RSS
 

Archive for január 11th, 2011

2011 A megtisztulás éve

11 jan

2011. január 11. kedd; 00.30

Szeretett leányom, végre újra egyesülünk. Jó pár napja már, hogy Üzeneteim fogadására alkalmas lelkiállapotban vagy. Ne félj, mert most időre lesz szükséged, hogy meghallgasd az eddigi legfontosabb, világnak adott Üzenetemet.

2011 az az év, melynek során a változások – a megtisztulás – kezdetüket veszik, és szerte a világon milliók lesznek tanúi ennek. Bár az ima segíteni fog elhárítani a globális katasztrófákat, mégsem lesz elég most ahhoz, hogy Örök Atyám kezét visszatartsa, amikor az hamarosan lesújt az emberiségre.

A gonosz viselkedés, és az elme, a test és a lélek szennye, mely jelenleg feltárulóban van a világban, most egyértelmű az egész világ csúfságára. Közületek azok, akik olyannyira elfoglaltak vagytok, és beletemetkeztetek az életetekbe, most itt az idő, hogy megálljatok, és megnézzétek, mi zajlik a szemetek előtt.

A gonosz, aki a sötétségben lévőkön keresztül munkálkodik, olyan pusztítást végzett, amelyben a mindennapi gyilkosság már olyannyira megszokott, hogy az emberiség érzéketlenné vált a gonosz elkövetőkkel szemben, akik ilyen szörnyűségeket hajtanak végre. Az önszeretet és a kapzsiság uralja társadalmatokat. Vezetőitek és politikusaitok hataloméhesek, és sok esetben nem törődnek a ti jólétetekkel. A növekvő számú öngyilkosságot a kétségbeesés okozza, melyet a csaló, a gonosz idéz elő társadalmatokban.

Ő, aki sosem fedi fel magát előttetek, ott rejtőzik minden egyes olyan nyilvános felvonulás mögött, amely a szexuális erkölcstelenséget, és a mások, illetve önmagunk elleni súlyos testi sértést dicsőíti.

Burjánzik a luxuscikkek folyamatos hajhászása, melyet családotok jóléte elé helyeztek. Amíg ti, Gyermekeim, ezeket az üres álmokat kergetitek, idővel rájöttök majd, hogy élelem nélkül maradtok. Ezek az üres és hasztalan dolgok nem fogják megtölteni üres gyomrotokat. És nem fogják betölteni üres lelketeket sem, mely vigasz után kiált – egy olyan vigasz után, mely már nem áll a rendelkezésetekre. Ez a vigasz kizárólag az ima által érhető el, különösképpen az imacsoportokban szervezett imádkozás által.

A megtisztulás Második Eljövetelem előtt jön

Földrengések fogják most sújtani a földet, amint Atyám ádáz haragja elszabadul majd. Hálátlan Gyermekeim, nektek, akik hátat fordítottatok az igazság világosságának, van félnivalótok most. Hamarosan kibontakozik a Nagy Szorongattatás kezdete, amikor is az ökológiai háborgás látványa fokozódik majd. Az ember tehetetlen lesz. Idővel belátja és elfogadja majd, hogy Atyám létezik, és hogy Én, az Ő szeretett Fia most egyengetem a világ útját, hogy tanúja legyen a földre való újbóli, másodszori Eljövetelemnek. Ez az idő most közeledik. Ugyanakkor a világnak először keresztül kell mennie ezen az elengedhetetlen megtisztuláson. Ahogyan a világban lévő katasztrófák száma továbbra is növekedni fog, úgy fog növekedni a sátán követőinek száma is. Ők dacból folytatni fogják nyomorúságosan gonosz életüket, valamint fájdalmat és rémületet okoznak majd Híveimnek, és azoknak, akik igaz életet élnek.

Ugyanakkor, amint Híveim megvallják az igazságot egy hitetlen világnak, még több ember fog felfigyelni és elfogadni, hogy valóban változások mennek végbe a világban. Ők hamarosan meg fogják érteni – a Gyermekeimnek, választott Hírnökeim által adott próféciákon keresztül – azt, aminek épp tanúi. Mert a majdan kibontakozó eseményeket nem idézheti elő ember. Azok csak akkor történhetnek meg, ha és amennyiben Örök Atyám beleegyezését adja.

