RSS
 

Archive for november 10th, 2013

Maradjatok nyugodtak, békések, ámde azzal az elszánt határozottsággal, hogy továbbra is hirdetitek az Evangéliumban foglalt Szent Igét

10 nov

2013. október 20. vasárnap, 12.07

Hőn szeretett leányom, Szeretném kinyilatkoztatni nektek, szeretett Apostolaimnak – azoknak, akik járják a világot, és hirdetik Szent Igémet -, hogy Belém, a ti Jézusotokba kell kapaszkodnotok úgy, mint eddig még soha. Az előttetek álló időszak nehéz lesz, és nektek, akik továbbra is Bennem és Velem maradtok, valamint Értem lesztek, az lesz a feladatotok, hogy az előttetek álló sötét napokban tartsátok égve Világosságom Lángját.

Drága gyermekeim, maradjatok nyugodtak, békések, ámde azzal az elszánt határozottsággal, hogy továbbra is hirdetitek az Evangéliumban foglalt Szent Igét, a világ minden szegletében. Ti, Maradék Hadseregem, el fogjátok vezetni Hozzám Isten valamennyi gyermekét, és segíteni fogtok megmenteni őket a gonosz árnyától, mely lelkek millióit fogja beborítani. Ti az Enyéim vagytok, és Isten Világosságában jártok, egyengetvén az utat a világ megmentésére.

Kegyelmeim áradnak most rátok, szeretett Apostolaim, és ha már tudatában vagytok, hogy Én vezetlek benneteket, és teljes mértékben bíztok Bennem, semmi ártalom nem érhet benneteket. De ha hagyjátok magatokat, hogy önként a megtévesztés szolgáivá váljatok, akkor Védelmem nem fog kiterjedni rátok. Titeket, akik a hamis próféta és az Antikrisztus oldalára álltok, tőrbe fog csalni a sátán, és nem fog szabadon engedni. Titeket, akik ellenségeim oldalán jártok, és a kígyó kelyhéből isztok, el fog pusztítani a kígyó, ha ellene mertek szegülni.

Szívleljétek meg most Figyelmeztetésemet – ha a fenevad oldalára álltok, és szentségtelen esküt tesztek az eretnekség tisztelésére, akkor nagyon nehezen fogtok tudni szabadulni a gonosz szorításából. Imádkozzatok, hogy legyen bölcsességetek felismerni az Igazságot.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 októberi üzenetek

 

Az Antikrisztus támogatásokat fog létrehozni, hogy arra csábítsa a vállalatokat, a jótékonysági és egyéb szervezeteket, hogy dolgozzanak az ő új egy-világkereskedelmi központjának

10 nov

2013. október 19. szombat, 20.00

Hőn szeretett leányom, kérem azokat a Tanítványaimat, akik meghallottak és felismertek Engem ezekben az Üzenetekben, hogy figyeljenek Rám most.

Ez a rátok ruházott Feladat Szent. Bármilyen gyötrelmet, gyalázatot, szenvedést vagy gúnyt is szenvedtek el esetleg eme Küldetés miatt, ne feledjétek, hogy ez az Én Művem. Végső Küldetésem – mely Isten prófétája által adatik a világnak – egy hatalmas Ajándék az emberiség számára. Emelkedjetek felül a gúnyolódásokon, melyet tapasztalni fogtok, és tudatosítsátok, hogy ezt a gonosz idézi elő, próbálván akadályozni az Igazságot. Az Igazságot, azaz Szent Szavamat, meg fogják másítani, és minden egyes, a pokol mélyéről kieresztett démon minden lehetségest meg fog tenni, hogy elnémítsa Hangomat.

A sátán gonosz művei – azon lelkeken keresztüli munkálkodása révén, akik kitárják magukat a fertőzésre – hamarosan Szentírásnak álcázva lesznek bemutatva a világnak. Azt fogják mondani, hogy az új tan isteni ihletésű, mégpedig Általam, Jézus Krisztus által. Ez fel fogja hívni az egész világ figyelmét, ahogyan ezt fokról-fokra feltárják, és tetszéssel fogadják, különösen a szekuláris világ. Azok, akiktől soha nem várnátok, hogy tiszteletet adnak Istennek, ők lesznek az elsők a sorban, akik üdvözlik a sorozatos eretnekségeket – azaz az Ellenem irányuló hazugságokat -, amint azok feltárulnak.

Soha nem látott nyilvános tiszteletben lesz része a Katolikus Egyháznak a világ médiumai és politikai elitje által. Az ateisták és minden vallású – beleértve azokat is, akik nem Engem tisztelnek – úgy fogják kitárni karjaikat és fognak térdre ereszkedni azokat tisztelvén, akik magukat Isten embereinek mondják, mint még soha.

