RSS
 

Archive for április, 2013

Ők folyamatosan hazudni fognak, és nyilvános szentbeszédük egy merő zagyvaság lesz Isten Szemében

30 ápr

2013. április 25. csütörtök, 10.30

Szeretett leányom, a Katolikus Egyházon belüli szakadárok, akik felhagytak Isten iránti engedelmességükkel, hamarosan összegyűlnek, hogy egy gonosz támadást indítsanak azon felszentelt szolgák ellen, akik hűségesek az Igazsághoz.

Azok, akik hűtlenek Testemhez, számos törvényt meg fognak változtatni, és új értelmezéseket fognak kialakítani a Szent Eucharisztia jelentőségét illetően. Isten számos szent szolgája, és sok laikus – minden Keresztény felekezetből -, látni fogja, ahogy támadás éri majd a Szentlelket. Sokan meg fognak döbbeni azon, ahogyan Nevemet és Tanításaimat újraértelmezik, hogy a hangsúly az ember – ember iránti – kötelességére tevődjön majd. Az embereket egymás szeretetére fogják buzdítani, valamint arra, hogy tegyék óhajaikat Isten oltára elé.

Látszólag, a Kereszténység effajta megközelítése jó dologként lesz feltüntetve. Ez a szeretet fontosságát fogja hirdetni, de nem az Isten által meghagyott módon. Látható lesz, hogy a magas pozíciókban lévők nyilvánosan fogják magasztalni egymást, vallási szertartások végzése közben. Tiszteletadással fognak hajlongani egymás előtt, és imádattal vetik majd magukat Isten ellenségeinek lábai elé.

Ezen nagyszabású szertartások meg fogják téveszteni a világot, és sokan nem fogják észrevenni ezen szertartások célját. Ezek a cselekmények, ezek az új szentbeszédek és új szertartások – melyek állítólag Engem, Jézus Krisztust tisztelnek – jellegükben viszont feketék lesznek, mert ezek a fenevadat fogják dicsőíteni.

A sötétség királya – gonosz lelkeinek kíséretében – gyorsan cselekszik sokak szívében, akik Híveim vezetéséért felelnek. Némely ilyen szolga nem veszi észre, hogy a gonosz kísértése alatt áll. Én azt mondom nekik – jöjjetek most azonnal. Jöjjetek Hozzám a Kiengesztelődés Szentsége által. Ha aggódnátok hitetek miatt, Én majd megvilágosítalak benneteket, de meg kell szabadítanotok lelketeket a gőgtől. A gőg az, amely elhiteti veletek, hogy szellemi képességeitek magasabb rendűek Istenénél.

Mások – akik olyanok, mint a báránybőrbe bújt farkasok – eladták lelküket a sátánnak. És ahogy a sátán is tesz, ők is ravasz módon meg fogják téveszteni Isten gyermekeit. Ők azzal fognak csábítani másokat, hogy magasztalják szolgáikat szentéletükért, és ez vonzani fogja azokat az önszeretettel és gőggel telt szolgákat, akik birka módjára fogják követni őket. Ők folyamatosan hazudni fognak, és nyilvános szentbeszédük egy merő zagyvaság lesz Isten Szemében. Egy fikarcnyi őszinte alázat sem lesz fellelhető egyetlen szavukban sem, habár mindent el fognak követni, hogy nyilvánosan Isten alázatos szolgáiként viselkedjenek. A Szentlélek Ereje hiányozni fog jelenlétükből, és Enyéim, akik igazán ismernek Engem, látni fogják ezt.

Oly sok szegény felszentelt Szolgámat fogják ezek a hazugságok elnyelni, mely oda vezet majd, hogy megszentségtelenítik Testemet, és akik büszkélkednek az Irántam való szeretetükkel, azok közül sokan elsőként fogják beverni a következő szeget, ahogy újra Keresztre feszítenek Engem.

Leányom, az irántad tanúsított gyűlölet két oldalról jön, mintegy közvetlen következményeként földi Egyházam felbomlásának. Az egyik oldalon azok lesznek, akik azt állítják, hogy ők földi Egyházam képviselői, de ők minden, csak nem azok, mivel ők egy másik tant képviselnek. A másik oldalon hűséges Szolgáim lesznek, akik nem hisznek majd neked.