Elérkezett az idő a pecsétek feltörésére

A megjövendöltek szerint elérkezett a jelek ideje, Gyermekeim, amikor is hamarosan a pecsétek feltöretnek, és a harsonák beharangozzák a változásokat. A gonoszságot nem fogja eltűrni Isten, az emberiség Teremtője, és végleg ki fogja irtani a gonoszságot a földön. A gonosz egyetlen követője sem lesz kímélve, függetlenül attól, hogy milyen mértékű a sátán és annak üres ígéretei iránti elköteleződése – amíg meg nem bánja bűneit!

Gyermekeim, szeretetet fog kapni az Én, és Örök Atyám valamennyi követője, ha megnyitjátok szíveteket. Ugyanakkor a sátán, a felmagasztalás olyan szintjén nyilvánította ki önmagát, hogy befolyása oly sok gyermekemet fertőzte már meg, hogy ők többé már nem hisznek az olyan értékekben, mint az őszinteség, a becsületesség, a jócselekedetek, az élet tisztelete, akár egymás, akár saját családjuk életének tisztelete. Fiútestvér a fiútestvér ellen fordul. Lánytestvér a lánytestvér ellen. Felebarát a felebarát ellen. Pap a feljebbvalói ellen. Püspökök a Szent Könyv tanításai ellen.

Miért büntettek Engem azzal, hogy nincs bennetek szeretet?

Gyermekeim hátat fordítottak még ennek a gyönyörű bolygónak is – melyet Isten, az Atya, a mindenség teremtője és alkotója, oly nagy szeretettel ajándékozott nektek. Mit tettetek? Miért büntettek Engem azzal, hogy nincs bennetek szeretet? A ti Megváltótok iránt? Miért fordítotok hátat saját szükségleteiteknek, annak fontosságának, hogy tápláljátok saját lelketeket? Hogy oltsátok Atyám Királysága, a Menny– a ti megígért örökségetek iránti tudásszomjatok? Ti, Gyermekeim, a saját üdvösségeteknek fordítotok hátat! Hát nem fogjátok fel ezt? Kérlek, higgyétek el, ha nem vizsgáljátok meg saját lelkiismereteteket most, és nem imádkoztok vezetésért, akkor nem tudtok, és nem is fogtok megmenekülni.

A papok nem vesznek tudomást a tanításokról

Felszentelt szolgáim, az igaz pásztorok, akik arra lettek kijelölve, hogy vezessék Nyájamat, nem magyarázták el a gonosz létezését. Ők, abbéli igyekezetükben, hogy modern, nyitott és gyakorlatias tanítóknak tűnjenek, elmulasztottak rávilágítani az Atyám Könyvében lévő tanítások semmibevételének veszélyeire. A könyv, mely világosan kijelenti a gonosz létezését, és azt, hogy ő hogyan munkálkodik mindegyikőtök által, hogy így eltávolíthasson benneteket végső, de jogos otthonotoktól – az Új Paradicsomtól, melyet Én akkor ígértem mindannyiatoknak, amikor meghaltam értetek a kereszten. Én nem egy ismeretlen emberekből álló csoportért haltam meg. Én az Életemet adtam minden egyes emberért, hogy megmenekülhessetek.

Ne feledjétek, hogy habár irántatok való Szeretetem mindent felölelő, ugyanakkor ez mélységes szenvedést is okoz Nekem. Ez a szenvedés abból fakad, hogy semmibe veszitek Létezésemet. Ti azt választjátok, hogy továbbra is vakon, naivan hiszitek, hogy a világ megadja nektek mindazt, amire valaha is vágyhattatok. Elfelejtitek, hogy az élet, az ezután következő élet, a végtelenségig fog folytatódni.