Amikor Képem eltűnik, és többé már nem lesz látható, továbbá amikor már nem lesznek megtalálhatóak Keresztjeim, a Szent Bibliák, a Szentmisék misekönyvei, rózsafüzérek, érmék, skapulárék, és a Benedek Keresztek, akkor tudni fogjátok, hogy kezdetét vette a fenevad uralma.

A világ az Antikrisztus dicséretét fogja zengeni. Alighogy békét – egy hamis békét – teremt, azon háborúk következtében, melyek indításában ő segédkezett, máris megdöbbentő kijelentéseket fog tenni. Ő, az Antikrisztus, azt fogja állítani, hogy üzeneteket kap az Atyaistentől, és azok hitelesnek fognak tűnni. Látható lesz majd, amint okkult hatalmat használván sokakat meggyógyít, és úgy fog tűnni, hogy rendkívüli lelki adományokkal bír. Sokan elámulnak majd az úgynevezett ’csodáktól’, amiket ő látszólag végbevisz majd, és a világ imádni fogja őt, és a lábai előtt fog heverni. Aztán ő, az Antikrisztus, azt fogja állítani magáról, hogy ő Jézus Krisztus, az Emberfia, és azt fogja mondani, hogy elérkezett az idő számára, hogy visszakövetelje a világot, és megmentse az egész emberiséget.  Mindazok, akik meg merik kérdőjelezni azt a mocskot és azokat az ocsmányságokat, amik a fenevad szájából fognak tódulni, szigorúan meg lesznek büntetve.

Ekkor, a világban jelenlévő sátáni fertőzés miatt, a bűn olyannyira elterjedt lesz, hogy az emberi méltóság a legmélyebbre fog süllyedni, melynek során minden nyilvános helyen tapasztalható lesz az erkölcstelenség, a bujaság, a kapzsiság, és minden más – Isten szemében – alantas bűn. Mivel a bűnt egy természetes emberi hibának fogják nyilvánítani, és mivel azt fogjátok hallani, hogy Isten nem a gyarló emberi jellemvonásotok alapján ítél meg benneteket, sokan – mindennemű szégyenérzet nélkül lelkükben – üdvözölni fogják a bűnt.

A világ hírességei, szórakoztatói, médiumai, filmsztárjai mind követelni fogják, hogy együtt mutatkozhassanak az Antikrisztussal, kinek imázsa feltűnőbb lesz, mint bárki másé, aki őelőtte jött. Sok nyelven fog folyékonyan beszélni; jóképű lesz; kiváló humora lesz és rendkívüli kommunikációs készséggel fog rendelkezni. Nagyon fog ügyelni arra, hogy mit mond Istenről, és sosem fogja említeni az Isten Anyját, mert úgy tekintenek majd rá, mint akinek nincs már szerepe a továbbiakban.

Mindennaposak lesznek az Antikrisztussal készült televíziós interjúk, és az emberek csüngeni fognak minden szaván, mely ajkáról fakad. Befolyással lesz a politikusokra minden nemzetben, és azokkal, akikkel ő mutatkozik, királyként fognak bánni. De ezzel még nem lesz vége. Az ő szónoklatait fogják prédikálni az összes templom szószékéről. Nagy tisztelet fogja övezni, és magas pozíciót fog kapni valamennyi egyházban, mígnem végül Babilon új templomának új trónján fog ülni. Befolyása ki fog terjedni az összes bankra, kereskedelmi törvényre, és a világ gazdaságára. Az Antikrisztus támogatásokat fog létrehozni, hogy odacsábítsa a vállalatokat, a jótékonysági és egyéb szervezeteket, hogy az ő új egy-világkereskedelmi központjánál dolgozzanak. Hatalmas vagyonra tesznek majd szert azok, akik részesei akarnak lenni az Antikrisztus birodalmának. Mindazoknak, akik hűséget esküsznek neki – akár vallási szertartások, akár üzleti vagy kereskedelmi egyezmények révén – fel kell venniük a bélyeget. Azok, akik felveszik a bélyeget, bankkártya vagy egyedi chip formájában, mely be lesz ültetve a kezükbe, el fogják veszíteni a lelküket az ő javára. Mindazok, akik az Élő Isten Pecsétjét viselik, meg fognak menekülni az Antikrisztus karmai elől, és ellenállóvá válnak a rémségekkel szemben. Ne vegyétek semmibe ezt a figyelmeztetést. Ne féljetek ettől, mert ha követitek Utasításaimat, védelmezve lesztek.

Sok Könnyet ontottam, míg ezt az Üzenetet adtam, és emiatt oly nagy most a Fájdalmam benned, leányom. Vigasztalj meg Engem azáltal, hogy Irgalmamat és Védelmemet kéred.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy