RSS
 

Archive for november 21st, 2010

Felszólítás minden Egyházhoz és Felekezethez, hogy egyesüljenek a Gonosz ellen

21 nov

2010. november 21. vasárnap; 15.00

Szerte a világon lévő Egyházaim, halljátok meg most Hívásomat. Ti mindannyian, gyermekek és követők, Hozzám tartoztok. Közületek oly sokan követitek egyházatok, és Isten, az Emberiség Teremtőjének tanításait. Ez jól van így. Sokan közületek Örök Atyám tanításait különbözőképpen értelmezitek. Ez a próféták értelmezésein keresztül alakult ki,  az idők kezdete óta.

Sok próféta Isten tanításait aszerint értelmezte, ahogyan az üzenetet kapta. Néhány Prófétám szavát meghamisították. Minden Prófétám az igazságot kapta meg. Nem minden Prófétámnak sikerült gondoskodnia arról, hogy követőik az Örök Élethez vezető úton maradjanak.

Minden út Istenhez, az emberiség Teremtőjéhez vezet. Isten követői különbözőképpen értelmezik a tanításokat, ami összezavarodottsághoz vezet. Ha egyszer összezavarodtok, biztosak lehettek, hogy az egyetlen út a hitetek leegyszerűsítése. Egyszerűen csak higgyetek Teremtőtökben, és tiszteljétek Őt.

Felszólítom a világ minden Egyházát, minden vallást és hitfelekezetet, hogy imádkozzanak az emberiségért, és a hitetlenekért – most. Isten szeretetének semmi köze az emberi élet megsemmisítéséhez. Egyetlen embernek sincs joga ahhoz, hogy az Én nevemben, vagy Örök Atyám nevében kioltson egy életet. Ehelyett gyűljetek össze, és egyesüljetek  Teremtőtök iránti szeretetetekben a gonoszság  ellen, amint az rohamosan növekszik körülöttetek.

Gyermekeim, hadd emlékeztesselek benneteket Isten törvényeire. Az Örök Atyám által  – az Ő legszentebb és legájtatosabb prófétáján, Mózesen keresztül – nektek küldött  Tízparancsolatra. Ezek a törvények arra hivatottak, hogy Isten gyermekeit tanítsák, hogy hogyan kell tiszteletet mutatniuk Isten iránt, hogy az igazság felé vezesse őket. Oly sok ember felejtette ezt el mára. Azok, akik még nem, ők ritkán veszik fontolóra, hogy mit is jelentenek valójában.

Azok, akik nem értik a Tízparancsolatot, úgy döntöttek, hogy oly módon értelmezik azokat, amely már távol áll az igazságtól. Nekik a következőt mondom, kérlek, olvassátok a Tízparancsolatot, és figyeljetek, vagy az Isten haragjával való szembesülést kockáztatjátok. A Tízparancsolat értelmét nem szabad felhígítani a hamis szeretet, a hamis könyörület, vagy a bűnök igazolása által, dacára annak, amit mondtak nektek.

Az első parancsolat azt mondja nektek, hogy csak egy Teremtőt, Örök Atyámat imádjátok, és kerüljétek a bálványimádást. Azonban ezt az első parancsolatot ízekre szedték, a hamis istenek javára. A hamis istenek alatt nem feltétlenül csak azokat az embereket értem, akik magas beosztásban vannak, vagy azokat, akik az egekbe magasztalják magukat, hogy ti, gyermekeim, elragadtatásban boruljatok a lábaik elé. Igen, ez bűn, és mélységesen sértő Isten szemében. Az a bálványimádás, amelyre én most utalok, az nem más, mint az emberek hatalom és pénz iránti szeretete, mely gyermekeimet üres kétségbeesésbe hajszolhatja. Ez a kétségbeesés egy másik törvény megszegéséhez vezet. Az önzés bűnéhez. A vágy, hogy felügyeljétek saját utatokat az életben, a lelketek árán is, ez lesz a vesztetek.  Az önszeretet,  nem szeretet. Ez hiúság. Mégis ez ma egy kedvelt tan. Ti, a hamis együttérzés látszata mögött,  felmagasztaljátok magatokat, és megtagadjátok Istent. Az alázatotok hiánya a pusztulásotokat idézi elő. Ha önmagatokat helyezitek mások elé, akkor ők, és más emberek szenvedni fognak ettől. Sohasem szabad ezt a Parancsolatot megszegni. A bűn igazolására felhasznált emberi érvelés egy képtelenség.

