RSS
 

Archive for február 22nd, 2013

Ez a végső csata. Helytartóm elbukott. Egyházam el fog bukni, de hamarosan újra felemelkedik.

22 feb

2013. február 14. csütörtök, 18.00

Szeretett leányom, az Atyám Királysága és a sátán birodalma közötti csata végül a végső szakaszába lépett.

Mennyire megtéveszti Atyám gyermekeit a gonosz, köztük azokat is, akik Tanításaim Igazságát követik. Semmi sem az, aminek látszik. Megnőtt a Szabadkőművesek hatalma, és ők nemcsak a politikai világot lepik el, hanem az Isten Házát is, azaz Testemet a földön.

A Katolikus Egyházat megvetik, jobban, mint bármely más Egyházat a földön, mely Szent Igémet hirdeti. Ez azért van, mert ezt Én vezetem, és mert kitart az emberiségnek adott Útmutatásaim mellett, hiszen Én jelentettem ki, hogy Péter Apostolom az, aki megalapítja Egyházamat a földön.

Földi Egyházam a célpontja a gonosznak, aki, századokon át, megosztotta Egyházamat, és sanyargatta mindazokat, akik Legszentebb Szentségeimmel élnek.

A gonosz egy pillanatra sem engedett azon tervéből, hogy üldözze Egyházamat. Ravasz, megtévesztő, öntelt, kérkedő és teljesen elbizakodott, ő, a csaló, aki azt hiszi, hogy ereje mindenható. Ő mindig azokat célozza meg, akiknek az a feladat adatott, hogy vezessék Isten gyermekeit az örök élet felé.

Katolikus Egyházam már egy jó ideje rettenetesen szenved a sátán keze által. Egy pillanatra sem hagyta őket, hogy az Irántam való szent kötelességüket békében teljesíthessék. Majd biztosítandó, hogy ő, a gonosz, még többet árthasson, megfertőzte felszentelt szolgáimat, elküldvén az ő saját szolgáit, hogy vegyüljenek el szolgáim között. Ekkor történt, hogy a förtelmes gonosz(ság) behatolt Egyházamba.

Amikor bűnt követtek el azok, akik a lelkek táplálására lettek kijelölve, Én, Jézus Krisztus voltam az, Akit vádoltak, és Akit a vádlottak padjára ültettek.

A legnagyobb megtévesztés az volt, amikor a gonosz meggyőzte az embereket, hogy Én, Jézus, a földi Egyház Feje voltam az, Aki elárultam az emberiséget. Az emberiség bűnnel született. Az ember vétkezni fog, egészen Második Eljövetelem időpontjáig. Az lesz a ti bukásotok, hogy elvettek Engem, mint a Világ Megváltóját, az emberek, köztük azok bűnei miatt is, akik felelősek voltak abban, hogy a lelkek félre lettek vezetve.

Az Igazság helyett, hagyjátok, hogy a fenevad hazugságai megrontsák szíveteket. Ti most a gonosz irányítása alatt álltok Egyházamban, és sokan áldozatul fognak esni a hazugságoknak, melyeket most az Igazságként mutatnak be nektek.

Tanításaim Igazságát hamarosan lényegtelennek és hamisnak nyilvánítják. Atyám – földi Egyházamban lévő eme fertőzöttség feletti – Haragja hamarosan érezhető lesz szolgái körében, az Én Templomomban, Rómában. Ez a végső csata. Helytartóm elbukott. Egyházam el fog bukni, de hamarosan újra felemelkedik majd.

Jézusotok

 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Szűz Mária: Az Emberiség Önteltsége és Gőgje sértő az Isten Jelenlétére

22 feb

2013. február 13. szerda, 20.10

Szent Palástom betakarja mindazokat közületek, akik hívtok engem, a ti Égi Édesanyátokat, ezekben az időkben, a Büntetés idejében. Ahogy Örök Atyám Haragja fokozódik, nektek, drága gyermekeim, kitartóan kell imádkoznotok, hogy enyhítsétek a szenvedést, mely árvíz módjára fogja elborítani a földet.

Figyelmeteket továbbra is arra kell irányítanotok, amit Fiam mond nektek, és továbbra is egyesüljetek imában, hogy a bűnt meg lehessen bocsátani. Napról napra vastagszik az élvhajhászat felhője, ott lógva a világ nyugati része fölött, mely távol tartja magát Fiamtól.