Az Irgalmasságból nektek adatott próféciák

Gyermekek, az éveken át nektek küldött jelek, üzenetek és próféciák, Irgalmasságomból fakadnak. Követőim kivételével közületek csak nagyon kevesen figyelnek, nyitják ki szemüket, vagy tűnődnek el akárcsak egyetlen pillanatra is, hogy feltegyék maguknak ezt a kérdést. Ez valóban egy isteni közlés lehet? Ha igen, akkor mit kell tennem? A válasz, hogy figyelni kell, és el kell fogadni a jövőbeli lehetőségeitek igazságát. Döntsétek el, melyik utat szeretnétek választani. Majd imádkozzatok a saját és szeretteitek lelkéért.

Közületek azok, akik arrogánsan, megvetően hátat fordítanak, mikor Nevem említésre kerül, vagy akik tiszteletlenül legyintenek, mikor Követőim Igazságomat hirdetik, akkor ti elveszettek vagytok Számomra. Én Irgalmasságom által csak jeleket és üzeneteket adhatok ennek a világnak, hogy segítsenek vezetni benneteket. Az Örök Atya, Isten, a mindenség teremtője és alkotója által az emberiségnek adott szabad akarat ajándéka miatt, Én nem kényszeríthetem rátok akaratomat. Míg a szeretet és könyörület üzenete lesz mindig az alapvető oka a veletek való Kommunikálásomnak, ott lesz mellette fájdalom- és kétségbeesésem érzése is. Míg a szeretet és a könyörületesség közlése lesz mindig az alapvető oka a veletek való Kommunikálásomnak, ott lesz mellette fájdalmam és kétségbeesésem érzése is. Szenvedésem, fájdalmam és sérelmem fokozódik, amint Gyermekeim a sátán tárt karjaiba ugranak. Ez azt jelenti, hogy most világosan meg kell mutatnom mindannyiatoknak, milyen végzet vár azokra, akik elutasítanak Engem, és Örök Atyámat.

A pokol valósága

Ha a csaló által hirdetett hazugságokat választjátok – melyek közül a legfőbb az, hogy Isten, az Örök Atya nem létezik -, akkor elkárhoztok. Amikor beléptek a pokol kapuin, akkor fogtok ráeszmélni, micsoda szörnyű hibát követtetek el. Higgyétek el Nekem Gyermekeim, ha csak tanúi lehetnétek a lelkek ijedtségének és szörnyű érzéseinek, mikor a végső igazság a halál után feltárul előttük, ennek a kínnak még egy pillanatát is képtelenek lennétek elviselni. Ha csak egy futó pillantást vethetnétek erre a helyre most, emberi szóval, holtan esnétek össze azon végzet merő borzalmától, mely azokra vár, akik a bűn útját választják.

Ez az út, mely szépnek, vonzónak, csábítónak, tündöklőnek, és csodákkal telinek tűnik, megváltozik, mikor félúthoz értek. A változások, melyekkel félúton találkoztok, megmutatják nektek az elégedetlenségeteket. Ez a furcsán üres és csalódott érzés szakadatlanul folytatódik az út hátralevő részén. Nem értitek, miért éreztek így. Élményeitek, melyek a felszínen kellemesek, tele vannak váratlan, zavaró, kellemetlen érzésekkel, melyek haraggal, csalódottsággal, magánnyal és félelemmel keverednek. Csak amikor az utatok végén találkoztok a bálványotokkal, és belenéztek az ő gonosz szemébe, mely megvető gúnnyal csillog, akkor fogtok sikítva ordítani, míg be nem rekedtek. Az utolsó pillanatig nem fogtok Segítségemért kiáltani. De akkor már túl késő lesz.

Azon a ponton már nem lesz visszaút. Akkorra már választottatok ebben az életben. És habár Én a mélységes bánat keserű könnyeit fogom ontani minden egyes elvesztett lelkemért, nem tudlak benneteket azon a ponton megmenteni. A szabad akaratotok, melynek során ti választjátok saját sorsotokat, már egyáltalán nem lesz az Én kezemben.

Ezen üzeneten keresztül, mely kíméletlen ugyan, Én a végső figyelmeztetést adom a világnak, mindannyiatok iránti tiszta szeretetből. Kérlek benneteket, hogy most végre halljátok meg Hangomat, hogy megmenthessétek a lelketeket.

Szeretett Jézus Krisztusotok, az Emberiség Megváltója és Igazságos Bíró

 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 januári üzenetek, Maria Divine Mercy, VolumeOne