A hírességek iránti megszállottság
Az útmutatást oly hosszú ideje nélkülöző fiatalokat most oly mértékben nyelte el a bálványimádás szakadéka, hogy az már mindenki számára látható. A megtestesült bálványok, akiket fiatal Gyermekeim imádnak, többnyire nem a Világosságból valók. Sokan az ördögnek adták el a lelküket, ez egy olyan tény, amivel még büszkén hencegnek is.

A zenéjük és a szavaik általi hipnotikus varázsuk,  meggyőzi Gyermekeimet, hogy ez az igaz út, melyet követniük kell. Az ő vonzó erkölcstelenségük arra buzdítja követőiket, hogy múlják felül őket. Ha ezt teszik, akkor ők, Gyermekeim,  eltorlaszolják a Világosságot, amint őket is elnyeli az örök sötétség. A hírességek iránti megszállottság ma a világban azt jelenti, hogy Gyermekeim folyton nyugtalanságot éreznek, miközben arra törekednek, hogy ugyanazokat a magasságokat érjék el, mint azok, akik a csalót követik, igényt tartva a szórakozásra.

Jöjjetek most mind, Gyermekeim, minden egyház és vallás gyermekei. Egyesüljetek, és harcoljatok az Istenbe, Örök Atyámba vetett hitetek megőrzésének jogáért. Az egymás iránti szeretet jogáért. A tiszta Szeretethez való jogért. Az Istennek, az Örök Atyának, az Ég és a Föld Teremtőjének Szeretetéért.

A ti szerető Megváltótok és Igazságos Bírótok

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2010 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy, VolumeOne

 

A megtérés

21 nov

2010. november 21. vasárnap; 01.30

Leányom,  a mai napon, minden Gyermekem számára,  a remény és a béke üzenetét hozom, különösen azon Gyermekeimnek, akik úgy érezhetik, hogy ezen üzenetek félelemkeltőek. Tudnotok kell, még azoknak is közületek, akiknek nehéz hinnetek Bennem, Örök Atyámban, és a Szentlélekben, hogy nincs miért aggódnotok. Drága Gyermekeim, közületek sokan  hinni szeretnétek, de érveléseitek és logikátok miatt, miszerint mindent a racionális gondolkodás alapján mérlegeltek, nehéz lesz a természetfeletti dolgokban hinnetek.

Ne féljetek. Ha imádkoztok, akár csak naponta egyszer, és kéritek Szent Szívemet, hogy árasszam ki rátok Szeretetemet, rövid időn belül másként fogjátok érezni magatokat. Sokan közületek – azok, akik hitükben még bizonytalanok – irigylik azokat, akiknek erős hitük van. Meg kell értenetek, hogy Én mindannyiatokat szeretlek. Ugyanúgy, mint egy szülőnél, az Én Szívemben is mindannyiatok számára egy mély és különleges helyet tartok fenn. Sohasem szabad azt éreznetek, hogy nem vagytok méltók a Szeretetemre.

Hát nem annyira szerettelek benneteket,  hogy önként az Életemet adtam értetek, abban a reményben, hogy  egy második esélyt kaptok, hogy Hozzám visszatérjetek?

Gyermekeim, benneteket mindig félre fognak állítani mások, mert kifejezitek az Isteni Teremtőbe vetett hiteteket. Amikor ez történik,  ne feledjétek,  hogy ez olyasmi, amit az embereknek  el kell szenvedniük ezen a földön, az Irántam való szeretetük miatt. Soha ne hagyjátok,  hogy az Irántam, Isteni Megváltótok iránti  hitetek elenyésszen, vagy hogy titkolnotok kelljen azok előtt,  akik rátok szánalommal néznek majd.

Igen, Gyermekeim közül sokan, az emberi érvelés és logika által befolyásolva – melyek szándékosan vannak elhelyezve zárt lelkükben -, meg fogják kérdőjelezni hiteteket. Továbbra is támadva benneteket, ők kínosan érzik majd magukat hitetek miatt, és ugyan nyilvánosan ezt nem fogják elismerni, mégis különös féltékenységet éreznek. Ez a féltékenység a rájuk ereszkedő bizonyosságból fakad, mely szerint lelkük mélyén egy űr tátong.

Nem számít, milyen kitartóan néznek magukba, nem tudják megérteni, miért ez a helyzet. Mindeközben nektek, hívőknek, megaláztatásban lesz részetek, a kicsinyhitű, vagy hitetlen bámészkodók kínos tekintete által.

Soha ne féljetek, vagy szégyelljétek beismerni a szívetekben lévő, Örök Atyám iránti szeretetet. Legyetek nyíltak a hiteteket illetően.  Viseljétek büszkén az Irántam való szereteteteket,  hogy mindenki lássa. Ha így cselekedtek, jó példával jártok elől.

Soha ne próbáljátok túl erősen  – logikus érvelésen keresztül – ráerőltetni a hiteteket a hitetlenekre, agresszív módon. Ehelyett Inkább szeressétek testvéreiteket, és támogassátok őket akkor is, ha tudjátok, hogy útmutatásra van szükségük. Amikor látják, amint őszintén hangot adtok az Irántam való szeretetetekről, nyíltan és örömmel szívetekben, akkor csodálkozni kezdenek majd.

Ha a szeretet, a tisztelet és a jó cselekedetek példájával jártok elől, akkor őket is vonzani fogja a világosság. Eleinte sokan nem fogják megérteni, hogy miért. De idővel, és különösen imáitok ereje révén, ők is elindulnak Felém.

Arra buzdítalak mindannyiatokat, hogy imádkozzatok minden lélek megtéréséért. Ez magában foglalja azokat az embereket is, akiket személyesen ismertek, akikről úgy érzitek, hogy imára van szükségük a nehézségek miatt, melyekkel ebben az életben szembesülnek. Imádkozzatok azon szegény Gyermekeim megtéréséért is, akik Számomra elvesztek a sötétség miatt, mely elvakította őket az igazságra. Együttérzéssel és szeretettel imádkozzatok különösen azokért, akik aktívan követik a csaló útját. Nekik bárkinél jobban szükségük van az imáitokra.

Tudassátok mindenkivel, akivel csak kapcsolatba kerültök,  annak részleteit, hogy hogyan üdvözülhetnek, akár még a haláluk pillanatában is,  az Isteni Irgalmasság Rózsafüzérének imádkozásával.

Nagyon kérlek benneteket,  adjátok tovább ezt azoknak, akik meghallgatnak. Buzdítsátok őket, ha van bátorságotok, hogy olvassák el ezt, és ne feledjétek, ha ezt megteszitek, és ők ezt imádkozzák utolsó néhány lélegzetvételüknél, akkor ők megmenekülhetnek, és meg is fognak menekülni Általam.

Soha ne szégyelljétek az általatok viselt kereszteket
Sohase érezzétek magatokat megsértve, amikor a hitetlenek kinevetnek, vagy kigúnyolnak benneteket, amikor imádkoztok. Soha ne szégyelljétek a védelem érdekében viselt kereszteket. Ne rejtsétek el ezeket, mert ezek az Irántam, Isteni Megváltótok, Örök Atyám, vagy a Szentlélek iránt való szeretetetek jelképei. Másokat vezettek Hozzám azáltal,  hogy ezen jelvényeit a szent tiszteletnek büszkén viselitek. Ezen emberek, akiktől látszólag megvetést tapasztalhattok, belül irigylik hiteteket. Sokan a megfigyelők közül belül egy kongó ürességet éreznek, amely a hit hiányának tulajdonítható. Gyermekeim, az ima segíteni tud Nekem abban, hogy ezeket a lelkeket megnyerjem. Mondjátok a következő imát értük:

Drága Uram,  karjaimat  kitárva kérlek Téged, fogadd szerető karjaidba szeretett testvéreimet. Áldd meg őket Szent Véreddel, és add meg nekik a szükséges kegyelmet,  hogy ezáltal megkaphassák szereteted lelkét, hogy az örök üdvösségre vezesse őket.”