Tudnotok kell, hogy az Igazság félelmet és dühöt vált ki. Az Igazság, mely Isten igaz prófétáinak adatott, nemcsak dühöt vált ki – félelemből fakadóan -, hanem felháborodást is. A felháborodás és a düh a gonosz lélektől ered. A gonosz – az emberek szívén keresztül – mindent el fog követni, hogy megállítsa Isten Szavát (Üzenetét).

A próféták iránti düh az nem más, mint az Isten iránti gyűlölet.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 áprilisi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Ezeknek a gonosz tetteknek be kell következniük, mivel a Föld megtisztítás alatt áll

29 ápr

2013. április 24. szerda, 14.40

Szeretett leányom, amint Folytatom – a Szentlélek Ajándéka által – a világ megtisztítását, fokozott gyűlölet veszi kezdetét Irántam, Jézus Krisztus iránt.

Ahogy nő a Jelenlétem az emberek szívében, a gyűlölet mértéke tapasztalható lesz azok tettei révén, akik nem fogadják el Legszentebb Szavamat.

Azok, akik továbbra is olyan törvényeket vezetnek be, melyek Isten ellen káromolnak, mindent meg fognak tenni, hogy bemocskolják Isten Szavát. Ezeknek a gonosz tetteknek be kell következniük, mivel a Föld megtisztítás alatt áll. Ahogy a megtisztítás fokozódik, úgy fog a bűn gonoszsága is feltárulni előttetek. Meg fogjátok látni, hogy Ellenségeim minden lehetséges – Isten ellen való – tettet támogatni fognak. Sokan bizonygatni fogják ártatlanságukat, de ezeket a tetteket nem fogják elfogadni Enyéim, akik birtokában vannak az Igazságnak. A tisztánlátás Adománya, melyet Én sok léleknek ajándékozok, azt jelenti, hogy ezek a gonosz tettek – melyeket a hatalmi pozíciókban lévők követik el, akik nemzeteket irányítanak – a maguk valójában látszanak majd: a sátán művének.

A sátán gonosz szellemei fokozták jelenlétüket azok lelkében, akik nem hisznek Istenben. Nem elégednek meg azzal, hogy az ilyen lelkek hátat fordítanak Istennek, ezek a gonosz lelkek arra sarkallják az ilyen embereket, hogy a leghitványabb bűnöket hirdessék. Idővel, ezek a lelkek olyannyira romlottá válnak, és annyira tele lesznek gyűlölettel Isten iránt, hogy belevesznek majd a sötétségbe, mely sosem lesz képes elviselni Isten Világosságát.

Ne feledjétek, Irgalmam mérhetetlenül nagy. Csak Irgalmam által lehet ezeket a lelkeket megmenteni. Nincs más remény a számukra, mivel sok ilyen meggyötört lélek olyannyira fertőzött, hogy saját szabad akaratukból képtelenek arra, hogy Irgalmas Kezemhez folyamodjanak. Ti, akik ismertek és szerettek Engem, segítsetek ezeknek a szegény embereknek azáltal, hogy lelkük üdvösségéért esedeztek. Kérjétek, hogy ők térjenek meg Hozzám most, hogy Én be tudjak avatkozni, megállítván az üldöztetést, melyet ők szándékoznak mérni a világra. Személyes áldozataitok által könyörögve kérjetek Engem, hogy akadályozzam meg őket az általuk tervezett népirtásban. A népirtás legszörnyűbb formája lesz tapasztalható az igazságtalan háborúk és az ártatlanok – anyjuk méhében való – meggyilkolása révén.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 áprilisi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Isten Anyja: Ezúttal Ő nem emberi testben fog eljönni

28 ápr

2013. április 24. szerda, 14.15

Szeretett gyermekeim, Fiam az emberiség iránti mérhetetlen Szeretetéből fakadóan készít fel most benneteket az Ő Második Eljövetelére. Mivel Ő szeret benneteket, ezért szól most hozzátok Prófétáin keresztül, gondoskodván arról, hogy senki se kerülje el az Ő Irgalmát. Ahogy Isten elküldte Keresztelő Jánost, hogy felkészítse a világot Fiam – Isten egyszülött Fiának, a Messiásnak érkezésére -, ugyanúgy Fiam is kinyilatkoztatja most számotokra a végső tervet. Eme végső üdvösség-terv, hasonló lesz az Ő első eljöveteléhez, egyetlen különbséggel. Ezúttal Ő nem emberi testben fog eljönni.