Az Emberiség Önteltsége és Gőgje sértő az Isten Jelenlétére. Üres lelkük olyan, mint az üres edény, mely emberkéz alkotta, értéktelen gazdagsággal van tele. Kapzsi szívükben nincs hely az Igaz Szeretet, az Isten Szeretete számára. Isten Szeretete nélkül, ők nem képesek senkit sem szeretni, kivéve saját magukat. Ez azt jelenti, hogy az emberiség többet szenved, mint kellene, mert nem osztják meg a szeretetet.

Ha ti csak magatokkal törődtök, nem tudtok vigaszt nyújtani, vagy enyhíteni azok szenvedését, akik rászorulnak másokra.

Ébredjetek, gyermekek. Csak akkor fogjátok tudni elnyerni szeretett Fiam Irgalmát, ha megnyitjátok szíveteket az Igazságra.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Imahadjárat (100) Ima a Kereszténység Fennmaradásáért

22 feb

2013. február 13. szerda; 11.20

Imahadjárat (100) Ima a Kereszténység Fennmaradásáért

“Ó, drága Jézus, azokért a készségekért könyörgünk Hozzád, melyekkel túlélhetjük a most ránk váró megpróbáltatásokat, amint az utolsó Igaz Pápa befejezi a Tőled kapott Megbízatását.

Segíts elviselnünk a szörnyű bánásmódot, mellyel most szembe kell majd néznünk, az általunk egykor megismert Egyház összeomlása miatt.

Ne engedd, hogy valaha is eltérjünk Isteni Igéd Igazságától.

Segíts, hogy csendben viseljük, amikor vállunkra nehezednek a támadások, melyek arra csábítanak bennünket, hogy fordítsunk hátat Neked, és a Szentségeknek, melyeket te adtál a világnak.  

Borítsd be Hadseregedet azzal az erőteljes Szeretettel, melyre szükségünk van, mint egy védőpajzsra, hogy megvédelmezzen bennünket a hamis prófétával és az Antikrisztussal szemben.

Segítsd meg földi Egyházadat, hogy terjeszkedjen és sokasodjon, hogy ki tudjon tartani az Igazság mellett, és segítsen Neked testvéreinket vezetni az Igazság Útján, hogy kellően felkészüljünk Második Eljöveteledre. Ámen.”

 

Teljes üzenet - A Szabadkőművesek már beszivárogtak földi Egyházamba, és hamarosan az egyházszakadás – amint az megjövendöltetett -, megosztottságot és nyugtalanságot fog előidézni hithű Szolgáim körében


 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

A Szabadkőművesek már beszivárogtak földi Egyházamba, és hamarosan az egyházszakadás – amint az megjövendöltetett -, megosztottságot és nyugtalanságot fog előidézni hithű Szolgáim körében

22 feb

2013. február 13. szerda, 11.20

Szeretett leányom, jelenleg harag izzik a Mennyben, ahogy a Töviskorona, ránehezedvén összeroncsolja Testemet a földön, a Katolikus Egyházat.

Ez a prófécia, mely az elmúlt két év során nagy részletességgel adatott neked, bekövetkezett. Most, hogy más Kinyilatkoztatásaim is hamarosan beteljesednek, nagyon kevés felszentelt Szolgám lesz képes figyelmen kívül hagyni az emberiséghez intézett Kéréseimet, ebben az istentelen időben.

A gonosz csoport már megkezdte hadjáratát, hogy megszabadítsa a földet Tanításaim Igazságától. Szent Helytartómra rákényszerítették ezt az intézkedést, és ennek eredményeképpen ő rettenetesen fog szenvedni. A Szabadkőművesek már beszivárogtak földi Egyházamba, és hamarosan az egyházszakadás – amint az megjövendöltetett -, megosztottságot és nyugtalanságot fog előidézni hithű Szolgáim körében.

Sokuknak fogalma sincs arról a megtévesztésről, melyet most tárnak eléjük. Azt sem tudják, hogy Egyházamnak, a Katolikus Egyháznak, az alapját porig rombolták. Helyette egy förtelem fog felemelkedni, de Én beavatkozom majd, jeleket küldvén, hogy figyelmeztessek minden lelket az imádság fontosságára, hogy meg tudják különböztetni az Igazságot a valótlanságtól.

Nem a Katolikus Egyház összeomlása – mely hamarosan nyilvánvalóvá válik – lesz az, amely megosztja majd a világot. Hanem az, hogy részt fognak venni az Új Világegyház, az új egy-világvallás létrehozatalában, mely be fogja vezetni a pogányságot és a bálványimádást.

A hamis próféta már kellőképpen felkészült, és hamarosan eljön az ő ideje. Együttműködve az Antikrisztussal, térdre fogják kényszeríteni a világot. Nem Istennek fognak hódolni, hanem a fenevadnak.

