RSS
 

Figyelmeztetés a Papság számára

16 nov

2011. november 16. csütörtök; 9:55

Leányom, tegnap visszautasítottak téged, ahogy az emberek próbáltak kétségeket ébreszteni az elmédben. Ezért szenvedtél. Ne ess kétségbe, Szavam (Üzenetem) meghallgatásra talál majd. Akadályokba fogsz ütközni, amelyek kiábrándítanak majd téged a feladattal kapcsolatban.

Leányom, Én vezetlek téged. Erre emlékezned kell, és sose feledd Ígéretemet. Megtettem, ahogy kérted, és hagytalak nyugodtan aludni a múlt éjjel. Most már erősebb vagy. Nem érzed ezt?

Légy óvatos, hogy kivel állsz szóba. Követőim, vagy azok, akiket te annak tartasz, nem mindig azok, akiknek látszanak. Azt kell tenned, amit a szíved diktál.

Lehet, hogy a világ ugyanolyannak tűnik, mint mindig, mégis van változás, amely most történik. Ez a változás az emberiséget egy olyan sötétségbe vezeti, amely majd beburkolja őket, és elhomályosítja Irántam való szeretetüket.

Miért kell gyermekeimnek folyamatosan megkérdőjelezniük az Igazságot? Nem követik Tanításaimat, pedig ezt az ajándékot még Apostolaimtól kapták, akik Irántam való szeretetből, és a Szentlélek ereje által, a világ számára egy nagyon különleges ajándékot adtak. Az igazság ajándékát tanították és terjesztették minden Gyermekem számára, az egész világon. Sok gyermekem követte ezt a vezetést, évszázadokon keresztül.

Mások, miközben ismerték az igazságot, úgy döntöttek, hogy kiforgatják azt, saját elképzeléseiknek, vágyaiknak, hatalomvágyuknak és hatalmi törekvésüknek megfelelően. Majd Követőim már nem tudtak különbséget tenni Isten Szavának Igazsága, és a félrevezetettek által terjesztett hazugságok közt. Így működik a gonosz. Ő összezavarodottságot, kétségbeesést és reménytelenség érzést okoz, és ezt Kereszthalálom óta teszi. De hallgassatok meg most Engem. Ő nem fog győzni, leányom. A Mennyei  erők vezetése majd újra beleneveli a hitet a gyermekekbe, Prófétáim tanításai által.

Kérd meg gyermekeimet, hogy legyenek éberek a változásokkal szemben, amelyeket a világban látnak. Kérd meg őket, hogy nyissák meg a szívüket, a szemüket és az értelmüket, hogy tanúi legyenek azon hazugságoknak, amelyeket a sátán terjeszt. Tőle ered az ígéretek hálója, hogy Gyermekeim vonzódást érezzenek a külső csodákhoz. A csodák és a hamis dicsőség üresek. Ezek nem tükröznek szeretetet, és semmiféle valódi vigaszt sem nyújtanak, miután ürességük feltárul.

A gonosz erők egyre erősebbek most, Gyermekem. Ezeket a sátán tervezi, az ő gonosz követőkből álló hadserege által. Ezek a követők a kapzsiság és az önszeretet által engedelmes imádattal követik, és az ő pillanatnyi paradicsomába lesznek vezetve. Az általa megígért paradicsom nem más, mint fekete sötétség, és mire ezt gyermekeim észreveszik, már nem lesz idő a megmentésükre.

Ima az Üdvösségért
Minden Gyermekemnek, még ha csak saját családjuk iránti szeretetből teszik is, rá kell ébredniük erre a gonoszságra, hogy ha meg akarják egymást menteni. Szeretetem továbbra is vezetni fogja őket, ha most Hozzám fordulnak. Sohasem szabad félniük megtérni, a következőket mondván:

„Ó Uram, vezess engem birodalmadba, és védj meg engem a sötétségtől, amely elborította lelkemet. Hallgass meg most, ó Szent Szív, és jóságod által add, hogy szereteted fénye és védelme ragyogjon át.”

Mindazok a Gyermekeim, akik elimádkozzák ezt az imát, meghallgatásra találnak. Könyörgéseik, a saját és szeretteik üdvösségéért, válaszra találnak. Látnokaimon keresztül, akiket Áldott Édesanyám vezetett, lelkiismeretesen próbáltam figyelmeztetéseket küldeni a világnak. Sok-sok esetben látnokaimat, bár először elutasították, végül mégis elfogadták. Ez alkalommal, már nem kapnak elegendő időt arra, hogy üzeneteiket elegen meghallgassák Népemből.

Óvakodjatok a hamis prófétáktól
De Nekem figyelmeztetnem kell gyermekeimet, hogy ne bízzanak a hamis prófétákban. Sok igaz látnokot félrevezettek. Az igaz látnokoknak olyan kegyelmek adatnak majd, amelyek az Igazságomat sugározzák majd, úgy, hogy természetfölötti események és csodák kísérik majd őket, amelyeket nem lehet, és nem is fognak letagadni.

Meghasad a Szívem, amikor látom, miként utasítják el legszentebb Tanítványaim látnokaim nagy részét. Ugyanezek a tanítványaim, akiket azért küldtem, hogy Gyermekeimet tanítsák, feladataikban kudarcot vallanak. Nekik most Hozzám kell fordulniuk vezetésért, és imádkozniuk kell a kegyelmekért, amire szükségük van Népem vezetéséhez.