Most, hogy az Igazság ismét folyamatosan kinyilatkoztatásra kerül számotokra, Fiam emlékeztet benneteket mindarra, ami Istentől ered, az Ő Szent Szava (Üzenete) által, mellyel Előkészíti a befejező szakaszt. Isten gyermekeinek megadatott az Igazság, amikor Fiam a Földön járt. Most, a saját érdeketekben, meg fogjátok kapni a teljes Igazságot, köztük az Isten ellenségeinek tevékenységeit illető kinyilatkoztatásokat is, hogy ne tudjanak megtéveszteni benneteket. Nagylelkűnek kell lennetek, amikor Fiam elhozza nektek ezeket az Ajándékokat, melyek táplálni fogják lelketeket.

Amikor én éveken át megjelentem Isten választott látnokainak, az a lelkek – ezekre az időkre való – felkészítése érdekében történt. Most, amikor készültök fel az üldöztetésre, mely a Keresztényeket fogja sújtani, ez rettenetesen nehéz lesz, mert ez a lélek megbecstelenítése lesz, és ez fogja a legnagyobb fájdalmat okozni. Ha ismeritek Isten Igéjének Igazságát, és ha tudjátok, hogy miről ismeritek fel a csaló művét, akkor erősebbek lesztek. Sokkal fontosabb hűnek maradni Isten Igéjéhez, mint elfogadni a hazugságokat, melyeket azok fognak ismertetni veletek, akik nem Istentől valók.

Fiam nagy dicsőségbe fog emelni benneteket, ha engedelmeskedtek Szent Szavának, és megtartjátok Tanításait. Arra kérlek benneteket, hogy a Fiamat megillető tiszteletet tanúsítsátok Iránta. Azok, akik elutasították Őt, amikor Ő a Földön járt, végül – amikor Ő meghalt a Kereszten – elfogadták annak Igazságát, hogy Ki Ő valójában. Azok, akik ma elutasítják az Ő Szavát, végül rá fognak ébredni az Igazságra azon a napon, amikor Ő ítélni jön. Sokak számára ez már túl késő lesz.

Imádkozzatok, hogy minden lélek hűséges maradjon szeretett Fiam, Jézus Krisztus örökségéhez, mert csak azok nyerhetnek bebocsátást az Ő Királyságába,  akik elfogadják Őt.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 áprilisi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Én minden hamis prófétát száműzni fogok, és szigorúan megbüntetek

28 ápr

2013. április 23. kedd, 16.55

Szeretett leányom, Látnokaim, szerte az egész világon, nagy szenvedésen mennek keresztül jelenleg, mivel elszenvedik azt a gyötrelmet, mely az emberek lelkének megmentéséhez szükséges. Miután felajánlották magukat az Én szolgálatomra, ők – ahogy Én is, a Kálvária Hegyére menvén – egyedül fognak menni útjukon, és csak nagyon kevesen lesznek azok, akik a segítségükre sietnek majd.

Az Én igaz lelkeim a gyötrelmet, a gúnyt, és az elutasítást szenvedik el, ezzel szemben a hamis prófétákat és látnokokat magasztalni fogják, akik sokakat meg fognak téveszteni. Hamis próféták támadnak majd köztetek, akik vonzani fogják a dicséretet és a dicsőséget. Alázatosságuk látszata és kedvesnek tűnő szavaik mögött a gonosz lélek szülte üresség lesz.