Nagyon kérem minden Tanítványomat, Keresztény Híveimet, az egész világon, hogy őrizzétek meg nyugalmatokat. Imádkozzatok a békéért, és engedjétek, hogy Én, a ti Jézusotok vezesselek benneteket ebben az időben.

Hívom valamennyi Bíborosomat, Püspökömet és felszentelt Szolgámat, hogy egyesítsétek nyájatokat, és maradjatok hűségesek Tanításaimhoz. Kiemelt figyelemmel legyetek az iránt, amit kérnek majd tőletek, hogy prédikáljatok, mert ez változni fog. Szentbeszédeitek egy szekuláris világ számára szerkesztődnek és íródnak majd, és azok minden lényeget nélkülözni fognak.

Sőt, ráadásul az, amit a Katolikus Egyház modernizálásának tűnőként fognak ismertetni számotokra,  az a teljes körű egyesülés – minden vallást egybeolvasztó, úgynevezett Keresztény Egyesített Egyház –  hirdetése lesz. A külső jegyek alapján elsőre ugyanolyannak tűnhet, de ez az, amit láttatni akarnak veletek. Lassacskán már nem fogtok ráismerni Szentírásomra, lévén, hogy a Szentségek bemutatásához új szavak, kifejezések, és új formátumok kerülnek elétek.

Pánik fog kitörni azon igaz, hűséges, konzervatív papok között, akik meg fognak rémülni az új modern Egyházforma miatt, amikor be fognak indítani egy új típusú, modern, alternatív Egyházat.

A Katolikus Egyház, a kormányzatok és a média minden szegletébe beszivárgott szabadkőművesek hálózatán keresztül fog ez a förtelem, mintegy hatalmas újításként, bemutatásra kerülni.

Ez a vég kezdete. Jelenlétemet diszkréten száműzik a Szentmisék új szertartásából.

Minden hivalkodás és ünnepélyesség, egy üres tabernákulumot fog leplezni, mert Isteni Jelenlétemet nem fogja tovább engedni Atyám.

Egységben kell maradnotok, és ha Katolikusok vagytok, továbbra is minden nap vegyetek részt Szentmisén és Szentáldozásban. Mert minden Kereszténynek, nektek, tudnotok kell, hogy titeket is csábítani fognak az Új Világvallásba, melyet azok a nemzetek terveznek, akik szövetségben vannak Katolikus Egyházam árulóival. Ők egy szekuláris, humanista arculatot akarnak létrehozni – egy olyan arculatot, mely leplezi a gonoszságot, melyet ez finoman támogatni és hirdetni fog.

A csata megkezdődött, de ti, szeretett Követőim, erősebbek vagytok, mint gondoljátok. Én itt Vagyok mindig. Kellően felkészítettelek benneteket. Ahhoz, hogy fennmaradjatok, ezt az Imahadjárati imát kell imádkoznotok.

Imahadjárat (100) Ima a Kereszténység Fennmaradásáért

“Ó, drága Jézus, azokért a készségekért könyörgünk Hozzád, melyekkel túlélhetjük a most ránk váró megpróbáltatásokat, amint az utolsó Igaz Pápa befejezi a Tőled kapott Megbízatását.

Segíts elviselnünk a szörnyű bánásmódot, mellyel most szembe kell majd néznünk, az általunk egykor megismert Egyház összeomlása miatt.

Ne engedd, hogy valaha is eltérjünk Isteni Igéd Igazságától.

Segíts, hogy csendben viseljük, amikor vállunkra nehezednek a támadások, melyek arra csábítanak bennünket, hogy fordítsunk hátat Neked, és a Szentségeknek, melyeket te adtál a világnak.  

Borítsd be Hadseregedet azzal az erőteljes Szeretettel, melyre szükségünk van, mint egy védőpajzsra, hogy megvédelmezzen bennünket a hamis prófétával és az Antikrisztussal szemben.

Segítsd meg földi Egyházadat, hogy terjeszkedjen és sokasodjon, hogy ki tudjon tartani az Igazság mellett, és segítsen Neked testvéreinket vezetni az Igazság Útján, hogy kellően felkészüljünk Második Eljöveteledre. Ámen.”

Ne nyugtalankodjatok, Követőim. Minden az Én Szent Kezemben nyugszik. Legyetek türelmesek. Ne igazoljátok egyetlen cselekedeteteket sem, az Én Nevemben, mert ha ezt teszitek, akkor Szavamat védelmezitek, holott annyit kell csak tennetek, hogy hirdessétek Igémet.

Jézusotok

 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2013 februári üzenetek, Maria Divine Mercy