntsetek a saját sorsotokról. Még időben, mert Türelmem el fog fogyni.

Ha figyelmen kívül hagyjátok Hívásomat, akkor nehéz lesz számotokra Rám találni az előttetek álló pusztaságban.

Ha elfogadjátok Szeretetem Pecsétjét, akkor mindig Védelmem alatt fogtok állni.

Ez a védelem ki fog terjedni családotokra is.

Ez az utolsó alkalom, hogy Szeretetem Pecsétjét felkínálom nektek.

Ezután szembe kell néznetek majd a Nagy Szorongattatás által bemutatott sivársággal, magányosan, támasz nélkül.

Sosem foglak kényszeríteni benneteket, gyermekek, hogy szeressetek Engem. Ez a ti saját választásotok, és természetesen, a szeretet csak a szívből jöhet.

Kinyújtom most Szeretetem karját. Ha ismertek Engem, akkor fel fogtok ismerni Engem.

Ha azt mondjátok, hogy ismertek Engem, de elutasítjátok Szeretetem és Védelmem gesztusát, akkor valójában egyáltalán nem ismertek Engem.

Gyermekeim, maradjatok most Mellettem, mert az első pecsét végül felnyitásra került.

A föld meg fog remegni szerte, a világ különböző pontjain, és akkor nem lesznek kétségeitek.

Mivel szeretlek benneteket, ezt követően várni fogom válaszotokat.

Soha ne utasítsátok el Prófétáimat, mert Engem utasítotok el.

Ha megsértitek vagy rágalmazzátok Prófétáimat, akkor Velem teszitek ezt.

Mert ez az Én Mennyei hangom, amelyet ti sértegettek.

Sokkal jobban teszitek, ha egyáltalán nem beszéltek és csendben maradtok, ha kétségeitek vannak.

Itt az idő a próféciák igazolására.

Sokan fognak térdre borulni szégyenükben és sajnálkozva, mikor látni fogják, hogy az Én végidő-prófétáimon keresztül adott Üzeneteimnek az elutasításával miként szakítottak ketté Engem.

Mennyire nevetségessé tette az Én szent szavamat (üzenetemet) elutasításuk és gúnyolódásuk.

Mennyire nagyon keserűnek bizonyult számukra az igazság (lenyelése), és a hamis prófétáktól és jövendőmondóktól eredő hazugságok milyen sekély vigaszt nyújtottak számukra, amit kerestek.

Milyen messzire távolodtak Tőlem gyermekeim.

Milyen hálátlanok ők.

Ti, akik ismertek Engem, és elfogadjátok Pecsétemet, tudnotok kell, hogy örök életetek lesz.

Soha nem vontátok kétségbe Szavamat (Üzenetemet), mert alázatotok és Irántam való gyermeki szeretetetek révén nem engedtétek, hogy az intellektuális érvelés elzárja fületeket az igazsággal szemben.

Az elmúlt húsz évben hozzátok küldött oly sok igaz Prófétámat kigúnyolták, becsmérelték, gyötörték és kiűzték a pusztába.

Azok közületek, akik rágalmazták Üzeneteimet, szégyelljétek magatokat.

Ugyanakkor bálványoztátok a hamis prófétákat, és leborultatok előttük.

Azt kérdem tőletek: melyik Isten előtt borultok le?

Ti tudjátok, hogy kik vagytok. Elérkezett az idő számotokra, hogy szembenézzetek az igazsággal.

Mert vagy Velem vagytok, vagy Ellenem. Ha nem tudtok felismerni Engem, akkor elvesztetek.

Ti, akik halljátok Hangomat, kövessetek Engem, és segítsetek Nekem felépíteni maradék Egyházamat a földön.

Át foglak benneteket vezetni a pusztításon, melyet az Antikrisztus fog vezényelni.

Ti nem fogjátok elszenvedni azt a kínt, mely azokra fog lesújtani, akik megtagadják a hamis bálványok, a kapzsiság, a materializmus és a hatalomvágy elutasítását.

Arra kérem valamennyi Gyermekemet, hogy hallgassanak meg.

Arra kérlek benneteket, hogy nyissátok ki a szemeteket, mielőtt még túl késő lenne.

Szeretett Atyátok

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 februári üzenetek, Maria Divine Mercy