Én figyelmeztetem a világot, hogy ne kövesse a hamis prófétákat, akik – az Én Szent Nevemben – a maguk számára keresnek dicsőséget, dicséretet és elismerést. Senki sem – akit Én, Jézus Krisztus küldtem – magasztalhatja fel magát, elérvén azt, hogy ti a lábai előtt heverjetek. Egyetlen prófétám sem állhat ki egy emelvényre, és mondhatja azt, hogy ő különb nálatok. Nem kell mondania, hogy ő különb a felebarátainál, ahhoz, hogy így tegyen. Elég annyit tennie, hogy az úgynevezett bölcsesség szavait hirdeti oly módon, hogy elhitesse veletek azt, hogy őt az Isten iránti állítólagos hűségéért, engedelmességéért kellene magasztalni. Ahelyett, hogy imádságra buzdítana és közelebb vinne benneteket Istenhez, elsősorban tiszteletet parancsol és követel majd részetekről. Ő ezt azáltal teszi majd, hogy olyan jellemvonásokat fog mutatni, melyeket a jámbor emberekkel társítanátok. Ezek a hamis próféták a gőg bűne által fogják magukhoz vonzani a lelkeket. A hamis prófétában lévő gőg vonzani fogja a más lelkekben lévő gőgöt. Az egyik magasztalja a másikat Isten Nevét felhasználván, hogy hirdessék nagyságukat.

Legyetek óvatosak azokkal, akik arra kérnek majd benneteket, hogy azokkal, az általuk csak különlegesként emlegetett adományokkal védelmezzétek magatokat, melyek a szellemvilágot vonzzák. Kerüljétek el azokat, akik az Én Nevemben arra hívnak benneteket, hogy olyan szellemekkel foglalkozzatok, amelyek szerintük nagy békességet és vigasztalást szereznek majd nektek, de ahol Isten említésre sem kerül. Ha nem arra hívnak benneteket, hogy alázattal hajtsatok fejet Isten előtt, ugyanakkor arra kérnek benneteket, hogy helyezzétek magatokat és saját jóléteteket az első helyre, és mások szükségletei elé, akkor tudnotok kell, hogy ők nem lehetnek Istentől valók. Sosem helyezhetitek saját érdekeiteket, vagy másokét Isten elé. Mindennek, amire kérnek benneteket, Isten Szent Akarata szerint valónak kell lennie.

A világban lévő hamis próféták közül sokan működnek együtt olyan szellemekkel, melyek nem Tőlem valók. Ők a belső gyógyulás, a pozitív gondolkodás, és a metafizika jelentőségét hirdetik, melyek mindegyike egy dolgot eredményez. Arra buzdítják az embereket, hogy elsőként magukat magasztalják, mint Istent.

Én minden hamis prófétát száműzni fogok, és szigorúan megbüntetek. Büntetésük túltesz majd egy hétköznapi halandó ember büntetésén, mivel ők nagyon sok lélek elvesztéséért lesznek felelősek.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 áprilisi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Isten Anyja: Ahhoz, hogy méltóvá váljanak az Ő Királyságára, meg kell szabadítani őket a világi hatásoktól

26 ápr

2013. április 22. hétfő, 16.00

Gyermekem, annak érdekében, hogy Isten gyermeki megmeneküljenek, nekik Fiam útját kell követniük. Nekik el kell fogadniuk azt a tényt, hogy ahhoz, hogy méltóvá váljanak az Ő Királyságára, meg kell szabadítani őket a világi hatásoktól, melyek elválasztják őket Istentől.

Azok, akik az Igazságot keresvén megtérnek Fiamhoz, számos változást fognak tapasztalni életükben. Azok, akik nem ismerik őt, és megnyitják szívüket Iránta már az első alkalommal, könnyeket fognak ontani. Ezek a könnyek annak a szeretetnek a folyományai, melyet Ő fog plántálni szívükbe, és amely el fogja árasztani őket. Ezek a megtérés könnyei. El fogja tölteni szívüket, lelküket egy olyan szeretet, melyet eddig még nem ismertek. Ez Isten Szeretete, és ez egy Ajándék a Mennyből.

Majd aztán, már Isten Világosságával betöltekezve, ők vonzani fogják a gonosz sötétségét, aki azokat a lelkeket keresi, akiket eltöltött ez a Világosság. Ekkor ők szenvedni fognak azok keze által, akiket felhasznál a gonosz arra, hogy támadja hitüket, és Isten iránti hűségüket.