Az Én felszentelt szolgáim nagyon különlegesek, és mindazok, akik a Szentségekben részesültek, azoknak meg kell hallgatniuk Kérésemet. Nektek most Velem szemben van kötelességetek. Újítsátok meg most fogadalmaitokat. Higgyetek, és kövessétek szent Üzenetemet. Legyetek erősek, mert ti most mind arra kaptatok hívást, hogy tanúságot tegyetek a Jelenések Könyvében lévő igazság mellett, és fogadjátok el, hogy elérkezett az idő. Készüljetek fel most erre a nagy eseményre. Ne tagadjatok meg Engem, és ne fordítsatok hátat. Erővel és meggyőződéssel prédikáljatok. Ne hígítsátok fel Tanításaimat, és ne mondjátok Követőimnek, hogy minden rendben lesz. Ez nem az az üzenet, amire hivatottak voltatok. A ti kötelességetek Velem, Isteni Megváltótokkal szemben az, hogy az igazságról tájékoztassátok nyájatokat.

Gyermekeimnek nem azt kell mondani, hogy mindannyian meg lesznek mentve, mert ez nem igaz.  Hiszen csak azok lesznek megmentve, akik az Én megbocsátásomat keresik, és átadják magukat Nekem és a tanításaimnak.

Miért nem követitek a Szentírás tanításait? Miért kerestek kifogásokat? Miért vezetitek félre Gyermekeimet, és miért győzitek meg őket arról, hogy Isten mindent megbocsát? Örök Atyám csak azoknak fog megbocsátani, akik hisznek Bennem, és akik megbánják bűneiket.

Hát nem mond nektek semmit az Én kereszthalálom? Azért haltam meg, hogy megmentsem az emberiséget a sátán ostobaságától. De ti, a félrevezető tolerancia által egy hazugságot tanítotok Gyermekeimnek. Ti áldozataivá váltatok az emberek nyomásának, azért, hogy elfedjétek a Szent tant, melynek a hirdetésére kaptatok hívást.

Nem szégyellitek magatokat? Olyannyira ragadtak el benneteket a világi vonzalmak, amit a világ kínál fel nektek, hogy a népszerű tolerancia által előírt hamis dogmát követitek, melyet a sátán terjesztett el Gyermekeim között. Ezeknek a szegény, félrevezetett gyermekeknek iránymutatásra van szükségük.  Nekik azt is meg kell érteniük, hogy mi a különbség az emberi értelmezés, és az Általam tett isteni ígéret között.

Miért ne hinnének Gyermekeim az Isteni beavatkozásban? Miért bagatellizáljátok el ezt, amikor azt bemutatják nektek? Papjaim, hallgassátok meg kérésemet. Imádkozzatok, hogy Üzenetem, az Igazság üzenete meghallgatásra kerüljön.

Üzenet a Püspököknek
Püspökeimnek a következőket mondom: tegyétek le palástjaitokat, fordítsatok hátat a gazdagságnak, amelynek hitelt adtatok. Keressétek a tőletek elvárt alázatot. Engedelmeskedjetek Szavamnak most, vagy nézzetek szembe a következményekkel. Nektek kötelességeitek vannak Velem, és Örök Atyámmal szemben. Mennyire vakká váltatok. Most a látnokok által jelek adatnak az égen, és ti nem vettétek azokat figyelembe. Helyette kastélyaitokban ültök, és gúnyolódtok. Ezért bűneitek nem lesznek megbocsátva.

Azon felszentelt tanítványaim bűnei, akik az Én utamat választották, nagyon sértenek Engem. Nyissátok meg szemeteket, szíveteket, és térjetek vissza a szent könyvemben lévő tanításokhoz.

Üzenet a Bíborosoknak
Bíborosaimnak a következőket mondom: milyen fennkölt magasságokba emelkedtetek ti, hogy elfelejtettétek a szentségeket, és tanításaim igazságát, mely szerint Nyájamat kell vezetnetek. Ereszkedjetek most le, és kövessétek Útmutatásomat. Ne térítsenek el benneteket a hazugságok, amelyek magukkal ragadták az emberiséget. Ti se tagadjatok meg Engem.

Felkérlek mindannyiatokat, hogy imádkozzatok az én szeretett bátor Pápámért, az utolsó igaz Pápáért.

Benneteket, Tanítványaim, a csaló félrevezet. Ő megismertette magát Egyházam folyosóin, és gonosz útjai most megmutatkoznak. Közületek azok, akiknek van szemetek, folyamatosan figyeljetek magatok elé, és magatok mögé. A csaló meg fogja kaparintani a lelketeket, ha engedtek a megtévesztésének.

Kérlek, imádkozzatok most mindannyiatokért. Kérjétek Vezetésemet. Könyörögjetek megbocsátásért, és hadd vezesselek újra Én benneteket.

Figyeljenek most mindazok közületek, akik ezt az utasítást megkérdőjelezik. Miért is ne kommunikálhatnék veletek ily módon? Mindannyiatokat az Apostolok által tanítottalak, akik a Szentlélek vezetése által adták át Üzeneteimet a világnak, melyek azóta fennmaradtak. Már közel az idő. Egész életetekben a vezetésért imádkoztatok. Most arra buzdítalak benneteket, hogy hallgassátok meg Kérésemet.

A ti Isteni Megváltótok

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2010 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy, VolumeOne

 

Tags:

Comments are closed.