Híveim,  amikor mások nyíltan provokálnak benneteket a hitetek miatt, először mondjátok a következőt:

Követője vagyok Krisztusnak, aki a hitetlenek keze által elszenvedte a halált. Emiatt, Krisztus követőjeként, mindig el fogom szenvedni másoktól a megaláztatást, az Iránta való szeretetem miatt. Ezt a keresztet hordozom, és erre büszke vagyok. Ő, az én Megváltóm, aki nemcsak az én bűneimért halt meg, hanem a ti bűneitekért is.

Amikor büszkén azzal a ténnyel dicsekednek, hogy ők agnosztikusok vagy ateisták, akkor a következőt mondjátok nekik. Kérdezzétek meg tőlük, hogy másként fognak-e  akkor érezni, amikor földi életük a végéhez közeledik. Majd tanácsoljátok nekik a következőt. A halálos ágyatokon ne feledkezzetek meg az Isteni Irgalmasság ezen imájáról,  még akkor sem, ha még mindig bizonytalanok vagytok. Nyissátok meg szíveteket, és kérjétek Örök Atyámat, hogy bocsásson meg nekik. Emlékezzetek Ígéretemre.

Mint bíró, és mint Megváltótok, meg fogok bocsátani – azonnal, minden egyes Gyermekem utolsó lélegzetvételekor ezen a földön. Mondjátok meg nekik, hogy állhatatosan imádkozzanak, hogy csak egyszer megnyithassák szívüket.

Az ima vezeti közelebb minden Gyermekemet földi Királyságomhoz, mikor az Ég és a Föld eggyé válik majd. Az ima erejét csak akkor fogják valóban megérteni, amikor Gyermekeim megnyitják szívüket, és hívnak. Kérjetek, és ha az Isten akaratával megegyezik,  akkor imáitok megválaszolásra kerülnek majd.

Soha ne tagadjátok meg gyermekeitektől a Keresztség Szentségét
Végül imádkozzatok a kis gyermekekért, fiaitokért, és leányaitokért, valamint az egész világ fiataljaiért. Ők mind megérdemlik, hogy megmutassák nekik az igazságot. Szüleik nem mutatták meg nekik az Isten Szeretetének igazságát, és nem kaptak útmutatást szüleiktől, a lelki sötétség miatt, amely a földön fennállt az elmúlt két évtizedben. Még akkor is, ha saját hitetek gyenge, akkor se vonjátok ki magatokat a szülői kötelezettségek alól, hogy gyermekeitek a szentségekben részesüljenek, különösen a Keresztség Szentségében. Soha ne merészeljétek megtagadni ezt a legfontosabb Szentséget saját gyermeketektől. Sok szülő, aki büszkén, határozottan kiáll, mikor hitetlenségének nézeteiről kiabál, kárt okoz gyermekei lelkében. Adjátok meg gyermekeiteknek a szentségek ajándékát. Idővel majd vagy megköszönik ezt nektek, vagy elutasítanak Engem. Ez már rajtuk múlik. Utasítsatok el Engem, ha muszáj, de Gyermekeim lelkét ne lopjátok el. Ugyan lehettek a szüleik a földön, de ők Örök Atyám, a mindenség Teremtőjének és Alkotójának gyermekei. Ne próbáljátok meg magatokkal rántani őket a sötétségbe. Ismét emlékezzetek, hogy saját meggyőződésetek ellenére Szeretlek mindannyiatokat.

A ti Isteni Megváltótok és Bírótok

Jézus Krisztus, az Örök Atya Fia

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2010 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy, VolumeOne