Azok, akik egyszerű szeretettel vannak Fiam iránt, mentesek minden emberi önteltségtől és gőgtől – akik nem adják meg magukat azok nyomásának, akik elítélik Fiamat –, ők éppúgy fognak szenvedni, ahogy Ő szenvedett. Fájdalmat fognak érezni, amikor tanúi lesznek a bűnnek, mivel ugyanazt a fájdalmat érzik, amit Fiam. Elesnek majd, és megbotlanak, éppúgy, ahogy Fiam is a Kálváriára vezető Úton. Mindaddig, amíg élnek, érezni fogják Fiam szenvedésének fájdalmát. Ez velük lesz mindaddig, amíg a világ végső megtisztulása be nem fejeződik.

Soha ne érezzétek azt, hogy eme Fiam iránti hűséget örökké csak a fájdalom itatja át, mert ez örömet, békét és reményt is hoz, mely örök életet szerez. Nem szabad hagynotok, hogy Fiam iránti szeretetek elválasszon benneteket Isten többi gyermekétől. Inkább nyújtsátok kezeteket mindenki felé, kiváltképp azok felé, akik még nem nyitották meg szívüket Fiam iránt. Nekik szükségük van segítségetekre. A megtérés Ajándéka révén megkaptátok azokat a Kegyelmeket, melyekkel el tudjátok vezetni ezeket a lelkeket Fiamhoz. Ezt azáltal tegyétek, hogy elfogadjátok azt a gyötrelmet, melyet – mint Krisztus katonái – el kell szenvednetek, valamint imáitok és másokért vállalt áldozataitok révén.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 áprilisi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Újra fel fogják építeni a Bábeli Tornyot, és Isten templomaként fogják bemutatni

26 ápr

2013. április 21. vasárnap, 14.45

Szeretett leányom, ki tagadhatná Kereszthalálomat? Ki tagadhatná, hogy Én az Életemet adtam azért, hogy az Igazság megmentse a bűnösöket a világon mindenütt? Majd, amikor eljön az idő, ki fogja közületek tagadni földi Egyházam Igazságát, amikor azt kövenként darabokra szedik?

Ti birtokában vagytok az Igazságnak. Ismeritek Tanításaimat. Így aztán Tanításaimról fel fogjátok ismerni Egyházamat. Földi Egyházam maga az Igazság. Földi Egyházam az Én Testem. Így ha valaki közületek ostorozza Testemet, majd újra feltalálja Tanításaimat, aztán hazugságokat ismertet veletek, akkor meg fogtok tagadni Engem?

Én, Jézus Krisztus nem azért mondom el ezt nektek, hogy megosszalak benneteket. Azért mondom el ezeket a dolgokat, hogy tiszteljétek Tanításaimat, hogy megőrizzétek a Szentségeket, és hogy ragaszkodjatok az Igazsághoz. Senki a világon nem változtathatja meg Egyházam tanításait. Senki. Közületek senki sem kapott felhatalmazást arra, hogy új tanokat hirdessen, és hogy azokat az Enyéimként ismertesse. Mégis, sokan közületek, meg fognak tagadni Engem azáltal, hogy megtagadják az Igazságot, mely kétezer évvel ezelőtt adatott nektek. Olyannyira nincs tudásotok a szent dolgokat illetően, hogy nem fogjátok felismerni az új törvényeket – melyek Ellenem fognak káromolni -, amikor azok bevezetésre kerülnek földi Egyházamba.

Csakúgy, mint egykor, újra fel fogják építeni a Bábeli Tornyot, és Isten templomaként fogják bemutatni. Ez Rómában lesz található, és ez lesz az új egy-világvallás új jelképe. Ez a jelkép látható lesz a tetőn, a bejáratnál, de mindenekelőtt a főoltáron belül. Az Én drága, arany Tabernákulumomat – meggyalázván a maga teljes Dicsőségében – az oltár közepére fogják helyezni, hogy mindenki láthassa. Ezzel a sértéssel nyílt utat engednek a fenevadnak, hogy elfoglalja Tabernákulumomat. Jelenlétem ekkor meg fog szűnni.

Emberek milliói – akik közül sokan nem is fogják majd fel ennek az utálatosságnak a mibenlétét – mindent megtesznek majd, amit kérnek tőlük, és így a fenevad előtt fognak imádkozni. Az arany emblémával ellátott új öltözetet – mely egyszerű reverenda benyomását kelti majd – azok fogják viselni, akik ebben az állítólagos templomban szolgálnak. Az arany embléma – melyet arcátlanul viselni fognak – az új világvallás jelképe lesz.

A keresztek el fognak tűnni. Feszületem sehol sem lesz látható. Majd, ahol még láthatóak lesznek, egyes nyilvános helyeken, arra fogják kényszeríteni az embereket a törvény által, hogy vegyék le azokat.

Számos országban reprodukálni fogják az új tornyot, mely a sátánt fogja tisztelni, és ekkor fogják a megtévesztés második részét ismertetni. Az egyház nyilvánosan ki fogja jelenti a pokol létezését illetően, hogy az egy badarság. Az embereket egy hamis biztonságérzetbe fogják ringatni, miután ezt a szemenszedett hazugságot minden egyház elfogadja majd. Azzal fognak érvelni, hogy Isten soha nem engedné meg egy ilyen hely létezését. Hogy Ő mindenkit szeret, és hogy a pokol létezését a vallási fanatikusok terjesztették el az évszázadok során. Ezért az emberek még a halálos bűn létezéséről sem fognak tudomást venni. Olyan széles körben lesz elfogadott a bűn, hogy az emberek már nem fognak imádkoznak többé, és Irgalomért sem fognak esedezni már, mert nem Isten lesz az, akit ők elismernek. A fenevad lesz az, akinek átadják lelküket, és útjuk minden egyes lépését gondosan elő fogják készíteni Isten ellenségei.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 áprilisi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Amikor valaki nem hisz Istenben, akkor nem vesz tudomást a jó és a rossz közti különbségről

24 ápr

2013. április 20. szombat, 16.45

Szeretett leányom, a Menny tele van szomorúsággal azon gyötrelem miatt, melyet szeretett Követőimnek kell elszenvednie a Földön. Minden szent és minden angyal egyként imádkozik az emberiségért, lévén, hogy az emberiség egy nagyon gonosz támadást szenved el a Sátán és annak minden szelleme által. Mivel imáikat meghallgatom, és megcselekszem, arra kérem mindazokat, akik Keresztényeknek vallják magukat, hogy úgy imádkozzanak, mint még soha.

A Földet átható démoni erők elleni védelemért naponta felajánlott imák segíteni fognak megtisztítani a Földet a gonosz szellemektől. Bizakodónak kell maradnotok, és ha továbbra is hűségesek vagytok Hozzám, akkor még erősebbek lesztek.

A Keresztények ereje, Isten Igazságával egyesülve, egy erős védőfalat fog képezni a fenevad ellen, kinek tervei – hogy ártson Isten gyermekeinek – most születnek meg. Elém kell állnotok, ki kell nyilvánítanotok Irántam való örök szereteteteket, és Én vezetlek majd benneteket legyőzhetetlen Hadseregemben. Mivelhogy Hadseregem gyarapszik, és milliárdok térnek meg, és fogadnak el Engem, ez segít majd elpusztítani a fenevadat.

Követőim, a ti feladatotok az, hogy azokra összpontosítsatok, akik el fogják utasítani Irgalmas Kezem. Függetlenül attól, hogy kigúnyolnak benneteket az Én Nevemben, mindaz, amit tennetek kell, hogy könyörögtök a lelkek megmeneküléséért. Tudnotok kell, hogy Isten földi hadserege különleges kegyelmekben fog részesülni, hogy magukkal tudják hozni azok lelkét, akik kételkednek Szent Szavamban (Üzenetemben).

A kételyek – ha hagyják, hogy meggyűljenek – elszakítják az embert Istentől. A kételyek, melyeket az emberek szívében ültet el a sátán azért, hogy elhitesse Isten gyermekeivel, hogy Ő, az Isten, nem Létezik.

Amikor valaki nem hisz Istenben, nem vesz tudomást a jó és a rossz közti különbségről. Isten vezetése nélkül bele fognak sétálni minden, a sátán által eléjük helyezett csapdába. Nagyon sok gyűlölet nyilvánul meg akkor az emberek szívében, mert ha kitárják magukat a gonosznak, szívük megtelik haraggal. A legszörnyűbb harag a Keresztények ellen fog irányulni, és ezek az emberek mégsem fogják tudni, hogy miért éreznek így. Ezért van az, hogy azok, akik azt állítják, hogy nem hisznek Istenben, több időt töltenek azok bírálásával, akik viszont hisznek.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok  az ő lelkükért.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 áprilisi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Imahadjárat (105) A Megtérés Ajándéka Mások számára

24 ápr

2013. április 19. péntek, 17.00

Imahadjárat (105) A Megtérés Ajándéka Mások számára

“Ó, legdrágább Jézusom, Irántad való szeretetemmel kérlek, vedd lelkemet, hogy egységben legyen Veled.

Vedd lelkemet, áraszd el Szentlelkeddel, és segíts, hogy ezen Ima által megmenthessem mindazokat, akikkel kapcsolatba kerülök.

Áraszd el Szent Kegyelmeddel mindazon lelkeket, akikkel találkozom, és nyújts számukra menekülést, mely nélkül nem juthatnak Királyságodba.

Halld meg imáimat. Hallgasd meg kéréseimet, és Irgalmad által mentsd meg az egész emberiség lelkét. Ámen.”

Teljes üzenete - Kérlek benneteket, akik meg vagytok rémülve, és össze vagytok zavarodva ezen Üzenetek által, hogy hallgassatok meg most Engem

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Kérlek benneteket, akik meg vagytok rémülve, és össze vagytok zavarodva ezen Üzenetek által, hogy hallgassatok meg most Engem

24 ápr

2013. április 19. péntek, 17.00

Szeretett leányom, mennyire magányos ez a Küldetés, annak ellenére, hogy százezrek vesznek körül téged szeretetükkel és imáikkal.

Amikor Értem fáradozol, és átadod magad, teljes önátadásban Lábaim elé borulva, nagyon egyedül fogod érezni magad. Ellenségeim indulatával fogsz találkozni, akik egy perc nyugtot sem hagynak majd neked. Leányom, meg kell hallgatnod most, amikor Én ezeken a Szavakon keresztül, melyeket Isten gyermekeinek adok, egy rendkívüli Ajándékot kínálok mindazoknak, akik elutasítanak Engem.

Kérlek benneteket, akik meg vagytok rémülve, és össze vagytok zavarodva ezen Üzenetek által, hogy hallgassatok meg most Engem. Talán nem tudjátok, hogy mennyire Szeretlek benneteket, még ha nehezteltek is Rám? Talán nem tudjátok, hogy Én soha nem büntetnélek meg benneteket azért, mert nem fogadjátok el ezeket az Üzeneteket, melyeket pusztán azért adok nektek, hogy Felkészíthesselek benneteket, és megerősíthesselek titeket az előttetek álló megpróbáltatásokra? Talán nem ismertek meg Engem, a ti szeretett Jézusotokat, amikor most szólítalak benneteket?

Én Vagyok a ti Megváltótok, és én soha nem vetnélek félre benneteket, amikor kételyek vannak benneteket. Hogyan is Haragudhatnék Én rátok, amikor ti szerettek Engem, és csak az Igazsággal törődtök? Én most felkészítelek benneteket azokra a próbatételekre, amelyekkel szembe kell majd néznetek, amint a földi Egyházam üldöztetését megjövendölő próféciák kibontakoznak.

Azért ajándékozlak meg benneteket ezzel az Ajándékkal, hogy Szeretetem Irgalmába tudjalak vonni benneteket, és meg tudjam világosítani szíveteket. Ígérem, hogy elillannak kételyeitek azt illetően, hogy Ki Vagyok Én, aki most beszélek veletek. Azért adom nektek ezt az Ajándékot, hogy ti – az Általam jelenleg a világnak adott Imák révén – megmenthessétek az egész emberiséget.

Ha gőgtől mentesen, nyílt és tiszta lelkiismerettel járultok Elém, azonnal tudni fogjátok, hogy megkaptátok ezt az Ajándékot. Ez a Megtérés Ajándéka mások számára.

Imahadjárat (105) A Megtérés Ajándéka Mások számára

“Ó, legdrágább Jézusom, Irántad való szeretetemmel kérlek, vedd lelkemet, hogy egységben legyen Veled.

Vedd lelkemet, áraszd el Szentlelkeddel, és segíts, hogy ezen Ima által megmenthessem mindazokat, akikkel kapcsolatba kerülök.

Áraszd el Szent Kegyelmeddel mindazon lelkeket, akikkel találkozom, és nyújts számukra menekülést, mely nélkül nem juthatnak Királyságodba.

Halld meg imáimat. Hallgasd meg kéréseimet, és Irgalmad által mentsd meg az egész emberiség lelkét. Ámen.”

Arra kérlek benneteket, akik rágalmakat szórtok ezekre az Üzenetekre, és elutasítotok Engem, hogy jöjjetek Hozzám. Én fel fogom tárni számotokra az Igazságot. Én átölellek, és megvigasztallak majd titeket. Mindörökké szeretni foglak benneteket, nem számít, mennyire bántotok Engem.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 áprilisi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Ez a jelkép – mely nem összetévesztendő a Fenevad Bélyegével – az új Egy-Világvallást fogja szimbolizálni

23 ápr

2013. április 17. szerda, 20.00

Szeretett leányom, zihál a Szívem, mivel el kell hordoznom azt a nyomorúságot és szenvedést, melyet az egész emberiségnek kell majd elszenvednie. Nem az Én kezem fogja ezt okozni, hanem a sátán átka, ahogy szelleme körüljár, elnyelvén az útjában lévő lelkeket. Oly gyanútlanok az emberek a sátán befolyását illetően, hogy minden mást hibáztatnak nehézségeikért. Szenvedésükért másokat okolnak, és nem értik meg, hogy az Istenbe vetett hit hiánya az, ami ilyen nagy pusztítást okoz az életükben.

Ahogy a gonosz szelleme szorongatja az emberiséget, Isten Világossága össze fog csapni vele, melyet számos dolog fog bizonyítani.

Gyarapodni fognak a viharok, és felfordulás lesz érzékelhető nagyon sok országban. Zavargások lesznek tapasztalhatóak a nemzetekben, ahogy a kormányok hatalma elveszi azon emberek szabadságát, akik felett uralkodnak. Aztán az Egyházak – beleértve mindazokat, akik szeretik Istent, a Háromságos egy Istent – kezdik majd beszüntetni szertartásaikat, és bezárni ajtóikat.

Számos bezárt templom lesz látható valamennyi nyugati országban. Hamarosan látható lesz a kommunizmus jele egy sajátságos jelkép révén, mely megjelenik majd a még működő templomokban, a médiában, ruházati cikkeken, mozikban, és ezt a jelképet büszkén fogják hordani a felsőbb körökben lévők. Ez egy kitüntetésnek fog tűnni, mellyel büszkélkedni fognak a hierarchia tagjai, valamennyi fő egyházban és vallási felekezetben. Ezt a jelképet nyilvános helyeken, oltárokon, repülőtereken, és az egyházi vezetők által viselt ruhákon is láthatjátok majd.

Ez a jelkép – mely nem összetévesztendő a Fenevad Bélyegével – az új Egy-Világvallást fogja szimbolizálni. Akik felelősek ezért, ők már nem fognak félni attól, hogy viseljék jelképüket, mely az irányítás és a fenevad iránti hűség jelképe lesz.

Annak a napja, amikor megszüntetik a napi Szentmiseáldozatokat abban a formában, amelyben azt be kellene mutatni az Én Szent Nevemben, lesz az a nap, amikor ez a jelkép megjelenik az oltárokon és a világ minden tabernákuluma előtt.

Szeretett Követőim, imádkozzatok, hogy vigaszra leljetek majd azon felszentelt Szolgáimnál, akik hűségesek maradnak Hozzám, mert vigaszra lesz szükségetek ezen megpróbáltatások során. Én mindig felemellek, és folyamatosan hordozlak benneteket. Soha nem foglak elhagyni benneteket, de nektek sem szabad eltérnetek Tanításaimtól, vagy elfogadnotok a pogány gyakorlatokat, mint valami pótlékot az Igazság helyett.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 áprilisi üzenetek, Maria Divine Mercy